Pokud máte často současně spuštěných více aplikací, je dobré rozumět tomu, jak jsou okna aplikací uspořádána na hlavním panelu a jak se v nich můžete rychle zorientovat a přepínat mezi nimi. Jestliže se naučíte spravovat větší počty oken, dostanete se rychleji do požadovaného otevřeného okna a budete moci okna uspořádat takovým způsobem, který pro vás bude nejvýhodnější a nejpřehlednější.

Náhled oken pomocí hlavního panelu

Všechna otevřená okna jsou reprezentována tlačítky na hlavním panelu. Máte-li otevřeno více oken (například pokud v jedné aplikaci otevřete více souborů nebo jestliže spustíte více instancí jedné aplikace, například webového prohlížeče), systém Windows automaticky seskupí otevřená okna ze stejného programu do jednoho neoznačeného tlačítka na hlavním panelu. Umístěním ukazatele myši na tlačítko na hlavním panelu zobrazíte miniaturní náhled okna nebo oken, která jsou na něm uvedena.

Postup zobrazení náhledu otevřených oken použitím funkce Náhled Aero

 1. Umístěte ukazatel myši na tlačítko programu na hlavním panelu.

 2. Přesuňte ukazatel myši na miniaturu. Všechna ostatní otevřená okna dočasně zešednou tak, aby vyniklo vybrané okno.

 3. Přesunutím ukazatele myši na jinou miniaturu zobrazíte náhled jiného okna.

Chcete-li obnovit zobrazení plochy, přesuňte ukazatel myši mimo miniatury.

Tip

 • Okno zobrazené v náhledu otevřete kliknutím na miniaturu okna.

Jestliže okna nechcete seskupovat, můžete funkci seskupení vypnout. Bez seskupování se ale může stát, že neuvidíte všechna tlačítka na panelu nástrojů.

Zrušení seskupování podobných tlačítek na hlavním panelu

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Na kartě Hlavní panel vyberte v části Vzhled hlavního panelu položku Nikdy neseskupovat v nabídce Tlačítka na hlavním panelu a pak klikněte na tlačítko OK.

Další informace o přizpůsobení tlačítek panelu nástrojů získáte v tématu Změna vzhledu tlačítek na hlavním panelu.

Zobrazení náhledu otevřených oken pomocí přepínání oken 3D prostředí Aero

Pomocí funkce Flip 3D můžete rychle zobrazit náhled všech otevřených oken (například otevřených souborů, složek a dokumentů), aniž by bylo nutné kliknout na hlavní panel. Funkce Flip 3D zobrazí otevřená okna podobně jako hromádku karet. Na vrcholu hromádky se zobrazí otevřené okno. Chcete-li zobrazit další okna, můžete hromádkou listovat.

Obrázek oken v zobrazení Flip 3D
Přepínání mezi okny pomocí funkce Flip 3D

Přepínání mezi okny pomocí funkce Flip 3D

 1. Trojrozměrné přepínání oken (funkce Flip 3D) spustíte stisknutím klávesy s logem WindowsObrázek loga systému Windows v kombinaci s klávesou TAB.
 2. Podržíte-li klávesu s logem WindowsObrázek loga systému Windows stisknutou, můžete opakovaným stiskáváním klávesy TAB nebo točením kolečkem myši postupně procházet mezi otevřenými okny.
 3. Jakmile klávesu s logem WindowsObrázek loga systému Windows pustíte, zobrazí se okno, které je v hromádce nahoře. Požadované okno můžete zobrazit také tak, že v hromádce kliknete na jeho libovolnou část.
  Funkci Flip 3D ukončíte tak, že pustíte klávesu s logem WindowsObrázek loga systému Windows i klávesu TAB.

Tip

 • Funkci Flip 3D je možné používat i jiným způsobem: stisknutím klávesy CTRL + klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+ klávesy TAB ponecháte funkci Flip 3D otevřenou. Následně budete moci mezi okny procházet pomocí klávesy TAB. Můžete také stisknout klávesu ŠIPKA DOPRAVA či ŠIPKA DOLŮ, které slouží k posunu o jedno okno dopředu, nebo klávesu ŠIPKA DOLEVA či ŠIPKA NAHORU, které slouží k posunu o jedno okno dozadu. Funkci Flip 3D ukončíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka

 • Funkce Flip 3D a náhledy oken nefungují, pokud grafická karta v počítači nedokáže zobrazit pokročilé vizuální efekty systému Windows. Chcete-li získat další informace o odstraňování potíží s prostředím Aero, vyhledejte v Nápovědě a podpoře text „poradce při potížích s prostředím Aero“.

