Tento článek vám může pomoci dosáhnout požadovaných výsledků tisku – od výběru dokumentů k tisku, přes výběr možností tisku pro dokumenty, až po výběr tiskárny. Dostupné možnosti tisku záleží na tiskárně a programu, které používáte.

Rozhodnutí, co budete tisknout

Dříve než odešlete tiskovou úlohu do tiskárny, rozhodněte, zda chcete tisknout celý dokument nebo webovou stránku nebo jen část. Můžete si například poznamenat stránky, které budete tisknout, nebo vybrat část dokumentu před jeho odesláním do tiskárny. Zde jsou uvedeny obvyklé tiskové úlohy:

  • Chcete-li vytisknout pouze část dokumentu nebo souboru, poznamenejte si číslo každé stránky, kterou chcete vytisknout.

  • Chcete-li vytisknout pouze část stránky nebo webové stránky, vyberte před tiskem požadovaný obsah.

  • Chcete-li vytisknout určitou stránku, klepněte před výběrem možností tisku dokumentu na libovolné místo na této stránce. Stránka, na kterou jste klepnuli, se stane aktuální stránkou a lze ji vytisknout vybráním příslušné možnosti v dialogovém okně Tisk.

Poté co se rozhodnete, co budete tisknout, vyberte požadovaný vzhled vytištěného dokumentu a potom vyberte tiskárnu.

Výběr požadovaného vzhledu vytištěného dokumentu

Chcete-li zvolit možnosti tisku, je nutné otevřít dokument, soubor nebo obrázek, který chcete vytisknout. Většina možností tisku se nachází v dialogovém okně Tisk, které je přístupné z nabídky Soubor používaného programu. Možnosti, které jsou k dispozici, záleží na programu a používané tiskárně.

Obrázek dialogového okna Tisk v programu WordPad
Dialogové okno Tisk v programu WordPad

Chcete-li získat přístup k některým možnostem, bude pravděpodobně nutné klepnout v dialogovém okně Tisk na odkaz, tlačítko nebo kartu Možnosti nebo Upřesnit možnosti. Informace o možnostech tisku v daném programu naleznete v dokumentaci tohoto programu.

Možnosti tisku, které jsou určeny možnostmi tiskárny, se nazývají předvolby tisku a mohou zahrnovat oboustranný tisk, oddělovací stránky, možnosti kvality barev a obrázků nebo sešívání. Předvolby tisku jsou stejně jako možnosti programu zobrazeny v dialogovém okně Tisk. Hledejte tlačítka označená slovem Předvolby nebo Vlastnosti. Předvolby lze zvolit při každém tisku dokumentu nebo lze nastavit výchozí předvolby, které budou použity pro všechny dokumenty odeslané do tiskárny.

Nastavení výchozích předvoleb tisku

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Pravým tlačítkem klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na příkaz Předvolby tisku.

  3. Zvolte předvolby, které chcete použít jako výchozí při příštím tisku, a klepněte na tlačítko OK.

Použití náhledu tisku

Chcete-li si před tiskem prohlédnout, jak bude vytištěný dokument vypadat, otevřete jej v programu, který nabízí náhled tisku. Náhled tisku je obvykle umístěn v nabídce Soubor programu. Mělo by být možné zobrazit náhled každé stránky dokumentu. V některých programech je možné v režimu náhledu vybrat možnosti tisku a tisknout přímo z náhledu. V jiných programech bude možná nutné náhled zavřít, změnit nastavení dokumentu nebo tiskárny a pak dokument vytisknout.

Obrázek dokumentu v náhledu tisku v programu WordPad
Náhled tisku v programu WordPad

Pokud náhled nebo výtisk dokumentu neodpovídá vašim záměrům, budete pravděpodobně muset upravit dokument nebo změnit možnosti tisku. Pokud se na tiskovou stranu například vejde pouze část dokumentu, pravděpodobně budete muset zmenšit velikost písma, zmenšit okraje nebo změnit rozložení stránky. Poté se pokuste dokument vytisknout znovu.

Vytištění dokumentu v tiskárně a tisk do souboru

Jakmile přesně víte, co budete tisknout, můžete se rozhodnout mezi vytištěním dokumentu v tiskárně a tiskem do souboru.

Tisk dokumentu v tiskárně. Pokud jste koupili tiskárnu, připojili ji k počítači nebo nainstalovali v síti, je výhodou, že již znáte funkce této tiskárny. Pravděpodobně například víte, zda tiskárna tiskne černobíle, barevně nebo barevně i černobíle. Patrně znáte všechny velikosti papíru, které lze v tiskárně použít, nebo zda můžete výtisk sešít. Toto jsou obvyklé funkce tiskárny, které lze jednoduše rozpoznat prostým pohledem na tiskárnu.

