Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft

Aktualizováno 27. srpna 2012
Platí od 19. října 2012

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Microsoft.

Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích afilací, v závislosti na vašem bydlišti), která upravuje vaše práva k použití softwaru a služeb uvedených v oddílu 1.1. Pro usnadnění jsme některé podmínky této smlouvy převedli do formátu otázek a odpovědí. Přečtěte si celou smlouvu, protože všechny její podmínky jsou důležité a dohromady tvoří právní smlouvu, která se na vás po přijetí bude vztahovat. V této smlouvě dále odkazujeme na některé dokumenty a zásady, které je také vhodné si přečíst.

1. Rozsah smlouvy, přijetí a změny

1.1. Na které služby se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje na produkty Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, účet Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Fotogalerie, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (všechny předchozí služby jsou společně označovány jako „služby pod značkou Microsoft“), Bing, MSN Office.com a libovolný další software, web nebo službu, které odkazují na tuto smlouvu, (společně označované jako „služby“).

1.2. Jakými podmínkami se musím při používání těchto služeb řídit? Naším cílem je vytvořit bezpečnější prostředí, a proto požadujeme, aby se uživatelé při používání těchto služeb řídili zde uvedenými podmínkami, antispamovými zásadami společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidly chování společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), které jsou do této smlouvy začleněny pomocí odkazů (dále jen „smlouva“). Služby nesmíte používat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby.

1.3. Jak tuto smlouvu přijmu? Tím, že vám společnost Microsoft umožňuje přihlásit se k odběru služeb nebo je objednat, předkládá vám tato společnost nabídku. Než začnete používat tyto služby, musíte vyjádřit výslovný souhlas s těmito podmínkami a ujednáními, přičemž ty pak budou tvořit platnou smlouvu mezi vámi a společností Microsoft. Použitím služeb nebo získáním přístupu k nim či souhlasem s těmito podmínkami tam, kde je k tomu v uživatelském rozhraní pro vás k dispozici příslušná možnost, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit touto smlouvou, aniž byste ji měnili. Pokud nesouhlasíte, nemůžete služby používat.

1.4. Může společnost Microsoft změnit tyto podmínky po jejich přijetí mou osobou? Ano. O zamýšlené změně této smlouvy vás budeme informovat. Podmínky této smlouvy můžeme změnit, pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) je to nezbytné v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) je porušen poměr ekvivalence mezi službou a její protihodnotou; (iv) je to nezbytné z technických důvodů; (v) je to nezbytné k zajištění provozování služeb nebo (vi) se podmínky změní ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit služby alespoň 30 dní před začátkem platnosti změny. Pokud během této informační lhůty služby nezrušíte, vyjadřujete tím souhlas s příslušnou změnou této smlouvy. Na tento fakt vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně této smlouvy.

1.5. Jaké typy změn služeb mohou očekávat? Neustále pracujeme na vylepšování služeb s cílem zkvalitnit nebo aktualizovat jejich funkce, zavést nové funkce nebo přizpůsobit služby a kdykoli můžeme změnit některé služby nebo odstranit jejich funkce. V případě placených služeb vás před podstatnou změnou služeb budeme informovat. Služby můžete kdykoli zrušit. Služby nebo funkce můžeme vydat v podobě beta verze, která nemusí fungovat správně nebo stejně jako finální verze.

2. Účet Microsoft

2.1. Co je účet Microsoft? K přístupu k některým službám, jako jsou služby pod značkou Microsoft, budete potřebovat účet Microsoft. Účet Microsoft, dříve známý pod názvem Windows Live ID, představuje pověření, která budete používat k ověření v naší síti. Chcete-li vytvořit účet Microsoft, je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, určité demografické informace a potvrzení účtu, jako je alternativní e-mailová adresa nebo telefonní číslo. V případě stávajících držitelů účtu Microsoft může být třeba zadat potvrzení účtu, chtějí-li tito uživatelé nadále účet Microsoft používat. Odpovídáte za udržení informací o účtu a hesla v tajnosti. Svůj účet Microsoft můžete používat k získání přístupu k dalším produktům, webům nebo službám společnosti Microsoft (například Windows, Xbox LIVE a Windows Phone). Na použití takového produktu, webu nebo služby se však mohou vztahovat příslušné podmínky a ujednání, které se liší od této smlouvy. Pokud není v nabídce placených služeb pod značkou Microsoft uvedeno jinak, je u těchto služeb vyžadováno, abyste se k účtu Microsoft pravidelně přihlašovali (minimálně jednou za 270 dní), a tak udržovali služby pod značkou Microsoft aktivní. Pokud se v tomto období nepřihlásíte, může vám být ke službám pod značkou Microsoft zrušen přístup. Je-li vám v důsledku nepřihlášení zrušen přístup ke službám pod značkou Microsoft, mohou být trvale odstraněna vaše data z našich serverů.

2.2. Co mám dělat, když nemohu získat přístup ke svému účtu Microsoft? Pokud jste zapomněli heslo nebo z jiného důvodu nemůžete získat přístup k účtu Microsoft, můžete účet Microsoft obnovit. Navštivte stránku Vytvoření nového hesla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Společnost Microsoft nijak nezaručuje, že účet Microsoft bude obnoven a že bude zachován váš obsah (definován níže).

