Kas kirjutate kirja või arvutate numbrilisi andmeid, on klaviatuur teie põhiliseks mooduseks teabe arvutisse sisestamiseks. Aga kas te teadsite, et te saate kasutada klaviatuuri oma arvuti juhtimiseks? Ainult mõne lihtsa klaviatuuri käsu (instruktsioonid teie arvutile) õppimine võib teil aidata tõhusamalt töötada. See artikkel hõlmab põhilist klaviatuuri operatsioonidest ja annab teile algtõed klaviatuuri käskudest.

Kuidas on nupud korraldatud

Klahvid teie klaviatuuril saab jagada mitmesse funktsioonile baseeruvasse rühma:

 • Tippimisklahvid (tärgiklahvid). Need klahvid hõlmavad samu tähti, numbreid, kirjavahemärgistust ja sümboliklahve kui traditsiooniline kirjutusmasin.

 • Juhtklahvid. Neid klahve kasutatakse üksi või kombineeritult teiste klahvidega kindlate toimingute sooritamiseks. Kõige sagedamini kasutatavad juhtklahvid on Ctrl-klahv, Alt-klahv, Windowsi logo klahv Windowsi logoklahvi pilt ja paoklahv.
 • Funktsiooniklahvid. Funktsiooniklahve kasutatakse kindlate toimingute sooritamiseks. Need on märgistatud kui F1, F2, F3 ja nii edasi kuni F12-ni. Nende klahvide funktsionaalsus erineb olenevalt programmist.

 • Navigeerimisklahvid. Neid klahve kasutatakse dokumentides ja veebilehtedel ringi liikumiseks ja teksti redigeerimiseks. Nendeks on nooleklahvid ning klahvid Home, End, Page Up, Page Down, Delete ja Insert.

 • Numbriklahvistik. Numbriklahvistik on käepärane numbrite kiireks sisestamiseks. Klahvid on rühmitatud plokki kokku nagu tavalisel kalkulaatoril või aritmomeetril.

Järgnev illustratsioon näitab, kuidas need klahvid on paigutatud tüüpilisel klaviatuuril. Teie klaviatuuri paigutus võib olla erinev.

Klaviatuuri pilt, kus on näha klahvide tüübid
Klahvide paigutus klaviatuuril

Teksti tippimine

Millal iganes teil on vaja tippida midagi programmi, meilisõnumisse või tekstiboksi, näete te vilkuvat vertikaaljoont (Kursori pilt). See on kursor, mida kutsutakse ka järjepunktiks. See näitab, kust algab teie poolt tipitav tekst. Te saate liigutada kursorit, klõpsates hiirega soovitud kohal või kasutades navigeerimisklahve (vaadake selle artikli sektsiooni „Navigeerimisklahvide kasutamine”).

Lisaks tähtedele, numbritele, kirjavahemärkidele ja sümbolidele hõlmavad tippimisklahvid veel tõstuklahvi (Shift), suurtähelukku (Caps Lock), tabeldusklahvi (Tab), sisestusklahvi (Enter), tühikuklahvi ja tagasilükkeklahvi (Backspace).

Klahvi nimi:
Kuidas seda kasutada

Tõstuklahv (Shift)

Vajutage tõstuklahvi (Shift) kombinatsioonis tähega suurtähte tippimiseks. Vajutage tõstuklahvi (Shift) kombinatsioonis teise klahviga sümboli tippimiseks, mis on näidatud klahvi ülaosas.

Suurtähelukk (Caps Lock)

Kõikide tähtede suurtähtedena tippimiseks vajutage korra suurtähelukku. Vajutage suurtähelukku veel kord selle funktsiooni väljalülitamiseks. Teie klaviatuuril võib olla tuli, mis näitab, kas suurtähelukk on peal.

Tabeldusklahv (Tab)

Vajutage kursori mitu vahet ettepoole liigutamiseks tabeldusklahvi (Tab). Te võite samuti vajutada tabeldusklahvi, et liikuda blanketil järgmisesse tekstiboksi.

Sisestusklahv (Enter)

Vajutage sisestusklahvi kursori liigutamiseks järgmise rea algusesse. Dialoogiboksis vajutage sisestusklahvi esile tõstetud nupu valimiseks.

Tühikuklahv

Vajutage tühikuklahvi kursori liigutamiseks ühe vahe võrra ettepoole.

Tagasilükkeklahv

Vajutage tagasilükkeklahvi, et kustutada kursori ees olevat sümbolit või valitud teksti.

Klaviatuuri otseteede kasutamine

Klaviatuuri otseteed annavad võimaluse toimingute sooritamiseks klaviatuuri kasutades. Neid nimetatakse otseteedeks, kuna nad aitavad kiiremini töötada. Tegelikult saab peaaegu iga toimingut, mida te saate sooritada hiirega, sooritada kiiremini, kasutades ühte või rohkemat klahvi klaviatuuril.

Spikri teemades esinev plussmärk (+) kahe või rohkema klahvi vahel näitab, et neid klahve peaks vajutama kombinatsioonis. Näiteks Ctrl+A tähendab: vajutage ja hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja seejärel vajutage A. Kombinatsioon Ctrl+Shift+A tähendab: vajutage ja hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja tõstuklahvi (Shift) ja seejärel vajutage tähte A.

