Microsoft-serviceaftale

Opdateret den 27. august 2012
Gældende fra den 19. oktober 2012

Tak, fordi De har valgt Microsoft!

Dette er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber), som beskriver Deres ret til at bruge den software og de tjenester, der er angivet i afsnit 1.1. Som en hjælp til Dem har vi formuleret nogle af betingelserne i denne aftale som spørgsmål og svar. De skal læse hele aftalen, da alle betingelserne er vigtige og tilsammen udgør en juridisk aftale, som er bindende for Dem, når De har accepteret betingelserne. Denne aftale indeholder desuden links til andre dokumenter og politikker, og vi opfordrer Dem til også at læse disse.

1. Omfanget af aftalen, accept og ændringer

1.1. Hvilke tjenester omfatter denne aftale? Denne aftale gælder Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-konto, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (som under et benævnes "Microsoft-varemærketjenester"), Bing, MSN, Office.com, og enhver anden software, tjeneste eller ethvert andet websted, der indeholder links til denne aftale (under et benævnt "tjenesterne").

1.2. Hvilke betingelser skal jeg overholde ved brug af tjenesterne? Det er vores mål at skabe et mere sikkert og trygt miljø, og vi kræver derfor, at brugere, der benytter tjenesterne, overholder disse betingelser, Microsofts politik mod uønsket post (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts ordensregler (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), som med denne henvisning inkorporeres i denne aftale ("aftalen"). De må ikke bruge tjenesterne på en måde, der krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsætlig forvoldelse af skade på en person eller enhed.

1.3. Hvordan accepterer jeg denne aftale? Microsoft giver Dem et tilbud ved at give Dem mulighed for at abonnere på og/eller bestille tjenesterne. De skal acceptere disse vilkår og betingelser, inden De kan bruge tjenesterne, og vilkårene og betingelserne udgør en gyldig aftale mellem Dem og Microsoft. Ved at bruge eller have adgang til tjenesterne eller ved at acceptere disse vilkår, hvor dette gøres muligt for Dem i brugergrænsefladen, bekræfter De, at De indvilliger i at overholde denne aftale uden nogen modifikation fra Deres side. Hvis De ikke kan acceptere vilkårene, må De ikke bruge tjenesterne.

1.4. Kan Microsoft ændre disse vilkår, efter at jeg har accepteret dem? Ja. Vi informerer Dem, hvis vi ønsker at ændre denne aftale. Vi kan ændre denne aftale, hvis: (i) det er nødvendigt af hensyn til gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af en sådan lov, (ii) det er nødvendigt på grund af en anmeldelse og/eller kendelse på basis af gældende lov, (iii) ækvivalensforholdet mellem tjeneste og hensyn forstyrres, (iv) det er nødvendigt fra et teknisk synspunkt, (v) det er nødvendigt af hensyn til driften af tjenesterne, eller (vi) vilkårene ændres til brugerens fordel. Vi informerer Dem om planlagte ændringer, inden de gennemføres, enten via brugergrænsefladen, i en e-mail eller på anden rimelig vis. Vi giver Dem mulighed for at opsige tjenesterne mindst 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Hvis De ikke opsiger tjenesterne inden for tidsfristen, accepterer De dermed ændringen af denne aftale. Vi gør Dem også opmærksom på dette, når vi informerer Dem om den planlagte ændring af denne aftale.

1.5. Hvilke typer ændringer af tjenesterne kan jeg forvente? Vi arbejder løbende på at forbedre tjenesterne for at forbedre eller opdatere deres funktioner, introducere nye funktioner eller tilpasse tjenesterne, og vi kan når som helst ændre tjenester eller slette funktioner. I forbindelse med betalte tjenester underretter vi dem inden væsentlige ændringer af tjenesterne. De kan når som helst opsige tjenesterne. Vi vil muligvis frigive tjenesterne eller funktioner i tjenesterne i en betaversion, som muligvis ikke fungerer korrekt eller på samme måde, som den endelige version kommer til at fungere.

2. Microsoft-konto

2.1. Hvad er en Microsoft-konto? De skal have en Microsoft-konto for at få adgang til nogle af tjenesterne, f.eks. Microsoft-varemærketjenester. Microsoft-kontoen, der tidligere hed Windows Live ID, er de legitimationsoplysninger, De skal bruge for at blive godkendt på vores netværk. Hvis De vil oprette en Microsoft-konto, skal De angive brugernavn og adgangskode, visse demografiske oplysninger og "kontobeviser", f.eks. en alternativ mailadresse eller et telefonnummer. Eksisterende indehavere af en Microsoft-konto skal muligvis oplyse "kontobeviser" for at fortsætte med at bruge deres Microsoft-konto. De er ansvarlig for at holde Deres kontooplysninger og -adgangskoden fortrolig. De kan bruge Deres Microsoft-konto til at få adgang til andre Microsoft-produkter, websteder eller tjenester (f.eks. Windows, Xbox LIVE og Windows Phone). Vilkårene og betingelserne for disse produkter, websteder eller tjenester kan, hvis de afviger fra denne aftale, også gælde for Deres brug af dette produkt, websted eller denne tjeneste. Microsoft-varemærketjenesterne kan kræve, at De logger på Deres Microsoft-konto med jævne mellemrum, mindst hver 270. dag, for at holde den del af Deres tjenester, der er Microsoft-varemærketjenester, aktiv, medmindre andet er aftalt i et tilbud for en betalt del af tjenesterne. Hvis De ikke logger på i denne periode, kan vi annullere Deres adgang til Microsoft-varemærketjenesterne. Hvis Microsoft-varemærketjenesterne annulleres, fordi De ikke har logget på, slettes Deres data permanent fra vores servere.

2.2. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få adgang til min Microsoft-konto? Hvis De har glemt Deres adgangskode eller af andre grunde ikke kan få adgang til Deres Microsoft-konto, kan De genoprette Deres Microsoft-konto ved at besøge websiden Nulstil Deres adgangskode (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft stiller ingen garanti for, at Deres Microsoft-konto gendannes, eller at Deres indhold (som defineres senere) er beskyttet.