2.3. Co když mi byl účet Microsoft poskytnut někým jiným než společností Microsoft? V některých případech umožňujeme, abyste účet Microsoft získali prostřednictvím třetí strany, jako je škola, firma, poskytovatel přístupu k Internetu nebo správce spravované domény (http://www.domains.live.com). V takových případech může tato třetí strana mít k vašemu účtu Microsoft dodatečná práva, jako je právo vytvořit nové heslo, zobrazit informace o používání účtu nebo data profilu, číst nebo ukládat obsah v účtu nebo účet Microsoft pozastavit či zrušit. V takových případech pro vás platí tato smlouva a všechny další podmínky a ujednání od příslušné třetí strany, které by vám tato strana měla předat. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s dalšími podmínkami a ujednáními třetích stran. Pokud jste správcem spravované domény, nesete odpovědnost za veškeré aktivity v účtech ve spravované doméně, jež jsou důsledkem vaší nedbalosti nebo opomenutí.

3. Obsah

3.1. Kdo vlastní obsah, který umístím do služeb? Obsah zahrnuje vše, co odešlete do, uložíte do nebo přenesete prostřednictvím služeb, jako jsou data, dokumenty, fotografie, videa, hudba, e-maily a rychlé zprávy („obsah“). Kromě materiálů, na které vám udělujeme licenci a které mohou být začleněny ve vašem obsahu (jako je například klipart), nenárokujeme vlastnictví obsahu, který do služeb poskytnete. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie. Neřídíme, neověřujeme, neplatíme ani neschvalujeme obsah, který vy nebo další uživatelé zpřístupníte v rámci služeb.

3.2. Kdo může získat přístup k mému obsahu? O tom, komu bude umožněn přístup k vašemu obsahu, rozhodujete v první fázi vy. Poskytnete-li ostatním uživatelům přístup k obsahu ve veřejných oblastech služeb nebo ve sdílených oblastech, ke kterým mají přístup vámi vybraní uživatelé, výslovně tím souhlasíte, že kdokoli, komu jste obsah zpřístupnili, může obsah bezplatně užívat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, přenášet, ukládat a sdělovat, a to výhradně v souvislosti se službami a dalšími produkty a službami společnosti Microsoft nebo držitelů jejích licencí. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Sdílíte-li nebo užíváte-li v rámci služeb obsah způsobem, který porušuje autorská práva, ochranné známky, další práva k duševnímu vlastnictví nebo právo na ochranu osobních údajů jiných osob, jednáte v rozporu s touto smlouvou. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti této smlouvy máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva k obsahu odeslanému do nebo sdílenému ve službách a že užívání obsahu popsané v tomto odstavci neporuší žádný zákon ani právo třetích stran.

3.3. Co společnost Microsoft dělá s mým obsahem? Odesláním obsahu do služeb vyjadřujete souhlas s tím, že obsah může být použit, změněn, přizpůsoben, uložen, reprodukován, distribuován a zobrazen v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro vaši ochranu a k poskytování, ochraně a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft. Příležitostně můžeme například použít automatické prostředky k vyčlenění informací z e-mailu, chatu nebo fotografií, které nám pomohou s detekcí a ochranou proti spamu a malwaru nebo ke zlepšení služeb pomocí nových funkcí usnadňujících jejich používání. Při zpracování vašeho obsahu společnost Microsoft postupuje tak, aby chránila vaše osobní údaje.

3.4. Jaký typ obsahu není povolen? V rámci služeb není povolen obsah, který porušuje tuto smlouvu, včetně antispamových zásad společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidel chování společnosti Microsoft nebo místní zákony. Společnost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), Microsoft si za účelem vymáhání této smlouvy vyhrazuje právo obsah revidovat. V rámci snahy chránit služby a naše zákazníky nebo jinak prosazovat podmínky této smlouvy je společnost Microsoft oprávněna blokovat či jinak zabránit v doručení libovolných druhů e-mailů, rychlých zpráv či jiné komunikace do a ze služeb.

3.5. Může společnost Microsoft odebrat obsah ze služeb? Ano. Vyhrazujeme si právo obsah kdykoli zamítnout nebo jej odebrat ze služeb, pokud se domníváme, že porušuje rozhodné právo nebo tuto smlouvu či překračuje limit úložiště nebo velikosti souboru. Publikování obsahu můžeme odmítnout a můžeme jej odebrat, a to i bez uvedení důvodu. Pokud je obsah, který v rámci služeb uchováváte, v souladu se zákonem a podmínkami této smlouvy, chráněný autorskými právy a jste oprávněni jej používat, umožníme vám obsah stáhnout. Toto ustanovení neplatí, je-li obsah z našich serverů odebrán z důvodu, že váš účet Microsoft byl neaktivní po dobu uvedenou v oddílu 2.2.

4. Zrušení služeb

4.1. Co se stane, pokud tyto podmínky poruším? Pokud tuto smlouvu porušíte a po obdržení upozornění nesjednáte v odpovídající lhůtě nápravu, můžeme proti vám zahájit kroky (bez omezení), včetně odebrání vašeho obsahu ze služeb, pozastavení přístupu ke službám, zakázání určitých aktivit, zrušení vašich služeb nebo oznámení takové činnosti příslušným úřadům. Toto ustanovení neovlivňuje další zákonná práva společnosti Microsoft tuto smlouvu z řádného důvodu ihned ukončit, pokud například porušíte důležitou povinnost stanovenou touto smlouvou. Materiální závazky pokrývají závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této smlouvy. Odebrání obsahu a zrušení služeb zahrnuje odstranění dat. Data budou nenávratně odstraněna. Z toho důvodu vám doporučujeme data a obsah, který ve službách uchováváte, pravidelně zálohovat.

