Uspořádání e-mailových zpráv pomocí pravidel a složek

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné otázky týkající se uspořádání e-mailových zpráv pomocí složek a pravidel v programu Windows Mail.

Zobrazit vše

Jak lze k uspořádání e-mailových zpráv využít složky?

K ukládání e-mailových zpráv můžete vytvořit složky, a díky tomu později snáze najdete související zprávy. Můžete si vytvořit složku s názvem Účty pro e-mailové zprávy týkající se online plateb nebo složku s názvem Obrázky pro ukládání zpráv obsahujících fotografie. Zprávy můžete do složek přetáhnout ručně nebo můžete vytvořit pravidla pro automatický přesun zpráv do složek po přijetí.

Postup vytvoření složky

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Složka.

 3. Do pole Název složky zadejte název složky.

 4. V seznamu Vyberte složku, ve které chcete vytvořit novou složku klepněte na složku, do které chcete novou složku uložit.

Jak lze k uspořádání e-mailových zpráv využít pravidla?

Pravidla v programu Windows Mail lze použít k automatickému přesunu zpráv do vybraných složek. Můžete například vytvořit pravidlo pro přesun zpráv od určité osoby do složky se jménem této osoby. Pravidla můžete použít pro označení určitých zpráv, které chcete vyřídit později, nebo pro automatické odstranění nežádoucích zpráv, takže je ani neuvidíte.

Postup vytvoření pravidla

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Pravidla pro zprávy a klepněte na příkaz Pošta.

 3. V dialogovém okně Nové pravidlo pro poštu, v seznamu Vyberte podmínky pravidla zaškrtněte jedno nebo více políček a nastavte kritéria, která se použijí na příchozí zprávy.

  Pokud vyberete více podmínek, klepněte v části Popis pravidla na hypertextový odkaz a. V dialogovém okně A či Nebo klepněte na přepínač Zprávy splňují všechna kritéria nebo Zprávy splňují některé z kritérií a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. V seznamu Vyberte akce pravidla zaškrtněte jedno nebo více políček a určete, co provést se zprávami, které splňují vybrané podmínky.

 5. Klepněte na podtržené hypertextové odkazy v poli Popis pravidla a určete podmínky nebo akce pro pravidlo.

  Obrázek pravidla e-mailové zprávy
  Vytvoření pravidla e-mailové zprávy v dialogovém okně Nové pravidlo pro poštu

  Poznámka

  • Po klepnutí na hypertextový odkaz obsahuje osoby nebo obsahuje určitá slova v poli Popis pravidla můžete například určit osoby nebo slova, které má program Windows Mail vyhledávat ve zprávách. Pokud chcete zadat více osob nebo slov v jedné podmínce, využijte k dalšímu přizpůsobení pravidla tlačítko Možnosti v dialogovém okně Vybrat osobu nebo Zadat určitá slova.

 6. V poli Název pravidla vyberte výchozí název, zadejte nový název, který popisuje pravidlo, a klepněte na tlačítko OK.

Lze vytvořit pravidlo založené na určité zprávě?

Ano. Založit pravidlo na určité zprávě je snadný způsob, jak vytvořit pravidlo pro další zprávy od daného odesílatele. Chcete-li to udělat, klepněte na zprávu, kterou chcete použít jako základ pro pravidlo, a v nabídce Zpráva a klepněte na příkaz Vytvořit pravidlo ze zprávy. Odesílatel vybrané zprávy bude použit v podmínce Kde řádek Od obsahuje. Další informace o vytváření pravidel naleznete výše v tomto tématu nápovědy v části: Jak lze k uspořádání e-mailových zpráv využít pravidla?