2.3. Hvordan forholder det sig, hvis jeg har fået min Microsoft-konto fra andre end Microsoft? I visse tilfælde giver vi Dem mulighed for at oprette en Microsoft-konto via en tredjepart, f.eks. en skole, en virksomhed, en internetudbyder eller administratoren for et administreret domæne (http://www.domains.live.com). I de tilfælde har tredjeparten yderligere rettigheder til Deres Microsoft-konto, f.eks. til at nulstille Deres adgangskode, se Deres kontoanvendelse eller profiloplysninger, læse eller lagre indhold på Deres konto, suspendere eller annullere Deres Microsoft-konto. I disse tilfælde er De underkastet denne aftale og eventuelle yderligere vilkår for anvendelse fra den pågældende tredjepart, som denne skal gøre tilgængelige for Dem. Microsoft har intet ansvar i forhold til tredjeparters yderligere vilkår for anvendelse. Hvis De er administrator for et administreret domæne, er De ansvarlig for al aktivitet, der foregår via kontiene på det administrerede domæne, som skyldes Deres forsømmelige adfærd eller undladelse.

3. Indhold

3.1. Hvem ejer det indhold, jeg anbringer på tjenesterne? Indhold omfatter alt, hvad De overfører til, lagrer på eller sender via tjenesterne, f.eks. data, dokumenter, fotos, video, musik, mails og chatbeskeder ("indhold"). Med undtagelse af materiale, som vi giver i licens til Dem, og som kan inkorporeres i Deres eget indhold (f.eks. clipart), gør vi ikke krav på ejendomsretten til indhold, som De udgiver eller stiller til rådighed på tjenesterne. Deres indhold forbliver Deres indhold, og De har ansvaret for det. Vi anbefaler på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres indhold. Vi kontrollerer, bekræfter, betaler eller indestår ikke for det indhold, som De eller andre gør tilgængeligt på tjenesterne.

3.2. Hvem har adgang til mit indhold? De har førstehåndskontrol over, hvem der har adgang til deres indhold. Hvis De deler indhold på offentlige områder af tjenesterne eller på delte områder, der er tilgængelige for andre, som De har valgt, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at alle, De har delt indholdet med, udelukkende kan bruge, reproducere, distribuere, vise, sende, gemme og kommunikere indholdet gratis i forbindelse med tjenesterne og andre Microsoft-produkter eller Microsofts licenshaveres produkter og tjenester. Hvis De ikke ønsker, at andre skal have mulighed for dette, skal De undlade at bruge tjenesterne til at dele indholdet med dem. Hvis De bruger eller deler indhold på tjenesterne på en måde, der krænker andres ophavsret, varemærker, andre immaterielle rettigheder eller beskyttelse af personlige oplysninger, misligholder De denne aftale. De erklærer og garanterer, at De i denne aftales varighed har (og vil have) de nødvendige rettigheder til det indhold, De overfører eller deler på tjenesterne, og at brugen af indholdet, som beskrevet i dette afsnit, ikke er i strid med nogen lov eller krænker tredjeparts rettigheder.

3.3. Hvad gør Microsoft med mit indhold? Når De overfører indhold til tjenesterne, erklærer De Dem indforstået med, at det kan blive brugt, ændret, tilpasset, gemt, reproduceret, distribueret og vist, for så vidt at dette er nødvendigt for at beskytte Dem og levere, beskytte og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Det sker f.eks., at vi bruger automatiske metoder til at isolere oplysninger fra e-mail, chats eller fotos for at kunne afsløre og beskytte mod spam og anden malware eller for at forbedre tjenesterne med nye funktioner, som gør dem mere brugervenlige. I forbindelse med behandling af Deres indhold tager Microsoft skridt til at beskytte dine personlige oplysninger.

3.4. Hvilken type indhold er ikke tilladt? Indhold, der er i modstrid med denne aftale ,som omfatter Microsofts politik mod uønsket post (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) og Microsofts ordensregler (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller lokal lovgivning, er ikke tilladt på tjenesterne. Microsoft forbeholder sig ret til at gennemgå indholdet med henblik på at håndhæve denne aftale. Microsoft kan blokere for eller på anden vis forhindre levering af alle former for mails, chatbeskeder eller anden kommunikation til eller fra tjenesterne som led i vores bestræbelse på at beskytte tjenesterne eller vores kunder eller på anden måde håndhæve vilkårene i denne aftale.

3.5. Kan Microsoft fjerne mit indhold fra tjenesterne? Ja. Vi forbeholder os ret til når som helst at afvise indhold eller fjerne det fra tjenesterne, hvis vi mener, at det er i strid med gældende lov eller denne aftale, eller hvis det overstiger grænserne for lagring eller filstørrelse. Vi har ret til at nægte at publicere indhold og til når som helst at fjerne indhold med en hvilken som helst begrundelse eller uden begrundelse. Hvis det indhold, De gemmer på tjenesterne, er lovligt og i overensstemmelse med denne aftale, beskyttet af ophavsrettigheder, og De har ret til at anvende indholdet, giver vi dem mulighed for at hente indholdet. Dette gælder ikke, hvis indholdet fjernes fra vores servere, fordi Deres Microsoft-konto ikke har været aktiv i den periode, der nævnes i afsnit 2.2.

4. Annullering af tjenester

4.1. Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder disse vilkår? Hvis De misligholder denne aftale og fortsætter med at misligholde den pågældende forpligtelse efter modtagelse af en meddelelse om, at De skal bringe misligholdelsen til ophør inden for en passende og rimelig tidsramme, kan vi retsforfølge Dem, herunder (men ikke begrænset til) fjerne Deres indhold fra tjenesterne, suspendere Deres adgang til tjenesterne, påbyde Dem at undlade bestemte aktiviteter, annullere Deres tjenester og/eller indberette sådanne aktiviteter til de rette myndigheder. Denne bestemmelse har ikke indflydelse på Microsofts yderligere juridiske rettigheder til omgående, begrundet ophævelse af aftalen. Dette gælder også, hvis De ikke overholder en væsentlig forpligtelse i denne aftale. Væsentlige forpligtelser dækker alle forpligtelser, der skal overholdes for at overholde denne aftale, som gør det muligt at effektuere hensigterne med denne aftale, og når brugere i almindelighed kan antage, at disse forpligtelser vil blive overholdt i overensstemmelse med meningen med og indholdet i denne aftale. Fjernelsen af indhold og annullering af tjenesterne medfører sletning af data. Data slettes og kan ikke genoprettes, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at De regelmæssigt sikkerhedskopierer data og indhold, som De lagrer på tjenesterne.

