Používání nabídek, tlačítek, panelů a zaškrtávacích políček


Nabídky, tlačítka, posuvníky a zaškrtávací políčka jsou příklady ovládacích prvků, které se ovládají pomocí myši nebo klávesnice. Tyto ovládací prvky umožňují vybírat příkazy, měnit nastavení a pracovat s okny. Tato část popisuje, jak rozpoznat a používat ovládací prvky, s nimiž se při používání systému Windows setkáte nejčastěji.

Používání nabídek

Většina programů obsahuje desítky nebo dokonce stovky příkazů (akcí), které se používají pro práci s programem. Mnohé z těchto příkazů jsou uspořádány do nabídek. Nabídka v programu zobrazí seznam možností, které jsou vám nabízeny. Aby obrazovka nebyla přeplněná, nabídky zůstávají skryté a otevřou se, až když na panelu nabídek, který je umístěn přímo pod záhlavím okna, kliknete na název nabídky.

Chcete-li vybrat některý příkaz uvedený v nabídce, klikněte na něj. Někdy se zobrazí dialogové okno, kde můžete vybrat další možnosti. Pokud příkaz není k dispozici a nelze na něj kliknout, zobrazuje se šedě.

Některé položky nabídek nejsou příkazy. Namísto toho otevírají další nabídky. Když na následujícím obrázku ukážete na položku Nové, otevře se podnabídka.

Obrázek nabídky a podnabídky
Některé příkazy nabídek otevírají podnabídky

Pokud nenajdete požadovaný příkaz, zkuste nahlédnout do jiné nabídky. Pohybujte ukazatelem myši podél panelu nabídek a nabídky se budou otevírat automaticky, není třeba opět kliknout na panel nabídek. Chcete-li zavřít nabídku bez výběru některého příkazu, klikněte na panel nabídek nebo kteroukoli jinou část okna.

Rozeznat nabídky není vždy snadné, protože ovládací prvky nabídek si nejsou vždy podobné, některé ani nejsou zobrazeny na panelu nabídek. Takže, jak je najdete? Pokud je u některého slova či obrázku zobrazena šipka, jedná se pravděpodobně o ovládací prvek nabídky. Zde je několik příkladů:

Obrázek ovládacích prvků nabídek v systému Windows
Příklady ovládacích prvků nabídek

Tipy

  • Je-li pro určitý příkaz k dispozici klávesová zkratka, bývá uvedena vedle příkazu.

  • Ovládání nabídek lze provádět pomocí klávesnice namísto myši. Viz Používání klávesnice

Používání posuvníků

Pokud některý dokument, webová stránka nebo obrázek přesahuje velikost okna, zobrazí se posuvník. Ten umožní zobrazit informace, které právě nejsou vidět. Následující obrázek ukazuje části posuvníku.

Obrázek vodorovného a svislého posuvníku
Vodorovný a svislý posuvník

Způsob používání posuvníku:

  • Chcete-li přesunout obsah okna nahoru či dolů vždy jen o malý kousek, klikněte na příslušnou šipku posuvníku. Chcete-li přesouvat obsah plynule, podržte tlačítko myši stisknuté.

  • Chcete-li přesunout obsah nahoru či dolů o jednu stranu, klikněte do prázdné oblasti posuvníku nad nebo pod jezdec posuvníku.

  • Chcete-li posunout obsah nahoru, dolů, doleva nebo doprava, přetáhněte jezdec posuvníku v příslušném směru.

Tip

  • Máte-li na myši rolovací kolečko, můžete je použít k rychlejšímu posouvání dokumentů a webových stránek. Chcete-li posunout obsah okna směrem dolů, otočte kolečkem dozadu (k sobě). Chcete-li posunout obsah směrem nahoru, otočte kolečkem dopředu (od sebe).

Používání příkazových tlačítek

Příkazové tlačítko provede příkaz (provede nějakou akci), když na něj kliknete. Většinou je najdete v dialogových oknech, což jsou malá okna obsahující možnosti pro dokončení úkolu. Pokud například zavřete bez uložení obrázek v programu Malování, pravděpodobně se zobrazí podobné dialogové okno:

Obrázek dialogového okna programu Malování
Dialogové okno se třemi tlačítky

Chcete-li obrázek zavřít, musíte nejprve kliknout na tlačítko Uložit či Neukládat. Kliknete-li na tlačítko Uložit, obrázek a provedené změny se uloží. Kliknutím na tlačítko Neukládat se obrázek odstraní a zruší se všechny provedené změny. Kliknutím na tlačítko Storno se zavře dialogové okno a provede návrat do programu.

Tip

  • Stisknutí klávesy ENTER provede stejnou akci jako kliknutí na vybrané (ohraničené) příkazové tlačítko.

Příkazová tlačítka mimo dialogová pole se liší vzhledem a tak je někdy těžké vědět, co tlačítko je a co není. Příkazová tlačítka mohou například často vypadat jako malé ikony (obrázky) bez textu či obdélníkového ohraničení.

