Brug af menuer, knapper, rullepaneler, bokse og felter


Menuer, knapper, rullepaneler og felter er eksempler på de kontrolelementer, du bruger ved hjælp af musen eller tastaturet. Du kan bruge kontrolelementerne til at vælge kommandoer, ændre indstillinger eller arbejde med vinduer. I dette afsnit beskrives, hvordan du kan genkende og bruge kontrolelementer, som du jævnligt støder på i Windows.

Brug af menuer

De fleste programmer indeholder snesevis eller hundredvis af kommandoer (funktioner), du kan bruge, når du arbejder i programmerne. Mange af disse kommandoer er organiseret i menuer. Ligesom et spisekort viser en programmenu dine valgmuligheder. For ikke at overfylde skærmbilledet er menuerne skjult, indtil du klikker på deres titler på menulinjen, der findes lige under titellinjen.

Du kan vælge en kommando i en menu ved at klikke på den. I visse tilfælde vises en dialogboks, hvor du kan vælge flere indstillinger. Hvis en kommando ikke er tilgængelig, så du ikke kan klikke på den, vises den nedtonet.

Nogle menupunkter er slet ikke kommandoer. De åbner i stedet andre menuer. I det følgende billede åbnes en undermenu, når der peges på "Ny".

Billede af en menu og en undermenu
Visse menukommandoer åbner undermenuer

Hvis du ikke kan se den ønskede kommando, kan du prøve at finde den i en anden menu. Flyt musemarkøren langs menulinjen. Menuerne åbnes automatisk, så du behøver ikke at klikke på menulinjen igen. Hvis du vil lukke en menu uden at vælge en kommando, skal du klikke på menulinjen eller et andet sted i vinduet.

Det er ikke altid let at genkende menuer, da ikke alle menukontrolelementer har samme udseende eller vises på en menulinje. Hvordan kan du så få øje på dem? Hvis du kan se en pil ud for et ord eller billede, er det formentlig en menu. Her er nogle eksempler:

Billede af menuobjekter i Windows
Eksempler på menuer

Tip!

  • Hvis der findes en tastaturgenvej til en kommando, vises den ud for kommandoen.

  • Du kan bruge menuer ved hjælp af tastaturet i stedet for musen. Se Brug af tastaturet.

Brug af rullepaneler

Hvis et dokument, en webside eller et billede er større end vinduet, vises rullepaneler, som du kan bruge til at få vist de data, der står uden for skærmbilledet. På nedenstående billede vises et rullepanels enkeltdele.

Billede af vandrette og lodrette rullepaneler
Vandrette og lodrette rullepaneler

Sådan bruges et rullepanel:

  • Klik på de opad- og nedadgående rullepile for at rulle op og ned gennem vinduets indhold i små ryk. Hold museknappen nede for at rulle uafbrudt.

  • Klik på et tomt område over eller under rulleboksen på et rullepanel for at rulle én side op eller ned.

  • Træk en rulleboks opad, nedad, mod venstre eller højre for at rulle vinduet i den pågældende retning.

Tip!

  • Hvis musen har et rullehjul, kan du bruge det til at rulle gennem dokumenter og websider. Hvis du vil rulle nedad, skal du rulle hjulet bagud (mod dig selv). Hvis du vil rulle opad, skal du rulle hjulet fremad (væk fra dig selv).

Brug af kommandoknapper

En kommandoknap udfører en kommando (en handling), når du klikker på den. De findes i de fleste dialogbokse, som er små vinduer med indstillinger, der udfører en opgave. Hvis du f.eks. lukker et Paint-billede uden at gemme det først, vises der muligvis en dialogboks, der minder om følgende:

Billede af en dialogboks i Paint
Dialogboks med tre knapper

Hvis du vil lukke billedet, skal du først klikke på knappen Gem eller på knappen Gem ikke. Hvis du klikker på Gem, gemmes billedet og eventuelle ændringer, du har foretaget. Hvis du klikker på Gem ikke, slettes billedet sammen med de eventuelle ændringer, du har foretaget. Hvis du klikker på Annuller, lukkes dialogboksen, og du vender tilbage til programmet.

Tip

  • Hvis du trykker på Enter, svarer det til at klikke på den kommandoknap, der er markeret (fremhævet).

Uden for dialogbokse har kommandoknapper forskellige udseender, så det kan være svært at vide, hvornår en knap er en knap. Kommandoknapper vises f.eks. ofte som små ikoner (billeder) uden tekst eller firkantet ramme.

Hvis du vil være sikker på, at et element er en kommandoknap, skal du lade musemarkøren hvile på elementet. Hvis det "lyser op" og indrammes i en firkant, er det en knap. De fleste knapper vises også med en tekst, der siger noget om deres funktion, når du peger på dem.