4.2. Er der andre måder, jeg kan miste adgangen til tjenesterne på? Ja. Dele af tjenesterne (dvs. Microsoft -varemærketjenesterne) kræver, at De logger på deres Microsoft-konto mindst hver 270. dag (se afsnit 2.2). Derudover findes der andre grunde til, at Microsoft kan stoppe med at levere dele af tjenesterne, herunder (men ikke begrænset til) at det ikke længere er praktisk muligt for os at levere en tjeneste, at teknologien udvikler sig, at feedback fra kunder tilsiger, at der er behov for en ændring, eller at der opstår eksterne omstændigheder, der gør det uklogt eller vanskeligt gennemførligt at fortsætte. I disse tilfælde slettes Deres data permanent fra den pågældende del af tjenesterne. Hvis vi annullerer en betalt tjeneste i sin helhed uden årsag, vil vi tilbagebetale Dem den del af det indbetalte beløb, der svarer til den del af tjenesten, der resterede lige før annulleringen. Hvis De tilmelder Dem en betalt del af tjenesterne og ikke betaler rettidigt, kan vi suspendere eller annullere tjenesten (se afsnit 9.11 for at få flere oplysninger).

4.3. Hvordan kan jeg opsige tjenesterne? De kan når som helst og uden begrundelse opsige tjenesterne. De kan gøre dette ved at gå til din Konto-webside (https://account.live.com) og følge proceduren for lukning af konti i forbindelse med dette link. Se afsnit 9.10 for at få oplysninger om opsigelse af en betalt tjeneste. Hvis De vil annullere deres tjenester, er den hurtigste måde at slette Deres indhold fra tjenesterne på at fjerne dem manuelt fra de forskellige komponenter af tjenesterne (f.eks. ved at slette Deres e-mail manuelt). Bemærk dog, at selv om indhold, De har slettet, eller som er tilknyttet en lukket konto, ikke er tilgængeligt for Dem, kan det fortsat findes på vores systemer i en periode.

4.4. Hvad sker der, hvis mine tjenester annulleres eller bringes til ophør? Hvis Deres tjenester annulleres eller bringes til ophør (af Dem eller os), ophører Deres ret til at bruge tjenesterne omgående, og Deres licens til at bruge softwaren ophører. De skal efterfølgende fjerne softwaren, eller vi kan deaktivere den. Hvis Deres Microsoft-konto annulleres eller bringes til ophør (af Dem eller os), ophører Deres ret til at bruge Deres Microsoft-konto omgående. Hvis deres tjenester annulleres eller bringes til ophør, kan vi slette Deres indhold permanent fra vores servere, og vi har ingen forpligtelser til at returnere indhold til Dem. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres indhold.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger

5.1. Indsamler Microsoft mine personlige oplysninger? Beskyttelsen af Deres personlige oplysninger er vigtig for os. Vi bruger bestemte oplysninger, som vi indsamler fra Dem, til at drive og levere tjenesterne. Som en del af tjenesterne kan vi desuden automatisk overføre oplysninger om Deres maskine, Deres brug af tjenesterne og tjenesternes ydeevne. De bedes læse Microsoft onlineerklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) for at se, hvordan vi bruger og beskytter Deres oplysninger.

5.2. Benyttes der cookies i forbindelse med tjenesterne? Ja, der benyttes cookies i forbindelse med tjenesterne. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på enheden af en webserver. Cookies indeholder tekst, der kun kan læses af en webserver på det domæne, der har udstedt cookien. Hvis der der f.eks. udstedes en cookie fra Bing.com, er det kun webservere på Bing.com, der kan læse denne cookie. Tjenesterne bruger cookies til en række forskellige formål, herunder til lagring af Deres præferencer og indstillinger, til at gøre indhold personligt for Dem og til at analysere, hvordan brugerne benytter tjenesterne, så vi kan forbedre dem. Vi bruger også cookies som en del af logonprocessen til Deres Microsoft-konto og til onlineannoncering (herunder adfærdsmålrettede reklamer). Læs afsnittet "Brug af cookies" i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170) for at få oplysninger om, hvordan De blokerer, styrer og sletter cookies, herunder hvordan De fravælger adfærdsmålrettede reklamer fra Microsoft. Ved at bruge tjenesterne accepterer De, at vi må indstille cookies på Deres enhed i det omfang, Deres personlige indstillinger tillader det.

5.3. Offentliggør Microsoft mine personlige oplysninger uden for Microsoft? De giver udtrykkeligt tilsagn til og erklærer Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft må få adgang til, offentliggøre eller gemme oplysninger i forbindelse med Deres brug af tjenesterne, herunder (men ikke begrænset til) Deres personlige oplysninger og indhold, eller oplysninger, som Microsoft kommer i besiddelse af via Deres brug af tjenesterne (f.eks. IP-adresser eller andre tredjepartsoplysninger), når Microsoft i god tro skønner, at dette er nødvendigt a) for at overholde gældende lov eller som følge af myndigheders retslige skridt, b) for at håndhæve denne aftale eller beskytte Microsofts eller vores kunders rettigheder eller ejendom eller c) for at forhindre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.

5.4. Hvordan reagerer Microsoft på retslige skridt? Microsoft møder på samme måde som andre udbydere af internettjenester juridiske krav og anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, offentlige myndigheder og private procesparter i forbindelse med indhold på vores netværk. Disse oplysninger kan vedrøre en påstået forbrydelse eller et civilt søgsmål, og anmodningen om dem sker sædvanligvis i forbindelse med den normale juridiske retsbehandling i landet eller lokalt, hvor aktiviteten er forekommet. Microsoft kan være forpligtet til at efterkomme disse anmodninger om udlevering af Deres oplysninger eller indhold som led i denne type efterforskning eller retslige skridt.

6. Tjenesteafbrydelser og sikkerhedskopiering

Vi bestræber os på at holde tjenesterne kørende, men alle onlinetjenester kommer ud for lejlighedsvise afbrydelser og udfald. De bør regelmæssigt sikkerhedskopiere det indhold, de lagrer på tjenesterne. Ved at følge en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering kan De forhindre tab af Deres indhold.