Chcete-li zjistit, zda tiskárna nabízí další funkce, jako například vodoznaky, oddělovací stránky nebo možnosti řízení obrázku (například rozlišení nebo kontrast), budete zřejmě muset nahlédnout do dokumentace dodané s tiskárnou nebo kontaktovat osobu, která vám instalovala tiskárnu v počítači nebo v síti.

Pokud jste do počítače přidali více než jednu tiskárnu, bude při tisku dokumentu nebo souboru automaticky vybrána výchozí tiskárna. Podle typu nejčastěji tištěných dokumentů a podle preferovaného způsobu tisku můžete vybírat tiskárnu při každém tisku nebo můžete změnit výchozí tiskárnu. Další informace naleznete v tématu Změna výchozí tiskárny.

Poznámka

  • Pokud tisknete osobní nebo důvěrné informace, pravděpodobně zvolíte tiskárnu, která vyžaduje vaši přítomnost a zadání hesla do tiskárny před vytištěním dokumentu. Informace o funkcích zabezpečení tiskárny naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

Tisk do souboru. Systém Windows nabízí dva další ovladače tiskárny, které jsou zobrazeny jako tiskárny v ovládacích panelech a v programech. Tyto tiskárny umožňují tisk do souboru místo na papír. Tisk do souboru můžete využít, chcete-li odeslat, sdílet nebo publikovat dokument nebo chcete-li vytisknout dokument pomocí jiného počítače nebo komerční tiskárny.

Tisk do souboru je užitečný, chcete-li odeslat tiskovou úlohu do komerční tiskárny, řídit vzhled dokumentu při tisku online nebo v jiném počítači nebo chcete-li přidat do dokumentu funkce zabezpečení před jeho odesláním nebo sdílením s dalšími uživateli. Další informace o tiskárnách dodaných se systémem Windows naleznete v následujících tématech:

Mnoho možností tisku závisí na tiskárně. Po vybrání tiskárny můžete zvolit více možností tisku dokumentu.

Často používané možnosti tisku

Tato tabulka uvádí některé často používané možnosti tisku. Způsob pojmenování každé možnosti závisí na vydavateli softwaru a výrobci tiskárny.

Předvolba tisku
Popis

Oboustranný tisk

Tato možnost se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk a umožňuje tisknout na obě strany papíru bez ohledu na orientaci nebo zdroj papíru.

Orientace

Tato možnost se také nazývá rozložení stránky a umožňuje umístění obsahu na vertikálně nebo horizontálně umístěný list papíru podle toho, jak bude vytištěný dokument prohlížen.

Rozsah stránek

Obvykle jsou k dispozici čtyři možnosti volby stránek, které chcete vytisknout, včetně všech stránek dokumentu. Chcete-li vybrat jednotlivé stránky nebo posloupnost stránek (rozsah), můžete zadat čísla stránek oddělená čárkami nebo spojovníky. Když zadáte například 1,4,5-7, vytisknou se pouze strany 1, 4 a 5 až 7.

Pomocí možnosti Výběr se vytiskne pouze text a grafika, které jste v dokumentu vybrali. Pomocí možnosti Aktuální nebo Aktuální stránka se vytiskne pouze stránka aktuálně zobrazená při výběru příkazu k tisku dokumentu.

Sešívání

Pokud tiskárna umožňuje sešívání dokumentů po vytištění, lze obvykle možnost sešívání nalézt v upřesňujících předvolbách tisku. Sešívání pravděpodobně bude možné také zvolit jako výchozí předvolbu tisku. Informace o postupu naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

Velikost papíru (velikost listu papíru)

Pokud má tiskárna více než jeden zásobník papíru nebo pokud dokáže tisknout na papír o více velikostech s použitím jednoho zásobníku, můžete většinou vybrat velikost papíru, kterou chcete použít.

Po vybrání velikosti papíru (ale před tiskem) se ujistěte, že jste vložili do zásobníku tiskárny papír správné velikosti. Poté vytiskněte dokument. Pokud tiskárna podporuje více zásobníků papíru, budete možná muset zvolit možnost výstupu nebo zdroj papíru.

Výstup nebo zdroj papíru

Tato možnost se také nazývá cíl výstupu nebo zásobník papíru a umožňuje zvolit určitý zásobník tiskárny, který bude použit k tisku. Mnoho tiskáren umožňuje do jednotlivých zásobníků vložit různé velikostí, barvy nebo typy papíru.

Můžete například vložit do jednoho zásobníku listy papíru s vlastní předlohou, hlavičkou nebo vodoznakem a do druhého zásobníku prázdné listy papíru stejné velikosti. Když chcete tisknout například na papír s předlohou, můžete zvolit zdroj papíru (zásobník) obsahující tento papír.