LICENSVILKÅR FOR MICROSOFTS SOFTWARE

MICROSOFT VIGTIGE SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts

 • efterfølgende versioner af softwaren (inklusive opdateringer eller tillæg)

 • opdateringer

 • supplementer

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren.

Som beskrevet herunder betyder Deres installation af softwaren også, at De accepterer, at visse standardoplysninger om computeren overføres over internettet, og at opdateringer automatisk downloades og installeres på Deres computer.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

  1. Hjemmebrug. Hvis De er hjemmebruger, må De installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på Deres personlige enheder til brug af personer, der bor i Deres husstand.

  2. Mindre virksomhed. Hvis De driver en mindre virksomhed, må De installere og bruge softwaren på op til ti (10) enheder i Deres virksomhed.

  3. Restriktioner. Softwaren må ikke bruges på enheder, der ejes af regeringsinstitutioner eller akademiske institutioner.

  4. Adskillelse af Komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder.

  5. Medfølgende Microsoft-programmer. Softwaren kan indeholde andre Microsoft-programmer. Licensvilkårene for disse programmer gælder for Deres brug af dem.

 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem.

  1. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger for Microsoft Vigtige Sikkerhedsindstillinger, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. De kan finde yderligere oplysninger om disse funktioner under go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Ved at bruge disse funktioner accepterer De overførslen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem.

   1. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem.

    • Opdateringer. Softwaren henter som standard automatisk definitionsopdateringer. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Fjernelse af Skadelig Software. Softwaren vil undersøge enheden for visse yderst kritiske skadelige softwareprodukter (”Malware”) og fjerne dem under planlagte scanninger, og når De vælger denne handling. Når softwaren tjekker enheden for Skadelig software, sendes der en rapport til Microsoft om registreret Skadelig software eller fejl, der opstår under scanning for Skadelig software, og andre oplysninger om Deres enhed, som kan hjælpe os med at forbedre dette og andre Microsoft-produkter og tjenester. Der er ingen oplysninger i rapporten, der kan bruges til at identificere Dem.

    • Potentielt uønsket software. Softwaren vil undersøge Deres computer for Skadelig software af lav til middel alvorlighedsgrad, herunder, men ikke begrænset til, spyware og anden potentielt uønsket software (”Potentielt uønsket software”). Softwaren vil kun fjerne eller deaktivere Potentielt uønsket software af lav til middel alvorlighedsgrad, hvis De accepterer det. Hvis denne Potentielt uønskede software fjernes, kan det medføre, at anden software på Deres computer holder op med at fungere, og det kan medføre, at De misligholder en licensret til at bruge anden software på Deres computer, hvis den anden software installerede denne Potentielt uønskede software på Deres computer som en betingelse for Deres brug af den anden software. De bør læse licensaftalerne for anden software, før De godkender fjernelsen af Potentielt uønsket software. Ved at bruge denne software, er det muligt at De eller systemet også fjerner eller deaktiverer software, der ikke er Potentielt uønsket software.

    • Deltagelse i MAPS (Microsoft Active Protection Service). Antimalwaregruppen MAPS (Microsoft Active Protection Service) er en frivillig, verdensomspændende gruppe, som omfatter Microsoft Security Essentials-brugere. Ved installationen meldes brugerne som standard til at deltage i MAPS under et Basic-medlemskab. Under Basic-medlemskabet kan MAPS, hvis softwaren er tændt, rapportere oplysninger om Malware og andre typer af Potentielt uønsket software til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport indeholder detaljer om Malware eller Potentielt uønsket software, som softwaren muligvis kan fjerne, downloader MAPS den seneste signatur for at løse problemet. MAPS kan også finde ”falske positive” (hvor noget, der i første omgang identificeres som Malware, viser sig ikke at være det) og løse dem. I nogle tilfælde sendes personlige oplysninger utilsigtet til Microsoft. Microsoft vil imidlertid ikke bruge disse oplysninger til at identificere eller kontakte Dem. De kan læse mere om MAPS og de oplysninger, denne funktion sender til Microsoft, i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Fejlrapporter. Denne software sender automatisk fejlrapporter til Microsoft, som beskriver, hvilke softwarekomponenter som indeholdt fejl. Der vil ikke blive sendt nogen filer eller hukommelsesdump-filer, medmindre De vælger at sende dem. De kan finde yderligere oplysninger om Fejlrapporter under go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Windows Update; Microsoft Update. Softwaren aktiverer automatisk opdatering fra Windows Update og Microsoft Update. For at sikre at Windows Update- og Microsoft Update-tjenesten fungerer korrekt i softwaren, kan det være nødvendigt fra tid til anden at opdatere eller downloade til Windows Update- og/eller Microsoft Update-tjenesten. Disse downloads vil blive installeret uden yderligere besked til Dem.

   2. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysningerne, fejlrapporterne, CEIP-oplysningerne og Malware-rapporterne til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke

  • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,

  • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,

  • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,

  • udleje, lease eller udlåne softwaren

  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller

  • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

 4. SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

 5. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål.

 6. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED. De må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. De må ikke udføre denne handling for at dele licensen mellem flere enheder.

 7. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/exporting .

 8. SUPPORTYDELSER. Fordi denne software er ”som den er og forefindes”, yder Microsoft muligvis ikke support på den.

 9. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

 10. GÆLDENDE LOVGIVNING.

  1. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.

  2. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.

 11. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. Softwaren er givet i licens ”som den er og forefindes”. De bærer risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garanter, garantier eller betingelser. DE kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

 13. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

  Denne begrænsning gælder i

  • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og

  • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.