MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa sekä tietovälineitä, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Ehdot koskevat myös Microsoftin ohjelmistoon liittyviä

 • myöhempiä ohjelmistoversioita (päivitykset ja täydennykset mukaan lukien)

 • päivityksiä

 • täydennyksiä

 • Internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, ei ohjelmistoa saa käyttää.

Kuten jäljempänä kuvataan, asentamalla ohjelmiston asiakas sallii tiettyjen tietokonetta koskevien tietojen automaattisen lähetyksen tarkistamisen aikana ja tiettyjen päivitysten automaattisen lataamisen ja asennuksen Internet-pohjaisia palveluita varten.

Mikäli asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, hänellä on alla mainitut oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Kotikäyttö. Jos asiakas on kotikäyttäjä, hän saa asentaa henkilökohtaisiin laitteisiinsa haluamansa määrän ohjelmiston kopioita samassa kotitaloudessa asuvien käytettäväksi.

  2. Pienyritys. Jos asiakkaalla on pienyritys, ohjelmiston asentaminen ja käyttäminen on sallittua enintään kymmenessä (10) yrityksen laitteessa.

  3. Rajoitukset. Ohjelmistoa ei saa käyttää valtionhallinnon tai oppilaitosten omistamissa laitteissa.

  4. Osien erottaminen. Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus yhtenä yksikkönä, johon kuuluvat kaikki sen osat. Osia ei saa erottaa toisistaan tai asentaa muihin laitteisiin.

  5. Mukana toimitettavat Microsoft-ohjelmat. Ohjelmisto saattaa sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Näiden muiden ohjelmien käyttöön sovelletaan niiden käyttöoikeusehtoja.

 2. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi muuttaa palveluja tai peruuttaa ne koska tahansa.

  1. Suostumus Internet-pohjaisia palveluja varten. Jäljempänä ja Microsoft Security Essentials -ohjelmiston tietosuojalausekkeessa kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi joissain tapauksissa poistaa ominaisuudet käytöstä tai hän voi olla käyttämättä niitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Asiakas suostuu tietojen välittämiseen, jos hän käyttää näitä ominaisuuksia. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä.

   1. Tietokonetta koskevat tiedot. Seuraavat ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät kyseessä oleviin järjestelmiin tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän laitteen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia palveluja asiakkaalle.

    • Päivitykset. Oletusarvoisesti ohjelmisto lataa automaattisesti määritelmäpäivityksiä. Lisätietoja on tietosuojatiedoissa osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Haitallisten ohjelmien poistaminen. Ohjelmisto tarkistaa ja poistaa laitteesta tietyt korkean vakavuusasteen haitalliset ohjelmat (”Haittaohjelmat”) ajoitettujen tarkistusten aikana ja kun tämä toiminto valitaan. Kun ohjelmisto tarkistaa laitteesta Haittaohjelmia, Microsoftille lähetetään raportti löydetyistä Haittaohjelmista ja Haittaohjelmien tarkistuksen aikana ilmenneistä virheistä sekä yksityiskohtaisia tietoja tarkistuksesta ja Haittaohjelmien tarkistuksen aikana ilmenneistä virheistä ja muita asiakkaan laitteeseen liittyviä tietoja, jotka auttavat parantamaan tätä ja muita Microsoftin tuotteita ja palveluja. Raporttiin ei sisällytetä tietoja, joiden avulla asiakas on mahdollista tunnistaa.

    • Mahdolliset epätoivotut ohjelmat. Ohjelmisto etsii asiakkaan tietokoneesta alhaisen tai keskitason vakavuusasteen Haittaohjelmia, mukaan lukien muun muassa vakoiluohjelmia ja muita mahdollisesti epätoivottuja ohjelmia (”Mahdollisesti Epätoivottu Ohjelma”). Ohjelmisto poistaa tai poistaa käytöstä alhaisen tai keskitason vakavuusasteen Mahdollisesti Epätoivotut Ohjelmat ainoastaan asiakkaan suostumuksella. Mahdollisesti Epätoivotun Ohjelman poistaminen tai poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että jokin muu asiakkaan tietokoneessa oleva ohjelma lakkaa toimimasta ja että asiakas rikkoo jonkin muun tietokoneessa asennettuna olevan ohjelman käyttöoikeuksia, jos tämä ohjelma on asentanut kyseisen Mahdollisesti Epätoivotun Ohjelman asiakkaan tietokoneeseen ehtona ohjelman käyttämiselle. Asiakkaan on luettava kyseessä olevan ohjelman käyttöoikeussopimus ennen Mahdollisesti Epätoivotun Ohjelman poistamisen hyväksymistä. Käyttämällä tätä ohjelmistoa asiakas tai järjestelmä saattaa myös poistaa tai poistaa käytöstä ohjelmia, jotka eivät ole Mahdollisesti Epätoivottuja Ohjelmia.

