Konfigurace systému je nástroj, který pomáhá identifikovat problémy, které mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Můžete spustit systém Windows v režimu vypnutých základních služeb a spouštěných programů a postupně je po jednom zapínat. Jestliže se problém neobjeví při vypnuté službě, ale objeví se při jejím zapnutí, bude tato služba pravděpodobně příčinou problému.

Účelem nástroje pro konfiguraci systému je pouze vyhledat a izolovat problémy. Nejedná se o program pro řízení spuštění počítače. Informace o trvalém odstranění nebo vypnutí programů a služeb spouštěných při spuštění počítače získáte v tématu Odinstalace nebo změna programu.

V následující tabulce jsou uvedeny karty a možnosti dostupné v nástroji Konfigurace systému:

Karta Popis
Karta

Obecné

Popis

Vyjmenovává možnosti režimu konfigurace při spuštění:

 • Normální spuštění. Spustí operační systém Windows obvyklým způsobem. Tento režim použijte pro spuštění systému Windows po odstranění problému pomocí dalších dvou režimů.

 • Diagnostické spuštění. Spustí operační systém Windows pouze se základními službami a ovladači. Tento režim může pomoci vyloučit základní soubory systému Windows jako příčinu problému.

 • Výběrové spuštění. Spustí operační systém Windows se základními službami a ovladači, včetně ostatních služeb a spouštěcích programů, které vyberete.

Karta

Spuštění počítače

Popis

Zobrazí možnosti konfigurace operačního systému a upřesňující nastavení ladění, včetně následujících:

 • Bezpečné spuštění: Minimální Při spuštění otevře grafické uživatelské rozhraní (aplikace Windows Explorer) systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je zablokována.

 • Bezpečné spuštění: Alternativní prostředí Při spuštění otevře Příkazový řádek systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti a grafické uživatelské rozhraní jsou zablokované.

 • Bezpečné spuštění: Oprava služby Active Directory Při spuštění otevře grafické uživatelské rozhraní systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby a služba Active Directory.

 • Bezpečné spuštění: Síť Při spuštění otevře grafické uživatelské rozhraní systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je povolena.

 • Spuštění bez grafického rozhraní Při spuštění se nezobrazí uvítací okno systému Windows.

 • Protokol spouštění Uchovává všechny informace o procesu spouštění v souboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Základní video Při spuštění otevře grafické uživatelské rozhraní systému Windows v minimálním režimu VGA. Místo ovladačů zobrazení speciálně určených pro grafický adaptér počítače se nahrají základní ovladače VGA.

 • Informace o spuštění OS Zobrazí se názvy ovladačů, které se zavádějí během procesu spuštění.

 • Trvalé nastavení všech položek spouštění Nesleduje změny provedené v Konfiguraci systému. Možnosti lze změnit později pomocí nástroje Konfigurace systému, ale musí být změněny ručně. Je-li vybrána tato možnost, není možné vrátit zpět provedené změny výběrem možnosti Normální spuštění na kartě Obecné.

Rozšířené možnosti spuštění:

 • Počet procesorů Omezuje počet procesorů používaných ve víceprocesorovém systému. Jestliže je toto políčko zaškrtnuto, je systém spuštěn tak, aby se používal pouze počet procesorů uvedený v rozevíracím seznamu.

 • Maximum paměti Určuje maximální velikost fyzické paměti využívané operačním systémem k simulaci konfigurace s malou velikostí paměti. Hodnota v textovém poli je udávána v megabajtech (MB).

 • Uzamčení PCI Zabraňuje systému Windows v opakovaném přidělení V/V prostředků a prostředků IRQ na sběrnici PCI. V/V a paměťové prostředky nastavené systémem BIOS jsou zachovány.

 • Ladění Umožňuje ladění režimu jádra pro vývoj ovladače zařízení. Další informace naleznete na webu sady Windows Driver Kit.

 • Globální nastavení ladění Určuje nastavení připojení ladicího programu v tomto počítači pro ladicí program jádra za účelem komunikace s hostitelem ladicího programu. Připojení ladicího nástroje mezi hostitelským a cílovým počítačem může být sériové, IEEE 1394 nebo USB 2.0.

 • Port pro ladění Určuje sériový typ připojení a sériový port. Výchozí port je COM 1.

 • Přenosová rychlost Určuje přenosovou rychlost v baudech v případě, že je vybrán port pro ladění a nastaven sériový typ připojení pro ladění. Toto nastavení je nepovinné. Platné hodnoty rychlosti v baudech jsou 9600, 19 200, 38 400, 57 600 a 115,200. Výchozí rychlost je 115 200 b/s.

 • Kanál Určuje jako typ připojení pro ladění připojení 1394 a specifikuje číslo kanálu, které se má používat. Hodnota čísla kanálu musí být desítkové celé číslo v rozmezí od 0 do 62 (včetně) a musí odpovídat číslu kanálu používanému hostitelským počítačem. Zadaný kanál nezávisí na fyzickém portu zvoleném na adaptéru. Výchozí hodnota kanálu je 0.