7. Software

7.1. Hvilke vilkår gælder for den software, der er en del af tjenesterne? Hvis De bruger eller modtager software fra os som en del af tjenesterne, er brugen af softwaren underlagt ét af to sæt af licensvilkår ("licensvilkårene"): Hvis De får forevist en separat licensaftale for softwaren, og De accepterer vilkårene i denne aftale, gælder de viste licensvilkår eksklusivt for softwaren. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene, må De ikke bruge eller modtage softwaren. Hvis De ikke får forevist en separat licensaftale, gælder vilkårene i denne aftale eksklusivt. Softwaren er licenseret, ikke solgt, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, der ikke udtrykkeligt gives af Microsoft under disse licensvilkår. Hvis denne aftale gælder for det websted, De besøger, vil enhver tredjeparts script eller kode, der indeholder links til eller henvises til fra webstedet, være licenseret til Dem af de tredjeparter, der ejer koden, ikke af Microsoft.

7.2. Hvordan må jeg bruge den software, der leveres som en del af tjenesterne? Vi giver Dem ret til at installere og bruge en kopi af softwaren pr. enhed til brug af kun én person ad gangen som en del af Deres brug af tjenesterne, men kun hvis De overholder alle andre betingelser i denne aftale.

7.3. Er der noget, jeg ikke må gøre med softwaren eller tjenesterne? Ja. I tillæg til de øvrige begrænsninger i denne aftale må De ikke omgå nogen teknisk beskyttelsesforanstaltning i eller i forbindelse med softwaren eller tjenesterne eller disassemblere, dekompilere eller foretage reverse engineering af nogen software eller andre aspekter af de tjenester, der er indeholdt i eller tilgængelige via tjenesterne, medmindre, og kun i det omfang, den gældende lovgivning vedrørende ophavsret udtrykkeligt tillader det, adskille komponenter af softwaren eller tjenesterne til brug på forskellige enheder, offentliggøre, kopiere, udleje, lease eller udlåne softwaren eller tjenesterne eller overdrage softwaren, softwarelicenser eller rettigheder til tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. De må ikke bruge tjenesterne på nogen uautoriseret måde, der kan forstyrre andres brug af tjenesterne, eller skaffe adgang til nogen tjenester, data, konti eller netværk. De må ikke muliggøre adgang til tjenesterne ved hjælp af uautoriserede tredjepartsprogrammer.

7.4. Hvordan opdateres softwaren? Vi kan automatisk kontrollere Deres version af softwaren. Vi kan også uden betaling automatisk overføre opgraderinger af softwaren til Deres computer for at opdatere, forbedre og udvikle tjenesterne yderligere. De accepterer sådanne opdateringer i overensstemmelse med disse vilkår, medmindre der gælder andre vilkår for opdateringerne. I det tilfælde gælder disse andre vilkår for den opdaterede software, og, hvis De ikke accepterer de andre vilkår, der gælder for opdateringerne, må De ikke bruge eller modtage opdateringerne. Microsoft er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige og garanterer ikke, at vi understøtter den version af systemet, hvortil De har licenseret softwaren.

8. Yderligere vilkår for Office.com, MSN og Bing

8.1. Medieelementer og skabeloner til Office.com og Office Web Apps. Hvis De bruger Microsoft Office.com eller Microsoft Office Web Apps, kan De få adgang til mediebilleder, clipart, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ("medieelementer"), der følger med den software, der er tilgængelig på Office.com eller som en del af en tjeneste, der er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet, (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne, (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet, eller (iv) fremstille anstødelige produkter ved hjælp af medieelementerne. De kan finde flere oplysninger på websiden om Brug af Microsoft indhold, som Microsoft har ophavsret til (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video De videoer og den integrerbare videoafspiller, der findes på MSN Video, må udelukkende anvendes til formål, der er personlige og ikke kommercielle, og må ikke, medmindre andet er angivet andetsteds i denne aftale, overføres, kopieres eller videredistribueres uden tilladelse fra rettighedsindehaverne. De må ikke bruge den integrerbare videoafspiller på noget websted, hvis formål primært er at vise annoncer eller indsamle abonnementsindtægter eller konkurrere direkte med MSN Video, uden foregående skriftligt samtykke fra os. De erklærer Dem indforstået med, at Deres anvendelse af den integrerbare videoafspiller kan medføre øgede omkostninger, gebyrer og licensafgifter fra tredjemand, herunder licensafgifter eller andre afgifter, som skal betales ved offentlig afspilning i Deres land eller område.

8.3. Taleaktiveret Bing-søgning. Hvis De bruger den taleaktiverede søgefunktion i programmet Bing, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft optager og indsamler Deres taleinput. Vores brug af Deres taleinput anvendes udelukkende til at levere Bing-tjenesten til Dem og til at forbedre Microsofts talegenkendelse.

8.4. Placering og m.bing.com. Hvis De har aktiveret oplysninger om placering på Deres enhed, når De bruger m.bing.com, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at Microsoft må indsamle og bruge Deres placering i overensstemmelse med Microsoft Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi bruger kun Deres oplysninger om placering til at levere og forbedre søge- og tilknytningsresultater.

9. Hvis De betaler Microsoft, gælder følgende vilkår for Dem:

9.1. Debiteringer. Hvis der gælder et gebyr for en del af tjenesterne, erklærer De Dem indforstået med at betale gebyret. Den oplyste pris for tjenesterne omfatter alle gældende skatter og valutaafregninger, medmindre andet er angivet.

9.2. Deres faktureringskonto. Ved tilmeldingen til en tjeneste vil De blive bedt om at angive en betalingsmetode til betaling af gebyrer for den pågældende tjeneste. De kan få adgang til og ændre Deres faktureringskontooplysninger og betalingsmetode på webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com). De erklærer Dem indforstået med altid at holde deres faktureringskontooplysninger opdateret. Desuden giver De Microsoft tilladelse til at bruge eventuelle opdaterede kontooplysninger i forbindelse med Deres betalingsmetode, som leveres af Deres udstedende bank eller Deres relevante betalingsnetværk. Hvis De meddeler os, at vi skal ophøre med at benytte Deres betalingsmetode, men undlader at oplyse en anden betalingsmetode, efter at vi har meddelt Dem, at De skal gøre dette inden for en passende tidsramme, giver det os ret til begrundet annullering af Deres betalte tjeneste. Deres meddelelse til os har ingen indflydelse på de gebyrer, vi opkræver via Deres faktureringskonto, inden vi med rimelighed kan reagere på ændringerne i Deres faktureringskontooplysninger.

