Privaatsusavaldus

Microsoft Security Essentialsi privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: aprill 2013

Arvutikasutuses soovitud jõudlust, võimsust ja mugavust tagavate toodete pakkumisel on Microsoft pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. See privaatsusavaldus selgitab paljusid Microsoft Security Essentialsi („toote”) andmete kogumise ja kasutustavasid. See ei kehti teiste Microsofti Interneti-ühendusega või -ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

Toode aitab kaitsta teie arvutit ründetarkvara (ründevara) eest, nt viirused, nuhkvara ja muu potentsiaalselt kahjulik tarkvara.

See pakub kolme viisi teie arvuti kaitsmiseks ründevara ja muu potentsiaalselt soovimatu tarkvara eest:

  • Reaalajas kaitse. Toode hoiatab teid, kui ründevara, nuhkvara või potentsiaalselt soovimatu tarkvara proovib ennast installida või teie arvutis käivituda. Samuti hoiatab see teid juhul, kui programmid proovivad muuta tähtsaid Windowsi sätteid.

  • Skannimissuvandid. Saate kasutada toodet ohtude, viiruste, nuhkvara ja muu potentsiaalselt soovimatu tarkvara skannimiseks, mis võib olla teie arvutisse installitud, regulaarse skannimise ajastamiseks ja skannimise ajal tuvastatud ründetarkvara automaatseks eemaldamiseks.

  • Tuvastamine. Kui teie arvutis ründetarkvara tuvastatakse, tehakse automaatselt teatud tegevused ründetarkvara eemaldamiseks ja teie arvuti kaitsmiseks võimaliku edasise nakatumise eest. Pärast ründetarkvara eemaldamist võib toode lähtestada ka mõningad Windowsi sätted (nt teie vaikeavaleht ja otsingupakkuja).

Isikliku teabe kogumine ja kasutamine

Kui vajame teie isikuandmeid või andmeid, mille kaudu saame teiega ühendust võtta, küsime neid teilt selgesõnaliselt. Teilt kogutud isiklikku teavet kasutab Microsoft ja selle juhitavad tütar- ja sidusettevõtted teie soovitud või lubatud teenus(t)e osutamiseks või tehingu(te) sooritamiseks ning seda võidakse kasutada ka täiendava teabe taotlemiseks kasutatava toote või teenuse kohta esitatud tagasiside korral; oluliste värskenduste ja teadete edastamiseks väljalaske-eelse tarkvara kohta või toote või teenuse parandamiseks (nt vea- ja uuringupäringu vormid).

Teie esitatud isiklikku teavet ei edastata ilma teie nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas avalduses kirjeldatud juhul. Palkame vahel teisi ettevõtteid enda nimel piiratud teenuseid pakkuma (näiteks ostude ja saadetiste pakkimine, saatmine ja kohaletoimetamine, klientide toote- või teenustealastele küsimustele vastamine, sündmustele registreerimise töötlemine, teenuste statistiline analüüsimine). Anname nende ettevõtete käsutusse üksnes selle isikliku teabe, mida neil on teenuse osutamiseks vaja ning neil on keelatud seda teavet mis tahes muul eesmärgil kasutada.

Microsoft võib kasutada või avaldada teie kohta teavet, sealhulgas ka teie suhtluse sisu, järgmistel eesmärkidel: (a) seadustest kinnipidamiseks või esitatud seaduslikele nõuetele või hagidele vastamiseks; (b) Microsofti või meie klientide õiguste või vara kaitseks, sealhulgas meie sõlmitud kokkulepete või teenuste kasutust määravate põhimõtete jõustamiseks või (c) tegutsemiseks heas usus, et selline teabele juurdepääs või selle avaldamine on vajalik, et kaitsta Microsofti töötajate, klientide või teiste inimeste isiklikku julgeolekut. Võime ka avalikustada isiklikku teavet mõne ettevõttetehingu osana, nt ühinemisel või varade müügil.