Nejspolehlivěji lze určit, zda se jedná o příkazové tlačítko, když na něj nastavíte ukazatel myši. Pokud se „rozsvítí“ a ohraničí jej obdélník, jedná se o tlačítko. Když na tlačítko přejdete ukazatelem myši, u většiny z nich se zobrazí text popisující jejich funkci.

Jestliže se tlačítko rozdělí na dvě, když na něj ukážete, narazili jste právě na tlačítko rozdělení. Kliknete-li na hlavní část takového tlačítka, provede se příkaz, když však kliknete na šipku, zobrazí se nabídka obsahující více možností.

Obrázek tlačítka rozdělení
Ukážete-li myší na tlačítko rozdělení, rozdělí se na dvě části

Používání přepínačů

Pomocí Přepínačů je možné zvolit jednu ze dvou či více možností. Často se objevují v dialogových oknech. Následující obrázek ukazuje dva přepínače. Je vybrána možnost Barva.

Obrázek přepínačů
Možnost se vybírá kliknutím na přepínač

Chcete-li vybrat možnost, klikněte na jeden z přepínačů. Vybrána může být jen jedna možnost.

Používání zaškrtávacích políček

Zaškrtávací políčka umožňují vybrat jednu či více nezávislých možností. Na rozdíl od přepínačů, které umožňují výběr pouze jedné možnosti, zaškrtávací políčka umožňují vybrat více možností najednou.

Obrázek zaškrtávacích políček s ukazatelem myši na nezaškrtnutém políčku
Chcete-li vybrat možnost, klikněte na příslušné prázdné zaškrtávací políčko

Způsob používání zaškrtávacích políček:

  • Chcete vybrat či „zapnout“ určitou volbu, klikněte na příslušný prázdný čtvereček. Ve čtverečku ze zobrazí zaškrtnutí, které znamená, že je možnost vybraná.

  • Chcete-li volbu vypnout, kliknutím zrušte (odstraňte) zaškrtnutí.

  • Možnosti, které v určitý okamžik nelze zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí, jsou zobrazeny šedě.

Používání jezdců

Jezdec umožňuje provést úpravu nastavení v rozmezí hodnot. Vypadá následovně:

Obrázek jezdce
Rychlost ukazatele myši se mění posunutím jezdce

Pozice jezdce v posuvníku zobrazuje aktuální vybranou hodnotu. V předchozím příkladu je jezdec umístěn uprostřed, mezi hodnotami Pomalá a Rychlá, což určuje střední rychlost ukazatele myši.

Chcete-li používat jezdec, přetáhněte jej směrem k požadované hodnotě.

Používání textových polí

Textové pole umožňuje zadávání informací, například hledaného termínu nebo hesla. Následující obrázek ukazuje dialogové okno obsahující textové pole. V textovém poli je zadáno slovo „medvěd“.

Obrázek textového pole
Příklad textového pole v dialogovém okně

Blikající svislá čára nazývaná kurzor určuje, kde se zobrazí zadaný text. V příkladu je kurzor za písmenem „d“ ve slově medvěd. Kurzor můžete snadno přesunout kliknutím na nové místo. Chcete-li například přidat slovo před slovo „medvěd“, nejprve přesuňte kurzor kliknutím před písmeno „m“.

Není-li v textovém poli zobrazen kurzor, znamená to, že pole není připraveno k zadávání. Do pole nejprve klikněte a potom začněte zadávat text.

Textová pole pro zadání hesla obvykle skrývají znaky hesla při jejich zadávání pro případ, že by se na obrazovku díval někdo další.

Obrázek hesla v textovém poli
Textová pole pro zadání hesla obvykle heslo skrývají

Používání rozevíracích seznamů

Rozevírací seznamy se podobají nabídkám. Avšak namísto kliknutí na příkaz se z nich vybírá možnost. Jsou-li zavřené, rozevírací seznamy ukazují pouze aktuálně vybranou možnost. Ostatní možnosti, které jsou k dispozici, jsou skryté, dokud nekliknete na ovládací prvek, jak vidíte zde:

Obrázek rozevíracího seznamu
Rozevírací seznam zavřený (vlevo) a otevřený (vpravo)

Chcete-li otevřít rozevírací seznam, klikněte na něj. Chcete-li ze seznamu vybrat možnost, klikněte na ni.

Používání seznamů

Seznam zobrazí seznam možností, z nichž si můžete vybrat. Na rozdíl od rozevíracího seznamu některé nebo všechny možnosti jsou zobrazeny bez nutnosti otevřít seznam.

Obrázek seznamu
Seznam

Chcete-li vybrat možnost ze seznamu, klikněte na ni. Pokud není požadovaná možnost vidět, posuňte obsahem seznamu nahoru či dolů pomocí posuvníku. Pokud je nad seznamem textové pole, můžete do něj zadat název nebo hodnotu.

Používání karet

V některých dialogových oknech bývají možnosti rozděleny do dvou či více karet. Najednou je možné zobrazit vždy jen jednu kartu, neboli sadu možností.

Obrázek karet
Karty

Aktuálně vybraná karta se objeví před ostatními kartami. Chcete-li přepnout na jinou kartu, klikněte na ni.Potřebujete další pomoc?