Ať již chcete psát dopis nebo počítat s numerickými daty, klávesnice je vždy tím hlavním prostředkem pro zadávání dat do počítače. Věděli jste ale, že pomocí klávesnice také můžete počítač ovládat? Zvládnutím několika jednoduchých klávesových příkazů(instrukcí pro počítač) dokážete pracovat mnohem efektivněji. Tento článek obsahuje základy práce s klávesnicí a naučí vás základní klávesové příkazy.

Jak jsou klávesy uspořádány?

Klávesy na klávesnici mohou být rozděleny podle funkcí do několika skupin:

 • Psací (alfanumerické) klávesy: Tyto klávesy obsahují tatáž písmena, číslice, interpunkční znaménka a symboly, jaké najdete na klasickém psacím stroji.

 • Příkazové klávesy: Tyto klávesy lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými klávesami k provádění určitých akcí. Nejčastěji používanými příkazovými klávesami jsou CTRL, ALT, klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows a klávesa ESC.
 • Funkční klávesy: Funkční klávesy se používají k provádění určitých úloh. Jsou označeny jako F1, F2, F3, a tak dále až F12. Funkce těchto kláves se liší program od programu.

 • Navigační klávesy: Tyto klávesy se používají k přesouvání v dokumentech nebo na webových stránkách a k úpravám textu. Patří sem klávesy se šipkami, klávesy HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE a INSERT.

 • Numerická klávesnice: Numerická klávesnice slouží k rychlému zadávání čísel. Klávesy jsou uspořádány do bloku, podobně jako na běžné kalkulačce nebo sčítacím stroji.

Následující obrázek ukazuje, jak jsou tyto klávesy uspořádány na typické klávesnici. Rozložení vaší klávesnice může mít odlišnou podobu.

Obrázek zobrazovaných typů kláves
Jak jsou klávesy na klávesnici uspořádány?

Psaní textu

Kdykoli potřebujete něco psát v programu, e-mailové zprávě nebo textovém poli, zobrazí se blikající svislá čára (Obrázek kurzoru). Je to kurzor, nazývaný též pozice vkládání. Označuje pozici, na které se objeví psaný text. Kurzor můžete přesunout tím, že kliknete myší na požadované umístění, nebo použijete navigační klávesy (další informace získáte v části tohoto tématu nadepsané Používání navigačních kláves).

Kromě písmen, číslic, interpunkčních znamének a symbolů patří mezi textové klávesy také SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, MEZERNÍK a BACKSPACE.

Název klávesy
Jak ji použít

SHIFT

Chcete-li napsat velké písmeno, stiskněte klávesu SHIFT v kombinaci s daným písmenem. Chcete-li napsat symbol zobrazený v horní části klávesy, stiskněte klávesu SHIFT v kombinaci s danou klávesou.

CAPS LOCK

Po stisknutí klávesy CAPS LOCK budete psát všechna písmena velká. Opětovným stisknutím klávesy CAPS LOCK tuto funkci vypnete. Na klávesnici může být kontrolka, která ukazuje, zda je funkce CAPS LOCK zapnutá.

TAB

Chcete-li přesunout kurzor o několik mezer dopředu, stiskněte klávesu TAB. Stisknutím klávesy TAB se také můžete posunout do dalšího textového pole formuláře.

ENTER

Chcete-li přesunout kurzor na začátek dalšího řádku, stiskněte klávesu ENTER. V dialogovém okně stiskněte klávesu ENTER, pokud chcete vybrat zvýrazněné tlačítko.

MEZERNÍK

Chcete-li přesunout kurzor o jednu mezeru dopředu, stiskněte klávesu MEZERNÍK.

BACKSPACE

Chcete-li vymazat znak před kurzorem nebo vybraný text, stiskněte klávesu BACKSPACE.

Použití klávesových zkratek

Klávesové zkratky umožňují provádění akcí pomocí klávesnice. Nazývají se zkratkami, protože umožňují pracovat rychleji. Téměř všechny akce nebo příkazy, které lze provést pomocí myši, můžete provést rychleji pomocí jedné nebo více kláves na klávesnici.

V tématech nápovědy znaménko plus (+) mezi dvěma nebo více klávesami znamená, že je třeba tyto klávesy stisknout v kombinaci. CTRL+A například znamená, že musíte stisknout a držet klávesu CTRL a poté stisknout klávesu A. CTRL+SHIFT+A znamená, že musíte stisknout a držet klávesy CTRL a SHIFT a poté stisknout klávesu A.