Teie arvuti andmete kogumine ja kasutamine

See tarkvara sisaldab Interneti-põhiseid funktsioone, mis koguvad teie arvutist teatud standardandmeid („arvuti standardandmed”) ja saadavad neid Microsoftile. Arvuti standardandmete hulgas on teatud andmed teie arvuti tark- ja riistvara kohta, nagu teie IP-aadress, operatsioonisüsteem, veebibrauseri tarkvara ja versioon. Iga privaatsusavalduses nimetatud tootefunktsiooni privaatsusüksikasjad selgitavad, millist lisateavet kogutakse ja kuidas seda kasutatakse.

Microsofti kogutud või Microsoftile saadetud teavet võidakse hoida ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mõnes muus riigis, kus Microsoftil, tema tütarettevõtetel, haruettevõtetel või teenuseosutajatel on kontorid. Microsoft järgib USA Kaubandusministeeriumi kehtestatud Safe Harbori raamistiku põhimõtteid seoses Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.

Soovitatavad sätted

Kui valite installimisel soovitatud sätted, lubatakse reaalajas kaitse ja automaatne skannimine toimub iga nädal pühapäeviti kell 2.00.

Teie teabe turvalisus

Microsoft soovib teie teabe turvalisust kaitsta. Kasutame mitmesuguseid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protseduure, mis on abiks teie teabe kaitsmisel volitamata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest.

Lisateave

Microsoftil on hea meel teie kommentaaride üle selle privaatsusavalduse kohta. Kui teil on selle avalduse kohta küsimusi või arvate, et me pole sellest kinni pidanud, võtke meiega ühendust meie veebivormi kaudu. Kui teil on tehniline või üldine toega seotud küsimus, minge aadressile http://support.microsoft.com lisateabe saamiseks Microsofti toe pakkumiste kohta.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Erifunktsioonid

Ajaloo vahekaart

Mida see funktsioon teeb: see funktsioon annab loendi kogu ründevarast või ründevara kahtlusega tarkvarast, mille toode teie arvutis tuvastas, ja toimingutest, mis nende programmide tuvastamisel tehti. Vahekaardil Ajalugu kuvatud teave puudutab kõigi kasutajate kohta tuvastatud üksusi – see pole kasutajakohane.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: loend kogu ründevarast või ründevara kahtlusega tarkvarast, mille toode teie arvutis tuvastas, ja toimingutest, mis nende programmidega tehti, salvestatakse teie arvutisse. Nendes loendites on toote tegevused kõigi arvuti kohalike kasutajate kohta. Need loendid saadetakse Microsoftile MAPS-i osana.

Valik ja kontroll: ajaloo loendeid saab kustutada arvuti kohalik administraator. Vaikimisi kuvatakse kõik üksused kõigile kasutajatele. Et lubada ainult kohalikul arvuti administraatoril kõiki üksusi vaadata, valige vahekaardil Sätted vahekaart Täpsemalt ja eemaldage märge suvandilt Luba kõigil kasutajatel ajaloo täielikke tulemusi vaadata.

Microsoft Update

Mida see funktsioon teeb: toode lülitab sisse automaatvärskendused Windows Update’ist ja Microsoft Update’ist, et hoida teie arvutis ajakohaseid Windowsi värskendusi ja muud Microsofti tarkvara. See tähendab, et see muudatus mõjutab mis tahes Windowsi ja Microsofti värskendusi kasutavat tarkvara. Microsoft Update on väga tähtis, kuna edastab teie tootele uusimaid ründevara ohu definitsiooni värskendusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: lisateavet Windows Update’i ja Microsoft Update’i kohta leiate värskendusteenuste privaatsusavaldusest aadressil http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Valik ja kontroll: Windows Update ja Microsoft Update on vaikimisi sisse lülitatud, et edastada teile kehtivaid tarkvara ja viirusesignatuuride värskendusi. Kui soovite värskendused välja lülitada, võite teha seda Windowsi sätete kaudu. Juhised leiate värskendusteenuste privaatsusavaldusest aadressil http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automaatne ründevara skannimine

