MICROSOFTI TARKVARALITSENTSI TINGIMUSED

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Käesolevad litsentsitingimused on Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne tema sidusettevõtte) ja teie vaheline leping. Palun lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale, sealhulgas tarkvaraga kaasas olnud kandjale (selle olemasolul). Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

 • järgmistele tarkvaraversioonidele (sh kõikidele värskendustele või täiendustele),

 • värskendustele,

 • täiendustele,

 • Interneti-põhistele teenustele ja

 • tugiteenused,

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Kui teenusega on kaasas eraldi tingimused, siis kohaldatakse neid.

Tarkvara kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge tarkvara kasutage.

Nagu allpool kirjeldatud, väljendab tarkvara installimine või kasutamine teie nõusolekut teatud standardse arvutiteabe edastamiseks valideerimisel, teatud värskenduste automaatse allalaadimise ja installimise ajal ning Interneti-põhiste teenuste jaoks.

Kui nõustute käesolevate litsentsitingimustega, on teil alljärgnevad õigused.

 1. PAIGALDAMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.

  1. Kodukasutus. Kui olete kodukasutaja, võite installida ja kasutada mis tahes arvu tarkvara koopiaid oma isiklikes seadmetes, mida kasutavad teie kodus elavad inimesed.

  2. Väikeettevõte. Kui teil on väikeettevõte, võite installida ja kasutada tarkvara oma ettevõttes kuni kümnes (10) seadmes.

  3. Piirangud. Tarkvara ei tohi kasutada seadmetes, mis kuuluvad riigi- või akadeemilistele asutustele.

  4. Komponentide eraldamine. Tarkvara komponendid litsentsitakse terviküksusena. Te ei tohi komponente eraldada ega neid erinevatesse seadmetesse installida.

  5. Kaasatud Microsofti programmid. Tarkvara võib sisaldada muid Microsofti programme. Nende programmide kasutamisel kehtivad nendega kaasnevad litsentsitingimused.

 2. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED. Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib neid igal ajal muuta või tühistada.

  1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Allpool ja Microsoft Security Essentialsi privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Mõnel juhul ei saa te ühenduse loomisel selle kohta eraldi teadet. Mõnel juhul võite need funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate veebilehelt go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Nende funktsioonide kasutamine tähendab nõustumist selle teabe edastamisega. Microsoft ei kasuta andmeid teie tuvastamiseks ega teiega ühendumiseks.

   1. Arvutialane teave. Järgmised funktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad vastavatele süsteemidele arvuti kohta käivat teavet, näiteks teie Interneti-protokolli aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle seadme, kuhu olete tarkvara installinud, keelekoodi. Microsoft kasutab seda teavet Interneti-põhiste teenuste teile kättesaadavaks tegemiseks.

    • Värskendused. Vaikimisi laadib tarkvara automaatselt alla definitsioonivärskendused. Lisateabe saamiseks vaadake privaatsusavaldust aadressil go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Pahavara eemaldamine. Tarkvara kontrollib teie seadet eriti ohtliku ründetarkvara („ründevara“) suhtes ja vajadusel eemaldab selle plaanitud skannimise käigus ja selle toimingu valimisel. Kui tarkvara otsib teie seadmest ründevara, saadetakse Microsoftile aruanne tuvastatud ründevara või ründevara tuvastamisel ilmnenud tõrgete kohta, tuvastamise spetsiifiline teave ja kontrollimisel esinenud tõrgete teave ning muu teave seadme kohta, mis aitab meil seda ja muid Microsofti tooteid ning teenuseid parandada. Aruandesse ei kaasata teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet.

    • Potentsiaalselt soovimatu tarkvara. See tarkvara otsib teie arvutist madala ja keskmise ohtlikkusega ründevara, sealhulgas, kuid mitte ainult, nuhkvara ja muud potentsiaalselt soovimatut tarkvara („potentsiaalselt soovimatu tarkvara“). Tarkvara eemaldab või keelab madala või keskmise ohtlikkusega potentsiaalselt soovimatu tarkvara ainul teie nõusolekul. Potentsiaalselt soovimatu tarkvara eemaldamise või keelamise tulemusel võib mõni muu teie arvutis olev tarkvara lakata töötamast ja see võib põhjustada litsentsitingimuste rikkumist, mille alusel te vastavat teist tarkvara oma arvutis kasutate, kui kõnealune teine tarkvara installis selle potentsiaalselt soovimatu tarva teie arvutisse tarkvara kasutamise tingimusena. Enne kui lubate eemaldada potentsiaalselt soovimatu tarkvara, peaksite lugema teiste tarkvarade litsentsilepinguid. Selle tarkvara kasutamisel võib juhtuda, et teie või süsteem eemaldate või keelate ka sellise tarkvara, mis pole potentsiaalselt soovimatu.