Nalezení programových zkratek

Ve většině programů můžete provádět činnosti pomocí klávesnice. Otevřením nabídky zjistíte, které příkazy mají klávesové zkratky. Zkratky (pokud jsou k dispozici) jsou zobrazeny vedle položek nabídky.

Obrázek nabídky Úpravy v programu Poznámkový blok s klávesovými zkratkami zobrazenými vedle příkazů nabídky
Klávesové zkratky jsou zobrazeny vedle položek nabídky.

Výběr nabídek, příkazů a možností

Pomocí klávesnice lze otevírat nabídky a vybírat příkazy a další možnosti. V programu, kde jsou v nabídkách podtržená písmena, můžete nabídku otevřít stisknutím klávesy ALT a odpovídajícího podtrženého písmene. Stiskněte podtržené písmeno v položce nabídky a pak vyberte příslušný příkaz. V programech, které používají Pás karet, jako je Malování nebo WordPad, stisknutí klávesy ALT písmeno, které lze stisknout, zvýrazní (nikoli podtrhne).

Obrázek nabídky programu Malování s podtrženými písmeny v příkazech nabídky
Chcete-li vybrat příkaz Tisk, stiskněte klávesy ALT+S, abyste otevřeli nabídku Soubor, a poté stiskněte klávesu T.

Platí to i pro práci v dialogových oknech. Kdykoliv se zobrazí podtržené písmeno přiřazené k nějaké možnosti v dialogovém okně, znamená to, že můžete pro výběr této možnosti stisknout klávesu ALT a dotyčné písmeno.

Užitečné zkratky

V následující tabulce jsou uvedeny některé z nejužitečnějších klávesových zkratek. Podrobnější seznam naleznete v tématu Klávesové zkratky.

Kombinace kláves
Akce
Klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows

Otevření nabídky Start

ALT+TAB

Přepínání mezi otevřenými programy a okny

ALT+F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

CTRL+S

Uložení aktuálního souboru nebo dokumentu (funguje ve většině programů)

CTRL+C

Zkopírování vybrané položky

CTRL+X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL+V

Vložení vybrané položky

CTRL+Z

Vrácení akce zpět

CTRL+A

Výběr všech položek v dokumentu nebo okně

F1

Zobrazení Nápovědy programu nebo systému Windows

Klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows +F1

Zobrazení Nápovědy a podpory k systému Windows

ESC

Zrušení aktuální úlohy

Klávesa Aplikace Obrázek klávesy aplikace

Otevření nabídky příkazů souvisejících s vybranou položkou v programu, ekvivalent kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou položku

Používání navigačních kláves

Navigační klávesy se používají k přesunu kurzoru, k přemísťování v dokumentech nebo na webových stránkách a k úpravám textu. V následující tabulce jsou uvedeny některé běžné funkce těchto kláves.

Kombinace kláves
Akce

ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru nebo výběru o jednu mezeru nebo řádek ve směru šipky nebo posouvání webové stránky ve směru šipky

HOME

Přesun kurzoru na začátek řádku nebo přechod na horní část webové stránky

END

Přesun kurzoru na konec řádku nebo přechod na spodní část webové stránky

CTRL+HOME

Přesun na začátek dokumentu

CTRL+END

Přesun na konec dokumentu

PAGE UP

Přesun kurzoru nebo stránky o obrazovku nahoru

PAGE DOWN

Přesun kurzoru nebo stránky o obrazovku dolů

DELETE

Vymazání písmene nebo vybraného textu za kurzorem. V systému Windows vymazání vybrané položky a její přesun do odpadkového koše

INSERT

Zapnutí nebo vypnutí režimu Insert. Pokud je režim Insert zapnutý, psaný text je vkládán na místo kurzoru. Pokud je režim Insert vypnutý, nahrazuje psaný text již existující znaky.

Použití numerické klávesnice

Numerická klávesnice obsahuje číslice od 0 do 9, aritmetické operátory + (sčítání), - (odčítání), * (násobení) a / (dělení) a desetinnou tečku, jako na kalkulačce nebo sčítacím stroji. Tyto znaky se sice nacházejí i na jiném místě klávesnice, ale uspořádání na numerické klávesnici umožňuje rychlé zadávání numerických dat nebo matematických operací jednou rukou.

Obrázek numerické klávesnice
Numerická klávesnice

Chcete-li použít numerickou klávesnici k zadávání čísel, stiskněte klávesu NUM LOCK. Na většině klávesnic je kontrolka, která ukazuje, zda je funkce NUM LOCK zapnutá nebo vypnutá. Pokud je funkce NUM LOCK vypnutá, funguje numerická klávesnice jako druhá sada navigačních kláves (jejich funkce jsou vyznačeny na klávesách vedle číslic nebo symbolů).

