LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • následné verze softwaru (včetně veškerých aktualizací nebo dodatků),

 • aktualizace,

 • dodatky,

 • internetové služby a

 • služby odborné pomoci

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno dále, vaše instalace nebo použití softwaru rovněž představuje váš souhlas s přenosem určitých standardních počítačových informací v průběhu ověření, s automatickým stahováním a instalací určitých aktualizací a pro internetové služby.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI

  1. Domácí použití. Pokud jste domácím uživatelem, smíte nainstalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru ve svých osobních zařízeních určených k užívání osobami, které pobývají ve vaší domácnosti.

  2. Malý podnik. Jestliže provozujete malý podnik, smíte software instalovat a užívat v maximálně deseti (10) zařízeních ve svém podniku.

  3. Omezení. Software nesmí být užíván v zařízeních, které jsou vlastnictvím vládních a akademických institucí.

  4. Oddělení součástí. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Součásti nesmíte oddělit a instalovat je v jiných zařízeních.

  5. Programy, které jsou součástí softwaru společnosti Microsoft. Software může obsahovat další programy společnosti Microsoft. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány.

 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

  1. Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Microsoft Security Essentials se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.

   1. Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.

    • Aktualizace. Ve výchozím nastavení bude software automaticky stahovat aktualizace definic. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Odebrání škodlivého softwaru. Software provede kontrolu určitého vysoce závažného škodlivého softwaru („malware“) uloženého ve vašem zařízení a odstraní jej, a to během naplánované kontroly a jen v případě, že tuto akci vyberete. Software po dokončení kontroly, zda zařízení neobsahuje malware, odešle společnosti Microsoft zprávu o nalezeném malwaru nebo o chybách, k nimž došlo při kontrole malwaru prováděné softwarem, specifické informace ohledně detekce, zprávu o chybách, k nimž došlo při kontrole malwaru prováděné softwarem, a další informace o vašem zařízení, které napomáhají při zlepšování tohoto produktu a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Ve zprávě nejsou zahrnuty žádné informace, které by vás mohly identifikovat.

    • Potenciálně nevyžádaný software. Software provede ve vašem počítači hledání malwaru s nízkou nebo střední závažností včetně, ale nikoli pouze, spywaru a jiného potenciálně nevyžádaného softwaru („potenciálně nevyžádaný software“). Software odstraní nebo zablokuje potenciálně nevyžádaný software s nízkou nebo střední závažností pouze v případě vašeho souhlasu. Odstranění nebo zablokování tohoto potenciálně nevyžádaného softwaru může způsobit nefunkčnost jiného softwaru v počítači a porušení licence pro použití tohoto jiného softwaru ve vašem počítači, pokud takový software nainstaloval do vašeho počítače tento potenciálně nevyžádaný software jako podmínku vašeho užívání daného softwaru. Před autorizací odstranění tohoto potenciálně nevyžádaného softwaru si přečtěte licenční podmínky tohoto jiného softwaru. Při použití tohoto softwaru se může stát, že dojde k odstranění nebo zablokování softwaru, který není potenciálně nevyžádaným softwarem.

    • Účast ve službě Microsoft Active Protection Service (MAPS). Komunita Microsoft Active Protection Service (MAPS) zaměřená na ochranu proti malwaru je dobrovolná celosvětová komunita zahrnující uživatele programu Microsoft Security Essentials. Po úvodní instalaci budou uživatelé ve výchozím nastavení přihlášení k účasti v komunitě MAPS formou základního členství. Služba MAPS se základním členstvím může, je-li počítač zapnutý, hlásit informace o malwaru a dalších formách potenciálně nevyžádaného softwaru společnosti Microsoft. Pokud sestava MAPS obsahuje podrobné informace o malwaru nebo potenciálně nevyžádaném softwaru, který tento software může odebrat, stáhne služba MAPS nejnovější podpis, který se na ně vztahuje. Služba MAPS může najít také „falešně pozitivní“ výsledky (kdy se ukáže, že něco původně identifikované jako malware jím není) a opravit je. V některých případech mohou být společnosti Microsoft nezáměrně odeslány osobní údaje. Společnost Microsoft však tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Další informace o službě MAPS a informacích, které tato služba přenáší společnosti Microsoft, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Zprávy o chybách. Tento software automaticky odesílá do společnosti Microsoft zprávy o chybách, které popisují softwarové komponenty, u nichž došlo k chybám. Nebudou odeslány žádné soubory ani výpisy stavu paměti, pokud možnost jejich odeslání nezvolíte. Další informace o zprávách o chybách naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Služby Windows Update a Microsoft Update. Software povolí automatické aktualizace ze služeb Windows Update a Microsoft Update. Pro správné fungování služby Windows Update a Microsoft Update v softwaru budou příležitostně zapotřebí aktualizace a stažení souborů do služby Windows Update anebo Microsoft Update; stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.

   2. Užívání informací. Informace o počítači, zprávy o chybách, informace programu CEIP a zprávy o malwaru můžeme využívat ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.

 3. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

  • překračovat žádná technická omezení softwaru,

  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,

  • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,

  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo

  • užívat software pro komerční hostitelské služby.

 4. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalování softwaru.

 5. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

 6. PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ. Smíte odinstalovat software a nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi zařízeními.

 7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting .

 8. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.

 9. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.

 10. ROZHODNÉ PRÁVO.

  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.

  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

 11. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

 12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. Software je licencován, „jak stojí a leží“. Rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

   Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.