4.2. Mohu o přístup ke službám přijít i v jiných případech? Ano. Části služeb (jmenovitě služby pod značkou Microsoft) vyžadují, abyste se ke svému účtu Microsoft přihlásili alespoň jednou za 270 dnů (viz oddíl 2.2). Existují další důvody, na jejichž základě může společnost Microsoft zastavit poskytování částí služeb, včetně (bez omezení) případů, kdy jejich poskytování již není realizovatelné, z důvodu technologických pokroků, protože na základě zpětné vazby zákazníků je nutné provést změny nebo protože z vnějších příčin je nerozumné nebo nepraktické v jejich poskytování pokračovat. V takovém případě budou vaše data z dané části služeb trvale odstraněna. Jestliže bez udání důvodu zcela zrušíme placenou službu, vrátíme vám poměrnou část uhrazených plateb odpovídající zbývající části vašeho nároku na službu před zrušením. Pokud se zaregistrujete do placené části služeb a poplatky nebudete hradit včas, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit (další informace naleznete v oddílu 9.11).

4.3. Jak mohu služby ukončit? Služby můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Služby můžete zrušit na stránce Účet (https://account.live.com) podle postupu pro zrušení účtu, který na tomto odkazu naleznete. Chcete-li zrušit placenou službu, přejděte do oddílu 9.10. Pokud služby rušíte, svůj obsah ze služeb nejrychleji odstraníte tak, že jej ručně odeberete z různých částí služeb (například ručně odstraníte svůj e-mail). Upozorňujeme však, že přestože odstraněný obsah nebo obsah, který je spojen se zrušeným účtem, nemusí být dostupný, může po určitou dobu zůstat v našem systému.

4.4. Co se stane v případě zrušení nebo ukončení služeb? Pokud jsou vaše služby zrušeny nebo ukončeny (z vaší nebo z naší strany), vaše právo tyto služby využívat okamžitě zaniká a platnost vaší licence na používání našeho softwaru končí. Poté musíte software odinstalovat nebo můžeme zabránit v jeho fungování. Pokud je váš účet Microsoft zrušen nebo ukončen (z vaší nebo z naší strany), vaše právo účet Microsoft používat okamžitě zaniká. Pokud dojde ke zrušení nebo ukončení vašich služeb, jsme oprávněni váš obsah z našich serverů trvale odstranit a nemáme povinnost vám jej navrátit. Proto důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Shromažďuje společnost Microsoft mé osobní údaje? Vaše soukromí je pro nás důležité. K provozování a poskytování služeb používáme určité informace, které od vás získáváme. V rámci služeb můžeme také automaticky odeslat informace o vašem počítači, využití služeb a jejich výkonu. Informace o tom, jak vaše údaje používáme a chráníme, naleznete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Používají služby soubory cookie? Ano, služby soubory cookie používají. Soubor cookie je malý textový soubor, který webový server umístí do vašeho zařízení. Soubory cookie obsahují text, který může být přečten pouze webovým serverem v doméně, jež soubor cookie vytvořila. Pokud například soubor cookie vytvoří doména Bing.com, mohou tento soubor přečíst pouze webové servery domény Bing.com. Služby používají soubory cookie z různých důvodů, včetně ukládání vašich předvoleb a nastavení, přizpůsobení obsahu vašim potřebám a analýzy toho, jak uživatelé služby využívají, abychom je následně mohli vylepšit. Soubory cookie používáme také v rámci procesu přihlašování k účtu Microsoft i pro online inzerci (včetně reklam cílených na základě chování). Informace o blokování, řízení a odstraňování souborů cookie, včetně postupu pro vyjádření výslovného nesouhlasu s inzercí cílenou na základě chování společnosti Microsoft, naleznete v oddílu Použití souborů cookie Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Používáním služeb souhlasíte s tím, že do vašeho počítače můžeme vložit soubory cookie v rozsahu, který povoluje vaše individuální nastavení.

5.3. Zveřejňuje společnost Microsoft mé osobní údaje mimo společnost Microsoft? Společnosti Microsoft výslovně povolujete používat, zveřejňovat a uchovávat vaše informace související s používáním služeb, včetně (bez omezení) osobních údajů a obsahu nebo informací, které o vás společnost Microsoft prostřednictvím používání služeb shromáždí (například IP adresy nebo jiné údaje třetích stran), pokud se společnost Microsoft v dobré víře domnívá, že je to nutné: (a) k zajištění shody s platnými zákony nebo k reakci na právní postup kompetentních úřadů; (b) k vymáhání této smlouvy nebo ochraně práv či majetku společnosti Microsoft nebo našich zákazníků; (c) k zabránění úmrtí nebo vážnému poranění osob.

5.4. Jak společnost Microsoft reaguje na právní postup? Stejně jako ostatní poskytovatelé Internetových služeb je také společnost Microsoft v souvislosti s obsahem uloženým v naší síti na základě zákonných požadavků a žádostí vládních subjektů vymáhajících právo a soukromých sporných stran povinna poskytnout vyžadované informace. Tyto informace mohou souviset s domnělým trestným činem nebo civilním sporem a jsou obvykle vyžádány v souladu s běžným zákonným postupem země nebo oblasti, ve které k činnosti došlo. Společnost Microsoft může být v rámci vyšetřování nebo soudního řízení povinna těmto žádostem o vaše údaje nebo váš obsah vyhovět.

