Dříve než začnete: Chcete-li se rozhodnout, jaký typ sítě nastavit, nebo zjistit, jaký hardware a kabely budete potřebovat, získáte informace v části Co je potřeba k nastavení domácí sítě. Toto téma obsahuje informace o různých typech sítí (známých také jako síťové technologie) a o požadavcích na hardware pro každý typ. Další informace o celkovém procesu nastavení sítě získáte v tématu S nastavováním domácí sítě systému Windows 7 začněte zde.

Jakmile budete znát požadovaný typ sítě a mít k dispozici potřebný hardware, je třeba provést následující čtyři kroky:

 1. Nainstalujte potřebný hardware.

 2. Nastavte připojení k Internetu (volitelné).

 3. Připojte počítače.

 4. Spusťte průvodce nastavením sítě (pouze u bezdrátových sítí).

Každý z těchto kroků je podrobně popsán dále v tomto článku.

Nejprve spusťte pouze jeden počítač, aby byla zajištěna funkčnost sítě před přidáním dalších počítačů nebo zařízení.

Poznámka

 • Informace v tomto článku jsou určeny pro uživatele, kteří namísto vytáčeného připojení k síti Internet používají širokopásmové připojení - obvykle připojení typu DSL, kabelové připojení nebo připojení FiOS (Fiber Optic Service). Ke konfiguraci sítě však není potřeba připojení k síti Internet.

Instalace hardwaru

Nainstalujte síťové adaptéry ve všech počítačích, kde jsou potřeba, nebo je k počítačům připojte. (Postupujte podle pokynů k instalaci dodaných s každým adaptérem.)

Nastavení nebo ověření připojení k Internetu (volitelné)

K nastavení sítě není připojení k Internetu nutné, ačkoli většina uživatelů chce používat síť ke sdílení připojení k Internetu. Chcete-li nastavit připojení k Internetu, potřebujete kabelový modem nebo modem DSL a účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP). Další informace naleznete v tématu Co potřebuji k připojení k Internetu?.

Jestliže již máte připojení k Internetu, stačí vám pouze ověřit, zda připojení funguje. Chcete-li zkontrolovat, zda připojení k Internetu funguje, spusťte webový prohlížeč a přejděte na web, který zpravidla nenavštěvujete. (Některé webové stránky, které navštěvujete často, mohou být uloženy v počítači a zobrazit se správně, i když připojení nefunguje.) Pokud se web otevře a nezobrazí se žádná chybová zpráva, připojení funguje.

Postup sdílení připojení k Internetu

Připojení k Internetu je možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti. K tomu můžete použít zprostředkující zařízení, které je umístěno mezi připojení k síti Internet a počítač, nebo konfigurujte službu Sdílení připojení k Internetu (ICS). Poskytovatel služeb Internetu může vyžadovat poplatek za více připojení k Internetu. Informujte se o tom u poskytovatele služeb Internetu.

Použití zprostředkujícího zařízení. Ke sdílení Internetového připojení můžete použít směrovač nebo kombinaci směrovače a modemu. Pokud používáte směrovač, připojte jej k modemu i k počítači s připojením k Internetu a potom znovu ověřte připojení k Internetu. Dokumentace dodaná se směrovačem by měla obsahovat pokyny pro připojení. Pokud používáte kombinovaný směrovač a modem, připojte jej k libovolnému počítači. Podrobnější informace o postupu, jak nastavit připojení, naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Poznámka:

 • Směrovač i modem musí být zapnuté po celou dobu, kdy nějaký počítač používá připojení k Internetu.

Nastavení služby Sdílení připojení k Internetu. Chcete-li sdílet připojení k Internetu pomocí směrovače, můžete v počítači připojeném k modemu konfigurovat službu Sdílení připojení k Internetu. Počítač bude potřebovat dva síťové adaptéry: jeden pro připojení k modemu a druhý pro připojení k jinému počítači.

Připojení počítačů

Počítače je možné připojit více způsoby a konfigurace závisí na typech síťových adaptérů, modemu a připojení k Internetu, které máte. Také záleží na tom, zda chcete sdílet připojení k Internetu mezi všemi počítači v síti. Následující oddíly stručně popisují některé způsoby připojení.