    • Teenuses Microsoft Active Protection Service (MAPS) osalemine. Microsoft Active Protection Service (MAPS) on vabatahtlik ülemaailmne ründevaravastane kogukond, kuhu kuuluvad Microsoft Security Essentialsi kasutajad. Pärast esmainstallimist lubatakse kasutajatel vaikimisi MAPS-is osaleda põhitaseme liikmena. Kui tarkvara on sisse lülitatud, saab põhitaseme liikmelisuse korral MAPS edastada Microsoftile teavet ründevara ja muu potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta. Kui MAPS-i aruanne sisaldab üksikasju ründevara või potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta, mida tarkvara võib olla suuteline eemaldama, laadib MAPS probleemi lahendamiseks alla uusima signatuuri. MAPS tuvastab ka „valepositiivsed tulemused“ (olukord, kus algselt ründevarana tuvastatud üksus pole siiski ründevara) ja parandab need. Mõnel juhul võidakse Microsoftile tahtmatult saata isiklikke andmeid. Kuid Microsoft ei kasuta seda teavet teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks. Lisateavet MAPS-i ja teabe kohta, mida funktsioon Microsoftile edastab, leiate privaatsusavaldusest aadressil go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Tõrkearuandlus. TSee tarkvara edastab Microsoftile automaatselt tõrketeateid, mis kirjeldavad, millistes tarkvarakomponentides tõrked ilmnesid. Faile ega mälutõmmiseid ei saadeta, kui te ei otsusta neid saata. Lisateavet tõrkearuannete kohta leiate veebilehelt go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Tarkvara lülitab sisse Windows Update’i ja Microsoft Update’i abil automaatse värskendamise. Teenuse Windows Update ja Microsoft Update lubamisel tarkvara korrektse toimivuse tagamiseks nõutakse aeg-ajalt teenuse Windows Update ja/või Microsoft Update värskendusi või allalaadimisi ning need laaditakse alla ja installitakse teid teavitamata.

   2. Teabe kasutamine. Võime teie arvuti andmeid, tõrkearuandeid, CEIP-teavet ja ründevara aruandeid kasutada meie pakutava tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nad võivad seda teavet kasutada oma toodete toimivuse parandamiseks Microsofti tarkvaras.

 3. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult osalised tarkvara kasutamise õigused. Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite seda tarkvara kasutada ainult käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud viisil. Seejuures peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad teil tarkvara ainult mõnel kindlal viisil kasutada. Te ei tohi:

  • loobuda tarkvara tehnilistest kitsendustest;

  • tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud ulatuses, mida kohaldatavad seadused vaatamata sellele piirangule selgesõnaliselt lubavad;

  • sellest piirangust hoolimata teha tarkvarast käesoleva lepinguga määratust või kohaldatavate seadustega lubatust rohkem koopiaid;

  • avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;

  • tarkvara välja üürida, liisida või laenutada;

  • anda tarkvara või käesolevat lepingut edasi kolmandatele isikutele, või.

  • Kasutada tarkvara ärilise tarkvaramajutusteenuse osutamiseks.

 4. VARUKOOPIA. Võite tarkvarast teha ühe varukoopia. Seda võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks.

 5. DOKUMENTATSIOON. Dokumentatsiooni tohivad teie ettevõttesiseseks kasutuseks kopeerida ja kasutada kõik, kellel on teie arvutile või sisevõrgule juurdepääsu õigus.

 6. TEISE SEADMESSE ÜLEKANDMINE. Võite tarkvara desinstallida ja installida selle oma kasutuseks mõnda teise seadmesse. Te ei tohi seda litsentsi ühiskasutada erinevates seadmetes.

 7. EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvarale kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja -määrused. Peate täitma kõiki siseriiklikke ja rahvusvahelisi tarkvara puudutavaid ekspordiseadusi ja -määrusi. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse suhtes. Lisateavet leiate aadressilt www.microsoft.com/exporting.

 8. TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara esitatakse pakutaval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid pakkuda.

 9. TERVIKLEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste terviklepingu.

 10. KOHALDATAVAD SEADUSED.

  1. Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele olenemata kollisioonipõhimõtetest. Kõikidele teistele nõuetele kehtivad selle riigi seadused, kus elate, sh riikliku tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi seaduse jne valdkonda kuuluvad pretensioonid.

  2. Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

 11. ÕIGUSLIK TOIME. Käesolev leping kirjeldab teatud seaduslikke õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

 12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Tarkvara on litsentsitud pakutaval kujul. Selle kasutamise riskid jäävad teie kanda. Microsoft ei anna ühtki selgelt väljendatud garantiid, tagatist ega tingimust. Teil võib kohalike seaduste alusel olla muid tarbijatele kehtivaid õigusi, mida käesolev leping ei saa muuta. Kohalike seadustega lubatud määral välistab Microsoft kaubastatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja mitterikkumisega seotud kaudsed garantiid.

 13. HÜVITUSTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Microsoft ja tema tarnijatelt saate nõuda ainult otseste kahjude kompenseerimist kuni 5 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda mitte mingite muude, sealhulgas järelduslike kahjude, saamatajäänud tulu või spetsiifiliste, kaudsete või ettenägematute kahjude hüvitamist.

  See piirang kehtib:

  • kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, kolmandate isikute loodud Interneti-saitide sisu (sh koodi) või muude tootjate programmidega, ja

  • nõuetele lepingu rikkumise, garantii või tingimuse rikkumise, range vastutuse, hooletuse või muu kahju suhtes kehtivate seaduste raames.

See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidi teadma kahjude võimalikkusest. Eespool nimetatud piirang või välistamine ei pruugi teie puhul kehtida, kui teie riigis ei ole ettenägematute, järelduslike või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.