9.3. Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode over for Microsoft gør De følgende: i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for tjenesterne ved hjælp af Deres betalingsmetode og iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i de tjenester, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne aftale gælder. Fakturering af tjenestegebyrer til Deres betalingsmetode kan ske som aftalt, herunder: (a) på købstidspunktet, (b) kort efter købet eller (c) tilbagevendende, hvis der er tale om abonnementstjenester. Med Deres tilsagn kan fakturering også ske forud. Vi kan også opkræve det beløb, De har godkendt, og på forhånd underrette Dem om differencen ved tilbagevendende abonnementstjenester. Vi kan opkræve samlet betaling for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder samt Deres nuværende faktureringsperiode.

9.4. Automatisk fornyelse. Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, provins eller stat, vil vi i forbindelse med Deres tilmelding til tjenesten, eller forud for den automatiske fornyelse af tjenesten, informere Dem om, at tjenesten automatisk fornys. Når vi har informeret Dem om, at tjenesterne automatisk fornys, kan vi forny Deres tjenester automatisk og opkræve betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden. Vi minder Dem også om, at vi opkræver betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen af tjenesterne, og vi giver Dem vejledning i, hvordan De kan opsige tjenesten. Vi opkræver betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre De mindst en måned forud for aftalens udløb eller udløbet af en eventuel fornyelsesperiode har meddelt os, at De ønsker at ophæve aftalen, eller på anden vis har gjort dette i overensstemmelse med, hvordan vi har informeret Dem om, hvordan De kan ophæve aftalen.

9.5. Onlineopgørelse og fejl. Vi leverer en onlinebetalingsopgørelse til Dem på webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com), hvor De kan se og udskrive opgørelsen. De er forpligtet til at kontrollere onlinebetalingsopgørelsen med jævne mellemrum og mindst en gang om måneden. Det er den eneste faktureringsopgørelse, vi stiller til rådighed. Det er Deres ansvar at udskrive eller gemme en kopi af hver onlineopgørelse og at opbevare disse kopier som dokumentation. Hvis vi har begået en fejl i fakturaen, retter vi den, så snart De har gjort os opmærksom på fejlen, og vi har undersøgt opkrævningen. De skal underrette os inden 120 dage fra den dato, hvor en åbenbar fejl første gang optræder i fakturaen. Hvis De ikke underretter os inden for den periode, hæfter vi ikke for eventuelle tab, der skyldes fejl på grund af simpel uagtsomhed, og ydermere er vi i det tilfælde ikke forpligtet til at rette fejlen eller tilbyde en refusion. I alle andre tilfælde, hvor Microsoft har identificeret en faktureringsfejl, informerer vi Dem og tager skridt til at rette fejlen så hurtigt som muligt.

9.6. Fortrydelsesperiode. Når De rekvirerer tjenester hos os, har De ret til en annullerings- eller fortrydelsesperiode på femten dage, medmindre vi begynder at levere tjenesterne med det samme. I det tilfælde har De ikke ret til en annullerings- eller fortrydelsesperiode. De kan opsige tjenesterne som beskrevet i afsnit 9.10. Se oplysninger om Microsofts refusionspolitik i afsnit 9.9.

9.7. Tilbud om prøveperioder. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode, skal De opsige tjenesterne ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. De kan opsige tjenesterne som beskrevet i afsnit 9.10. Hvis De ikke opsiger Deres tjenester, og vi har informeret Dem om, at tjenesterne overgår til et betalt abonnement ved prøveperiodens ophør, og vi har informeret Dem om de gældende takster og eventuelle andre gældende vilkår, bemyndiger De os til at opkræve betaling til den aktuelle pris for tjenesterne via Deres betalingsmetode.

9.8. Prisændringer. Hvis der er fastsat en bestemt periode og pris for tjenestetilbuddet, vil prisen gælde, indtil denne periode slutter. De skal acceptere et eventuelt nyt tilbud og en eventuel ny pris, hvis De vil fortsætte med tjenesterne. Hvis Deres tjenester løber i perioder (f.eks. månedligt) uden nogen specifik samlet varighed, og der ikke er tale om en prøveperiode, må vi ændre prisen for tjenesterne med 5 procent pr. år, hvis vi meddeler Dem dette senest 30 dage, før ændringen træder i kraft. De får mulighed for at opsige tjenesterne, inden prisen ændres. Når vi informerer Dem om prisændringen, vil vi også tydeligt meddele Dem, at den nye pris træder i kraft, hvis De ikke opsiger tjenesterne. Efter periodens afslutning, og forudsat at De ikke har opsagt tjenesterne på foranledning af vores kommunikation, vil vi opkræve betaling for Deres brug af tjenesterne til den nye pris. Hvis De ikke kan acceptere prisen, skal De opsige og ophøre med at anvende tjenesterne, inden prisændringen træder i kraft. Hvis De opsiger tjenesterne, ophører disse ved udløbet af Deres nuværende tjenesteperiode, eller, hvis vi fakturerer på periodebasis, ved udløbet af den periode, hvori De opsiger tjenesterne.

9.9. Refusionspolitik. Generelt kan gebyrer ikke refunderes, medmindre refusionen baseres på en almindelig opsigelse, en begrundet opsigelse eller skyldspådragende adfærd fra Microsofts side, herunder at tjenesterne ikke leveres effektivt. Hvis De har ret til en fortrydelsesperiode jævnfør afsnit 9.6, vil De inden for en rimelig tidsperiode få godtgjort eventuelle faktisk betalte beløb.