Numerickou klávesnici lze používat k provádění jednoduchých výpočtů pomocí programu Kalkulačka.

Ovládání programu Kalkulačka pomocí numerické klávesnice

 1. Spusťte program Kalkulačka takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Kalkulačka a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Kalkulačka.

 2. Zkontrolujte, zda na klávesnici svítí kontrolka signalizující zapnutí funkce NUM LOCK. Pokud tomu tak není, stiskněte klávesu NUM LOCK.

 3. Pomocí numerické klávesnice zadejte do kalkulačky první číslo.

 4. Stisknutím klávesy vyberte aritmetickou operaci: + (sčítání), - (odečítání), * (násobení) nebo / (dělení).

 5. Zadejte do kalkulačky další číslo.

 6. K dokončení výpočtu stiskněte klávesu ENTER.

Tři zvláštní klávesy

Dosud jsme probrali téměř všechny klávesy, které budete pravděpodobně používat. Pro úplnost ještě probereme tři nejtajemnější klávesy na klávesnici: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK a PAUSE/BREAK.

PRINT SCREES (nebo PRTSCN)

Kdysi dávno tato klávesa dělala to, co je na ní napsáno - „print screen“ znamená „vytisknout obrazovku“. V současné době stisknutí klávesy PRINT SCREEN zaznamená obrázek celé obrazovky (kopii obrazovky) a zkopíruje jej do schránky v paměti počítače. Odsud ji můžete vložit (CTRL+V) do programu Malování nebo do jiného programu a případně ji z tohoto programu vytisknout.

Ještě zvláštnější je funkce SYS RQ, která se na některých klávesnicích nachází na společné klávese s funkcí PRINT SCREEN. Původně byla funkce SYS RQ navržena jako „požadavek na systém“, ale tento příkaz není v systému Windows povolen.

Další informace o klávese Print Screen naleznete v tématu Pořízení snímku (kopie) obrazovky.

Tip

 • Stisknutím kláves ALT+PRINT SCREEN zkopírujete obrázek aktuálního okna místo celé obrazovky.

SCROLL LOCK (nebo SCRLK)

Ve většině programů nemá stisknutí klávesy SCROLL LOCK žádný vliv. V některých programech změní stisknutí klávesy SCROLL LOCK chování kláves se šipkami a kláves PAGE UP a PAGE DOWN. Stisknutí těchto kláves způsobí, že se dokument bude posouvat, aniž by se měnila poloha kurzoru nebo výběru. Na klávesnici může být kontrolka, která ukazuje, zda je funkce SCROLL LOCK zapnutá.

PAUSE/BREAK

Tato klávesa se používá jen výjimečně. V některých starších programech se stisknutím této klávesy program pozastavil nebo se v kombinaci s klávesou CTRL zabránilo jeho spouštění.

Další klávesy

Některé moderní klávesnice jsou vybaveny „rychlými“ klávesami nebo tlačítky, které jedním stisknutím umožňují přístup k programům, souborům nebo příkazům. Jiné modely mají ovládání hlasitosti, posunovací kolečka, přibližovací kolečka a další „vychytávky“. Chcete-li se o těchto funkcích dozvědět více, prostudujte si dokumentaci dodanou s klávesnicí nebo počítačem nebo se podívejte na web výrobce.

Tipy pro bezpečné používání klávesnice

Správné používání klávesnice pomůže předejít bolestem či zdravotním potížím zápěstí, rukou a paží, zejména pokud s počítačem pracujete dlouhou dobu. Několik rad pro předcházení těmto potížím:

 • Klávesnice by měla být umístěna ve výšce lokte. Předloktí by měla být uvolněná a svěšená podél těla.

 • Klávesnici umístěte před sebe na střed. Pokud máte na klávesnici numerickou klávesnici, jako střed klávesnice berte mezerník

 • Při psaní mějte ruce a zápěstí lehce nad klávesnicí, abyste mohli k dosažení na vzdálenější klávesy používat celou paži namísto natahování prstů.

 • Během psaní se vyvarujte opírání dlaní nebo zápěstí o jakýkoli typ podložky. Pokud máte na klávesnici podložku pod dlaň, používejte ji pouze během přestávek v psaní.

 • Pište lehce a držte zápěstí rovně.

 • Když zrovna nepíšete, uvolněte paže a ruce.

 • Při práci s počítačem si každých 15-20 minut udělejte krátkou přestávku.

Další informace o ostatních součástech počítače naleznete v tématu Části počítače.