Τι είδους αρχεία μπορώ να χρησιμοποιήσω στο Movie Maker;

Μπορείτε να προσθέσετε τους εξής τύπους αρχείων βίντεο, φωτογραφίας και ήχου στο Movie Maker.

Εμφάνιση όλων

Αρχεία έργου

Τύποι αρχείων έργου (μορφή) Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων
Τύποι αρχείων έργου (μορφή)

Αρχεία έργου Windows Movie Maker

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.mswmm

Τύποι αρχείων έργου (μορφή)

Αρχεία έργου Movie Maker

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.wlmp

Αρχεία βίντεο

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή) Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων
Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία βίντεο Windows Media (WMV)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.wmv

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία Windows Media

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.asf και .wm

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία AVCHD

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.m2ts, .mts και .m2t

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία Apple QuickTime

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.mov και .qt

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία DV‑AVI

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.avi

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία Microsoft Recorded TV Show

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.dvr-ms και .wtv

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία ταινίας MPEG‑4

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 και .k3g

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία ταινίας MPEG‑2

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob και .m2t

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Αρχεία ταινίας MPEG‑1

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.m1v

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)

Κινούμενα αρχεία JPEG

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.avi και .mov

Σημειώσεις

 • Τα αρχεία βίντεο που χρησιμοποιούν διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker.

 • Η υποστήριξη χρήσης αρχείων βίντεο MPEG‑2 και Microsoft Recorded TV Show στην ταινία σας είναι διαθέσιμη μόνο αν στον υπολογιστή σας εκτελείται μία από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ή Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium ή Windows Vista Ultimate.

 • Τα αρχεία βίντεο AVCHD που περιέχουν ήχο Dolby Digital μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker αν στον υπολογιστή σας εκτελείται μία από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ή Windows 7 Ultimate.

 • Τα αρχεία βίντεο MPEG‑4 που περιέχουν ήχο AAC μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν χρησιμοποιείτε Movie Maker σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7.

 • Τα αρχεία βίντεο 3GPP και 3GPP2 που καταγράφονται συχνά σε κινητό τηλέφωνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker αν το αρχείο περιέχει βίντεο MPEG‑4, ήχο AAC και αν το Movie Maker είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή που εκτελεί Windows 7.

  Τα αρχεία βίντεο 3GPP ενδεχομένως να περιέχουν αρχεία ήχου AMR και τα αρχεία βίντεο 3GPP2 ενδεχομένως να περιέχουν ήχο AMR ή QCELP. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως το βίντεο αναπαράγεται, αλλά ο ήχος όχι. Τα αρχεία που περιέχουν βίντεο H.263 ενδεχομένως να μην αναπαράγονται στο Movie Maker χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετων κωδικοποιητών.

 • Ορισμένα αρχεία βίντεο MPEG‑4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρησιμοποιείτε το Movie Maker σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista αν είναι εγκατεστημένοι οι απαραίτητοι κωδικοποιητές ήχου και βίντεο.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικοποιητές βίντεο και ήχου, καθώς και τον καθορισμό των κωδικοποιητών που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο βίντεο, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις στην τοποθεσία web των Windows.

Αρχεία φωτογραφιών

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή) Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων
Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.jpg, .jpeg, .jfif και .jpe

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία Tagged Image File Format (TIFF)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.tif και .tiff

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία Graphics Interchange Format (GIF)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.gif

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία Windows Bitmap

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.bmp, .dib και .rle

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία εικονιδίων

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.ico και .icon

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία Portable Network Graphics (PNG)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.png

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)

Αρχεία φωτογραφιών HD

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.wdp

Αρχεία ήχου

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή) Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων
Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)

Αρχεία ήχου Windows Media (WMA)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.asf, .wm και .wma

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)

Αρχεία Pulse‑code Modulation (PCM)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.aif, .aiff και .wav

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)

Αρχεία Advanced Audio Coding (AAC)

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.m4a

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)

Αρχεία MP3

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

.mp3

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)

Όλα τα αρχεία βίντεο που υποστηρίζονται στο Movie Maker

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

Σημειώσεις

 • Τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιούν διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία βίντεο που υποστηρίζονται στο Movie Maker ως αρχεία ήχου.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικοποιητές βίντεο και ήχου, καθώς και τον καθορισμό των κωδικοποιητών που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο ήχου, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις στην τοποθεσία web των Windows.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;