LICENSVILKÅR FOR MICROSOFTS SOFTWARE

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dets associerede virksomheder) og dig. Du bedes derfor gennemlæse vilkårene. Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, du måtte have modtaget softwaren på. Licensvilkårene gælder også for alle af Microsofts

 • efterfølgende versioner af softwaren (inklusive eventuelle opdateringer eller tillæg),

 • opdateringer,

 • supplementer,

 • internetbaserede tjenester og

 • supportydelser

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, er de vilkår gældende.

Ved at tage softwaren i brug accepterer du disse vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene, har du ikke ret til at bruge softwaren.

Som beskrevet nedenfor fungerer installation eller brug af softwaren også som dit samtykke til overførsel af visse standardcomputeroplysninger under valideringen, automatisk hentning og installation af bestemte opdateringer og til internetbaserede tjenester.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.


 1. INSTALLATION OG BRUGSRETTIGHEDER.

  1. Privat brug. Hvis du bruger softwaren privat, må du installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på dine personlige enheder, som bruges af personer, der er en del af din husholdning.

  2. Mindre virksomhed. Hvis du driver en mindre virksomhed, må du installere og bruge softwaren på op til ti (10) enheder i virksomheden.

  3. Begrænsninger. Softwaren må ikke bruges på enheder, der ejes af offentlige organisationer eller uddannelsesinstitutioner.

  4. Adskillelse af komponenter. Komponenter af softwaren er givet i licens som en enkelt enhed. Du må ikke adskille komponenter og installere dem på forskellige enheder.

  5. Medfølgende Microsoft-programmer. Softwaren kan indeholde andre Microsoft-programmer. Brugen af disse programmer er underlagt licensvilkårene for disse programmer.

 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Tjenesterne kan når som helst ændres eller annulleres.

  1. Samtykke til internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Security Essentials, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver du ikke underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Du kan slå disse funktioner fra eller undlade bruge dem. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Hvis du bruger disse funktioner, accepterer du overførslen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

   1. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, som sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. din IP-adresse, typen af operativsystem, browser og navnet på og versionen af den software, du bruger, samt sprogkoden for den enhed, hvor du har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at stille den internetbaserede tjeneste til rådighed for dig.

    • Opdateringer. Som standard downloader softwaren automatisk definitionsopdateringer. Du kan finde flere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Fjernelse af skadelig software. Softwaren søger efter og fjerner bestemte typer meget skadelig software ("malware"), som kan være gemt på din enhed. Det sker under planlagte ugentlige scanninger, og når du vælger at scanne manuelt. Når softwaren gennemsøger din enhed for malware, sendes der en rapport til Microsoft om funden malware, eventuelle fejl, der opstod under søgningen efter malware, bestemte oplysninger, der relaterer til gennemsøgningen, og andre oplysninger om din enhed, som kan hjælpe os med at forbedre dette og andre af Microsofts produkter og tjenester. Rapporten indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere dig.

    • Potentielt uønsket software. Softwaren vil gennemsøge computeren for malware med lav til medium skadelighed, herunder, men ikke begrænset til, spyware og anden potentielt uønsket software ("potentielt uønsket software"). Softwaren kan kun fjerne eller deaktivere potentielt uønsket software med lav til medium skadelighed, hvis du accepterer det. Hvis du fjerner eller deaktiverer potentielt uønsket software, kan det medføre, at anden software på computeren holder op med at virke, og det kan medføre, at du bryder licensvilkårene for brug af anden software på computeren, hvis denne anden software har installeret den potentielt uønskede software på din computer som en betingelse for at bruge den anden software. Du bør læse licensaftalerne for andre programmer, før du godkender, at den potentielt uønskede software fjernes. Når du bruger denne software, kan det ske, at du eller systemet også fjerner eller deaktiverer software, som ikke er potentielt uønsket software.

    • Deltagelse i MAPS (Microsoft Active Protection Service). Antimalwaregruppen MAPS (Microsoft Active Protection Service) er en frivillig og verdensomspændende gruppe, der omfatter Microsoft Security Essentials-brugere. Under den første installation bliver brugerne som standard tilmeldt deltagelse i MAPS med et Basic-medlemskab. Under et Basic-medlemskab er softwaren slået til, MAPS kan indsende oplysninger om malware og andre former for potentielt uønsket software til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport indeholder oplysninger om malware eller potentielt uønsket software, som softwaren evt. kan fjerne, henter MAPS den nyeste signatur for at afhjælpe problemet. MAPS kan også finde "falske positiver" (hvor noget, der oprindeligt blev identificeret som malware, viser sig ikke at være det) og behandle dem. I nogle tilfælde kan personlige oplysninger utilsigtet blive sendt til Microsoft. Microsoft bruger dog ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig. Hvis du vil vide mere om MAPS og de oplysninger, som funktionen sender til Microsoft, skal du se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Fejlrapporter. Denne software sender automatisk fejlrapporter til Microsoft, som beskriver, hvilke softwarekomponenter der indeholder fejl. Der sendes ingen filer eller hukommelsesdumps, medmindre du vælger at sende dem. Du kan finde flere oplysninger om fejlrapporter på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Softwaren aktiverer automatiske opdateringer fra Windows Update og Microsoft Update. Hvis du vil sikre, at Windows Update- og Microsoft Update-tjenesten fungerer korrekt med softwaren, skal Windows Update- og/eller Microsoft Update-tjenesten fra tid til anden kunne downloade og installere opdateringen, uden at du får yderligere besked om det.

   2. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysninger, fejlrapporter, CEIP-oplysninger og malwarerapporter til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsofts software

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, har du kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. Du skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at du bruger den på bestemte måder. Du må ikke

  • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,

  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning

  • tage flere kopier af softwaren, end det antal der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,

  • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,

  • udleje, lease eller udlåne softwaren,

  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart, eller

  • bruge den til kommercielle softwarehostingtjenester.

 4. SIKKERHEDSKOPI. Du har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

 5. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til din computer eller dit interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til dine interne referenceformål.

 6. OVERFØR TIL EN ANDEN ENHED. Du må fjerne softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. Du må ikke gøre det for at dele denne licens mellem enheder.

 7. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt USAs eksportlovgivning. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Du kan finde yderligere oplysninger på www.microsoft.com/exporting.

 8. SUPPORTYDELSER. Da denne software leveres "som den er og forefindes", yder Microsoft muligvis ikke support på den.

 9. HELE AFTALEN. Denne aftale, og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som du anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

 10. GÆLDENDE LOVGIVNING.

  1. USA. Hvis du har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt.

  2. Uden for USA. Hvis du har erhvervet softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.

 11. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, som du har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 12. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Softwaren gives i licens "som den er". Du bærer selv risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Du kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold gældende lokal lovgivning, som denne aftale ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til din lokale lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. KUN FOR AUSTRALIEN: Du har de lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

 13. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. Du kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab på op til USD 5,00. Du kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

  Denne begrænsning gælder for

  • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og

  • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for dit, hvis der i dit land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.