Přeskočení do okna

Další možností, jak lze rychle změnit otevřené okno, se kterým chcete pracovat, je stisknutí kombinace kláves ALT+TAB. Stisknete-li kombinaci kláves ALT+TAB, zobrazí se seznam všech otevřených souborů.

Chcete-li některé okno vybrat, podržte klávesu ALT stisknutou a opakovaným stiskáváním klávesy TAB zvýrazněte okno, které chcete otevřít. Puštěním obou kláves vybrané okno otevřete.

Obrázek náhledů, které se zobrazí po stisknutí kombinace kláves ALT+TAB
Přepínání mezi okny pomocí kombinace kláves ALT+TAB

Tip

 • Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+ALT+TAB, aby toto dialogové okno zůstalo otevřené. Následně budete moci mezi okny procházet pomocí klávesy TAB. Vybrané okno pak otevřete stisknutím klávesy Klávesou ENTER otevřete vybrané okno. Dialogové okno zavřete stisknutím klávesy ESC.

Uspořádání oken

Otevřená okna můžete uspořádat jedním ze tří způsobů:

 • Na sebe: Okna budou zobrazena jako hromádka karet uspořádaných tak, aby byla vidět záhlaví oken.

 • Nad sebou: Okna budou umístěna jedno nad druhé do jednoho či více sloupců (podle počtu otevřených oken).

 • Vedle sebe: Všechna okna budou zobrazena na ploše ve stavu otevřeno, ale nikoli maximalizováno. Uvidíte tedy všechna okna současně.

Obrázek oken uspořádaných na sebe, nad sebou nebo vedle sebe
Uspořádání oken na sebe (vlevo), nad sebou (uprostřed) a vedle sebe (vpravo)

Chcete-li otevřená okna uspořádat, klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte na příkaz Okna na sebe, Zobrazit okna nad sebou nebo Zobrazit okna vedle sebe.

Tip

 • Pokud používáte jeden monitor, umožňuje funkce Přichytit uspořádání oken vedle sebe. Přetahujte záhlaví okna na levou nebo pravou stranu obrazovky, dokud se nezobrazí obrys rozbaleného okna. Pak uvolněte tlačítko myši a okno se zobrazí v rozbaleném tvaru. Zopakováním postupu s druhým oknem uspořádejte okna vedle sebe. (V případě, že máte připojeny dva monitory, okna se přichytí na pravý nebo levý nejvzdálenější okraj v zobrazované oblasti obou monitorů.)

Změna velikosti okna pomocí funkce Přichytit

Použitím funkce Přichytit lze automaticky upravit velikost otevřených oken a efektivně využít část plochy nebo veškeré místo, které je na ploše k dispozici.

Postup svislého rozbalení oken na ploše

 1. Přesuňte ukazatel myši na horní nebo dolní okraj otevřeného okna tak, aby se ukazatel změnil na obousměrnou šipku Obrázek svislé šipky označující, že je právě možné změnit výšku okna.
 2. Přetáhněte okraj okna na horní nebo dolní okraj obrazovky. Tím okno rozbalíte přes celou výšku plochy. Šířka okna zůstane beze změny.

Chcete-li vrátit okno do původní velikosti, přetáhněte záhlaví okna od horního okraje plochy nebo přetáhněte dolní okraj okna od dolního okraje plochy.

Postup maximalizace okna přes celou plochu

 1. Přetáhněte záhlaví okna na horní okraj obrazovky. Zobrazí se obrys okna, který vyplní celou obrazovku.

 2. Uvolněte okno, které pak vyplní celou plochu.

Chcete-li vrátit okno do původní velikosti, přetáhněte záhlaví okna mimo horní okraj obrazovky.

Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy

Chcete-li zobrazit plochu, ale nezavírat přitom otevřená okna, můžete všechna otevřená okna najednou minimalizovat kliknutím na tlačítko Zobrazit plochu u oznamovací oblasti na konci hlavním panelu.

Dočasný náhled plochy můžete také vyvolat přesunutím ukazatele myši na tlačítko Zobrazit plochu. Okna nejsou minimalizována, ale zobrazí se nezřetelně takovým způsobem, aby byla vidět plocha. Chcete-li okna znovu zobrazit, stačí přesunout ukazatel myši mimo tlačítko Zobrazit plochu.

Obrázek dočasně minimalizovaných oken plochy
Rychlý náhled plochy pomocí funkce Náhled Aero

Tip

 • Chcete-li minimalizovat všechna otevřená okna použitím klávesnice, stiskněte klávesu s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + M. Minimalizovaná okna obnovíte stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + SHIFT + M.


Potřebujete další pomoc?