Mida see funktsioon teeb: tootel on automaatne skannimisfunktsioon, mis skannib teie arvutit ja hoiatab teid, kui ründevara tuvastatakse. Saate lülitada automaatse skannimise sisse või välja ja muuta kasutatavate skannide sagedust ja tüüpi toote sätete vahekaardi abil. Samuti võite valida, milliseid toiminguid rakendatakse tarkvarale, mille toode kavakohase skannimise käigus tuvastab. Tõsiste/suurte ohtude korral tehakse vaikimisi automaatselt teatud toimingud ründetarkvara eemaldamiseks ja teie arvuti kaitsmiseks võimaliku edasise nakatumise eest. Pärast ründetarkvara eemaldamist võib toode lähtestada ka mõningad Windowsi sätted (nt teie vaikeavaleht ja otsingupakkuja). Väikeste/keskmiste ohtude puhul kuvatakse teile viip toimingu tegemiseks. Nende ohtude korral tehtavate tegevuste muutmise kohta leiate teavet allolevast jaotisest Valik ja kontroll.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: loend kogu ründevarast või ründevara kahtlusega tarkvarast, mille toode teie arvutis tuvastas, ja toimingutest, mis nende programmidega tehti, salvestatakse teie arvutisse. Nendes loendites on toote tegevused kõigi arvuti kohalike kasutajate kohta. Need loendid saadetakse Microsoftile MAPS-i osana.

Valik ja kontroll: kuigi seda ei soovitata, saate automaatse skannimise toote vahekaardil Sätted välja lülitada. Samuti saate konfigureerida iga ohutaseme puhul sooritatavaid toiminguid toote paneelilt Sätted.

Reaalajas kaitse

Mida see funktsioon teeb: toote reaalajas kaitse funktsioon hoiatab teid, kui viirused, nuhkvara ja muu soovimatu tarkvara püüab end teie arvutisse installida või seal käivituda. Tõsiste/suurte ohtude korral tehakse vaikimisi automaatselt teatud toimingud ründetarkvara eemaldamiseks ja teie arvuti kaitsmiseks võimaliku edasise nakatumise eest. Pärast ründetarkvara eemaldamist võib toode lähtestada ka mõningad Windowsi sätted (nt teie vaikeavaleht ja otsingupakkuja). Väikeste/keskmiste ohtude puhul kuvatakse teile viip toimingu tegemiseks. Nende ohtude korral tehtavate tegevuste muutmise kohta leiate teavet allolevast jaotisest Valik ja kontroll.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: loend kogu ründevarast või ründevara kahtlusega tarkvarast, mille toode teie arvutis tuvastas, ja toimingutest, mis nende programmidega tehti, salvestatakse teie arvutisse. Nendes loendites on toote tegevused kõigi arvuti kohalike kasutajate kohta. Need loendid saadetakse Microsoftile MAPS-i osana.

Valik ja kontroll: kuigi seda ei soovitata, saate reaalajas kaitse toote sätete vahekaardilt välja lülitada. Samuti saate konfigureerida iga ohutaseme puhul sooritatavaid toiminguid toote paneelilt Sätted.

Kestalaiend

Mida see funktsioon teeb: kestalaiend on skannimisriist, mis võimaldab valida konkreetseid faile ja/või kaustu ning skannida neid toote abil.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: loend kogu ründevarast või ründevara kahtlusega tarkvarast, mille toode teie arvutis tuvastas, ja toimingutest, mis nende programmidega tehti, salvestatakse teie arvutisse. Nendes loendites on toote tegevused kõigi arvuti kohalike kasutajate kohta. Need loendid saadetakse Microsoftile MAPS-i osana.

Valik ja kontroll: kestalaiendi funktsioon on käsitsi kasutatav tööriist, mida võite kasutada või mitte.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Mida see funktsioon teeb: Microsoft Active Protection Service (MAPS) saab aidata teie arvutit paremini kaitsta, laadides automaatselt alla uued signatuurid äsja avastatud ründevara jaoks ja jälgides teie arvuti turbeolekut. MAPS teavitab ründevarast ja muudest potentsiaalselt soovimatu tarkvara vormidest ning tootes tekkinud tõrgetest Microsofti. Kui MAPS-i aruanne sisaldab üksikasju ründevara või potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta, mida toode võib suuta eemaldada, laadib MAPS alla uusima signatuuri probleemi lahendamiseks. MAPS võib leida ka „valepositiivseid” (s.t miski, mida peeti algselt ründevaraks, pole seda tegelikult) ja neid parandada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: see funktsioon saadab Microsoftile aruandeid tõrgete, ründevara ja potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta. Aruanded sisaldavad kõnealuste failide või rakenduste kohta teavet nagu failinimed, krüptoräsi, müüja, suurus ja kuupäevatemplid. Täiendavalt võib MAPS koguda täispikki URL-e, et teha kindlaks faili päritolu, mis võib mõnikord sisaldada sellist isiklikku teavet nagu otsingufraasid või vormidesse sisestatud andmed. Samuti kogub MAPS IP-aadresse, millega võimalikud ründevarafailid ühenduse loovad. Aruanded võivad sisaldada ka toiminguid, mida rakendasite, kui toode teid tarkvara tuvastamisest teavitas. MAPS-i aruanded sisaldavad seda teavet, et aidata Microsoftil mõõta toote tõhusust ründevara ja potentsiaalselt soovimatu tarkvara tuvastamisel ja eemaldamisel.