9.10. Opsigelse af tjenesterne. De kan til enhver tid opsige tjenesterne med eller uden begrundelse. Gå til webstedet Fakturering og kontoadministration (https://billing.microsoft.com) for at få flere oplysninger om og vejledning i, hvordan De opsiger Deres tjenester. De skal referere til det tilbud, hvor tjenesterne beskrives, da i) De muligvis er forpligtet til at betale alle opkrævninger til deres faktureringskonto for tjenesterne forud for opsigelsesdatoen, eller ii) De kan miste adgangen til Deres Microsoft-konto, når De opsiger tjenesterne.

9.11. Ikke-rettidig betaling. De skal betale for vores rimelige omkostninger til inddrivelse af skyldige beløb, herunder udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger i overensstemmelse med gældende lov og regler. Vi kan suspendere eller opsige Deres tjenester, hvis De ikke rettidigt betaler alt, hvad De skylder, efter at vi har sendt dem en påmindelse med trussel om suspension og/eller ophør af tjenesterne og oplysninger om, at De skal betale inden for en passende tidsperiode. De kan undgå suspension eller opsigelse, hvis De foretager den nødvendige betaling inden for den passende periode som angivet i påmindelsen. Hvis det skyldige beløb er marginalt, anvendes en anden procedure. Skyldige beløb på under 2 procent af det samlede fakturabeløb anses altid for at være marginalt. Suspension eller opsigelse af tjenesterne pga. manglende betaling kan medføre mistet adgang til Deres Microsoft-konto.

9.12. Betalinger til Dem. Hvis vi skylder Dem en betaling, erklærer De Dem indforstået med, at De rettidigt og korrekt skal give os de nødvendige oplysninger, for at vi kan gennemføre denne betaling til Dem. Det er Deres ansvar at betale eventuelle skatter og afgifter, som De skal afholde som følge af denne betaling til Dem. Hvis De ved en fejl modtager en betaling, De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre eller søge at tilbageføre betalingen, og De er indforstået med at bistå os i vores bestræbelser herpå.

9.13. Tjenester med internetadgang og andre gebyrer. Hvis tjenesterne ikke omfatter internetadgang, påhviler det Dem at betale de gebyrer, der opkræves af Deres internetudbyder. Disse gebyrer betales ud over de gebyrer, De betaler os for tjenesterne. Hvis De har adgang til tjenesterne via trådløse enheder (f.eks. mobiltelefoner og tablet-pc'er), kan Deres mobiloperatør opkræve gebyrer for vigtige beskeder, webbrowseranvendelse, chatbeskeder og andre tjenester, der kræver brug af sendetid og trådløse datatjenester. Forhør Dem hos Deres mobiloperatør, om De skal betale sådanne gebyrer. De alene er ansvarlig for eventuelle omkostninger, De måtte pådrage Dem for at få adgang til tjenesterne via en trådløs tjeneste eller en anden kommunikationstjeneste.

10. VI YDER INGEN YDERLIGERE GARANTI.

VI STILLER TJENESTERNE TIL RÅDIGHED, "SOM DE ER" "OG FOREFINDES" OG "MED ALLE MANGLER". VI INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE. DE ANERKENDER OG ERKLÆRER DEM INDFORSTÅET MED, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE. VI OG VORES ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE HAR ALLE LOVSIKREDE GARANTIER, MEN VI GIVER INGEN YDERLIGERE GARANTIER. VI FRASKRIVER OS ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER FOR HANDELSVÆRDI, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, FORARBEJDNING OG KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Microsoft er ikke ansvarlig for noget indhold, herunder links til tredjeparts websteder, og aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Microsoft eller tages som udtryk for Microsofts holdning.

11.2. Microsoft kan udelukkende gøres ansvarlig for simpel uagtsomhed fra Microsofts side eller fra Microsofts stedfortrædende agenter og/eller Microsofts juridiske repræsentanter, hvis væsentlige forpligtelser i aftalen ikke er overholdt. Væsentlige forpligtelser dækker alle forpligtelser, der skal overholdes for at overholde denne aftale, som gør det muligt at effektuere hensigterne med denne aftale, og når brugere i almindelighed kan antage, at disse forpligtelser vil blive overholdt i overensstemmelse med meningen med og indholdet i denne aftale.

11.3. Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for upåregnelige tab, atypiske tab og/eller økonomiske tab i forbindelse med eventuelle indirekte skader, herunder tab af avance, medmindre Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed.

11.4. Eventuelt lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, herunder, men ikke begrænset til, ansvar ifølge produktansvarsloven og lovbestemt ansvar for misligholdelse af garanti, påvirkes ikke af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for Microsofts, Microsofts stedfortrædende agenters og/eller Microsofts juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af uagtsom forvoldelse af skade på en enkeltpersons liv, legeme eller helbred.

11.5. Ud over eventuelt kontraktligt og/eller juridisk ansvar for Microsoft for død og eller personskade, som ikke tidligere er dækket i afsnit 11, kan denne aftale og brugen af tjenesterne ikke give anledning til andre kontraktlige eller juridiske krav end dem, der er dækket af underafsnittene 11.1 til 11.4 i dette afsnit 11.

12. Microsoft Kontraktindgående enhed

12.1 Europa. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, der er hjemmehørende i) Europa, indgår De hermed aftale med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og aftalen reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i Luxembourg, som også anvendes i tilfælde af retstvister som følge af aftalebrud, uanset principperne for international privatret, medmindre De bor i eller deres virksomhed er hjemmehørende i Spanien. I det tilfælde reguleres og fortolkes aftalen i henhold til lovgivningen i Spanien. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod. Hvad angår jurisdiktion, kan De og Microsoft vælge det land, hvor vi udbyder Deres tjenester, til alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, eller De kan vælge den ansvarlige retsinstans i Luxembourg.

12.2. USA.Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) USA, indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i den stat, hvor De bor, er gældende i forhold til at fortolke denne kontrakt, krav om brud på den samt alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret), uanset principperne for lovkonflikter. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt delstatsdomstolene og de føderale domstole i King County, Washington, USA som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne aftale eller tjenesterne, som kommer for retten (ikke voldgiftsretten eller domstole for mindre søgsmål).

12.3. Nord- eller Sydamerika uden for USA. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Nord- eller Sydamerika uden for USA, indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i staten Washington regulerer den retlige fortolkning af denne kontrakt og er gældende i forbindelse med kontraktbrud uden hensyntagen til valg af lovprincipper. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod.