Programmi otseteede leidmine

Te saate teha toiminguid enamikus programmides, kasutades klaviatuuri. Et näha, millistel käskudel on klaviatuuri otseteed, avage mingi menüü. Kiirklahvid (kui saadaval) kuvatakse menüü ühikute kõrval.

Tabel rakenduse Notepad redigeerimismenüüst, kus menüükäskude kõrval on näha kiirklahvid
Klaviatuuri otseteed kuvatakse menüüelementide kõrval.

Menüüde, käskude ja suvandite valimine

Te saate avada menüüsid ja valida käske ning teisi suvandeid, kasutades oma klaviatuuri. Programmis, mille menüüs on allajoonitud tähed, on vastav menüü võimalik avada, kui vajutate klahvi Alt ning allajoonitud tähte. Vajutage allajoonitud tähte menüü ühikus selle käsu valimiseks. Linti kasutavate programmide, näiteks Paint ja WordPad, korral katab (mitte ei jooni alla) klahvi Alt vajutamine tähe, mida on võimalik vajutada.

Pilt rakenduse Paint menüüst, kus on näha menüükäskudes alla joonitud tähed
Vajutage klahvikombinatsiooni (Alt+F) menüü Fail avamiseks, seejärel vajutage tähte P käsu Prindi avamiseks.

See nipp töötab ka dialoogiboksides. Millal iganes te näete dialoogiboksis allajoonitud tähte manustatuna suvandi külge, tähendab see, et te saate vajutada muuteklahvi (Alt) ning seda tähte selle suvandi valimiseks.

Kasulikud kiirklahvid

Järgnev tabel loendab mõned kõige kasulikumad klaviatuuri kiirklahvid. Üksikasjalist loendit vaadake teemast Kiirklahvid.

Vajutatav(ad) klahv(id)
Toiming
Windows logoga klahv Windowsi logoklahvi pilt

Menüü Start avamiseks

Alt+Tab

Vahetab avatud programme või aknaid

Alt+F4

Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest programmist väljumine

Ctrl+S

Salvestab praeguse faili või dokumendi (töötab enamikus programmides)

Ctrl+C

Valitud üksuse kopeerimine

Ctrl+X

Valitud üksuse lõikamine

Ctrl+V

Valitud üksuse kleepimine

Ctrl+Z

Toimingu tagasivõtmine

Ctrl+A

Valib kõik üksused dokumendis või aknas

F1

Kuvab Spikri programmile või Windows

Windowsi logo klahv Windowsi logoklahvi pilt +F1

Kuvab Windowsi spikri ja toe

Esc

Hetketoimingust loobumiseks

Rakendusklahv Rakendusklahvi pilt

Avab programmis tehtud valikuga seotud käskude menüü Võrdväärne suvandil paremklõpsamisega.

Navigeerimisklahvide kasutamine

Navigeerimisklahvid võimaldavad teil liigutada kursorit, liikuda dokumentides ja veebilehtedel ringi ja redigeerida teksti. Järgnev tabel loendab mõned nende klahvide tavalisemad funktsioonid.

Klahv
Toiming

Vasaknool, paremnool, ülesnool või allanool

Liigutab kursori või valiku ühe ühiku või rea võrra noole suunas või kerib veebilehte noole suunas

Home-klahv

Viib kursori rea algusesse või liigutab veebilehe algusesse.

End-klahv

Viib kursori rea lõppu või liigutab veebilehe lõppu.

Ctrl+Home

Liigub dokumendi algusesse

Ctrl+End

Liigub dokumendi lõppu

Page Up

Liigutab kursori või lehe ühe ekraanitäie võrra üles

Page Down

Liigutab kursori või lehe ühe ekraanitäie võrra alla

Kustutusklahv (Del)

Kustutab kursori järel oleva sümboli või valitud teksti; Windows kustutab valitud üksuse ja teisaldab selle kausta Prügikast.

Insert

Lülitab lisamisrežiimi välja või sisse. Kui lisamisrežiim on sees, siis lisatakse teie poolt tipitud tekst kursori juurde. Kui lisamisrežiim on väljas, asendab teie poolt tipitav tekst olemasolevad sümbolid.

Numbriklahvistiku kasutamine

Numbriklahvistik järjestab numbrid 0-st 9-ni, aritmeetilised tehtemärgid + (liitmine), - (lahutamine), * (korrutamine) ja / (jagamine) ning komakoha, nagu nad asuksid kalkulaatoril või aritmomeetril. Need sümbolid on muidugi dubleeritud mujal klaviatuuril, aga klahvistiku korrastus lubab teil kiiresti ja ühe käega sisestada numbrilisi andmeid või matemaatilisi tehteid.

Numbriklahvistiku pilt
Numbriklahvistik

Kui soovite kasutada numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks, vajutage numbrilukku (Num Lock). Enamikul klaviatuuridel on tuli, mis näitab, kas numbrilukk (Num Lock) on sees või väljas. Kui numbrilukk (Num Lock) on väljas, siis funktsioneerib numbriklahvistik kui teine komplekt navigeerimisklahve (nende funktsioonid on prinditud klahvidele numbrite või sümbolite kõrvale).

