Kdykoli spustíte program, otevřetesoubor nebo složku, zobrazí se na obrazovce v poli nebo rámečku, kterému se říká okno (anglicky „okno“ je „window“, množné číslo „windows“, odtud název operačního systémuWindows ). Jelikož okna jsou v systému Windows všude, musíte vědět, jak je přesunout, jak změnit jejich velikost a jak je odstranit.

Části okna

Ačkoli je obsah každého okna jiný, všechna mají něco společného. Okna se vždy zobrazí na ploše, hlavní pracovní oblasti na obrazovce. Kromě toho má většina oken stejné základní části.

Obrázek okna programu Poznámkový blok s různými označenými částmi
Části typického okna
 • Záhlaví. Zobrazuje název dokumentu a programu (nebo název složky, pokud pracujete se složkou).

 • Tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat a Zavřít: Pomocí těchto tlačítek se okno skrývá, zvětšuje na celou obrazovku a zavírá (za chvíli se dozvíte více).

 • Panel nabídek: Obsahuje položky, na které můžete kliknout a vybrat tak možnosti v programu. Viz Používání nabídek, tlačítek, panelů a zaškrtávacích políček

 • Posuvník: Umožňuje posouvat obsah okna, aby se zobrazily informace, které právě nejsou vidět.

 • Ohraničení a rohy: Tyto prvky lze přetahovat ukazatelem myši a tak měnit velikost okna.

Jiná okna mohou obsahovat další tlačítka, pole nebo panely. Ale obvykle také mívají základní části.

Přesunutí okna

Chcete-li přesunout okno, nastavte ukazatel myši na záhlaví okna Obrázek ukazatele myši . Přetáhněte okno na požadované místo. (Přetažení znamená ukázání na položku, stisknutí tlačítka myši, posunutí položky ukazatelem myši a uvolnění tlačítka myši.)

Změna velikosti okna

 • Chcete-li zvětšit okno na celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat nebo dvakrát klikněte na záhlaví okna.
 • Pokud chcete obnovit původní velikost okna, klikněte na tlačítko ObnovitObrázek tlačítka Obnovit (zobrazí se místo tlačítka Maximalizovat). nebo dvakrát klikněte na záhlaví okna.
 • Chcete-li změnit velikost okna (zmenšit jej či zvětšit), ukažte na některé ohraničení či některý roh okna. Když se ukazatel myši se změní na dvojitou šipku (viz následující obrázek), zvětšete nebo zmenšete okno přetažením ohraničení nebo rohu.

  Obrázek okrajů okna s ukazateli změny velikosti
  Přetažením ohraničení nebo rohu okna změníte jeho velikost

  Velikost maximalizovaného okna nelze změnit. Nejprve musíte obnovit původní velikost okna.

Poznámka

 • Ačkoli velikost většiny oken lze změnit nebo maximalizovat, některá okna, jako například dialogová okna, mají pevnou velikost.

Skrytí okna

Skrytí okna se říká minimalizace. Pokud potřebujete dočasně odstranit okno, a nechcete je zavřít, minimalizujte je.

Chcete-li minimalizovat okno, klikněte na jeho tlačítko MinimalizovatObrázek tlačítka Minimalizovat. Okno zmizí z plochy a bude zobrazeno pouze jako tlačítko na hlavním panelu, dlouhém vodorovném panelu v dolní části obrazovky.
Obrázek tlačítka na hlavním panelu programu Kalkulačka
Tlačítko hlavního panelu

Chcete-li, aby se minimalizované okno opět zobrazilo na ploše, klikněte na příslušné tlačítko na hlavním panelu. Okno se zobrazí v původní podobě před minimalizací. Další informace o hlavním panelu získáte v tématu Hlavní panel (přehled).

Zavření okna

Zavřením okna dojde k jeho odstranění z plochy i hlavního panelu. Pokud je práce s programem nebo dokumentem hotova a nepotřebujete se k němu ihned vracet, zavřete jej.

Chcete-li zavřít okno, klikněte na jeho tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít.

Poznámka

 • Pokud zavřete dokument bez uložení provedených změn, zobrazí se zpráva, která umožní uložit provedené změny.

Přepínání mezi okny

Otevřete-li více než jeden program či dokument, plocha se brzy zaplní okny. Udržet přehled o otevřených oknech není vždy snadné, protože některá okna mohou částečně nebo zcela zakrýt ostatní.

Pomocí hlavního panelu: Hlavní panel umožňuje uspořádat všechna okna. Každé okno má na hlavním panelu příslušné tlačítko. Chcete-li přepnout do jiného okna, stačí kliknout na tlačítko na hlavním panelu. Okno se zobrazí před ostatními okny a změní se na aktivní okno, ve kterém právě pracujete. Další informace o tlačítkách na hlavním panelu získáte v tématu Hlavní panel (přehled).

Chcete-li snadno identifikovat okno, ukažte na příslušné tlačítko na hlavním panelu. Pokud nastavíte ukazatel myši na tlačítko na hlavním panelu, zobrazí se miniaturní náhled daného okna, ať už je jeho obsahem dokument, fotografie nebo dokonce spuštěné video. Tento náhled je zvláště užitečný, když není možné identifikovat okno pouze podle názvu.