Kui toode ja MAPS on mõlemad teie arvutis lubatud, saadetakse MAPS-i aruanded automaatselt Microsoftile, kui toode:

  • tuvastab tarkvara või muudatused teie arvutis, mille on teinud tarkvara, mida pole veel riskide suhtes analüüsitud;

  • tegeleb ründevaraga selle tuvastamisel (osana automaatsest parandamisest);

  • viib läbi plaanilise skannimise ja rakendab tuvastatud tarkvarale toimingud teie sätete kohaselt või

  • puutub kokku tõrke või muu probleemiga.

Kui MAPS teatab Microsoftile uuest ründevarast, mille toode suudab eemaldada, laaditakse teie arvutisse automaatselt uued signatuurid, mis aitavad teie seadet kiiremini võimalike ohtude eest kaitsta.

Microsoft kasutab tõrkearuandeid selleks, et aidata tootel eesmärgipäraselt toimida – kaitsta teie arvutit potentsiaalsete ohtude eest.

Saate liituda MAPS-iga tavaliikmena või edasijõudnud liikmena. Vaikimisi antakse teile tavaliikme staatus. Tavaliikmete aruanded sisaldavad selles jaotises kirjeldatud teavet. Edasijõudnud liikmete aruanded on põhjalikumad ja võivad aeg-ajalt sisaldada personaalset teavet, näiteks failiteede ja osaliste mälutõmmiste kohta. Need aruanded koos aruannetega teistelt MAPS-is osalevatelt kasutajatelt aitavad meie teadlastel uusi ohte kiiremini avastada. Siis luuakse ründevara definitsioonid rakendustele, mis vastavad analüüsi kriteeriumidele, ja värskendatud definitsioonid tehakse Windows Update’i kaudu kõigile kasutajatele kättesaadavaks.

Teie privaatsuse kaitsmiseks on Microsoftile saadetavad aruanded krüptitud.

Teatud laadi ründevaranakkuste tuvastamiseks ja parandamiseks saadab toode MAPS-ile regulaarselt teatud andmeid teie arvuti turbeoleku kohta. Nende andmete hulka kuuluvad andmed teie arvuti turbesätete ja logifailide kohta, mis kirjeldavad draivereid ja muud tarkvara, mida arvuti algkäivituse ajal laaditakse. Saadetakse ka number, mis teie arvuti kordumatult identifitseerib.

Teabe kasutamine: MAPS-i aruandeid kasutatakse Microsofti tarkvara ja teenuste parandamiseks. Aruandeid võidakse kasutada ka statistiliseks otstarbeks või muuks katsetamiseks või analüüsimiseks ning definitsioonide loomiseks. Nendele pääsevad juurde ainult need Microsofti töötajad, töövõtjad, partnerid ja müüjad, kellel on aruandeid ametialaselt kasutada vaja. MAPS ei kogu tahtlikult isikuandmeid. Microsoft ei kasuta MAPS-i kogutavas ulatuses isikuandmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

Valik ja kontroll: võite valida oma MAPS-i liikmestaatuse – tava- või edasijõudnud liige – igal ajal, kasutades toote vahekaarti Sätted. Palun arvestage, et MAPS töötab ainult siis, kui toode on teie arvutis lubatud.

Toote versiooniuuenduse korral säilitab Microsoft teie sätted, kuni neid muudate.