12.4. Mellemøsten eller Afrika. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, der er hjemmehørende i) Mellemøsten eller Afrika, indgår De hermed aftale med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, og aftalen reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i Luxembourg, som også anvendes i tilfælde af retstvister som følge af aftalebrud, uanset principperne for international privatret, medmindre De bor i eller deres virksomhed er hjemmehørende i Spanien. I det tilfælde reguleres og fortolkes aftalen i henhold til lovgivningen i Spanien. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, vi retter vores tjenester mod. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt domstolene i Luxembourg som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne aftale.

12.5. Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, medmindre Deres land nævnes specifikt. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, indgår De hermed aftale med Microsoft Regional Sales Corp. Dette selskab er stiftet i henhold til lovgivningen i staten Nevada i USA og har en afdeling i Singapore med hovedkontor på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Denne aftale reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Washington uanset principperne for international privatret. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophævelse, skal indbringes og afgøres ved voldgiftsbehandling i Singapore i overensstemmelse med voldgiftsreglerne i Singapore International Arbitration Center (SIAC), hvis regler anses for at være inkorporeret i denne bestemmelse ved henvisning. Voldgiftsretten skal bestå af en voldgiftsmand, der udpeges af formanden af SIAC. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig, bindende og ubestridelig, og den kan anvendes som basis for dom i et hvilket som helst land eller område.

12.6. Japan. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Japan, indgår De hermed aftale med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Det er lovgivningen i Japan, der gælder for denne aftale og eventuelle forhold vedrørende eller som følge af den. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Tokyo District Court.

12.7. Kina. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Kina, indgår De hermed aftale med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC for Deres brug af MSN, Bing eller Windows Live Messenger. Denne aftale reguleres i henhold til lovgivningen i Folkerepublikken Kina på den måde, som denne lovgivning gælder for Deres brug af de tjenester, der er omfattet af denne aftale og drives af Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. I forbindelse med Deres brug af MSN, Bing eller Windows Live Messenger som en del af denne aftale skal enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder spørgsmål vedrørende denne aftales eksistens, gyldighed eller ophævelse, indbringes og afgøres ved voldgiftsbehandling i Hong Kong i regi af Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") i overensstemmelse med UNCITRAL Arbitration Rules, som anses for at være inkorporeret i denne bestemmelse ved henvisning. Ved en sådan voldgiftssag er der en voldgiftsmand, som udpeges af HKIAC i overensstemmelse med UNCITRAL Arbitration Rules. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig, bindende og ubestridelig og kan anvendes som grundlag for dom derom i Kina eller andetsteds. I forbindelse med Deres brug af alle andre tjenester som en del af denne aftale indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Angående disse tjenester er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Delstatsdomstolene eller de føderale domstole i King County, Washington, USA, har ikke enekompetence.

12.8. Republikken Korea. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Republikken Korea, indgår De hermed aftale med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, og denne aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Korea. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Seoul District Court.

12.9. Taiwan. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed er hjemmehørende i) Taiwan, indgår De hermed aftale med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, og denne aftale er underlagt lovgivningen i Taiwan. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt Byretten i Taipei som den første retsinstans med jurisdiktion over tvister vedrørende eller som følge af denne aftale.

13. Tredjeparts websteder.

De kan muligvis få adgang til tredjeparts websteder eller tjenester via tjenesterne, som ikke kontrolleres eller udgives af Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for tredjeparts websteder, tjenester eller indhold, som er tilgængeligt via tjenesterne. Deres transaktioner med tredjepart (herunder annoncører) er helt og holdent Deres eget ansvar. Deres brug af tredjepartswebsteder eller -tjenester kan være underlagt den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser.

14. DRM

Hvis har adgang til indhold, der er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), kan softwaren automatisk anmode om mediebrugsrettigheder fra en rettighedsserver, der er online, og hente og installere DRM-opdateringer, så De kan afspille indholdet. Se oplysningerne om DRM i Microsoft erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET Framework software

Softwaren kan indeholde Microsoft .NET Framework-software. Denne software er en del af Windows. Licensvilkårene for Windows gælder for Deres brug af .NET Framework-softwaren.

16. Overlevelse.

Afsnit 6, 9 (i forbindelse med omkostninger, der er opstået før denne aftales ophør) 10, 11, 12, 19 samt de afsnit, der i kraft af deres vilkår gælder efter aftalens ophør, overlever en eventuel ophævelse eller annullering af denne aftale.

17. Overdragelse og overførelse.

Vi kan når som helst og uden varsel overdrage, overføre eller på anden måde disponere over vores rettigheder i henhold til denne aftale, helt eller delvist, forudsat at en sådan overdragelse ikke er til skade for Dem.

18. Meddelelser

Denne aftale er i elektronisk format. Vi kan sende Dem oplysninger i elektronisk format om tjenesterne, yderligere oplysninger og oplysninger, som vi ifølge loven er forpligtet til at levere. Vi kan levere de krævede oplysninger pr. mail til den adresse, De angav, da De tilmeldte dem tjenesterne, eller via adgang til et Microsoft-websted, som vi angiver. Vi anbefaler, at De overvåger og vedligeholder den e-mail-adresse, De har angivet. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at anvende tjenesterne. De kan give Microsoft meddelelse som beskrevet i afsnittet om kundesupport for tjenesterne, som angivet i afsnit 22.

19. Kontraktfortolkning.

Dette er hele aftalen mellem Dem og Microsoft for Deres brug af tjenesterne. Den erstatter alle tidligere aftaler mellem Dem og Microsoft vedrørende Deres anvendelse af tjenesterne. Aftalens afsnitsoverskrifter er udelukkende til reference og er uden juridisk betydning. Der kan gælde yderligere vilkår, når De bruger og betaler for andre Microsoft-tjenester end dem, der er omfattet af denne aftale. Alle dele af denne aftale gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis en retsinstans gør gældende, at vi ikke kan håndhæve en del af denne aftale, som den er skrevet, kan vi erstatte disse vilkår med lignende vilkår, for så vidt at de kan håndhæves ifølge gældende lov, men resten af denne aftale ændres ikke.