Obrázek náhledu miniatur na hlavním panelu
Nastavíte-li ukazatel myši na tlačítko některého okna na hlavním panelu, zobrazí se náhled okna.

Poznámka

 • K zobrazení náhledu miniatur je třeba, aby váš počítač podporoval prostředí Aero. Další informace o prostředí Aero naleznete v tématu Co je prostředí Aero?

Pomocí kláves ALT+TAB: Pomocí kombinace kláves ALT+TAB můžete přepnout do předchozího okna. Podržením klávesy ALT a opakovaným stisknutím klávesy TAB můžete procházet postupně všemi otevřenými okny na ploše. Po uvolnění klávesy ALT se zobrazí vybrané okno.

Použití funkce Aero Flip 3D. Funkce Přepínání oken 3D uspořádá okna do trojrozměrného stohu, kterým můžete rychle listovat. Použití funkce Přepínání oken 3D:

 1. Stiskněte a podržte klávesu s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows a stisknutím klávesy TAB přejděte do režimu přepínání oken 3D.
 2. Podržíte-li klávesu s logem Windows stisknutou, můžete opakovaným tisknutím klávesy TAB nebo točením kolečkem myši postupně procházet mezi otevřenými okny. Můžete také stisknout klávesu ŠIPKA DOPRAVA či ŠIPKA DOLŮ, které slouží k posunu o jedno okno dopředu, nebo klávesu ŠIPKA DOLEVA či ŠIPKA NAHORU, které slouží k posunu o jedno okno dozadu.

 3. Chcete-li zobrazit okno, které je ve stohu nejvíce vpředu, uvolněte klávesu s logem Windows. Požadované okno můžete zobrazit také tak, že ve stohu kliknete na jeho libovolnou část.

  Obrázek přepínání oken 3D v prostředí Aero
  Přepínání oken 3D prostředí Aero

Tip

 • Funkce Přepínání oken 3D je součástí prostředí Aero. V případě, že váš počítač prostředí Aero nepodporuje, můžete spuštěné programy a otevřená okna zobrazit stisknutím kombinace kláves ALT+TAB. Přepínání mezi otevřenými okny je možné stisknutím klávesy TAB, kláves se šipkami a pomocí myši. Další informace o prostředí Aero naleznete v tématu Co je prostředí Aero?

Automatické uspořádání oken

Když nyní umíte přesouvat a měnit velikost oken, můžete je na ploše uspořádat, jakkoli chcete. Může je také nechat automaticky uspořádat systémem Windows jedním ze tří způsobů: skládáním na sebe, nad sebe nebo vedle sebe

Obrázek oken uspořádaných na sebe, nad sebou nebo vedle sebe
Uspořádání oken na sebe (vlevo), skládání nad sebe (uprostřed) nebo vedle sebe (vpravo)

Chcete-li vybrat některou z uvedených voleb, otevřete několik oken na ploše, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a pak klikněte na příkaz Okna na sebe, Zobrazit okna nad sebou nebo Zobrazit okna vedle sebe.

Uspořádání oken použitím funkce přichycení

Funkce přichycení automaticky změní velikost oken při přesunutí, nebo je přichytí na okraj obrazovky. Funkcí přichycení lze uspořádat okna vedle sebe, rozbalit okna svisle nebo maximalizovat okno.

Postup uspořádání oken vedle sebe

 1. Přetahujte záhlaví okna do levé nebo pravé části obrazovky, dokud se nezobrazí osnova rozbaleného okna.

 2. Uvolněte tlačítko myši a okno se rozbalí.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.

Obrázek okna uchyceného v polovině plochy
Přetažením okna na okraj plochy okno rozbalte do poloviny obrazovky.

Postup svislého rozbalení okna

 1. Přesuňte ukazatel myši na horní nebo dolní okraj otevřeného okna tak, aby se ukazatel změnil na obousměrnou šipku Obrázek svislé šipky označující, že je právě možné změnit výšku okna.
 2. Přetáhněte okraj okna na horní nebo dolní okraj obrazovky. Tím okno rozbalíte přes celou výšku plochy. Šířka okna se nezmění.

Obrázek okna uchyceného v celé výšce plochy
Přetažením horního nebo dolního okraje okna provedete svislé rozbalení okna.

Postup maximalizace okna

 1. Přetáhněte záhlaví okna na horní okraj obrazovky. Zobrazí se obrys okna, který vyplní celou obrazovku.

 2. Uvolněte okno, které pak vyplní celou plochu.

Obrázek okna uchyceného v horní části plochy
Přetažením okna na horní okraj plochy provedete úplné rozbalení okna přes celou plochu.

Dialogová okna

Dialogové okno je zvláštním typem okna, které pokládá otázky, umožňuje uživateli vybrat možnosti či provést úkol nebo poskytuje informace. Dialogové okno se často zobrazí, když program nebo systém Windows potřebuje reakci uživatele, aby mohl pokračovat.

Obrázek dialogového okna programu Malování
Pokud ukončíte program bez uložení práce, zobrazí se dialogové okno

Na rozdíl od běžných oken nelze většinu dialogových oken maximalizovat, minimalizovat ani změnit jejich velikost. Lze je však přesouvat.Potřebujete další pomoc?