Konfigurace několika bran v síti


Pokud máte v počítači nainstalováno více síťových adaptérů a nakonfigurujete pro každý adaptér výchozí bránu (která tvoří výchozí trasu ve směrovací tabulce IP pro všechny cíle, které se nenacházejí v podsíti), nemusí být informace v síti směrovány ke správným cílům, připojíte-li se k nespojeným sítím, což jsou oddělené sítě, které nejsou navrženy pro přímou komunikaci. Pro všechny cíle nacházející se mimo podsíť se používá jedna brána, i když nakonfigurujete více výchozích bran. Příkladem této situace může být počítač připojený jak k intranetu s více podsítěmi, tak k Internetu. Pokud je nakonfigurována výchozí brána pro oba adaptéry, lze komunikovat se všemi počítači buď v Internetu, nebo v intranetu, ale ne v intranetu i Internetu současně.

Problém lze vyřešit následujícím postupem:

 • Nakonfigurujte výchozí bránu pro síťový adaptér připojený k síti s nejvíce trasami (obvykle je to adaptér připojený k Internetu).

 • Nekonfigurujte výchozí bránu pro žádný jiný síťový adaptér. Místo toho použijte pro přidání tras dalších nespojených sítí do místní směrovací tabulky IP statické směrování nebo protokoly dynamického směrování. Pokud směrovací infrastruktura používá protokol RIP (Routing Information Protocol) pro protokol IPv4, můžete zapnout službu Naslouchání RIP systému Windows, která umožňuje počítači, aby zjistil další trasy v síti tím, že bude naslouchat vysílání zpráv RIP a potom přidá trasy protokolu IPv4 do směrovací tabulky. Pokud směrovací infrastruktura nepoužívá protokol RIP, nelze službu naslouchání RIP použít. Alternativou je použití příkazu route add -p, kterým lze ručně přidat jednotlivé trasy do směrovací tabulky IPv4. Pro protokol IPv6 je nutné použít příkaz netsh interface ipv6 add route.

Postup konfigurace výchozí brány

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na adaptér, pro který chcete nakonfigurovat výchozí bránu, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na kartu Sítě.

 4. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) nebo Protokol IPv6 (TCP/IPv6) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 5. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na přepínač Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky nebo Použít následující IP adresu.

  Obrázek dialogového okna Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) - vlastnosti
  Dialogové okno Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) - vlastnosti

  Pokud nakonfigurujete síťový adaptér, aby získal IP adresu automaticky, bude výchozí brána přiřazena serverem DHCP. Specifikujete-li alternativní konfiguraci (týká se pouze protokolu IPv4), je výchozí bránou IP adresa v poli Výchozí brána na kartě Alternativní konfigurace. Lze určit pouze jednu výchozí bránu.

  Pokud ručně určíte konfiguraci IP adresy, je výchozí bránou IP adresa v poli Výchozí brána na kartě Obecné.

Postup zapnutí služby Naslouchání RIP

 1. Otevřete ovládací panel Programy a funkce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Programy a na položku Programy a funkce.

 2. V levém podokně klikněte na položku Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Zaškrtněte políčko Naslouchání RIP a klikněte na tlačítko OK.

Postup ručního přidání tras pro protokol IPv4

 1. Otevřete okno Příkazový řádek takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Příkazový řádek.

 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz route -p add [cíl] [mask <maska sítě>] [brána] [metric <metrika>] [if <rozhraní>].

  Následující tabulka popisuje parametry příkazu route -p add.

  Parametr
  Popis

  cíl

  Specifikuje cíl trasy v síti. Cílem může být IP adresa nebo předpona podsítě, známá také jako síťová adresa, případně identifikátor sítě (kde bity hostitele jsou nastaveny na hodnotu 0), IP adresa pro hostitelské směrování nebo 0.0.0.0 pro výchozí trasu.

  mask

  Určuje masku podsítě přidruženou k cíli v síti. Maska podsítě může být příslušná maska podsítě pro určitou IP adresu nebo předponu podsítě, 255.255.255.255 pro hostitelské směrování nebo 0.0.0.0 pro výchozí trasu. Pokud je tento parametr vynechán, použije se maska 255.255.255.255. Vzhledem k tomu, že existuje vztah mezi cílem a maskou podsítě, nemůže být při definici tras cíl specifikován podrobněji než jeho odpovídající maska podsítě. Jinak řečeno, nemůže nastat stav, kdy má cíl nastavenu hodnotu bitu 1, pokud má maska podsítě nastaven odpovídající bit na hodnotu 0.

  brána

  Určuje IP adresy předávání nebo dalšího směrování, přes které je dostupná sada adres definovaná cílem v síti a maskou podsítě. V případě místně připojených tras v podsíti je adresou brány IP adresa přiřazená rozhraní připojenému k podsíti. V případě vzdálených tras, které jsou dostupné prostřednictvím jednoho či více směrovačů, je adresou brány přímo dosažitelná IP adresa přiřazená sousedícímu směrovači.

  metric

  Určuje celočíselnou metriku nákladů (v rozsahu hodnot 1 až 9999) trasy, která se používá v případě volby mezi více trasami ve směrovací tabulce, které nejblíže odpovídají cílové adrese předávaného paketu. Volí se trasa s nejnižší metrikou. Metrika může vypovídat o počtu přesměrování, rychlosti cesty, spolehlivosti cesty, propustnosti cesta a vlastnostech správy.

  if

  Určuje index rozhraní, jehož prostřednictvím je cíl dostupný. Chcete-li zobrazit seznam rozhraní a jim odpovídající indexy, použijte výstup příkazu route print. Pro index rozhraní lze použít desítkové nebo šestnáctkové hodnoty. Chcete-li použít šestnáctkové hodnoty, uveďte před šestnáctkovým číslem znaky 0x. Pokud je tento parametr vynechán, určí se rozhraní z adresy brány.

  Pomocí parametru -p se určená trasa přidá do registru a je použita při inicializaci směrovací tabulky IP vždy při spuštění protokolu TCP/IP.

Postupu ručního přidání tras pro protokol IPv6

 1. Otevřete okno Příkazový řádek takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Příkazový řádek.

 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6 adresa>/<celé číslo> [interface=]<řetězec> [[nexthop=]<IPv6 adresa>] [[siteprefixlength=]<celé číslo>] [[metric=]<celé číslo>] [[publish=]<hodnota>] [[validlifetime=]<celé číslo>|infinite] [[preferredlifetime=]<celé číslo>] [[store=]<hodnota>].

  Následující tabulka popisuje parametry příkazu netsh interface ipv6 add route.

  Parametr
  Popis

  předpona

  Adresa nebo předpona podsítě, pro kterou se má přidat trasa.

  interface

  Název nebo index rozhraní.

  nexthop

  Adresa brány, není-li předpona v rámci propojení.

  siteprefixlength

  Délka předpony pro celou síť, je-li v rámci propojení.

  metric

  Metrika trasy.

  publish

  Jedna z následujících hodnot:

  • no: neinzerováno v rámci inzercí tras (výchozí nastavení)

  • age: inzerováno v rámci inzercí tras se snižujícími se dobami životnosti

  • yes: inzerováno v rámci inzercí tras s neměnnými dobami životnosti

  Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu age, bude inzerování tras až do odstranění obsahovat platnou dobu životnosti. Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu yes, nebude trasa nikdy odstraněna (bez ohledu na hodnotu platné doby životnosti) a každé inzerování trasy bude obsahovat (stejnou) zadanou dobu platnosti. Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu no nebo age, bude trasa po skončení doby platnosti odstraněna.

  validlifetime

  Doba platnosti, po kterou je trasa platná, vyjádřená ve dnech, hodinách, minutách a sekundách (například: 1d2h3m4s). Výchozí hodnota je infinite (neomezená).

  preferredlifetime

  Doba životnosti, po kterou je trasa upřednostňována. Výchozí hodnota je rovna platné době životnosti.

  store

  Jedna z následujících hodnot:

  • active: Změny přetrvají pouze do příštího spuštění.

  • persistent: Změna je trvalá (výchozí nastavení).Potřebujete další pomoc?