Program WordPad je základní textový procesor zahrnutý v systému Windows. Textový procesor je program, který lze použít k vytvoření, úpravám, zobrazení a tisku textových dokumentů. Pomocí programu WordPad je možné psát dopisy, referáty a jiné jednoduché dokumenty. Program umožňuje měnit vzhled textu, rychle přesouvat věty nebo odstavce a kopírovat a vkládat text v rámci dokumentů nebo mezi nimi.

Okno programu WordPad

Chcete-li spustit program WordPad, klepněte na tlačítko StartObrázek nabídky Start, klepněte na příkaz Všechny programy, klepněte na příkaz Příslušenství a poté klepněte na příkaz WordPad.
Obrázek okna programu WordPad
Okno programu WordPad

Okno programu WordPad se skládá ze čtyř hlavních částí:

Panel nástrojů: Panel nástrojů obsahuje tlačítka určená k provádění základních příkazů včetně ukládání a tisku. Chcete-li zjistit, co má dané tlačítko za funkci, nastavte na něj ukazatel myši. Zobrazí se popis funkce tlačítka.

Formátovací panel: Formátovací panel obsahuje tlačítka, která lze použít k formátování textu v dokumentu. Je možné například vybrat písmo, barvu a zarovnání textu.

Pravítko: Pravítko slouží ke kontrole rozložení a umístění textu v dokumentu.

Oblast dokumentu: V této části uživatel píše dokument, mění a formátuje text.

Psaní textu

Jste-li připraveni, můžete začít psát do oblasti dokumentu v okně WordPad. Svislá blikající čára nazvaná kurzor Obrázek kurzoru označuje pozici, na které se objeví psaný text. Chcete-li přesunout kurzor v rámci textu, klepněte na místo, kam chcete kurzor přemístit.

Narozdíl od psacího stroje, při psaní v programu WordPad nemusíte stisknout klávesu ENTER, chcete-li začít nový řádek. Jakmile dosáhnete konce řádku, program WordPad automaticky začne nový řádek. Chcete-li začít nový odstavec, stiskněte klávesu ENTER.

Výběr textu

Kdykoliv chcete pracovat s textem dokumentu (kopírovat, formátovat a podobně), musíte jej nejprve vybrat. Chcete-li vybrat text, umístěte ukazatel myši nalevo od místa, od kterého chcete začít výběr. Poté klepněte levým tlačítkem myši a podržte tlačítko stisknuté. Ukazatel myši přetáhněte přes text, který chcete vybrat. Vybraný text bude zvýrazněn. Jakmile dokončíte výběr textu, uvolněte tlačítko myši.

Obrázek vybraného textu v programu WordPad
Text vybraný v programu Poznámkový blok

Kopírování a přesouvání textu

Chcete-li, aby se text zobrazený v jedné části dokumentu objevil v jiné části, máte dvě možnosti jak text přesunout bez nutnosti jeho přepisování. Text můžete zkopírovat a vložit na jiné místo, nebo jej můžete přesunout.

Když kopírujete text, je umístěn do schránky. Poté jej můžete vložit na jiné místo. Původní text je zachován.

Když přesunete text, původní text nebude zachován. Tato metoda může být užitečná v případě, když chcete změnit uspořádání vět nebo odstavců v dokumentu.

Postup kopírování a vložení textu na jiné místo

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. Kurzor přesuňte na pozici, kam chcete vložit zkopírovaný text.

 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

Tip

 • Chcete-li rychle zkopírovat vybraný text, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C. Zkopírovaný text vložíte stisknutím kombinace kláves CTRL+V.

Postup přesunutí textu na jiné místo

 1. Vyberte text, který chcete přesunout.

 2. Umístěte ukazatel myši na vybraný text, klepněte levým tlačítkem myši a podržte tlačítko stisknuté.

 3. Přetáhněte vybraný text na požadované místo v dokumentu.

Vkládání a odstraňování textu

Program WordPad umožňuje jednoduše vkládat a odstraňovat text v libovolném místě dokumentu. Chcete-li vložit text, klepněte na příslušné místo v dokumentu a začněte psát. Chcete-li odstranit text, vyberte text určený k odstranění a stiskněte klávesu DELETE.

Tip

 • Pokud uděláte při úpravách textu chybu, můžete tuto chybu vrátit. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z. Tím vrátíte poslední akci.

Formátování dokumentu

Formátováním rozumíme, jak text dokumentu vypadá a jak je uspořádán. Program WordPad umožňuje jednoduše měnit formátování dokumentu. Můžete například vybírat z mnoha různých písem a velikostí písma nebo můžete textu přiřadit libovolnou barvu. Také můžete jednoduše měnit zarovnání textu v dokumentu.

Postup změny písma, řezu písma a velikosti písma

 1. Vyberte text, jehož formátování chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Písmo.

 3. V poli Písmo zadejte nebo vyberte písmo, které chcete použít.

 4. V poli Řez písma zadejte nebo vyberte řez písma, který chcete použít.

 5. V poli Velikost zadejte nebo vyberte velikost písma, kterou chcete použít.

Tip

 • Chcete-li změnit písmo, řez písma nebo velikost písma, můžete rovněž použít příkazy na formátovacím panelu.

Postup změny barvy

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Písmo.

 3. V rozevíracím seznamu Barva vyberte požadovanou barvu.

Příklad dokumentu s různými písmy a barvou textu:

Obrázek formátování textu v programu WordPad
Formátování textu v programu WordPad

Postup změny zarovnání

Text (nebo odstavec) dokumentu lze zarovnat k levému okraji, na střed nebo k pravému okraji.

 1. Vyberte odstavec, jehož zarovnání chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Odstavec.

 3. V rozevíracím seznamu Zarovnání vyberte požadované zarovnání.

Příklad vzhledu odstavce s různým zarovnáním:

Obrázek zarovnání textu v programu WordPad
Zarovnání textu v programu WordPad

Uložení dokumentu

Dokument, na němž pracujete, je vhodné pravidelně ukládat. Zamezíte tak případné ztrátě své práce v případě náhlého vypnutí počítače. Uložení dokumentu vám také umožní později pokračovat v práci s dokumentem.

Postup uložení dokumentu

 • V nabídce Soubor vyberte příkaz Uložit.

  Pokud jste dosud soubor neuložili, budete vyzváni k zadání názvu dokumentu a umístění v počítači, kam chcete soubor uložit.

  1. V poli Uložit do klepněte na umístění, kam chcete uložit dokument.

  2. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

  3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Tisk dokumentu

V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. V dialogovém okně Tisk pomocí pole Rozsah stránek a číselníku Počet kopií určete stránky, které chcete tisknout, a počet kopií. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Tisk.

Další informace o tisku naleznete v tématu Začínáme s tiskem.