6. Narušení služeb a jejich zálohování

Služby se snažíme udržovat v provozu. Ve všech online službách však dochází k občasným přerušením nebo výpadkům. Obsah, který v rámci služeb uchováváte, byste měli pravidelně zálohovat. Dodržováním plánu pravidelných záloh můžete předejít ztrátě obsahu.

7. Software

7.1. Jaké podmínky se vztahují k softwaru, který je poskytován jako součást služeb? Obdržíte-li nebo používáte-li náš software jako součást služeb, jeho užívání se řídí jednou ze dvou skupin licenčních podmínek („licenční podmínky“): Pokud obdržíte pro daný software samostatnou licenční smlouvu a přijmete její podmínky, budou se zobrazené licenční podmínky vztahovat výhradně na daný software. Pokud s licenčními podmínkami souhlasit nebudete, nesmíte software používat ani jej neobdržíte. Pokud neobdržíte žádnou samostatnou licenční smlouvu, budou platné výhradně podmínky této smlouvy. Software je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena společností Microsoft v rámci licenčních podmínek. Pokud se tato smlouva vztahuje na web, který si prohlížíte, skripty nebo kód třetí strany propojené s tímto webem jsou vám v rámci licence poskytnuty třetími stranami, které takový kód vlastní, nikoli společností Microsoft.

7.2. Jak mohu používat software, který je poskytován jako součást služeb? Udělujeme vám právo nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na jedno zařízení. Software smí používat vždy pouze jediný uživatel v rámci vašeho používání služeb, ale pouze v případě, že budete splňovat všechny ostatní podmínky této smlouvy.

7.3. Jsou některé způsoby použití softwaru nebo služeb zakázány? Ano. Kromě jiných omezení definovaných v této smlouvě nesmíte obcházet jakákoliv technologická bezpečnostních opatření v softwaru nebo ve vztahu k softwaru či službám rozkládat, dekompilovat a provádět zpětnou analýzu žádného softwaru a dalších součástí služeb, které jsou dodávány spolu s nimi nebo jsou dostupné jejich prostřednictvím, pokud to výslovně nepovolují platné autorské zákony. V takovém případě lze tyto úkony provádět pouze v rozsahu stanoveném zákonem. Dále nesmíte oddělovat komponenty softwaru nebo služeb k použití v různých zařízeních, publikovat, kopírovat, pronajímat a půjčovat software a služby za poplatek nebo bez poplatku a převádět vlastnictví softwaru, jakékoliv licence k softwaru nebo jakákoliv práva týkající se služeb, pokud to není výslovně povoleno v této smlouvě. Služby nesmíte používat jakýmkoliv nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání přístupu k jakékoliv službě, datům účtu nebo síti. Nesmíte umožňovat přístup ke službám prostřednictvím neautorizovaných aplikací třetích stran.

7.4. Jak je software aktualizován? Automaticky můžeme kontrolovat vaši verzi softwaru. Do vašeho počítače můžeme bezplatně automaticky stahovat aktualizace softwaru s cílem aktualizovat, zlepšovat a dále rozvíjet služby. S těmito aktualizacemi souhlasíte. Pokud se na ně nevztahují jiné podmínky, podléhají podmínkám této smlouvy. V takovém případě bude aktualizovaný software podléhat těmto jiným podmínkám, a pokud jiné podmínky spojené s aktualizacemi nepřijmete, nebudete aktualizace moci používat ani získávat. Společnost Microsoft se k dodávání aktualizací nezavazuje a nezaručuje, že bude podporovat verzi systému, pro kterou jste software licencovali.

8. Dodatečné podmínky pro web Office.com a služby MSN a Bing

8.1. Prvky médií a šablony webu Office.com a sady aplikací Office Web App Pokud používáte web Office.com společnosti Microsoft nebo sadu aplikací Office Web Apps společnosti Microsoft, můžete mít přístup k mediálním obrázkům, klipartům, animacím, zvukům, hudbě, videoklipům, šablonám a dalším druhům obsahu („prvky médií“), které jsou dodávány společně se softwarem dostupným na webu Office.com nebo jako součást služby přidružené k softwaru. Tyto prvky médií můžete kopírovat a používat v projektech a dokumentech. Nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu produktu představují prvky médií; (ii) udělovat svým zákazníkům práva k dalšímu poskytování licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci; (iii) poskytovat licence na prvky médií ani distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, vlád, log, ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo spojení s nimi; nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další informace naleznete na webové stránce Použití obsahu chráněného autorskými právy společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. Služba MSN Video Videa a videopřehrávač umožňující vložení videa na web, které jsou dostupné ve službě MSN Video, můžete používat pouze pro osobní nekomerční účely, a pokud to není v této smlouvě jinde povoleno, nesmíte je stahovat, kopírovat a dále distribuovat bez povolení vlastníků autorských práv. Přehrávač videa umožňující vložení videa na web nesmíte použít na žádném webu, jehož primárním cílem je zobrazování reklamy nebo shromažďování odměn za registraci či který je přímým konkurentem služby MSN Video, aniž byste měli náš výslovný písemný souhlas. Berete na vědomí, že použití přehrávače videa umožňujícího vložení videa na web může vést k vzniku dodatečných nákladů třetích stran či nároků na poplatky a licenční poplatky, včetně licenčních poplatků za veřejné vystoupení platných ve vaší zemi nebo oblasti, a souhlasíte s touto skutečností.

8.3. Hlasové vyhledávání služby Bing Použitím hlasového vyhledávání v aplikaci Bing výslovně povolujete společnosti Microsoft zaznamenávat a uchovávat váš hlasový vstup. Váš hlasový vstup použijeme pouze za účelem poskytování služby Bing a vylepšení produktů a služeb společnosti Microsoft, které rozpoznávají hlasový vstup.