Te saate kasutada oma numbriklahvistikku, et sooritada lihtsaid arvutusi programmiga Kalkulaator.

Kalkulaatoriga töötamine numbriklahvistiku abil

 1. Kalkulaatori avamiseks klõpsake nuppu StartNupu Start pilt. Tippige otsinguväljale tekst Kalkulaator ja klõpsake siis tulemite loendis väärtust Kalkulaator.

 2. Kontrollige oma klaviatuuri tuld, et näha, kas numbrilukk (Num Lock) on sees. Kui ei, siis vajutage numbrilukku Num Lock.

 3. Kasutades numbriklahvistikku, tippige esimene arvutuse number.

 4. Klahvistikul tippige + liitmiseks, - lahutamiseks, * korrutamiseks või / jagamiseks.

 5. Tippige järgmine arvutuse number.

 6. Arvutuse lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

Kolm paaritut klahvi

Siiamaani oleme me läbi vaadanud peaaegu kõik klahvid, mida te tõenäoliselt kasutate. Kuid tõeliselt teadmisjanuliste jaoks uurime kolme kõige müstilisemat klahvi klaviatuuril: PrtScn, Scroll Lock ja Pause/Break.

PrtScn (või Print Screen)

Kunagi ammu see klahv tegelikult toimis ka nii, nagu ütleb selle nimi - saatis hetkel ekraanil kuvatava teksti printerisse. Tänapäeval hõivab klahvi PrtScn vajutamine hetkel ekraanil kuvatava kujutise („kuvatõmmise”) ja kopeerib selle lõikelauale teie arvuti mälus. Sealt saate te selle kleepida (Ctrl+V) Microsoft Painti või muude programmi ja kui soovite, siis selle programmi kaudu printida.

Veel hämaram on Sys Rq, mis jagab mõnedel klaviatuuridel klahviga PrtScn sama klahvi. Ajalooliselt kavandati Sys Rq kui „süsteemi taotlus”, kuid see käsk ei ole Windowsis lubatud.

Lisateavet klahvi Print Screen kohta leiate artiklist Kuvahõive tegemine (klahvi Print Screen abil).

Näpunäide

 • Klahvikombinatsiooni Alt+PrtScn vajutamine hõivab kujutise ainult aktiivsest aknast, mitte tervest ekraanist.

ScrLk (või Scroll Lock)

Enamikus programmides ei ole kerimisluku Scroll Lock vajutamisel mingit mõju. Vähestes programmides muudab kerimisluku vajutamine nooleklahvide ja klahvide Page Up ja Page Down funktsiooni; nende nuppude vajutamine kerib dokumenti ilma kursori või valiku asukohta muutmata. Teie klaviatuuril võib olla tuli, mis näitab, kas Scroll Lock on peal.

Pause/Break

Seda klahvi kasutatakse harva. Mõnedes vanemates programmides peatab selle nupu vajutamine programmi või kombinatsioonis Ctrl-klahviga peatab selle töötamise.

Muud klahvid

Mõnedel uuematel klaviatuuridel on „kiirklahvid” või nupud, mis annavad teile kiire, ühe vajutamisega juurdepääsu programmidele, failidele või käskudele. Teistel mudelitel on helitugevuse reguleerimine, kerimisrattad, suumimisrattad ja teised eriseadmed. Nende funktsioonide kohta üksikasjade teada saamiseks kontrollige teavet, mis oli kaasas teie klaviatuuri või arvutiga või külastage tootja veebilehte.

Näpunäiteid klaviatuuri turvaliseks kasutamiseks

Klaviatuuri õigesti kasutamine võib aidata vältida valu ja vigastusi teie rannetele, peole ja käsivarrele, eriti kui te kasutate arvutit pikemate perioodide vältel. Siin on mõned näpunäited probleemide vältimiseks.

 • Paigutage oma klaviatuur küünarnukiga samale tasemele. Teie käte ülaosad peaksid olema teie külgedelt lõdvestunud.

 • Pange oma klaviatuur enda ette keskele. Kui teie klaviatuuril on numbriklahvistik, siis saate te kasutada tühikut keskpunktina.

 • Tippimiseks paigutage pihud ja randmed klaviatuuri kohale nii, et te saate kaugemate klahvideni ulatumiseks kasutada tervet peopesa, mitte ei pea sõrmi sirutama.

 • Vältige pihkude või rannete hoidmist tippimisel mingil pinnal. Kui teie klaviatuuril on pihkude puhkamiseks koht, kasutage seda ainult tippimise vaheaegadel.

 • Tippimise ajal kasutage kergeid puuteid ja hoidke oma randmed otse.

 • Kui te ei tipi, lõdvestage oma käsi ja käsivarsi.

 • Tehke lühikesi pause arvuti kasutamisel iga 15 kuni 20 minuti järel.

Lisateavet arvuti muude osade kohta leiate artiklist Arvuti osad.