E-mail (tedy elektronická pošta) je rychlý a pohodlný způsob komunikace s ostatními. E-mail můžete použít k následujícím činnostem:

 • Odesílání a přijímání textových zpráv. E-mailové zprávy je možné posílat všem osobám, které mají e-mailovou adresu. Zpráva je doručena do e-mailové schránky příjemce během několika sekund nebo minut bez ohledu na to, zda je příjemcem soused od vedle nebo osoba, která žije na druhém konci světa.

  E-mail je obousměrný. Můžete přijímat zprávy od kohokoli, kdo zná vaši e-mailovou adresu, zprávy si přečíst a pak na ně odpovědět.

 • Odesílání a přijímání souborů. S e-mailovou zprávou můžete poslat téměř jakýkoli typ souboru včetně dokumentů, obrázků a hudebních souborů. Soubor odeslaný s e-mailovou zprávou se nazývá příloha.

 • Odesílání zpráv skupinám osob. E-mailovou zprávu je možné odeslat mnoha lidem současně. Příjemci pak mohou odpovědět celé skupině, což umožňuje skupinové diskuse.

 • Předávání zpráv dál. Když obdržíte e-mailovou zprávu, můžete ji předat dál ostatním bez přepisování.

Výhodou e-mailu oproti telefonu nebo klasické poště je pohodlná práce: Zprávy lze posílat v kteroukoli denní či noční dobu. Pokud příjemci nejsou u počítače a online (připojení k Internetu), když jim posíláte zprávu, naleznou ji druhý den při kontrole e-mailové pošty. Pokud jsou online, mohou odpovědět během několika minut.

E-mail je také zdarma. Na rozdíl od klasické pošty zde nepotřebujete známku, a to bez ohledu na to, jak daleko příjemce bydlí. Jediné poplatky s tím spojené jsou platby za připojení k Internetu.

Co potřebuji, než budu moci používat e-mail?

Chcete-li používat e-mail, budete potřebovat 3 věci:

 • Připojení k Internetu. Chcete-li připojit váš počítač k Internetu, musíte se nejprve přihlásit k poskytovateli služeb Internetu (ISP). Poskytovatel služeb Internetu (ISP) zajišťuje přístup k Internetu, obvykle za měsíční poplatek. Potřebujete také modem. Další informace naleznete v tématu Co potřebuji k připojení k Internetu?

 • E-mailový program nebo e-mailovou webovou službu. Můžete použít program Windows Mail – e-mailový program, který je součástí systému Windows. Pokud si nainstalujete do počítače jiný e-mailový program, můžete jej také používat.

  Pokud chcete, můžete se místo toho přihlásit k bezplatné webové e-mailové službě, například ke službě Gmail, MSN Hotmail nebo Yahoo! Mail. Tyto služby umožňují číst e-maily pomocí webového prohlížeče v libovolném počítači, který je připojený k Internetu.

 • E-mailovou adresu. E-mailovou adresu můžete získat od poskytovatele služeb Internetu nebo webové e-mailové služby při přihlášení. E-mailová adresa se skládá z uživatelského jména (nemusí to být skutečné jméno, stačí přezdívka), znaku @ a jména poskytovatele služeb Internetu nebo webové e-mailové služby, například adresa@example.com.

Nastavení programu Windows Mail

Po získání e-mailové adresy a připojení k Internetu můžete začít posílat a přijímat e-maily. Chcete-li používat e-mail v programu Windows Mail, musíte nejprve nastavit e-mailový účet. Nežli přidáte účet, budete potřebovat určité informace od poskytovatele služeb Internetu: e-mailovou adresu, heslo, názvy serverů příchozí a odchozí elektronické pošty a další údaje. Další informace naleznete v tématu Kde zjistit informace o e-mailovém účtu.

Postup přidání e-mailového účtu v programu Windows Mail

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

 3. Klepněte na položku Přidat a na možnost E-mailový účet, klepněte na tlačítko Další a potom postupujte podle pokynů.

Během nastavení budete vyzváni ke zvolení zobrazovaného jména. Je to jméno, které se zobrazí příjemcům, když jim pošlete e-mailovou zprávu.