20. Ingen begunstigede tredjeparter.

Denne aftale begunstiger udelukkende Dem og os. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af tilladte efterfølgere og rettighedserhververe.

21. Skrifttypekomponenter.

De må kun bruge skrifttyperne til visning og udskrivning af indhold, mens De bruger tjenesterne. De må ikke omgå eventuelle integreringsbegrænsninger i skrifttyperne.

22. Support

Kundesupport til Microsoft-varemærketjenesterne findes via Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) og Windows-webstedet (http://windows.microsoft.com). Kundesupport til MSN Internet Access findes på MSN Support (https://support.msn.com). Kundesupport via mail til Bing og Bing-klienter findes på Bing Support (https://support.discoverbing.com). Eventuelle klager over effektueringen af denne aftale skal sendes til de websteder, der er angivet i denne bestemmelse.

23. Eksportrestriktioner.

Microsofts gratis software og tjenester er underkastet USA's og andre jurisdiktioners eksport og teknologilove, og De erklærer Dem indforstået med at skulle overholde alle sådanne gældende lovgivninger og regler for softwaren og/eller tjenesterne. Det kræver tilladelse fra den amerikanske regering at overføre denne gratis software og disse gratis tjenester til regeringer i ethvert land, der er omfattet af embargo, og bestemte forbudte parter. Se flere oplysninger på det amerikanske finansministeriums websted (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betalte tjenesteydelser er desuden omfattet af USA's eksportlove og -regler, som De skal overholde. Disse love omfatter begrænsninger vedrørende destination, slutbrugere og slutbrug. Se flere oplysninger på webstedet Eksport af Microsoft-produkter (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELELSER

Meddelelser og fremgangsmåde for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Anmeldelser af krav vedrørende krænkelse af ophavsret sendes til Microsofts udpegede agent. FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, BLIVER IKKE BESVARET Se flere detaljer på Meddelelser og procedurer vedrørende fremsættelse af krav i forbindelse med krænkelse af lovgivningen om ophavsret (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Meddelelser og procedurer i forbindelse med problemer med immaterielle rettigheder i annoncer på sponsorerede websteder. Læs vores retningslinjer for immaterielle rettigheder (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), hvis De oplever problemer med immaterielle rettigheder på vores annoncenetværk.

Meddelelser om ophavsret og varemærker Alt tjenestens indhold er ophavsretligt beskyttet. © 2012 Microsoft Corporation og/eller Microsofts leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører er ejere af tjenesterne eller indholdet eller indehavere af ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder til tjenesterne eller indholdet. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne i forbindelse med alle Microsoft-produkter, -software og -tjenester kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA og/eller andre lande. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes. Visse programmer, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, bygger på arbejde udført af Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. "gnuplot"-software, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, er ophavsretligt beskyttet. © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes.

Børsnoteringer og børsindeksdata (herunder indeksværdier). Alle de oplysninger, som leveres af Interactive Data Corporation ("IDC") og dette selskabs associerede selskaber ("IDC Information"), og som er en del af tjenesterne, ejes af eller er givet i licens til IDC og dets associerede selskaber. De må udelukkende gemme, manipulere, analysere, omformatere, udskrive og vise IDC Information til personlig brug. De må ikke udgive, genudsende, videredistribuere eller på anden måde reproducere IDC Information i noget format til nogen person. De må desuden ikke anvende IDC Information i eller i forbindelse med nogen virksomhed eller kommercielt forehavende, herunder, men ikke begrænset til, værdipapirer, investeringer, bogføring, bankvirksomhed, juridiske forretninger eller medieforretninger eller -virksomhed. Inden De gennemfører en værdipapirhandel, der er baseret på IDC Information, anbefales det, at De konsulterer Deres mægler eller anden økonomisk rådgiver for at kontrollere oplysningerne. Hverken IDC eller dette selskabs associerede selskaber eller deres respektive licenshavere kan drages til ansvar over for en bruger eller nogen anden person for afbrydelser, unøjagtigheder, forsinkelser, fejl eller udeladelser uanset årsag i IDC Information eller for eventuelle skader (direkte, indirekte, følgeskader, pønalt begrundede skader eller skader, der medfører pønal erstatning), som måtte opstå derfra. Vilkårene i dette afsnit afspejler Microsofts aftale med IDC og dette selskabs associerede selskaber, og De erklærer dem indforstået med, at dette afsnit, og intet andet afsnit i denne aftale, skal gælde for IDC Information i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med en anden betingelse i denne aftale.

De må ikke bruge nogen del af Dow Jones Indexes,SM-indeksdata eller Dow Jones-mærkerne i forbindelse med forsikring af, skabelse af, sponsorskab for, handel med eller kampagne for noget finansielt instrument eller investeringsprodukt (f.eks. derivater, strukturerede produkter, investeringsfonde, børshandlede fonde, investeringsporteføljer osv., hvor prisen, afkastet og/eller instrumentets eller investeringsproduktets funktion er baseret på, relateret til eller beregnet til at spore noget af Indexes eller en stedfortræder for nogen del af Indexes) uden en separat skriftlig aftale med Dow Jones.

Økonomisk erklæring Microsoft er hverken mægler/aktiehandler eller registreret som investeringsrådgiver i henhold til den amerikanske lovgivning om værdipapirer eller i henhold til tilsvarende lovgivning i andre jurisdiktioner og rådgiver ikke enkeltpersoner om det tilrådelige i at investere i, købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle produkter eller serviceydelser. Intet i tjenesterne er et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer af nogen art. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata godkender eller anbefaler noget bestemt finansielt produkt eller en bestemt finansiel tjenesteydelse. Intet i disse tjenester skal opfattes som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.

Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard og VC-1 Video Standard. Softwaren kan indeholde H.264/MPEG-4 AVC- og/eller VC-1-afkodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver, at følgende meddelelse angives:

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) AFKODE AVC- OG VC-1-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET MED SOFTWAREN I EN ENKELT ARTIKEL. DER TILDELES INGEN LICENS, HELLER IKKE STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE MPEG LA-WEBSTEDET (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren under denne aftale til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer i) videredistribution af softwaren til tredjepart, eller ii) oprettelse af indhold med Video Standards-kompatible teknologier til distribution til tredjepart.