Разширени настройки за комутируема връзка

Има шест характеристики на набирането, които може да ви помогнат да персонализирате процеса на установяване на комутируема връзка. Таблицата по-долу ги описва накратко, а в секциите след нея е обяснено как да ги използвате.

Характеристики на набирането

Характеристика на набирането
Функция

Обратно повикване

Намалява вашите телефонни такси, като кара сървъра за отдалечен достъп да ви набере обратно, след като установите връзката. За да може да го използвате, администраторът на сървъра трябва да зададе обратно повикване на сървъра.

Автоматично набиране

Автоматично набира назначението въз основа на мрежовия трафик (например вашия интернет доставчик (ISP)).

Модификатори на телефонния номер

Вмъква знаци, предизвикващи определено поведение при набиране - например "пауза" или "преустановяване на набирането докато не бъде въведена определена информация". (Тези знаци са полезни, ако например най-напред трябва да излезете на външна линия или ви е необходимо съдействие от оператор.)

Опции за повторно набиране

Задава колко пъти трябва да бъде повторно набирана вашата връзка, ако връзката не бъде установена от първия път. Може също да зададете тази функция, за да се установи връзката автоматично, ако бъде прекъсната, защото не е била използвана определено време.

Няколко телефонни номера

Присвоява повече от един целеви телефонен номер за вашата комутируема връзка. (Това е полезно, ако разполагате със списък от телефонни номера, чрез които може да бъде установена връзка, защото ако първият номер се окаже зает, автоматично ще бъде набран следващият номер от списъка.)

Повиквания с помощта на оператор или ръчно набиране

Пренебрегва автоматичното набиране, когато трябва да използвате оператор или да набирате на ръка.

Съвет

 • За да конфигурирате опциите за комутируема връзка (например набиране на 9 за външна линия, забрана на изчакване на повикването или използване на импулсно, а не на тонално набиране) за група връзки от дадено място:

  Опциите за телефон и модем се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Хардуер и звук и Опции за телефон и модем.

  Ако преди това не сте отваряли "Опции за телефон и модем", на екрана ще бъде изведен диалогов прозорец, който ви напомня да въведете вашия регионален код и кодовете за достъп.

Покажи всички

За да конфигурирате обратно повикване

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Изберете комутируемата връзка, натиснете клавиша ALT, щракнете върху менюто Разширени, след което щракнете върху Предпочитания за отдалечен достъп.

  Забележка

  • Ако преди това не сте отваряли "Опции за телефон и модем" в контролния панел, на екрана ще бъде показан диалогов прозорец "Информация за местоположение", който ви напомня да въведете вашия регионален код и други кодове за достъп.

 3. Щракнете върху раздела Обратно повикване, след което направете едно от следните:

  • За да не се използва обратно повикване, щракнете върху Без обратно повикване.

  • За да решите дали да използвате обратно повикване при всяко установяване на връзка, щракнете върху Питай ме по време на набиране, когато сървърът предлага нещо.

  • За да използвате систематично обратно повикване, щракнете върху Винаги ме набирай обратно за номера(та) по-долу, след което изберете модема или устройството, чрез които искате да бъдете набирани обратно.

  • Ако Телефонен номер е празен за избраното устройство, щракнете върху Редактиране и въведете номера.

  • За да премахнете даден модем или устройство от списъка на възможните устройства за обратно повикване, щракнете върху този модем или устройство, след което щракнете върху Изтрий.

Забележка

 • Системният администратор на сървъра, който набирате, може да пренебрегне зададените от вас настройки за обратно повикване, като откаже използването на обратно повикване или като изисква обратното повикване да бъде извършвано само за определен номер. Ако смятате, че вашите опции за обратно повикване може да са ограничени, обърнете се към вашия системен администратор.

За да конфигурирате автоматично набиране

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

Автоматичното набиране е разрешено по подразбиране, но вие може да изберете откъде искате да го разрешите.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Натиснете клавиша ALT, щракнете върху менюто Разширени, след което щракнете върху Предпочитания за отдалечен достъп.

 3. В раздела Автоматично набиране отметнете квадратчето до местоположението, откъдето искате да разрешите автоматично набиране, след което натиснете бутона OK.

За да конфигурирате модификатори на даден телефонен номер

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да конфигурирате и след това щракнете върху Свойства.

 3. В раздела Общи модифицирайте телефонния номер, като използвате един или повече знаци от следната таблица.

  Модификатори на телефонния номер

  Знак
  Функция

  , (запетая)

  Въвежда кратка пауза (при повечето модеми – две секунди), преди набирането да продължи. Когато например набирате от хотелска стая, може да трябва да добавите 9 към номера, който набирате, за да излезете на външна линия. Например: 9,555-0100.

  Запетаята след 9 въвежда пауза, достатъчно продължителна, за да успее телефонната централа на хотела да свърже модема с външната линия, преди да продължи набирането на номера.

  P

  Извършва превключване от тонално към импулсно набиране.

  T

  Извъшва превключване от импулсно към тонално набиране.