Hvis en knap bliver til to dele, når du peger på den, er der tale om en delingsknap. Hvis du klikker på hoveddelen af knappen, udføres en kommando, og hvis du klikker på pilen, åbnes en menu med flere indstillinger.

Billede af delingsknapper
Delingsknapper bliver til to dele, når du peger på dem

Brug af alternativknapper

Alternativknapper bruges til at vælge mellem to eller flere indstillinger. De findes ofte i dialogbokse. På følgende billede er vist to alternativknapper. Indstillingen "Farve" er valgt

Billede af alternativknapper
Klik på en knap for at vælge indstillingen

Hvis du vil vælge en indstilling, skal du klikke på en af knapperne. Du kan kun vælge én indstilling ad gangen.

Brug af felter

Felter bruges til at vælge en eller flere uafhængige indstillinger. I modsætning til alternativknapper, hvor du kun kan foretage ét valg i hver gruppe, kan du bruge felter til at vælge flere indstillinger samtidigt.

Billede af felter med musemarkøren på et tomt felt
Klik på et tomt felt for at markere og dermed vælge indstillingen

Sådan bruges afkrydsningsfelter:

  • Klik på et tomt kvadrat for at markere eller "slå" indstillingen til. Der vises en markering i kvadratet som tegn på, at indstillingen er valgt.

  • Du kan slå en indstilling fra ved at fjerne (rydde) markeringen i feltet med et klik.

  • Indstillinger, der aktuelt ikke kan markeres eller ryddes, vises nedtonet.

Brug af skydere

Du kan bruge en skyder til at justere en indstilling langs en række af værdier. Det ser sådan ud:

Billede af en skyder
Flytning af skyderen ændrer markørens hastighed

En skyder langs linjen viser den aktuelt valgte værdi. I ovenstående eksempel er skyderen placeret halvvejs mellem Langsom og Hurtig, så markøren har middelhastighed.

Du kan bruge skyderen ved at trække den til den ønskede værdi.

Brug af tekstbokse

Du kan bruge en tekstboks til at skrive oplysninger som f.eks. søgeord eller adgangskoder. På følgende billede vises en dialogboks, der indeholder en tekstboks. Vi har skrevet tekst i tekstboksen.

Billede af et tekstfelt
Eksempel på tekstboks i en dialogboks

En blinkende lodret streg, der kaldes markøren (eller indsætningspunktet), angiver placeringen af den tekst, du skriver. I eksemplet er markøren placeret efter bogstavet "n" i "bjørn". Du kan nemt flytte markøren ved at klikke et andet sted. Hvis du f.eks. vil indsætte et ord foran "bjørn", skal du først flytte markøren ved at klikke foran bogstavet "b".

Hvis du ikke kan se en markør i tekstboksen, er tekstboksen ikke klar til input. Klik på tekstboksen, før du begynder at skrive.

Hvis du skal skrive en adgangskode i en tekstboks, vil adgangskoden normalt blive skjult, mens du skriver den, så ingen andre kan se den på din skærm.

Billede af en adgangskode i et tekstfelt
I tekstbokse til adgangskoder vil adgangskoderne normalt være skjult

Brug af rullelister

Rullelister minder om menuer. Du skal dog vælge en indstilling i stedet for at klikke på en kommando. Når en rulleliste er lukket, kan du kun se den aktuelt valgte indstilling. De øvrige tilgængelige indstillinger er skjult, indtil du klikker på rullelisten, som vist nedenfor.

Billede af en rulleliste
En lukket rulleliste (til venstre) og en åben rulleliste (til højre)

Du kan åbne en rulleliste ved at klikke på den. Du kan klikke på en indstilling på listen for at vælge den.

Brug af lister

På en liste vises indstillinger, du kan vælge mellem. Modsat en rulleliste kan du se nogle eller alle indstillinger uden at åbne listen.

Billede af en liste
Liste

Du kan klikke på en indstilling på listen for at vælge den. Hvis du ikke kan se den ønskede indstilling, kan du bruge rullepanelet til at rulle op eller ned på listen. Hvis der findes en tekstboks over listen, kan du i stedet skrive navnet på eller værdien af indstillingen.

Brug af faner

I nogle dialogbokse er indstillingerne inddelt i en eller flere faner. Du kan kun få vist indholdet af én fane ad gangen.

Billede af faner
Faner

Den fane, som er valgt i øjeblikket, vises foran de øvrige faner. Du kan skifte til en anden fane ved at klikke på fanen.Har du brug for mere hjælp?