Използване на клавиатуратаНезависимо дали пишете писмо, или въвеждате числови данни, клавиатурата е основният начин за въвеждане на информация във вашия компютър. Знаете ли обаче, че можете да използвате клавиатурата и за управление на вашия компютър? Научаването само на няколко прости команди (инструкции за вашия компютър) може да ви помогне да работите по-ефективно. Тази статия съдържа основите на работата с клавиатурата и ви въвежда в клавишните команди.

Как са организирани клавишите

Клавишите на вашата клавиатура могат да се разделят на няколко групи според функциите им:

 • Клавиши за въвеждане (буквено-цифрови): Тези клавиши включват същите букви, цифри, препинателни знаци и символи, които можете да видите на традиционните пишещи машини.

 • Управляващи клавиши. Тези клавиши се използват самостоятелно или в комбинация с други клавиши за извършване на определени действия. Най-често използваните управляващи клавиши са CTRL, ALT, клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows и ESC.
 • Функционални клавиши. Функционалните клавиши се използват за изпълнение на специфични задачи. Те са означени с F1, F2, F3 и т. н. до F12. Във всяка програма функциите на тези клавиши са различни.

 • Клавиши за навигация. Тези клавиши се използват за придвижване в документи или уеб страници и за редактиране на текст. Те включват всички клавиши със стрелки, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE и INSERT.

 • Цифрова клавиатура. Цифровата клавиатура е удобна за бързо въвеждане на числа. Клавишите са групирани в блок, подобно на обикновените калкулатори и касови апарати.

Следващата илюстрация показва как са подредени тези клавиши в една типична клавиатура. Вашата клавиатура може да изглежда различно.

Изображение на клавиатура, показващо различни видове клавиши
Как са подредени клавишите на клавиатурата

Въвеждане на текст

Когато трябва да въвеждате нещо в програма, имейл съобщение или текстово поле, ще видите мигаща вертикална черта (Изображение на курсора ). Това е курсорът, наричан също точка на вмъкване. Той показва къде ще се въвежда текстът, който ще набирате. Можете да премествате курсора, като щракнете на желаното място с мишката или като използвате клавишите за навигация (вж. раздела "Използване на клавишите за навигация" в тази статия).

Освен букви, цифри, препинателни знаци и символи, в клавишите за въвеждане се включват SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, BACKSPACE и клавишът за интервал.

Име на клавиш
Как се използва

SHIFT

Натиснете SHIFT в комбинация с буква, за да въведете главна буква. Натиснете SHIFT в комбинация с друг клавиш, за да въведете символа, показан в горната част на този клавиш.

CAPS LOCK

Натиснете CAPS LOCK веднъж, за да въвеждате всички букви главни. Натиснете CAPS LOCK отново, за да изключите тази функция. На вашата клавиатура може да има лампичка, която свети, когато CAPS LOCK е включен.

TAB

Натиснете клавиша TAB, за да преместите курсора с няколко позиции напред. Можете да натискате TAB и за да преминете в следващото поле на формуляр.

ENTER

Натиснете ENTER, за да преместите курсора в началото на следващия ред. В диалогов прозорец натискането на ENTER избира осветения бутон.

Клавиш "Интервал"

Натиснете клавиша "Интервал", за да преместите курсора с една позиция напред.

Назад

Натиснете клавиша "Назад", за да изтриете знака пред курсора или избрания текст.

Използване на клавишни комбинации

Клавишните комбинации са начин да се извършват действия с помощта на клавиатурата. Те се нарича и преки пътища, защото позволяват действието да се извърши по-бързо. Всъщност почти всяко действие или команда, които можете да изпълните с мишката, може да се изпълнят по-бързо с помощта на един или повече клавиши от клавиатурата.

В темите на "Помощ" знакът плюс (+) между два или повече клавиша означава, че тези клавиши трябва да се натиснат като комбинация. Например CTRL+A означава да се натисне и задържи CTRL и да се натисне A. CTRL+SHIFT+A означава да се натиснат и задържат CTRL и SHIFT и след това да се натисне A.