8.4. Umístění a web m.bing.com Pokud máte při použití webu m.bing.com ve svém zařízení aktivovánu funkci určování zeměpisné polohy, výslovně povolujete společnosti Microsoft shromažďování a používání údajů o vaší poloze v souladu s Prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Údaje o vaší poloze používáme k poskytování a vylepšování výsledků vyhledávání a funkcí map.

9. Pokud platíte společnosti Microsoft, podléháte následujícím podmínkám

9.1. Poplatky Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za služby zahrnuje veškeré zákonem stanovené daně a vyrovnání v důsledku převodu měny.

9.2. Váš fakturační účet Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za službu. Vaše fakturační údaje a způsob platby jsou dostupné a lze je změnit na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com). Zavazujete se, že budete své fakturační údaje udržovat tak, aby byly vždy aktuální. Kromě toho povolujete společnosti Microsoft používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Pokud nám oznámíte, že svůj způsob platby již nechcete používat, a neposkytnete nám na naši žádost, abyste tak učinili v příslušném časovém rámci, jiný způsob platby, můžeme vaši placenou službu zrušit. Vaše sdělení neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než jsme mohli na změny vašich fakturačních údajů přiměřeně zareagovat.

9.3. Fakturace Poskytnutím údajů o způsobu platby společnosti Microsoft (i) vyjadřujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti této smlouvy. Poplatky za služby můžeme pomocí vašeho způsobu platby účtovat podle platné smlouvy, včetně následujících případů: (a) v době nákupu; (b) krátce po nákupu; nebo (c) v případě opakovaných předplacených služeb pravidelně. V případě vašeho souhlasu můžeme poplatky účtovat i předem. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O rozdílu budete v případě opakovaných předplacených služeb předem informováni. Můžeme vám účtovat poplatky za několik předchozích a aktuálních fakturačních období najednou.

9.4. Automatické obnovení Pokud jsou automatická obnovení ve vaší zemi povolena, budeme vás o automatickém obnovení služby informovat při registraci do služby nebo před jejím automatickým obnovením. Poté, co vás informujeme o automatickém obnovení služeb, můžeme vaše služby automaticky obnovit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při obnovení. Současně vás upozorníme, že vám budeme obnovení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného způsobu platby a poskytneme vám instrukce, jakým způsobem můžete službu zrušit. Pokud nám alespoň jeden měsíc před vypršením smlouvy nebo doby prodloužení či jiným námi definovaným způsobem neoznámíte, že chcete smlouvu zrušit, budeme vám za dobu prodloužení účtovat cenu aktuální k datu obnovení služby.

9.5. Online výpisy a chyby Online výpis fakturace vám poskytneme na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com), kde jej můžete zobrazit a vytisknout. Online výpis fakturace jste povinni pravidelně kontrolovat, alespoň jednou za měsíc. Jedná se o jediný výpis fakturace, který poskytujeme. Za vytisknutí nebo uložení a uchování kopie každého online vyúčtování pro své záznamy zodpovídáte vy. Pokud ve vašem vyúčtování uděláme chybu, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte a my vyúčtování přezkoumáme. Musíte nás upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu neoznámíte v tomto období, neponeseme žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku malé nedbalosti. Kromě toho nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. Pokud v jakémkoliv jiném případě společnost Microsoft zjistí chybu vyúčtování, budeme vás informovat a podnikneme všechny kroky potřebné k tomu, abychom chybu co nejrychleji a co nejlépe napravili.

9.6. Čas na rozmyšlenou Vyžádáte-li si naši službu, poskytneme vám „čas na rozmyšlenou“ v rozsahu 15 dnů, ve kterém budete moci službu opět zrušit. Pokud vám začneme službu dodávat okamžitě, „čas na rozmyšlenou“ umožňující zrušení služby vám poskytnut nebude. Služby můžete zrušit podle ustanovení v oddílu 9.10. Informace o zásadách peněžitých náhrad společnosti Microsoft naleznete v oddílu 9.9.

9.7. Nabídky zkušební doby Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Služby lze zrušit podle ustanovení uvedených v oddílu 9.10. Pokud služby nezrušíte a my jsme vám oznámili, že po skončení zkušební doby budou služby automaticky převedeny na placené předplatné, a zároveň jsme vás informovali o příslušných poplatcích a dalších případných příslušných podmínkách, opravňujete nás k účtování za služby pomocí zvoleného způsobu platby s cenou platnou k datu skončení zkušební doby.

9.8. Změny ceny Pokud bylo v nabídce služeb stanoveno určité období a cena, pak tato cena zůstává platná do skončení období nabídky. Budete-li chtít nadále využívat služby, bude nutné přijmout novou nabídku a cenu. Jestliže je vaše služba poskytována periodicky (například měsíčně) bez udání délky a nejedná se o nabídku zkušební doby, jsme oprávněni změnit cenu služeb až o 5 % ročně za předpokladu, že vám tuto skutečnost oznámíme nejméně 30 dní před uplatněním nové ceny. Poskytneme vám možnost zrušit služby před začátkem platnosti změny ceny. Oznámení o změně ceny bude obsahovat také výslovné upozornění, že pokud služby nezrušíte, bude uplatněna nová cena. Po skončení období a za předpokladu, že služby po oznámení změny ceny nezrušíte, vám budeme za služby účtovat novou cenu. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, musíte služby ukončit a přestat je používat, dříve než změna ceny vstoupí v platnost. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

9.9. Zásady peněžitých náhrad Obecně platí, že poplatky jsou nevratné kromě případů, kdy peněžitá náhrada proběhne na základě běžného zrušení, zrušení z vážného důvodu, chybného chování nebo pochybení ze strany společnosti Microsoft, včetně případu, kdy služby nejsou efektivně poskytovány. Máte-li nárok na čas na rozmyšlenou podle oddílu 9.6, budou vám v přiměřené lhůtě uhrazeny všechny již zaplacené částky.