 • Cílový název USB Určuje řetězcovou hodnotu, která se má používat, pokud je nastaven typ ladění USB. Tento řetězec může být libovolná hodnota.

Karta

Služby

Popis

Zobrazení seznamu všech služeb, které se spouštějí při spuštění počítače, včetně jejich aktuálního stavu (Spuštěno nebo Zastaveno). Kartu Služby použijte k zapnutí nebo vypnutí jednotlivých služeb při spuštění, abyste zjistili, které služby mohou způsobovat potíže při spuštění.

Chcete-li v seznamu služeb zobrazit pouze aplikace jiných výrobců, vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft. Zaškrtnutí tohoto políčko u služby zrušte v případě, že ji chcete při příštím spuštění počítače zakázat. Jestliže jste na kartě Obecné zvolili možnost Výběrové spuštění, je třeba na této kartě buď vybrat možnost Normální spuštění, nebo zaškrtnout políčko u služby, kterou chcete při dalším spuštění znovu spustit.

Upozornění Zastavení služeb, které obvykle běží při spuštění, může způsobit špatnou funkčnost některých programů nebo vést k nestabilitě systému. Proto nezastavujte služby v tomto seznamu, pokud nevíte, že nejsou nezbytné pro fungování počítače. Výběrem možnosti Zakázat vše nezastavíte některé bezpečné služby společnosti Microsoft, které jsou nezbytné pro spuštění operačního systému.

Karta

Po spuštění

Popis

Zobrazí se seznam aplikací, které běží při spuštění počítače, včetně jména jejich vydavatele, cesty ke spustitelnému souboru a umístění klíče registru nebo zástupce, kterým se spustí.

Zrušte zaškrtnutí políčka u položky, kterou chcete při dalším spuštění zakázat. Jestliže jste na kartě Obecné zvolili možnost Výběrové spuštění, je třeba na této kartě buď vybrat možnost Normální spuštění, nebo zaškrtnout políčko u položky spuštění, kterou chcete při dalším spuštění znovu spustit.

Máte-li podezření že aplikace byla ohrožena, prohlédněte si údaje ve sloupci Příkaz a zkontrolujte cestu ke spustitelnému souboru.

Poznámka  Zastavení aplikací, které obvykle běží při spuštění, může mít za následek pomalejší spouštění souvisejících aplikací nebo neočekávané chování.

Karta

Nástroje

Popis

Nabízí přehledný seznam diagnostických a jiných rozšiřujících nástrojů, které můžete spustit.

Zobrazit vše

Spuštění systému Windows v diagnostickém režimu

 1. Otevřete dialogové okno Konfigurace systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Konfigurace systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Na kartě Obecné klikněte na možnost Diagnostické spuštění a na tlačítko OK, a potom klikněte na tlačítko Restartovat.

  Jestliže se vyskytne problém, je možné, že byly poškozeny základní soubory a ovladače systému Windows. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu Oprava spouštění.

  Jestliže se problém neobjeví, použijte režim Výběrové spuštění a pokuste se najít příčinu problému zapnutím a vypnutím jednotlivých služeb a programů při spuštění.

Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění

 1. Otevřete dialogové okno Konfigurace systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Konfigurace systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klikněte na kartu Obecné a na možnost Výběrové spuštění. Zrušte zaškrtnutí políček Načíst systémové služby a Načíst položky Po spuštění.

 3. Zaškrtněte políčko Načíst systémové služby, klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko Restartovat.

 4. Jestliže se problém vyskytuje i po restartování počítače, proveďte jednu nebo obě (je-li to třeba) následující akce:

  Identifikace systémové služby způsobující problém

  1. Klikněte na kartu Služby a na tlačítko Zakázat vše. Potom zaškrtněte políčko u první služby v seznamu a restartujte počítač. Jestliže se problém již neobjevuje, můžete vyloučit, že příčinou problému je první služba.

  2. Ponechte první službu vybranou, zaškrtněte políčko u druhé služby a znovu restartujte počítač.

  3. Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému. Jestliže se vám nepodařilo potíže znovu vyvolat, můžete vyloučit, že by příčinou tohoto problému byly systémové služby. Proveďte následující akci:

  Identifikace položky při spuštění způsobující problém

  1. Klikněte na kartu Obecné a potom zaškrtněte políčko Načíst položky Po spuštění.

  2. Klikněte na kartu Po spuštění a na tlačítko Zakázat vše. Potom zaškrtněte políčko u první položky při spuštění v seznamu a restartujte počítač. Jestliže se problém již neobjevuje, můžete vyloučit, že by příčinou problému byla první položka při spuštění.

  3. Ponechte první položku při spuštění vybranou, zaškrtněte políčko u druhé položky a znovu restartujte počítač. Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému.

Podrobné informace najdete na stránkách společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT..