LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně případných médií, na nichž jste jej získali. Tyto podmínky se dále vztahují na všechny

 • následné verze softwaru (včetně veškerých aktualizací nebo dodatků),

 • aktualizace,

 • dodatky,

 • internetové služby a

 • služby podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno dále, instalace nebo použití softwaru rovněž představuje váš souhlas s přenosem určitých standardních informací o počítači v průběhu ověření, s automatickým stahováním a instalací určitých aktualizací a s internetovými službami.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.


 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

  1. Domácí použití. Pokud jste domácím uživatelem, smíte nainstalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru ve svých osobních zařízeních určených k užívání osobami, které pobývají ve vaší domácnosti.

  2. Malá firma. Jestliže provozujete malou firmu, smíte software instalovat a užívat v maximálně deseti (10) zařízeních ve své firmě.

  3. Omezení. Software se nesmí používat v zařízeních, která jsou vlastnictvím státních a akademických institucí.

  4. Oddělení komponent. Komponenty tohoto softwaru jsou licencovány jako jeden celek. Komponenty nesmíte oddělit a instalovat je v jiných zařízeních.

  5. Zahrnuté programy společnosti Microsoft. Software může obsahovat jiné programy společnosti Microsoft. Na užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány.

 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje s tímto softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

  1. Souhlas s internetovými službami. Funkce softwaru, které jsou popsány níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Security Essentials, se připojují ke společnosti Microsoft nebo počítačovým systémům poskytovatele služeb přes internet. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.

   1. Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například vaši internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft používá tyto informace ke zpřístupnění služeb.

    • Aktualizace. Ve výchozím nastavení bude software automaticky stahovat aktualizace definic. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Odebrání škodlivého softwaru. Software provede kontrolu určitého vysoce závažného škodlivého softwaru („malware“) uloženého ve vašem zařízení a odebere jej, a to během naplánované kontroly a jen v případě, že tuto akci vyberete. Software po dokončení kontroly, zda zařízení neobsahuje malware, odešle společnosti Microsoft zprávu o nalezeném malwaru nebo o chybách, k nimž došlo při kontrole malwaru prováděné softwarem, konkrétní informace ohledně zjišťování a další informace o vašem zařízení, které napomáhají při zlepšování tohoto produktu a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Tato zpráva neobsahuje žádné informace, které by vás mohly identifikovat.

    • Potenciálně nevyžádaný software. Tento software vyhledá ve vašem počítači malware s nízkou nebo střední závažností, a to zejména spyware a jiný potenciálně nevyžádaný software („potenciálně nevyžádaný software“). Software odebere nebo zablokuje potenciálně nevyžádaný software s nízkou nebo střední závažností pouze v případě vašeho souhlasu. Odebrání nebo zablokování tohoto potenciálně nevyžádaného softwaru může způsobit nefunkčnost jiného softwaru v počítači a porušení licence pro použití tohoto jiného softwaru ve vašem počítači, pokud takový software nainstaloval do vašeho počítače tento potenciálně nevyžádaný software jako podmínku užívání daného softwaru. Před autorizací odebrání tohoto potenciálně nevyžádaného softwaru si přečtěte licenční podmínky tohoto jiného softwaru. Při použití tohoto softwaru se může stát, že dojde k odebrání nebo zablokování softwaru, který není potenciálně nevyžádaným softwarem.

    • Účast ve službě MAPS (Microsoft Active Protection Service). Komunita MAPS (Microsoft Active Protection Service) zaměřená na ochranu proti malwaru je dobrovolná celosvětová komunita zahrnující uživatele programu Microsoft Security Essentials. Při prvotní instalaci budou uživatelé přihlášeni k účasti v komunitě MAPS formou základního členství. Služba MAPS se základním členstvím může, je-li software zapnutý, podávat společnosti Microsoft zprávu o malwaru a jiných formách potenciálně nevyžádaného softwaru. Pokud zpráva MAPS obsahuje podrobné informace o malwaru nebo potenciálně nevyžádaném softwaru, který tento software může odebrat, stáhne služba MAPS nejnovější příslušnou signaturu. Služba MAPS může najít také „falešně pozitivní“ výsledky (kdy se ukáže, že položka původně identifikovaná jako malware jím není) a opravit je. V některých případech mohou být společnosti Microsoft neúmyslně odeslány osobní údaje. Společnost Microsoft však tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Další informace o službě MAPS a informacích, které tato služba odesílá společnosti Microsoft, naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Zprávy o chybách. Tento software automaticky odesílá společnosti Microsoft zprávy o chybách, které popisují softwarové komponenty, u nichž došlo k chybám. Nebudou odesílány žádné soubory ani výpisy stavu paměti, pokud možnost jejich odeslání nezvolíte. Další informace o zprávách o chybách naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Software zapne automatické aktualizace ze služeb Windows Update a Microsoft Update. Pro účely správné funkčnosti služeb Windows Update a Microsoft Update v softwaru budou služby Windows Update anebo Microsoft Update příležitostně vyžadovat aktualizace nebo stažené soubory. Jejich stažení a instalace proběhne bez dalšího upozornění.

   2. Použití informací. Informace o počítači, zprávy o chybách, informace programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a zprávy o nalezeném malwaru můžeme použít ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s ostatními, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Ti mohou tyto informace použít ke zlepšení kompatibility svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.

 3. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

  • obcházet žádná technická omezení softwaru,

  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,

  • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,

  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo

  • užívat software pro komerční hostitelské služby.

 4. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalaci softwaru.

 5. DOKUMENTACE. Každá osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

 6. PŘENOS DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ. Software smíte odinstalovat a nainstalovat do jiného zařízení. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi zařízeními.

 7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní a mezinárodní právní předpisy a předpisy na kontrolu vývozu, které se na software vztahují. Tyto právní předpisy zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

 8. SLUŽBY PODPORY. Vzhledem k tomu, že tento software je poskytován „tak, jak je“, nemusíme poskytovat žádné související služby podpory.

 9. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb podpory.

 10. ROZHODNÉ PRÁVO.

  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software pořídili ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.

  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste tento software pořídili v jakékoli jiné zemi, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

 11. PRÁVNÍ DOPADY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software pořídili. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. Software je licencován „tak, jak je“. Rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy. VÝJIMKA PRO AUSTRÁLII: Australské spotřebitelské právo vám garantuje zákonné záruky a žádná část těchto podmínek nemá za cíl tato práva měnit.

 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5,00 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiných občanskoprávních deliktů v rozsahu povoleném rozhodným právem.

   Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.