9.10. Zrušení služeb Služby můžete bez udání důvodu kdykoli zrušit. Další informace a pokyny, jak služby zrušit, naleznete na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com). Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, jelikož (i) můžete být povinni zaplatit poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení; nebo (ii) můžete zrušením služeb ztratit přístup k účtu Microsoft.

9.11. Pozdní platby Jste povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé vymáháním včas nezaplacených úhrad, včetně nákladů na právního zástupce a dalších právních poplatků a nákladů, jak stanoví zákon a omezení. Pokud nezaplatíte plnou částku včas ani poté, co jsme vám odeslali připomenutí obsahující upozornění, že vaše služby budou v případě neuhrazení platby včas pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, uhradíte-li požadovanou platbu v čase uvedeném v připomenutí. Postup bude odlišný, pokud se jedná o nevýznamnou chybějící částku. Chybějící částky menší než 2 % z celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu Microsoft.

9.12. Platby vám Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. Zodpovídáte za uhrazení daní a poplatků, které mohou vzniknout jako následek této platby. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět a vy souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat.

9.13. Služby přístupu k Internetu a další poplatky Pokud služby nezahrnují přístup k Internetu, odpovídáte za placení poplatků svému poskytovali přístupu k Internetu. Tyto poplatky jsou nad rámec poplatků, které nám platíte za užívání služeb. Pokud ke službám přistupujete prostřednictvím bezdrátových zařízení (například mobilního telefonu či tabletu), váš mobilní operátor si může účtovat poplatky za upozornění, prohlížení webu, odesílání zpráv a další služby, které vyžadují použití služeb pro vysílání a bezdrátový přenos. Ověřte u svého operátora, zda se na vás nějaké takové poplatky vztahují. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady vzniklé přístupem ke službám prostřednictvím bezdrátové nebo jiné komunikační služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI VČASNOST INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. MÁTE VŠECHNY ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM, ALE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. VYLUČUJEME VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

11. Omezení odpovědnosti

11.1. Společnost Microsoft není odpovědná za žádný obsah, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.

11.2. Společnost Microsoft ponese odpovědnost za mírnou nedbalost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců pouze v případě, že byly porušeny materiální závazky smlouvy. Materiální závazky pokrývají závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této smlouvy.

11.3. Společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepředvídatelné škody, atypické škody nebo finanční ztrátu s ohledem na nepřímé škody, včetně ztráty zisku, pokud společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti.

11.4. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Microsoft, včetně, bez omezení, odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě újmy z nedbalosti na životě, těle či zdraví jednotlivce.

11.5. Z této smlouvy a z využívání služeb neplynou žádné další smluvní nebo právní nároky kromě těch zahrnutých v odstavcích 11.1 až 11.4 oddílu 11, s výjimkou smluvní nebo právní odpovědnosti společnosti Microsoft za smrt či zranění, které nebylo pokryto v oddílu 11.

12. Smluvní partner za společnost Microsoft

12.1 Evropa Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Evropa, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad této smlouvy se řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Španělsko, řídí se výklad této smlouvy zákony Španělska. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány. S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v Lucembursku nebo v zemi, která vám naše služby poskytuje, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

12.2. Spojené státy americkéPokud jsou místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Spojené státy americké, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zákony státu, kde žije, řídí výklad této smlouvy, nároky spojené s jejím porušením i všechny další nároky (včetně ochrany spotřebitelů, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností ke státním a federálním soudům se sídlem v King County, Washington, USA, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejí, případně služeb projednávaných u soudu (neplatí pro rozhodčí soud a soud o drobných pohledávkách).

12.3. Severní a Jižní Amerika kromě USA Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Severní nebo Jižní Amerika mimo Spojené státy americké, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na volbu právních ustanovení. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány.

12.4. Blízký Východ a Afrika Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Blízký Východ nebo Afrika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.ŕ.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad této smlouvy se řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností k lucemburským soudům pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejí.

12.5. Asie a Jižní Tichomoří, pokud vaše země není konkrétně jmenována Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Asie či Jižní Tichomoří, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Regional Sales Corp., která je zřízena podle zákonů státu Nevada v USA a má pobočku v Singapuru s hlavním sídlem na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, a tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně všech otázek týkajících se její existence, platnosti a ukončení, musí být předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností vyřešen arbitrážním soudem v Singapuru v souladu s arbitrážním řádem Mezinárodního arbitrážního centra v Singapuru (SIAC – Singapore International Arbitration Center). Tento řád je považován za součást tohoto ustanovení. Členem rozhodčího soudu musí být jeden rozhodce jmenovaný předsedou centra SIAC. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážního soudu musí být konečné, závazné a nenapadnutelné a může být použito jako základ pro rozsudek v jakékoli zemi nebo oblasti.