Čtení e-mailových zpráv

Při každém spuštění a následně každých 30 minut program Windows Mail kontroluje, zda vám nepřišel nový e-mail. (Chcete-li tento interval změnit, prostudujte téma Kontrola nové pošty.) Pokud vám přijde e-mail, zobrazí se ve složce Doručená pošta. Doručená pošta je jednou z několika složek, kam se ukládají e-maily.

Chcete-li zobrazit seznam doručené pošty, klepněte v seznamu Složky na položku Doručená pošta. E-mailové zprávy se zobrazí v seznamu zpráv. Tento seznam zobrazuje odesílatele, předmět zprávy a čas, kdy byla přijata.

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni v seznamu zpráv. Obsah zprávy se zobrazí pod seznamem zpráv v podokně náhledu. Jestliže budete chtít zprávu číst v samostatném okně, poklepejte na její název v seznamu zpráv.

Obrázek programu Windows Mail zobrazující seznam složek, seznam zpráv a podokno náhledu
Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy, klepněte na složku Doručená pošta

Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na tlačítko Odpovědět. Informace o způsobu psaní a odesílání odpovědí naleznete v tématu Vytváření a odesílání e-mailových zpráv v tomto článku.

Další informace naleznete v tématu Zobrazení e-mailových zpráv v programu Windows Mail.

Vytváření a odesílání e-mailových zpráv

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu v programu Windows Mail, klepněte na tlačítko Vytvořit poštu. Otevře se okno nové zprávy.

Obrázek ukázkové e‑mailové zprávy
Vzor e-mailové zprávy

Takto se vyplňuje okno zprávy v programu Windows Mail a většině dalších e-mailových programů:

 1. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu alespoň jednoho příjemce. Pokud posíláte zprávu většímu počtu příjemců, zadávejte mezi jednotlivé e-mailové adresy středník (;).

  Do pole Kopie můžete zadat e-mailové adresy případných druhotných příjemců, kteří by o zprávě měli vědět, ale nemusí na základě zprávy nic dělat. Obdrží stejnou zprávu jako příjemci uvedení v poli Komu. Pokud žádní druhotní příjemci neexistují, nechejte toto pole prázdné.

 2. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.

 3. Do velké prázdné plochy zadejte zprávu.

  Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na panelu nástrojů umístěném těsně pod panelem nabídek na tlačítko Přiložit soubor ke zprávěObrázek tlačítka Přiložit soubor ke zprávě. Vyhledejte soubor, vyberte jej a poté klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v záhlaví zprávy v poli Připojit.
Obrázek souboru připojeného k e‑mailové zprávě
Soubor připojený k e-mailové zprávě

Hotovo! Zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat. Zpráva prolétne po Internetu až k příjemcům.

Poznámka

 • Chcete-li změnit styl, typ písma, velikost nebo barvu textu, vyberte text a klepněte na jedno z tlačítek panelu formátování (přímo nad oblastí pro zprávu).

Další informace naleznete v tématu Psaní e-mailové zprávy.

E-mailová etiketa

Stejně jako telefonický rozhovor nebo osobní jednání také e-mailová komunikace má svá pravidla chování. Těmto pravidlům se říká e-mailová etiketa neboli netiketa (jinak též pravidla chování online, slovo, které vzniklo kombinací slov Internet a etiketa). Chcete-li efektivně komunikovat, dodržujte následující pravidla:

 • Zacházejte opatrně s humorem a emocemi. E-mail špatně přenáší emoce a příjemce by nemusel váš tón správně pochopit. Sarkastický humor je obzvláště nebezpečný, protože příjemce by si jej mohl špatně vyložit a urazit se. Chcete-li sdělit své emoce, doporučujeme použít emotikony (další informace naleznete v tomto článku v tématu Použití emotikon).

 • Přemýšlejte než poštu odešlete. Psaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy až příliš. Doporučujeme zprávu nejprve dobře promyslet a nepsat, když jste rozčilení. Po odeslání už nelze vzít zprávu zpět.