  $

  Изчаква тон за подкана за фонокарта.

Съвет

 • Ако отметнете квадратчето Използвай правила за набиране и след това щракнете върху Правила за набиране, може да създадете местоположение, към което автоматично ще бъдат прилагани определени правила за набиране. Ако например често установявате връзка от дома си и искате да изключите изчакването на повикване, може да създадете местоположение, което автоматично набира кода за изключване на изчакването на повикване, преди да бъде извършено набирането. Ако обаче видите преди вашия номер да бъдат набирани непознати знаци, проверете дали не е отметнато квадратчето Използвай правила за набиране. Ако е отметнато, това местоположение може да предизвиква изпълнението на правило за набиране, от което нямате нужда - например автоматично вмъкване на 1 за междуградско повикване.

За да конфигурирате опциите за повторно набиране

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

По подразбиране една комутируема връзка извършва до трикратно повторно набиране (на интервали от една минута), ако не успее да се свърже със сървъра за отдалечен достъп. Също по подразбиране не се извършва повторно набиране, ако линията е отпаднала. За да промените тези опции, изпълнете следните стъпки.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да конфигурирате и след това щракнете върху Свойства.

 3. В раздела Опции в Опити за повторно набиране задайте колко пъти да бъде повторно набирана комутируемата връзка, ако първото набиране е неуспешно.

 4. В Интервал между опитите за повторно набиране щракайте върху стрелките, за да зададете продължителността на паузата между края на даден опит и началото на следващия.

  Това време е предвидено да позволи на устройството и на телефонната линия да се върнат в начално състояние, преди да бъде извършен повторното набиране и целевият номер да се освободи, ако той е бил зает. Стойността по подразбиране е една минута. Ако това време не е достатъчно, увеличете го. Може да опитате и по-кратки интервали, но ако направите паузата прекалено кратка, устройството или телефонната линия може да нямат достатъчно време да се върнат в начално състояние.

 5. В Период на престой преди прекъсване щракайте върху стрелките, за да зададете продължителността на престой, преди да бъде прекъсната връзката.

  Сървърът за отдалечен достъп също използва таймер за прекъсване на връзката. Ако зададете стойността за таймаут в Период на престой преди прекъсване да бъде голямо число, връзката може да бъде прекъсната преди изтичането на това време, защото настройката на таймаут на сървъра може да бъде за по-кратко време.

 6. За да предизвикате автоматично повторно набиране, ако линията отпадне, отметнете квадратчето Набирай отново ако връзката прекъсне.

Забележка

 • Някои уеб браузъри също имат настройки за комутируеми връзки. Проверете дали те не противоречат на тези опции за повторно набиране.

За да присвоите няколко телефонни номера на дадена комутируема връзка

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да конфигурирате, и след това щракнете върху Свойства.

 3. В раздела Общи щракнете върху Допълнителни и направете едно от следните неща:

  • За накарате връзката да опитва с друг телефонен номер, ако първият номер от списъка не е успешен, отметнете квадратчето Ако номерът не успява, опитай следващия.

  • За накарате връзката да премести първия успешен телефонен номер най-отгоре в списъка под Телефонни номера и за да го използвате при следващия опит за връзка, щракнете върху Премести успешните номера най-отгоре в списъка.

  • За да добавите нов телефонен номер към списъка, щракнете върху Добави и в Телефонни номера въведете този телефонен номер.

  • За да промените реда на телефонните номера е списъка Телефонни номера щракнете върху някой номер, след което щракайте върху стрелките, докато този телефонен номер застане на желаното място.

  • За да премахнете даден телефонен номер от списъка Телефонни номера, щракнете върху този номер, след което щракнете върху Изтрий.

  • За да накарате връзката да използва установения регионален код и правилата за набиране, в раздела Общи отметнете квадратчето Използвай правила за набиране.

Съвет

 • Ако за дадена връзка са зададени допълнителни телефонни номера, може да зададете конкретен телефонен номер по време на установяване на връзката.

За да разрешите повиквания с помощта на оператор или ръчно набиране

Ако компютърът е свързан към мрежа, правилата за мрежата може да ви забраняват да изпълните тези стъпки.

 1. Мрежовите връзки се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мрежа и интернет, Център за мрежи и интернет и Управление на мрежовите връзки.

 2. Изберете комутируемата връзка, натиснете клавиша ALT, щракнете върху менюто Разширени, след което щракнете върху Набиране с помощта на оператор. (Ако набирането с помощта на оператор е вече разрешено, е избрано Набиране с помощта на оператор в меню Разширени.)

 3. Щракнете двукратно върху връзката, който искате да набирате.

 4. Вдигнете слушалката, след което наберете номера или помолете оператора да го набере вместо вас. Номерът, присвоен на записа, се показва в диалоговия прозорец за лесна проверка.

 5. Щом приключите набирането, щракнете върху Набиране в диалоговия прозорец за връзката.

 6. Затворете телефона, след като модемът поеме управлението на линията (когато чуете щракване, последвано от тишина).