12.6. Japonsko. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Japonsko, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Japan Co. Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Tato smlouva a všechny záležitosti, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s ní souvisejí, se řídí japonskými zákony. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní, spočívat na městském soudu v Tokiu.

12.7. Čína. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Čína, uzavíráte smlouvu se společností Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, Čína pro účely užívání produktů MSN, Bing nebo Windows Live Messenger. Tato smlouva se řídí zákony Čínské lidové republiky, protože se vztahuje na vaše užívání služeb podle této smlouvy provozovaných společností Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Pro užívání produktů MSN, Bing nebo Windows Live Messenger v rámci této smlouvy platí, že jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně všech otázek týkajících se existence, platnosti a ukončení smlouvy, musí být předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností vyřešen arbitrážním soudem v Hongkongu pod záštitou Mezinárodního arbitrážního centra v Hongkongu (HKIAC – Hong Kong International Arbitration Center) v souladu s Rozhodčími pravidly UNCITRAL, která jsou do tohoto ustanovení začleněna odkazem. Pro takové rozhodčí řízení bude stanoven jeden rozhodce jmenovaný centrem HKIAC v souladu s Rozhodčími pravidly UNCITRAL. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážního soudu musí být konečné, závazné a nenapadnutelné a může být použito jako základ pro rozsudek v Číně nebo jakékoli jiné zemi. Pro užívání všech ostatních služeb podle této smlouvy uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Pro tyto služby se smlouva řídí zákony státu Washington bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jurisdikce státních a federálních soudů ve správním okrese King County, Washington, USA není výhradní.

12.8. Korejská republika Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Korejská republika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea a tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní, spočívat na městském soudu v Soulu.

12.9. Tchaj-wan. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Tchaj-wan, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Taiwan Corp., 8F se sídlem na adrese No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 a tato smlouva se řídí zákony Tchaj-wanu. Obě strany neodvolatelně určují městský soud v Tchaj-peji jako soud první instance s jurisdikcí nad všemi spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo ve spojení s touto smlouvou.

13. Weby třetích stran

Přístup k webům nebo službám třetích stran mohou umožňovat také služby, které nejsou řízeny ani publikovány společností Microsoft. Společnost Microsoft nezodpovídá za weby nebo služby třetích stran, ani za obsah, který na nich může být zpřístupněn. Nesete výhradní odpovědnost za své transakce s třetími stranami (včetně inzerce). Použití webů a služeb třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

14. DRM (Správa digitálních práv)

Přistupujete-li k obsahu chráněnému podle standardu Microsoft DRM (Digital Rights Management), software si může prostřednictvím Internetu automaticky vyžádat práva k užívání médií ze serveru práv online a stahovat a instalovat dostupné aktualizace technologie DRM, aby vám umožnil přehrávání obsahu. Další informace získáte v odstavci o technologii DRM v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů pro Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Software Microsoft .NET Framework

Software může obsahovat software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Na užívání softwaru .NET Framework se vztahují licenční podmínky systému Windows.

16. Pokračování platnosti

Účinnost oddílů 6, 9 (pro částky poskytnuté před koncem této smlouvy), 10, 11, 12, 19 a těch, které se uplatňují po ukončení smlouvy, zůstane zachována i po ukončení nebo zrušení této smlouvy.

17. Postoupení a převod

Svá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě můžeme kdykoli a bez upozornění v úplnosti nebo částečně postoupit (dokud vám postoupení nezpůsobí újmu), převést nebo jiným způsobem předat.

18. Sdělení

Tato smlouva existuje v elektronické podobě. Můžeme vám v elektronické podobě odeslat informace o službách, další informace a informace, které musíme poskytovat podle zákona. Požadované informace vám můžeme poskytnout e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení ke službám, nebo na webu společnosti Microsoft, který uvedeme. Doporučujeme vám sledovat a udržovat, e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat služby užívat. Svá oznámení můžete společnosti Microsoft odesílat tak, jak je uvedeno v části týkající se podpory zákazníků pro službu v oddílu 22.

19. Interpretace smlouvy

Toto je úplná smlouva mezi vámi a společností Microsoft, která se týká vašeho užívání služeb. Nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy mezi vámi a společností Microsoft, které se týkají vašeho užívání služeb. Názvy oddílů smlouvy slouží pouze pro orientaci a nemají žádné právní účinky. Pokud budete používat nebo zaplatíte za další služby společnosti Microsoft, které nejsou předmětem této smlouvy, mohou být uplatněny samostatné nebo dodatečné podmínky. Všechny části této smlouvy platí v maximálním možném rozsahu povoleném odpovídajícími právními předpisy. Pokud soud rozhodne, že nesmíme určitou část této smlouvy uplatňovat, jak je zde uvedeno, můžeme tyto podmínky nahradit co nejpodobnějšími podmínkami, které lze podle daných zákonů uplatnit. Ostatní části smlouvy se nezmění.

20. Žádné oprávněné osoby třetích stran

Tato smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Nezahrnuje žádné další osoby kromě povolených nástupců a postupníků.

21. Součásti písma

Typy písma můžete používat k zobrazení a k tisku obsahu, jen když využíváte služby. Omezení, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, nelze obcházet.

22. Podpora

Zákaznickou podporu pro služby pod značkou Microsoft naleznete na webu Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) a na webu systému Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznickou podporu pro službu MSN Internet Access získáte na webu Odborná pomoc služby MSN (https://support.msn.com). E-mailovou zákaznickou podporu pro službu Bing a klienty služby Bing naleznete na webu Technická podpora služby Bing (https://support.discoverbing.com). Veškeré stížnosti týkající se plnění této smlouvy musejí být podány na webech uvedených v tomto ustanovení.