Търсене на преки пътища в програмите

В повечето програми имате възможност да изпълнявате много действия с помощта на клавиатурата. За да видите кои команди имат преки пътища от клавиатурата, отворете някое меню. Преките пътища (ако съществуват) са показани до елементите от менюто.

Изображение на менюто в Microsoft Paint, показващо клавишните комбинации до командите от менюто
Преките пътища от клавиатурата са показани до елементите от менюто

Избиране на менюта, команди и опции

С помощта на клавиатурата можете да отваряте менюта и да избирате команди и други опции. Когато натиснете ALT в програма с менюта, една от буквите на всяко име в менюто става подчертана. Натиснете подчертана буква, за да отворите съответното меню. Натиснете подчертаната буква на елемент от менюто, за да изберете тази команда.

Изображение на менюто в Microsoft WordPad, показващо подчертани букви в командите от менюто
Натиснете ALT+Ф, за да отворите менюто "Файл", и след това натиснете П, за да изберете командата "Печат".

Това работи и в диалоговите прозорци. Когато видите подчертана буква в някоя опция от диалогов прозорец, това означава, че трябва да натиснете ALT плюс тази буква, за да изберете тази опция.

Полезни преки пътища

Следващата таблица съдържа някои от най-полезните преки пътища. За по-подробен списък вж. Клавишни комбинации.

Натиснете това
За да направите това
Windows клавиш с емблемата на Изображение на клавиша със знака на Windows

Отваряне на менюто "Старт"

ALT+TAB

Превключване между отворени програми или прозорци

ALT+F4

Затваряне на активен елемент или излизане от активна програма

CTRL+S

Записване на текущия файл или документ (използва се в повечето програми)

CTRL+C

Копиране на избрания обект

CTRL+X

Изрязване на избрания обект

CTRL+V

Поставяне на избрания обект

CTRL+Z

Отменяне на действие

CTRL+A

Избиране на всички елементи в документ или прозорец

F1

Показване на помощна информация за програма или Windows

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + F1

Показване на "Помощ и поддръжка" за Windows

ESC

Отмяна на текущата задача

Клавиш "Приложение" Изображение на клавиша "Приложение"

Отваряне на меню с команди, зависещо от програмата. Еквивалентно е на щракване с десния бутон на мишката.

Използване на клавишите за навигация

Клавишите за навигация ви позволяват да премествате курсора, да се придвижвате в документи и уеб страници и да редактирате текст. Следващата таблица съдържа някои често използвани функции на тези клавиши.

Натиснете това
За да направите това

Стрелки наляво, надясно, нагоре и надолу

Преместване на курсора или селекцията с една позиция или един ред по посока на стрелката или превъртане на уеб страница по посока на стрелката

HOME

Преместване на курсора в началото на реда или в началото на уеб страницата

END

Преместване на курсора в края на реда или в края на уеб страницата

CTRL+HOME

Преместване в началото на документа

CTRL+END

Преместване в края на документа

PAGE UP

Преместване на курсора или страницата нагоре с един екран

PAGE DOWN

Преместване на курсора или страницата надолу с един екран

DELETE

Изтриване на знака след курсора или на избрания текст; в Windows – изтриване на избрания елемент и преместването му в кошчето

INSERT

Включване и изключване на режима на вмъкване. Когато режимът на вмъкване е включен, въвежданият текст се вмъква до курсора. Когато режимът на вмъкване е изключен, въвежданият текст замества съществуващите знаци.

Използване на цифровата клавиатура

В цифровата клавиатура цифрите от 0 до 9, аритметичните оператори + (събиране), - (изваждане), * (умножение) и / (деление) и десетичната точка са подредени както в калкулаторите и касовите апарати. Разбира се, тези знаци са дублирани и на друго място в клавиатурата, но подредбата на цифровата клавиатура ви позволява бързо да въвеждате числови данни и математически операции с една ръка.