 • Používejte jasný a stručný předmět zprávy. Shrňte obsah zprávy do několika slov. Lidé, kteří dostávají mnoho e-mailových zpráv, mohou podle předmětu určit jejich prioritu.

 • Pište krátké zprávy. Ačkoli e-mailové zprávy mohou být libovolně dlouhé, e-mail je určen k rychlé komunikaci. Mnoho lidí nemá čas ani trpělivost na čtení více než pár odstavců.

 • Doporučujeme nepoužívat VELKÁ PÍSMENA. Mnoho lidí vnímá věty napsané velkými písmeny jako agresivní, vadí jim nebo je uráží.

 • Pozor na informace citlivé nebo důvěrné. Kdokoli z příjemců může poslat vaši zprávu dál, ať už záměrně, nebo omylem.

Kromě toho si dávejte pozor na chyby v psaní slov nebo gramatické chyby, hlavně ve formální nebo obchodní komunikaci. Nedbalými e-mailovými zprávami o sobě podáváte neprofesionální obraz. Než zprávy odešlete, přečtěte si je. Pokud je součástí vašeho programu funkce kontroly pravopisu, používejte ji. Další informace naleznete v tématu Kontrola pravopisu zprávy v programu Windows Mail.

Použití emotikon

Protože je často obtížné vyjádřit své emoce, záměr nebo tón pouhým textem, uživatelé Internetu již dříve vynalezli emotikony (vytvořeno kombinací slov emoce a ikony) – sekvence znaků klávesnice, které symbolizují výrazy obličeje. Například :) vypadá při pohledu ze strany jako usmívající se obličej. Zde je uvedeno několik příkladů emotikon.

Emotikona Význam
Emotikona

:) nebo :-)

Význam

Usmívám se, jsem šťastný/á nebo žertuji.

Emotikona

:( nebo :-(

Význam

Mračím se nebo jsem nešťastný/á.

Emotikona

;-)

Význam

Mrkám.

Emotikona

:-|

Význam

Je mi to jedno, lhostejno.

Emotikona

:-o

Význam

Jsem překvapený/á nebo mám obavy.

Emotikona

:-x

Význam

Nic neříkám.

Emotikona

:-p

Význam

Vyplazuji jazyk (obvykle v žertu).

Emotikona

:-D

Význam

Směji se.

Jak nakládat s nevyžádanou poštou

Tak jako můžete dostat nevyžádané reklamní materiály, letáky a katalogy klasickou poštou, pravděpodobně vám do e-mailové schránky bude také doručena nevyžádaná pošta (také se jí říká spam). Jako nevyžádaná pošta vám mohou být doručeny reklamy, podvodné návody, pornografie nebo i právoplatné nabídky. Jelikož je pro dealery posílání takovýchto nevyžádaných nabídek velmi levné, mnozí lidé jich dostávají velké množství.

Součástí programu Windows Mail je filtr nevyžádané pošty, který analyzuje obsah doručených zpráv a podezřelé zprávy přesouvá do zvláštní složky, kde si můžete nevyžádanou poštu kdykoli prohlédnout nebo odstranit. Pokud filtrem proklouzne nějaká nevyžádaná e-mailová zpráva do doručené pošty, můžete zadat, aby v budoucnu byla každá zpráva od dotyčného odesílatele automaticky přesunuta do složky nevyžádané pošty. Další informace naleznete v tématu Blokování reklamní a další nevyžádané pošty.

Způsob omezení nevyžádané pošty

 • Svou e-mailovou adresu rozdávejte s rozmyslem. Doporučujeme nezveřejňovat skutečnou e-mailovou adresu v diskusních skupinách, na webech nebo ve veřejných oblastech Internetu.

 • Než dáte svou e-mailovou adresu na web, přečtete si zásady ochrany osobních údajů tohoto webu, zda neobsahuje svolení s předáním vaší e-mailové adresy jiným společnostem.

 • Nikdy neodpovídejte na nevyžádané e-mailové zprávy. Odesílatel zjistí, že vaše e-mailová adresa je platná, a mohl by ji prodat jiným společnostem. Je pravděpodobné, že budete potom dostávat ještě více nevyžádané pošty.