23. Vývozní omezení

Na bezplatný software a služby společnosti Microsoft se vztahují zákony Spojených států amerických a dalších jurisdikcí nad vývozem a převodem technologií. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, které se na tento software a služby vztahují. Přenos tohoto bezplatného softwaru a služeb vládě jakékoli země, na kterou bylo uvaleno embargo, nebo do určitých zakázaných oblastí, je podmíněn souhlasem vlády Spojených států amerických. Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva financí Spojených států amerických (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Dále musíte dodržovat všechny zákony a předpisy Spojených států amerických na kontrolu vývozu, které se na placené služby vztahují. Tyto právní předpisy zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace naleznete na webu Vývoz produktů společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

SDĚLENÍ

Sdělení a procedury uplatňování nároků při porušení autorských práv Sdělení týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv by měla být zasílána stanovenému zástupci společnosti Microsoft. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. Podrobnosti a kontaktní údaje naleznete v dokumentu Sdělení a procedury uplatňování nároků při porušení autorských práv (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Sdělení a procedury týkající se práv k duševnímu vlastnictví v reklamách na sponzorovaných webech Přečtěte si článek Pokyny k duševnímu vlastnictví (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), kde naleznete informace o právech k duševnímu vlastnictví v souvislosti s naší reklamní sítí.

Informace o autorských právech a ochranných známkách Autorská práva na veškerý obsah služeb: Copyright © 2012 Microsoft Corporation a její dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se služeb nebo jejich obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb a veškerého softwaru společnosti Microsoft mohou být rovněž ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Určitý software použitý na některých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Software „gnuplot“ používaný na určitých webových serverech společnosti Microsoft je chráněn autorským právem © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

Kurzy akcií a údaje o indexech (včetně hodnot indexů) Všechny informace poskytnuté společností Interactive Data Corporation („IDC“) a jejími afilacemi („informace IDC“) zahrnuté ve službě jsou vlastněny nebo licencovány společností IDC jejími afilacemi. Máte oprávnění ukládat, analyzovat, formátovat, tisknout a zobrazovat informace IDC a manipulovat s nimi pouze pro osobní použití. Jakékoli informace IDC je zakázáno komukoli v jakémkoli formátu publikovat, přenášet, dále distribuovat či jiným způsobem reprodukovat. Také je zakázáno používat jakékoli informace IDC ve spojení s libovolným obchodním nebo komerčním subjektem, včetně, bez omezení, obchodníků s cennými papíry, investorů, účetních, bankovních, právních nebo mediálních subjektů nebo podniků. Před realizací obchodu s cennými papíry na základě informací IDC se doporučuje obrátit se na obchodníka s cennými papíry nebo jiného finančního poradce se žádostí o ověření cenových údajů. Společnost IDC, její afilace ani příslušní poskytovatelé licencí nenesou zodpovědnost za žádné přerušení toku informací IDC, jejich nepřesnost, zpoždění, chybu nebo opomenutí, bez ohledu na příčinu, ani za žádné škody (přímé, nepřímé a následné škody ani za represivní nebo exemplární náhrady škod), které z nich vyplývají. V podmínkách tohoto oddílu je vyjádřeno ujednání společnosti Microsoft se společností IDC a jejími afilacemi. Souhlasíte, že v případě konfliktu nebo nesouladu s jinou podmínkou této smlouvy se bude na podmínky týkající se informací IDC vztahovat tento oddíl, a nikoli jiné oddíly této smlouvy.

Bez samostatného písemného souhlasu společnosti Dow Jones nesmíte používat žádné indexy Dow Jones IndexesSM, údaje o indexech ani značky společnosti Dow Jones v souvislosti s vydáváním, vytvářením, sponzorováním, obchodováním, marketingem a propagací jakýchkoli finančních nástrojů či investičních produktů (například derivátů, strukturovaných produktů, investičních fondů, fondů obchodovaných na burze, investičních portfolií apod., jejichž cena, návratnost nebo výkon instrumentu či investičního produktu má základ ve sledování jakéhokoli z těchto indexů nebo zástupce jakéhokoli z těchto indexů, nebo je ke sledování určena či s ním jinak souvisí).

Sdělení k finančním informacím Společnost Microsoft není makléřem, obchodníkem s cennými papíry ani registrovaným investičním poradcem v rámci amerických federálních zákonů nebo zákonů jiných právních řádů a nepodává jednotlivcům rady ohledně investování do cenných papírů nebo jiných finančních produktů nebo služeb, jejich nákupu nebo prodeje. Žádný obsah služeb nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její licenční partneři poskytující kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné určité finanční produkty ani služby. Žádný obsah služeb není zamýšlen jako profesionální rady, včetně, ale nikoli výhradně, rad investičních nebo daňových.

Sdělení k vizuálním standardu H.264/AVC a standardu videa VC-1 Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC anebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto sdělení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (A) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) NEBO (B) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. NENÍ UDĚLENA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JINÉ UŽITÍ ANI NELZE JEJÍ UDĚLENÍ PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. INFORMACE NALEZNETE NA WEBU MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Pro účely objasnění se stanoví, že sdělení v tomto oddílu neomezuje ani nebrání užívání softwaru poskytnutého na základě této smlouvy pro běžné obchodní použití vlastní takovému podniku, pokud nezahrnuje (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření obsahu v technologiích pro distribuci třetím stranám, které jsou v souladu s těmito standardy videa.