Dříve než začnete: Informace o tom, jaký typ sítě můžete nastavit nebo jaký hardware a kabely budete potřebovat, naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě. Toto téma obsahuje informace o různých typech sítí (známých také jako síťové technologie) a o požadavcích na hardware pro každý typ.

Jakmile máte jasno, jaký typ sítě chcete instalovat a máte potřebný hardware, zbývá vám provést následující čtyři kroky (dva z nich nejsou vždy požadovány):

  1. Nainstalujte potřebný hardware.

  2. Nastavte připojení k Internetu (volitelné).

  3. Připojte počítače.

  4. Spusťte Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu (pouze pro bezdrátové sítě).

Každý z těchto kroků je podrobně popsán dále v tomto článku.

Začněte s nastavením jednoho počítače. Jakmile jste nastavili síť a jste si jisti, že první nastavený počítač pracuje správně, můžete k síti připojit další počítače a zařízení.

Poznámka

  • Tyto informace je určeny především pro uživatele, kteří mají širokopásmové připojení k Internetu (většinou typu DSL nebo kabelové), ne pro uživatele s telefonickým připojením.

Instalace hardwaru

Nainstalujte síťové adaptéry do každého počítače, kde je to potřeba. (Postupujte podle pokynů k instalaci dodaných s každým adaptérem.)

Nastavení nebo ověření připojení k Internetu (volitelné)

K nastavení sítě není připojení k Internetu nutné, ačkoli většina uživatelů chce používat síť ke sdílení připojení k Internetu. Chcete-li nastavit připojení k Internetu, potřebujete kabelový modem nebo modem DSL a účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP). Pak spusťte Průvodce připojením k Internetu a postupujte podle pokynů. Další informace naleznete v tématu Co potřebuji k připojení k Internetu?

Jestliže již máte připojení k Internetu, stačí vám pouze ověřit, zda připojení funguje. Chcete-li zkontrolovat, zda připojení k Internetu funguje, spusťte webový prohlížeč a přejděte na web, který zpravidla nenavštěvujete. (Některé webové stránky, které navštěvujete často, mohou být uloženy v počítači a zobrazit se správně, i když připojení nefunguje.) Pokud se web otevře a nezobrazí se žádná chybová zpráva, připojení funguje.

Postup sdílení připojení k Internetu

Připojení k Internetu je také možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti. Chcete-li sdílet připojení k Internetu, můžete buď použít zprostředkující zařízení, nebo můžete nastavit službu Sdílení připojení k Internetu. Poskytovatel služeb Internetu může vyžadovat poplatek za více připojení k Internetu. Informujte se o tom u poskytovatele služeb Internetu.

Použití zprostředkujícího zařízení. Ke sdílení připojení k Internetu je možné použít směrovač nebo kombinovaný směrovač a modem (také nazývaný Internetová brána). Pokud používáte směrovač, připojte jej k modemu i k počítači s připojením k Internetu a potom znovu ověřte připojení k Internetu. Dokumentace dodaná se směrovačem by měla obsahovat pokyny pro připojení. Pokud používáte kombinovaný směrovač a modem, připojte jej k libovolnému počítači. Podrobnější informace o postupu, jak nastavit připojení, naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Poznámka

  • Směrovač i modem musí být zapnuté po celou dobu, kdy nějaký počítač používá připojení k Internetu.

Nastavení služby Sdílení připojení k Internetu. Pokud chcete sdílet připojení k Internetu a nechcete si kupovat žádné další vybavení, můžete nastavit službu Sdílení připojení k Internetu v počítači, který je připojený k modemu. Počítač bude také potřebovat dva síťové adaptéry: jeden pro připojení k modemu a druhý pro připojení k jinému počítači. Služba Sdílení připojení k Internetu není součástí systému Windows Vista Starter.

Připojení počítačů

Počítače je možné připojit více způsoby a konfigurace závisí na typech síťových adaptérů, modemu a připojení k Internetu, které máte. Také záleží na tom, zda chcete sdílet připojení k Internetu mezi všemi počítači v síti. Následující oddíly stručně popisují některé způsoby připojení.

