CD või DVD kirjutamine Windows Media Centeris: korduma kippuvad küsimused

Siin on mõned vastused korduvatele küsimustele Windows Media Centeris CD-de ja DVD-de kirjutamise kohta.

Kuva kõik

Millist tüüpi CD-sid saab Windows Media Centeris kirjutada?

CD-de kirjutamiseks Windows Media Centeris peab arvutiga olema ühendatud või arvutisse paigaldatud ja installitud CD-kirjuti. CD-kirjuti võib olla nii arvutisse sisse ehitatud kui ka väliselt ühendatud (sõltuvalt CD-kirjuti tüübist). Sisemine CD-kirjuti paigaldatakse ühte arvuti kettalahtrisse. Välised CD-kirjutid on omaette kettadraivid, mis ühendatakse arvutiga USB 2.0 ühenduse kaudu (või mõnel juhul IEEE 1394 ühenduse kaudu) kaabliga.

Windows Media Centeris saate CD-de kirjutamiseks kasutada nii tühje CD-R- kui ka CD-RW-plaate. See, millist tüüpi salvestatava CD peaksite valima, sõltub sellest, millist tüüpi salvestatavaid CD-sid teie CD-kirjuti toetab ja teie eelistustest. CD-de kirjutamisel võtke arvesse, et mitte kõik CD-mängijad ei mängi CD-RW-plaate. Windows Media Centeris on võimalik kirjutada järgmist tüüpi CD-sid.

 • Heli-CD. Heli-CD kirjutamisel teisendab Windows Media Center digitaalsed helifailid sellisesse helivormingusse, mida standardsed CD-mängijad oskavad ära tunda ja taasesitada. Heli-CD-sid saab esitada enamikus arvutites ning CD-mängijates (nii kodus kui ka autos), mis toetavad CD-R- ja CD-RW-plaate. Heli-CD-sid saab kirjutada järgmistes vormingutes helifailidest: Windows Media Audio (WMA), MP3 ja WAV.

  Mõned digitaalsed helifailid on kaitstud ja neid ei saa CD-le kirjutada: see sõltub sisupakkuja või omaniku poolt digitaalsetele helifailidele määratudmeediumi kasutusõigustest.

 • Andme-CD. Andme-CD-le saab talletada ligikaudu 700 MB muusika-, pildi- või videofaile. Andme-CD-d on kasulikud ka siis, kui soovite varundada oma andmefaile. Andme-CD kirjutamisel Windows Media Centeris ei teisendata digitaalseid meediumifaile ühest vormingust teise, vaid lihtsalt kopeeritakse CD-le. Võtke arvesse, et mõnes CD-mängijas või arvutis ei saa andme-CD-sid või mõnda andme-CD-le kirjutatud failitüüpi esitada.

Millist tüüpi DVD-sid saab Windows Media Centeris kirjutada?

DVD-de kirjutamiseks Windows Media Centeris peab arvutiga olema ühendatud või arvutisse paigaldatud ja installitud DVD-kirjuti. DVD-kirjuti võib olla nii arvutisse sisse ehitatud kui ka väliselt ühendatud (sõltuvalt DVD-kirjuti tüübist). Sisemine DVD-kirjuti paigaldatakse ühte arvuti kettalahtrisse. Välised DVD-kirjutid on omaette kettadraivid, mis ühendatakse arvutiga USB 2.0 ühenduse kaudu (või mõnel juhul IEEE 1394 ühenduse kaudu) kaabliga.

See, millist tüüpi salvestatavat DVD-plaati kasutada, sõltub teie DVD-kirjutist. Teatud DVD-kirjutid võimaldavad kirjutada ainult kindlat tüüpi salvestatavatele DVD-dele. Mõne DVD-kirjutiga näiteks saab salvestada ainult DVD+R- või DVD+RW-plaatidele või DVD-R- või DVD-RW-plaatidele. Teised DVD-kirjutid seevastu lubavad kirjutada kõigile salvestatavatele DVD-plaatidele. Et kindlaks teha, millist tüüpi DVD-sid teie DVD-kirjutis kirjutada saab, lugege oma DVD-kirjuti kasutusjuhendit.

Juhul, kui DVD-kirjuti toetab järgmist tüüpi plaatidele kirjutamist, võite Windows Media Centeris DVD-sid kirjutada järgmist tüüpi salvestatavatele või korduvsalvestatavatele DVD-dele: DVD+R, DVD+RW, DVD-R ja DVD-RW.

Windows Media Centeris on võimalik kirjutada järgmist tüüpi DVD-sid.

 • Video-DVD. Video-CD kirjutamisel teisendab Windows Media Center kõik valitud videofailid sellisesse videovormingusse, mida standardsed DVD-mängijad oskavad ära tunda ja taasesitada. Sageli saab video-DVD taasesitada ka arvutis, kasutades selleks samuti Windows Media Centerit.

 • Andme-DVD. Andme-DVD kirjutamisel Windows Media Centeris ei teisendata digitaalseid meediumifaile ühest vormingust teise, vaid lihtsalt kopeeritakse DVD-le. Andme-DVD-d on kasulikud näiteks juhul, kui soovite oma digitaalsetest meediumifailidest varukoopiad luua: ühel ühepoolsel DVD-plaadil saab talletada umbkaudu 4,7 GB muusikat, pilte ja videofaile. Nii näiteks saate varukoopiad luua kõigist arvutis leiduvatest digifotodest ning muusika- ja videofailidest. Võtke siiski arvesse, et mõnes DVD-mängijas või arvutis ei saa andme-DVD-sid või mõnda andme-DVD-le kirjutatud failitüüpi esitada.