Zobrazit vše

Sítě Ethernet

K připojení počítačů pomocí sítě Ethernet budete potřebovat rozbočovač, přepínač nebo směrovač. (Informace o jednotlivých typech hardwaru naleznete v tématu Jak se liší směrovače, rozbočovače, přístupové body a přepínače?)

Chcete-li sdílet připojení k Internetu, budete potřebovat použít směrovač. Připojte směrovač k počítači, který je připojený k modemu (pokud jste tak již neučinili).

Obrázek sítě Ethernet s kabelovým směrovačem a se sdíleným připojením k Internetu
Síť Ethernet s klasickým směrovačem (drátový) a se sdíleným připojením k Internetu

Pokud máte doma nebo v kanceláři kabelovou síť Ethernet, nastavte připojení v počítačích, které jsou umístěny v místnostech vybavených přípojkou Ethernet, a připojte je přímo k přípojkám sítě Ethernet.

Obrázek sítě Ethernet v domácnosti s integrovanými kabely uvedené sítě
Síť Ethernet s použitím zabudované kabelové sítě Ethernet

Bezdrátové sítě

Chcete-li nastavit bezdrátovou síť, spusťte průvodce nastavením sítě v počítači, který je připojený ke směrovači. Průvodce vás provede procesem připojení dalších počítačů a zařízení k síti.

Obrázek bezdrátové sítě se sdíleným připojením k Internetu
Bezdrátová síť se sdíleným připojením k Internetu

Sítě HomePNA

Při použití sítí HomePNA budete potřebovat síťový adaptér HomePNA (obvykle externí) pro každý počítač a dále telefonní zásuvku v každé místnosti, v níž je některý počítač instalován. Postupujte podle pokynů dodávaných spolu s adaptéry HomePNA.

Elektrické sítě

Při použití elektrických sítí budete potřebovat síťový adaptér elektrické sítě (obvykle externí) pro každý počítač a dále elektrickou zásuvku v každé místnosti, v níž je některý počítač instalován. Postupujte podle pokynů dodávaných spolu s adaptéry elektrických sítí.

Zapněte všechny počítače a zařízení, jako jsou tiskárny, které mají být součástí sítě. Pokud používáte síť s kabelovým připojením (Ethernet, HomePNA nebo elektrickou síť), musí být konfigurována a připravena k použití. Otestujte správnou funkci sítě (pokyny naleznete níže), abyste se ujistili, zda jsou všechny počítače a zařízení připojené správně.

Spuštění průvodce konfigurací sítě

Používáte-li kabelovou síť, budete připojeni ihned po zapojení kabelů sítě Ethernet. Používáte-li bezdrátovou síť, spusťte průvodce konfigurací sítě v počítači připojeném ke směrovači.

 • Otevřete ovládací panel Nastavit síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť, klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení, na položku Nastavit nové připojení nebo síť a na položku Nastavit novou síť.

  Průvodce vás provede procesem připojení dalších počítačů a zařízení k síti. Další informace naleznete v části Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

Povolení sdílení v síti

Chcete-li sdílet soubory a tiskárny v síti, zkontrolujte, zda je typ síťového umístění nastavený na hodnotu Domácí nebo Pracovní a zda jsou zapnuté funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Volba síťového umístění a Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

Test sítě

Je vhodné provést test správné funkce sítě, abyste zkontrolovali, zda jsou všechny počítače a zařízení připojeny a pracují správně. Chcete-li ověřit správnou funkci sítě, proveďte následující postup v každém počítači v síti:

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, dále klikněte na používané uživatelské jméno a poté v levém podokně klikněte na volbu Síť.

Měly by se zobrazit ikony počítače, se kterým pracujete, a všech dalších počítačů a sdílených tiskáren v síti.

Poznámka:

 • Pokud nejsou ve složce Síť zobrazeny žádné ikony, je možné, že jsou deaktivovány funkce zjišťování sítě a sdílení souborů. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

 • Může trvat několik minut, než se počítače s předchozími verzemi systému Windows zobrazí ve složce Síť.

Změna nastavení protokolu TCP/IP

Potřebujete-li upravit nastavení protokolu TCP/IP pro vaši síť, získáte informace v tématu Změna nastavení protokolu TCP/IP.

Připojení podnikového mobilního počítače k domácí síti

Informace o používání pracovního přenosného počítače v domácí síti získáte v tématu Přepínání mezi sítí doma a sítí na pracovišti.Potřebujete další pomoc?