Automaatne näidiste edastamine

Mida see funktsioon teeb: toode sisaldab funktsiooni, mis võib tuvastada teatud failid potentsiaalselt soovimatutena ja nõuda lisateavet nende hindamiseks. Nagu allpool kirjeldatud, saadab funktsioon sellised failid automaatselt, teavitamata teid iga kord, kui selline tegevus on soovitatav.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: see funktsioon saadab teie arvutist konkreetseid faile, mille suhtes toode kahtlustab, et need võivad olla potentsiaalselt soovimatu tarkvara. Aruannet kasutatakse edasiseks analüüsiks. Need aruanded võivad sisaldada kõnealuste failide või rakenduste kohta teavet, nagu failinimed, krüptoräsi, müüja, suurus ja kuupäevatemplid. Aruanded võivad sisaldada ka toiminguid, mida rakendasite, kui toode teid tarkvara tuvastamisest teavitas.

Näidiste esitamise aruanded võidakse saata Microsoftile automaatselt, kui toode tuvastab tarkvara või muudatused teie arvutis tarkvara poolt, mida pole veel ohtude suhtes kontrollitud, kui on lubatud järgmised funktsioonid:

  • Automaatne näidiste edastamine

  • MAPS

Microsoft kasutab näidiste esitamise aruandeid selleks, et aidata tootel eesmärgipäraselt toimida – kaitsta teie arvutit potentsiaalsete ohtude eest.

Teie privaatsuse kaitsmiseks on Microsoftile saadetavad aruanded krüptitud.

Teabe kasutamine: näidiste esitamise aruandeid kasutatakse Microsofti tarkvara ja teenuste parandamiseks. Aruandeid võidakse kasutada ka statistiliseks otstarbeks või muuks katsetamiseks või analüüsimiseks ning definitsioonide loomiseks. Nendele pääsevad juurde ainult need Microsofti töötajad, töövõtjad, partnerid ja müüjad, kellel on aruandeid ametialaselt kasutada vaja. Näidiste esitamise aruanded ei kogu tahtlikult isikuandmeid. Microsoft ei kasuta näidiste esitamise aruannete kogutavas ulatuses isikuandmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

Valik ja kontroll: kui installite programmi esimest korda, liidetakse teid installimise ajal vaikimisi selle funktsiooniga. Funktsioonist loobumiseks võite eemaldada märke suvandi Lülita automaatne näidiste edastamine sisse kõrvalt või loobuda hiljem toote sätete kaudu. Selle funktsiooni väljalülitamiseks minge toote vahekaardile Sätted, valige vasakul asuvalt ribalt Täpsemalt ja eemaldage märge suvandi Saada täiendava analüüsi vajaduse korral automaatselt failinäidiseid juurest. Automaatne näidiste esitamine toimib siis, kui toode on teie arvutis lubatud ja olete liitunud MAPS-iga tavaliikme või edasijõudnud liikme tasemel.

Versiooniuuenduse ajal võidakse teilt küsida, kas soovite automaatse näidiste edastamise sisse lülitada. Microsoft säilitab teie sätted, kuni neid muudate.

Customer Experience Improvement Program

Mida see funktsioon teeb: Programm Customer Experience Improvement Program (CEIP) kogub põhiandmeid teie riistvarakonfiguratsiooni ja tarkvara ning teenuste kasutuse kohta, et tuvastada trende ja kasutusmustreid. CEIP kogub andmeid ka kogetud tõrgete tüübi ja arvu, tarkvara ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. Me ei kogu teie nime, aadressi ega muid kontaktandmeid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: lisateavet CEIP kogutava, töödeldava või edastatava teabe kohta leiate CEIP privaatsusavaldusest aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Teabe kasutamine: kasutame seda teavet Microsofti tarkvara ja teenuste kvaliteedi, usaldusväärsuse ja jõudluse parandamiseks.

Valik/kontroll: CEIP on vaikimisi välja lülitatud. Teile pakutakse installimise ajal võimalust CEIP-s osaleda. Kui otsustate osaleda ja hiljem meelt muudate, võite CEIP igal ajal välja lülitada, kasutades CEIP loobumise käitusaja dialoogi. Avage spikrimenüüst link nimega „Customer Experience Improvement Program” ja märkige raadionupp Ära liitu.