    • Microsoft Active Protection Service (MAPS) -osallistuminen. Microsoft Active Protection Service (MAPS) -haittaohjelmien vastainen yhteisö on vapaaehtoinen, maailmanlaajuinen yhteisö, johon Microsoft Security Essentials -ohjelmiston käyttäjät kuuluvat mukaan. Asennuksen yhteydessä asiakkaat liittyvät oletusarvoisesti MAPS-yhteisöön perusjäseninä. Perusjäseninä ohjelmiston käynnistyessä MAPS voi raportoida Microsoftille tietoja Haittaohjelmista ja muista Mahdollisesti Epätoivotuista Ohjelmista. Jos MAPS-raportissa on tietoja sellaisista Haittaohjelmista tai Mahdollisesti Epätoivotuista Ohjelmista, jotka ohjelmisto saattaa pystyä poistamaan, MAPS lataa viimeisimmän version käsitelläkseen tilanteen. MAPS voi löytää myös ”vääriä positiivisia” (tilanteita, joissa alunperin Haittaohjelmaksi tunnistettu ohjelma ei olekaan Haittaohjelma) ja korjata ne. Jossakin tapauksissa henkilökohtaisia tietoja voidaan lähettää tahattomasti Microsoftille. Microsoft ei kuitenkaan käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai ottaakseen tähän yhteyttä. Lisätietoja MAPS -yhteisöstä ja tämän ominaisuuden Microsoftille lähettämistä tiedoista on tietosuojalausunnossa osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Virheraportit. Tämä ohjelmisto lähettää automaattisesti Microsoftille virheraportteja, joissa kerrotaan, missä ohjelmiston osissa virheet ilmenivät. Tiedostoja tai muistivedoksia ei lähetetä, ellei asiakas valitse niiden lähettämistä. Lisätietoa Virheraporteista on osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Windows Update, Microsoft Update. Ohjelmisto ottaa automaattiset päivitykset käyttöön Windows Update - ja Microsoft Update -ominaisuuksista. Windows Update – ja Microsoft Update -palvelun toimiminen ohjelmistossa varmistetaan ajoittaisilla Windows Update – ja/tai Microsoft Update -palveluiden päivityksillä ja latauksilla, jotka ladataan ja asennetaan ilman erillistä ilmoitusta.

   2. Tietojen käyttäminen. Microsoft voi käyttää tietokoneen tietoja, virheraportteja, käyttömukavuuden kehitysohjelman tietoja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojensa ja palvelujensa parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

  • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

  • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

  • tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää

  • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

  • vuokrata tai lainata ohjelmistoa

  • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai

  • käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille.

 4. VARMUUSKOPIOINTI. Ohjelmistosta saa tehdä yhden varmuuskopion, jota saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasentamiseksi.

 5. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida dokumentaation ja hyödyntää sitä asiakkaan sisäisessä käytössä konsultointitarkoituksessa.

 6. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN. Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa sen tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten. Näin ei kuitenkaan voida toimia saman käyttöoikeuden jakamiseksi useiden laitteiden kesken.

 7. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting .

 8. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja.

 9. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä ehdot täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan.

 10. SOVELLETTAVA LAKI.

  1. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

  2. Muut maat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja.

 11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

 12. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmiston käyttöoikeussopimus myönnetään sellaisenaan. Asiakas saa käyttää sitä omalla vastuullaan. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi paikallisen lain säädöksistä johtuen olla muita kuluttajan oikeuksia, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa. Ellei sovellettavan lain säädöksistä muuta johdu, Microsoft sulkee pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

 13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta saama vahingonkorvaus ei voi olla enemmän kuin 5,00 Yhdysvaltain dollaria. Asiakkaalla ei ole oikeuksia muihin vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

  Tämä rajoitus koskee

  • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

  • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

   Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.