Zobrazit vše

Sítě Ethernet

K připojení počítačů pomocí sítě Ethernet budete potřebovat rozbočovač, přepínač nebo směrovač. (Další informace o těchto typech hardwaru naleznete v tématu Jak se liší rozbočovače, přepínače, směrovače a přístupové body?)

Chcete-li sdílet připojení k Internetu, budete potřebovat použít směrovač. Připojte směrovač k počítači, který je připojený k modemu (pokud jste tak již neučinili).

Obrázek sítě Ethernet s kabelovým směrovačem a sdíleným připojením k Internetu
Síť Ethernet s klasickým směrovačem (drátový) a se sdíleným připojením k Internetu

Pokud máte doma nebo v kanceláři kabelovou síť Ethernet, nastavte připojení v počítačích, které jsou umístěny v místnostech vybavených přípojkou Ethernet, a připojte je přímo k přípojkám sítě Ethernet.

Obrázek sítě Ethernet v domácnosti s vestavěnou sítí Ethernet
Síť Ethernet s použitím zabudované sítě Ethernet

Bezdrátové sítě

Chcete-li nastavit bezdrátovou síť, spusťte Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu v počítači, který je připojený ke směrovači. Průvodce vás provede procesem připojení dalších počítačů a zařízení k síti.

Obrázek bezdrátové sítě se sdíleným připojením k Internetu
Bezdrátová síť se sdíleným připojením k Internetu

Sítě HPNA

V případě sítí HPNA je potřeba, aby byl každý počítač vybaven síťovým adaptérem HPNA a v každé místnosti, kde se počítač nachází, byla telefonní zásuvka. Připojte počítače k telefonním zásuvkám. Počítače budou automaticky připojeni.

Zapněte všechny počítače a zařízení, jako jsou tiskárny, které mají být součástí sítě. Pokud používáte kabelovou síť Ethernet nebo HPNA, připojení k síti by nyní mělo být nastaveno a funkční. Otestujte správnou funkci sítě (pokyny naleznete níže), abyste se ujistili, zda jsou všechny počítače a zařízení připojené správně.

Spusťte Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.

Pokud používáte bezdrátovou síť, spusťte Průvodce nastavením bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu v počítači, který je připojený ke směrovači.

  • Otevřete okno Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Síť a Internet a potom na položku Centrum sítí a sdílení. V levém podokně klepněte na položku Nastavit připojení nebo síť a potom klepněte na položku Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod.

    Průvodce vás provede procesem připojení dalších počítačů a zařízení k síti. Další informace naleznete v tématu Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

Povolení sdílení v síti

Chcete-li sdílet soubory a tiskárny v síti, zkontrolujte, zda je typ síťového umístění nastavený na Privátní a zda jsou zapnuté funkce zjišťování sítě, sdílení souborů a sdílení tiskáren. Další informace naleznete v tématu Volba síťového umístění a Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Test sítě

Je vhodné provést test správné funkce sítě, abyste zkontrolovali, zda jsou všechny počítače a zařízení připojeny a pracují správně. Chcete-li ověřit správnou funkci sítě, proveďte následující postup v každém počítači v síti: V nabídce Start vyberte příkaz Obrázek tlačítka StartSíť. Měly by se zobrazit ikony počítače, se kterým pracujete, a všech dalších počítačů a zařízení, které jste přidali do sítě. Pokud je k počítači, který kontrolujete, připojená tiskárna, nemusí být viditelná v ostatních počítačích, dokud nepovolíte její sdílení. (V systému Windows Vista Starter není k dispozici funkce Sdílení tiskárny.)

Poznámka

  • Může trvat několik minut, než se počítače s předchozími verzemi systému Windows objeví ve složce Síť.

Změna nastavení protokolu TCP/IP

Potřebujete-li upravit nastavení protokolu TCP/IP pro vaši síť, přečtěte si téma Změna nastavení protokolu TCP/IP.

Připojení pracovního mobilního počítače k domácí síti

Chcete-li počítač, který používáte v práci, připojit z domácí sítě k Internetu nebo k firemní síti, musíte mít doma nastavené připojení k Internetu. Další informace o používání mobilního počítače v domácí síti naleznete v tématu Přepínání mezi sítí doma a sítí na pracovišti.