Изображение на цифровата клавиатура
Цифрова клавиатура

За да използвате цифровата клавиатура за въвеждане на числа, натиснете NUM LOCK. Повечето клавиатури имат светлинен индикатор, който показва дали NUM LOCK е включен, или изключен. Когато NUM LOCK е изключен, цифровата клавиатура функционира като набор от клавиши за навигация (тези функции са отбелязани върху клавишите до цифрите и символите).

Можете да използвате цифровата клавиатура за извършване на прости изчисления с калкулатора.

Работа на калкулатора с цифровата клавиатура

 1. Калкулаторът се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Всички програми, Аксесоари и Калкулатор.

 2. Проверете светлинния индикатор на клавиатурата, за да видите дали NUM LOCK е включен. Ако не е, натиснете NUM LOCK.

 3. С помощта на цифровата клавиатура въведете първото число за изчислението.

 4. От клавиатурата натиснете + за събиране, - за изваждане, * за умножение или / за деление.

 5. Въведете следващото число от изчислението.

 6. Натиснете ENTER, за да завършите изчислението.

Три особени клавиша

Дотук разгледахме почти всички клавиши, които е най-вероятно да използвате. Но за най-любопитните ще разгледаме трите най-загадъчни клавиша на клавиатурата: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK и PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (или PRT SCN)

Преди много време този клавиш наистина е вършил това, което означава името му (отпечатване на екрана) – изпращал е текущото съдържание на екрана към вашия принтер. Сега натискането на PRINT SCREEN копира съдържанието на целия екран като изображение ("снимка на екрана") и го копира в клипборда в паметта на вашия компютър. Оттам можете да го поставите (с CTRL+V) в Microsoft Paint или друга програма, а ако искате, да го отпечатате от тази програма.

По-неясен е SYS RQ, който на някои клавиатури споделя един и същ клавиш с PRINT SCREEN. В миналото SYS RQ е планиран да бъде "системна заявка" (system request), но тази команда не се използва в Windows.

Съвет

 • Натискането на ALT+PRINT SCREEN копира не изображението на целия екран, а само изображението на активния прозорец.

SCROLL LOCK (или SCR LK)

В повечето програми натискането на SCROLL LOCK няма ефект. В някои програми натискането на SCROLL LOCK променя поведението на клавишите със стрелки и на клавишите PAGE UP и PAGE DOWN; тогава натискането на тези клавиши превърта документа, без да променя позицията на курсора или селекцията. На вашата клавиатура може да има лампичка, която свети, когато SCROLL LOCK е включен.

PAUSE/BREAK

Този клавиш се използва рядко. В някои програми натискането му спира временно програмата или в комбинация с CTRL я прекратява.

Други клавиши

Някои по-нови клавиатури имат "горещи клавиши" или бутони, които ви дават бърз достъп с едно натискане до програми, файлове или команди. Други модели имат регулатори на звука, колелца за превъртане, колелца за мащабиране и други новости. За подробности за тези функции вижте информацията, която съпровожда вашата клавиатура или вашия компютър, или посетете уеб сайта на производителя.

Съвети за безопасно използване на вашата клавиатура

Правилното използване на клавиатурата ще ви помогне да избегнете травми на ръцете и пръстите, особено ако използвате компютъра продължително. Ето някои съвети, които ще ви помогнат да избегнете тези проблеми:

 • Поставете клавиатурата на нивото на лактите. Горната част на ръката трябва да е отпусната до тялото.

 • Центрирайте клавиатурата пред вас. Ако на вашата клавиатура има цифрова клавиатура, можете да използвате клавиша за интервал като точка за центриране.

 • Когато въвеждате, дръжте ръцете и китките във въздуха над клавиатурата, така че да можете да използвате цялата ръка, за да достигате до далечните клавиши, а не да протягате пръстите си.

 • Когато въвеждате, избягвайте да поставяте дланите и китките върху каквито и да е повърхности. Ако вашата клавиатура има повърхност за поставяне на дланите, използвайте я само през почивките.

 • Когато въвеждате, натискайте леко клавишите и дръжте китките си изправени.

 • Когато не въвеждате, отпуснете ръцете надолу.

 • Правете кратки почивки от компютъра всеки 15 до 20 минути.