  Andme-CD-sid ja andme-DVD-sid saab hiljem kasutada üksnes arvutis, mitte muudes tarbeelektroonikaseadmetes (nt autonoomsetes CD- või DVD-mängijates).

  Osa digitaalseid meediumifaile või sisu võib olla kaitstud. Selliste failide arhiivimisel CD-le või DVD-le võib juhtuda, et te ei saa neid faile teistes arvutites esitada. Meediumikasutusõigused määravad ära nii faili kasutamise viisid kui ka selle, kas meediumikasutusõigus aegub või mitte. Meediumikasutusõigused võivad ära määrata näiteks selle, kas saate faili kopeerida mõnda kandeseadmesse või seda mõnes teises arvutis esitada.

  Mõni salvestatud telesaade või videofail võib olla kaitstud. Võib juhtuda, et te ei saa kaitstud videofaile DVD-le kirjutada (sõltuvalt sellest, millised õigused sisu omanik, autor või levikanal on videofailidele määranud).

 • Slaidiseansiga DVD. Kui kirjutate Windows Media Centeris slaidiseansiga DVD, kodeeritakse valitud pildid MPEG-2-vormingus videofailina ja valitud helifailid Dolby Digitali vormingus helifailina. Slaidiseansiga DVD korral kuvatakse pildid muusika esitamise ajal. Slaidiseansiga DVD-d saate esitada nii standardses DVD-mängijas kui ka oma arvutis Windows Media Centeris.

Kui palju videot mahub video-DVD kirjutamisel keskmiselt ühele salvestatavale DVD-plaadile?

DVD-le mahutatava video maht sõltub sellest, millist tüüpi salvestatavat DVD-d te kasutate.

Järgnevas loendis on toodud ligikaudne ühele DVD-le mahtuva video maht video-DVD kirjutamisel Windows Media Centeris. Kasutatava DVD-kandja tüüp sõltub sellest, milline DVD-kirjuti teil on arvutisse paigaldatud või arvutiga ühendatud.

 • DVD-kandja tüüp: ühepoolne, ühekihiline

  Keskmine video ja heli maht: 120 minutit

 • DVD-kandja tüüp: ühepoolne, kahekihiline

  Keskmine video ja heli maht: 220 minutit

Mis määrab selle, kui kaua DVD kirjutamisele aega kulub?

DVD kirjutamisele kuluva aja määravad järgmised tegurid.

 • Arvutisüsteemi vabad ressursid. Video kodeerimisele ja video DVD-le kirjutamise aeg sõltub muu hulgas teie arvuti protsessori kiirusest, vabast kettaruumist ja muutmälu (RAM) hulgast.

 • DVD-kirjuti kiirus ja ka salvestatava DVD tüüp. Kiirema DVD-kirjuti ja kiiremat salvestamist võimaldava DVD kasutamisel kulub kirjutamisele vähem aega võrreldes sellega, kui DVD kirjutamiseks kasutada aeglasemat DVD-kirjutit ja aeglasemat kirjutamist võimaldavat DVD-d.

 • DVD-le salvestatava video pikkus. Kui kasutate video-DVD loomiseks Windows Media Centerit, siis tuleb kogu video ning heli esmalt teisendada sellisesse video- ja helifailivormingusse, mida DVD-mängijad oskavad dekodeerida ja esitada. Pikema video kirjutamiseks kulub rohkem aega.

  DVD-slaidiseansi loomisel on võimalik, et soovite DVD-le kaasata nii digitaalseid pildifaile kui ka muusikat. Kuna pildid ja muusika kodeeritakse esmalt MPEG-2-videovormingus ja Dolby Digitali helivormingus, kulub slaidiseansiga DVD loomiseks ja kirjutamiseks rohkem aega.

Miks kuvatakse mõne videofaili lisamisel video-DVD-le teade selle kohta, et kvaliteet halveneb?

Selline teade kuvatakse juhul, kui lisate video-DVD-le mitu erinevat videofaili (nt salvestatud telesaadet). Teade kuvatakse seetõttu, et Windows Media Center proovib kõik valitud videofailid ühele plaadile mahutada. Selleks, et kõik valitud videofailid plaadile mahuksid, tuleb aga iga videofaili kvaliteedis vahel järeleandmisi teha. Seetõttu on DVD-le kirjutatavate videofailide lõppkvaliteet halvem võrreldes selliste DVD-dega, millele on mahutatud vähem videot.

Miks küsitakse heli-CD kirjutamisel mõne faili vahelejätmise kohta?

Enne kirjutamise alustamist kontrollib Windows Media Center kirjutamisloendis leiduvaid faile. Vahel juhtub, et mõni fail on sellise tõrkega, mis ei võimalda seda plaadile kirjutada. Samuti võib mõni fail olla meediumikasutusõiguste kaitsega ja seetõttu on selle heli-CD-le kirjutamine keelatud või kirjutamiskordade arv piiratud. Kui Windows Media Center tuvastab algkontrolli käigus mõne probleemse faili, küsitakse teilt, kas soovite need failid vahele jätta ja jätkata ülejäänud loendis leiduvate failide kirjutamisega või soovite kirjutamise hoopis peatada, et saaksite proovida probleemi esmalt lahendada. Kui Windows Media Center leiab pärast algkontrolli muudes failides probleeme, tuleb kirjutamise jätkamiseks esmalt probleemid lahendada või probleemsed failid kirjutamisloendist eemaldada.

Märkused

 • Teleülekannete esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris on vajalik analoog- või digi-TV-tuuner. Kui teie arvutiga ei olnud kaasas TV-tuuneri kaarti, on võimalik, et saate selle lisada. Teavet TV-tuuneri kaardi hankimise kohta leiate teemast Teave TV-tuuneri kaardi kohta või võtke ühendust arvuti tootjaga.

  Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte, animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3-vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.