Poradce při potížích s nalezením bezdrátových sítí

Pokud má počítač bezdrátový síťový adaptér, systém Windows automaticky zjistí bezdrátové sítě v dosahu počítače. Seznam bezdrátových sítí, které systém Windows zjistil, se zobrazí v okně Připojit k síti.

Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

Pokud systém Windows nezjistí síť, o které si myslíte, že je v dosahu počítače, může to být z následujících důvodů:

Zobrazit vše

Vypínač bezdrátové sítě v počítači je vypnutý.

Mnoho přenosných počítačů má vypínač bezdrátové sítě na přední nebo boční straně počítače. Prohlédněte si pořádně počítač, zda nemá vypínač. Pokud jste jej našli, zkontrolujte, zda je zapnutý. Některé počítače také používají kombinaci funkčních kláves k zapnutí a vypnutí vypínače. Další informace o umístění vypínače bezdrátové sítě naleznete v dokumentaci dodané s počítačem.

Počítač je příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.

U směrovačů a přístupových bodů sítě standardu 802.11b nebo 802.11g je maximální dosah do vzdálenosti 46 metrů v budovách a 92 metrů v otevřeném prostoru. U směrovačů a přístupových bodů sítě standardu 802.11a je maximální dosah do vzdálenosti 15 metrů v budovách a 30 metrů v otevřeném prostoru. Tyto dosahy jsou za optimálních podmínek bez žádného rušení. Zkontrolujte, zda je počítač v dosahu a co nejblíže směrovači nebo přístupovému bodu. Pokud je počítač přenosný, zkuste jej přesunovat a zjistit tak dosah bezdrátového signálu a nejvhodnější místo, kam počítač umístit.

Pokud není možné se přisunout blíže ke směrovači nebo přístupovému bodu, zvažte koupi a instalaci externí antény k bezdrátovému síťovému adaptéru. Mnoho bezdrátových síťových adaptérů umožňuje připojit externí anténu, která poskytuje lepší příjem než vestavěná anténa. Další informace o tom, zda můžete nainstalovat další anténu, naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým síťovým adaptérem.

Bezdrátový směrovač nebo přístupový bod je vypnutý nebo nefunguje správně.

Můžete vyzkoušet dvě akce:

 • Zkontrolujte, zda je směrovač nebo přístupový bod zapnutý a zda svítí kontrolka bezdrátového signálu.

 • Resetujte směrovač nebo přístupový bod tak, že jej vypnete, počkáte 10 sekund a pak jej zase zapnete.

  Upozornění

  • Resetování směrovače nebo přístupového bodu dočasně odpojí každého od sítě.

Pokud nespravujete přístupový bod nebo síť, kontaktujte správce sítě.

Jiná zařízení způsobují rušení.

Některá domácí zařízení mohou způsobit rušení mezi počítačem a sítěmi, které mohou být v dosahu. Například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony používají frekvenci 2,4 GHz, která je také používána síťovým hardwarem standardu 802.11b a 802.11g. Další bezdrátové telefony používají frekvenci 5 GHz, která je používána síťovým hardwarem standardu 802.11a.

V tom případě můžete zkusit použít tyto dva postupy:

 • Pokud je některé podobné zařízení blízko počítače, dočasně je vypněte nebo přesuňte dále od počítače.

 • Změňte nastavení směrovače nebo přístupového bodu tak, aby používal jiný bezdrátový kanál, případně nastavte automatický výběr kanálu, pokud je nastaveno pevně určené číslo kanálu. Někdy je jeden bezdrátový kanál čistější než jiné. Ve Spojených státech a v Kanadě je možné používat kanály 1, 6 a 11. Další informace o postupu, jak nastavit kanál bezdrátového signálu, naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem.

Systém Windows není nakonfigurován tak, aby se připojil ke správnému typu sítě.

Chcete-li zjistit, na který režim připojení je zařízení nastaveno, projděte dokumentaci dodanou se směrovačem nebo přístupovým bodem. Režim by měl být buď ad hoc (zařízení spolu komunikují přímo bez směrovače nebo přístupového bodu coby prostředníka) nebo infrastruktura (zařízení komunikují prostřednictvím směrovače nebo přístupového bodu). Zkontrolujte, zda nastavení systému Windows pro tuto síť odpovídá nastavení zařízení. Tuto kontrolu provedete podle následujících pokynů:

 1. Otevřete okno programu Příkazový řádek klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Příkazový řádek.

 2. Zadejte netsh wlan add filter networktype=typ_sítě.

  Kde typ_sítě je buď adhoc, nebo infrastructure.

Směrovač nebo přístupový bod je zaneprázdněn.

Směrovač nebo přístupový bod může být příliš zaneprázdněn na to, aby odpovídal na nové žádosti, pokud jej používá více počítačů nebo zařízení. Pokud máte k síti připojené další počítače, zkuste je dočasně odpojit.

Síť, kterou hledáte, je nastavena tak, aby nevysílala název sítě (SSID).

Bezdrátové směrovače a přístupové body mohou být nastaveny tak, že nevysílajínázev sítě. V tomto případě nemůžete zjistit, že je síť v dosahu (abyste se k ní připojili), pokud jste se k této síti nepřipojili dříve, nebo pokud se k síti nepřipojíte ručně pomocí identifikátoru SSID (Service Set IDentifier). Chcete-li se připojit k síti, která nevysílá, postupujte takto:

 1. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 2. Klepněte na odkaz Nastavit připojení nebo síť.

 3. Klepněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a zadejte informace o síti.

  Síť bude přidána do seznamu sítí a až bude počítač v jejím dosahu, bude možné se k ní připojit.

Správce sítě blokuje přístup do určitých sítí.

Pokud jste v podnikové síti, správce sítě může prostřednictvím zásad skupiny řídit váš přístup k bezdrátovým sítím. Pokud si myslíte, že v dosahu počítače jsou bezdrátové sítě, které nejsou viditelné, nebo ke kterým se nemůžete připojit, protože správce sítě do nich zablokoval přístup, požádejte o pomoc správce sítě.

Bezdrátový síťový adaptér se nachází v režimu sledování.

Pokud je v počítači nainstalován program pro monitorování sítě, nastaví se bezdrátový síťový adaptér do režimu sledování a tím zabrání systému Windows v připojení k bezdrátovým sítím. Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, ukončete program pro sledování sítě nebo podle pokynů programu ukončete režim sledování.