מדוע לא ניתן להדפיס למדפסת בקבוצה הביתית שלי?

קיימות כמה סיבות שבגללן ייתכן שאין באפשרותך להדפיס למדפסת של קבוצה ביתית:

  • המדפסת כבויה.

  • המחשב שאליו מחוברת המדפסת כבוי, במצב שינה (asleep או hibernating) או עזב את הקבוצה הביתית.

    לקבלת מידע אודות שינוי אפשרויות חיסכון בצריכת חשמל, ראה שינוי, יצירה או מחיקה של תוכנית (ערכת) צריכת חשמל.

  • חבר נוסף בקבוצה הביתית הפסיק לשתף את המדפסת.

  • ייתכן כי גילוי רשת מבוטל. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת גילוי רשת לזמין או ללא זמין.

  • למדפסת יש חיבור שאינו USB ועליה להיות משותפת באמצעות 'התקנים ומדפסות' בלוח הבקרה.

  • מותקן מנהל מדפסת שגוי. על מדפסות להשתמש במנהל הנכון עבור סוג המחשב שהן מחוברות אליו (מבוסס x86 או מבוסס x64). ניתן להוריד מנהלי מדפסות רבים באופן אוטומטי מ- ‎Windows Update. הורדה והתקנה של מנהלי התקנים מ- ‎Windows Update עשויות להימשך עד 30 דקות. מנהלי התקנים זמינים גם מאתר האינטרנט של יצרן המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה חיפוש והתקנה של מנהלי מדפסות עבור Windows 7.

אם עדיין אין באפשרותך לגשת או להדפיס למדפסת בקבוצה הביתית, ייתכן שיש בעיה ברשת. כדי להפעיל את פותר בעיות הרשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הרשת (‍תמונה של סמל הרשת האלחוטית‌ או‌ תמונה של סמל הרשת הקווית‍) באזור ההודעות של שורת המשימות שלך ולאחר מכן לחץ על פתור בעיות.

לפעמים הפעלה מחדש של המחשב שלך או עזיבת הקבוצה הביתית ולאחר מכן הצטרפות אליה מחדש עשויות לסייע לך לגשת למדפסות בקבוצה הביתית.