Programska traka dugačka je horizontalna traka smještena na dnu zaslona. Za razliku od radne površine, koju mogu prekriti prozori koji se nalaze na njoj, programska je traka gotovo uvijek vidljiva. Sastoji se od četiriju glavnih dijelova:

 • Gumb Start Slika gumba Start, kojim se otvara izbornik Start. Vidi Izbornik Start (pregled).
 • Alatne trake za brzo pokretanje koja vam omogućuje pokretanje programa jednim klikom.

 • Srednjeg dijela, koji pokazuje koje programe i dokumente imate otvorene i omogućuje brzo prebacivanje među njima.

 • Područja obavijesti koje sadrži sat i ikone (sličice) koje prikazuju stanje određenih programa i postavki računala.

Slika radne površine, programske trake i bočne trake sustava Windows
Programska traka smještena je na dnu zaslona

Vjerojatno ćete najčešće koristiti njezin srednji dio pa ćemo upravo njega najprije obraditi.

Praćenje prozora

Ako istovremeno otvorite nekoliko programa ili dokumenata, na radnoj će se površini ubrzo nagomilati prozori. Budući da se prozori obično preklapaju ili zauzimaju cijeli zaslon, ponekad je teško vidjeti što je skriveno ili upamtiti što ste već otvorili.

Tu programska traka dolazi kao naručena. Kad god otvorite program, mapu ili dokument, Windows će stvoriti gumb na programskoj traci koji odgovara toj stavci. Gumb prikazuje ikonu i naziv stavke. Donja slika prikazuje dva otvorena programa — Kalkulator i Minolovac — svaki ima vlastiti gumb na programskoj traci.

Slika koja prikazuje kalkulator i igru Minolovac na radnoj površini te odgovarajuće gumbe na programskoj traci
Svaki program ima vlastiti gumb na programskoj traci

Primijetite da je gumb Minolovca prikazan pritisnutim. To znači da je njegov prozor aktivan, tj. nalazi se ispred svih ostalih prozora, te možete raditi s njime.

Da biste se prebacili u neki drugi prozor, kliknite njegov gumb na programskoj traci. U našem se primjeru klikom na gumb Kalkulatora njegov prozor postavlja u prvi plan:

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre Minolovac, s pritisnutim gumbom programske trake kalkulatora
U prozor se prebacujete klikom na njegov gumb na programskoj traci

To je samo jedan od nekoliko načina prebacivanja iz prozora u prozor. Dodatne informacije potražite u poglavlju Rad s prozorima.

Minimiziranje i vraćanje prozora

Kada je prozor aktivan (gumb na programskoj traci izgleda pritisnut), klikom na njegov gumb na programskoj traci on postaje minimiziran. To znači da prozor nestaje s radne površine. Minimiziranjem prozora ne zatvara se niti briše njegov sadržaj — samo se privremeno uklanja s radne površine.

Na donjoj slici Kalkulator je minimiziran, ali ne i zatvoren. Po gumbu na programskoj traci vidi se da je još uvijek pokrenut.

Slika koja prikazuje kalkulator minimiziran na programskoj traci
Kada minimizirate Kalkulator, ostaje vidljiv samo njegov gumb na programskoj traci

Prozor možete minimizirati i klikom na gumb Minimiziraj u gornjem desnom kutu prozora:

Slika koja prikazuje pokazivač miša usmjeren na gumb Minimiziraj nekog prozora
Gumb Minimiziraj (lijevo)

Na programskoj traci kliknite gumb minimiziranog prozora da biste ga vratili (učinili da se ponovo pojavi na radnoj površini). Dodatne informacije o tim gumbima možete pronaći u odjeljku Rad s prozorima.

Grupiranje sličnih stavki na programskoj traci

Kada otvorite veći broj prozora, primijetit ćete da se postojeći gumbi na programskoj traci sužavaju da bi se napravilo mjesta za nove. Unatoč tome, ako programska traka postane pretrpana, gumbi koji pripadaju istom programu bit će grupirani pod jedinstvenim gumbom.

Da biste si to lakše predočili, pretpostavimo da na radnoj površini imate otvorene tri slike u programu Bojanje. Ako na programskoj traci ima dovoljno prostora, prikazat će se tri zasebna gumba koji predstavljaju prozore programa Bojanje:

Slika programske trake s tri odvojena gumba
Tri prozora programa Bojanje prikazana kao zasebni gumbi na programskoj traci

Ako ste, međutim, otvorili mnogo programa, programska traka sažima ta tri gumba u jedan, koji prikazuje naziv grupe (Bojanje) i broj stavki u grupi (3). Klikom na gumb prikazat će se izbornik s popisom datoteka u grupi:

Slika koja prikazuje tri datoteke grupirane u jedan gumb programske trake
Tri prozora programa Bojanje grupirana u jedan gumb na programskoj traci

Klikom na jednu od stavki na izborniku aktivirat će se njezin prozor i postati vidljiv.

Savjet

 • Da biste zatvorili sve stavke unutar grupe, desnom tipkom miša kliknite gumb grupe na programskoj traci, a zatim kliknite Zatvori grupu.

Pretpregledi otvorenih prozora

Kada premjestite pokazivač miša nad programsku traku, pojavit će se sličica koja prikazuje umanjenu varijantu odgovarajućeg prozora. Ovaj je pretpregled, poznat kao minijatura, posebno koristan ako putem samog naziva ne možete identificirati prozor. U slučaju da se u nekom od prozora reproducira videozapis ili animacija, reprodukcija će se nastaviti i u pretpregledu.

Slika pokazivača miša na gumbu na programskoj traci, s pretpregledom prozora
Pokazivanjem na gumb prozora na programskoj traci prikazuje se pretpregled prozora

Kada mišem pokažete na grupirani gumb na programskoj traci, vidjet ćete niz pretpregleda, ali će samo najgornji biti vidljiv.

Napomena

 • Pretpregled prozora programske trake neće raditi ako na računalu nije pokrenut Windows Aero, vrhunska vizualna značajka sustava Windows Vista. Aero nije dostupan u sustavu Windows Vista Starter ni Windows Vista Home Basic. Dodatne informacije potražite u odjeljku Što je Windows Aero?

Traka za brzo pokretanje

Odmah desno od gumba Start nalazi se traka za brzo pokretanje. Kao što samo ime govori, ona vam omogućuje pokretanje programa jednim klikom. Kliknite, na primjer, ikonu Internet Explorer Slika ikone programa Internet Explorer da biste otvorili taj program.
Slika alatne trake za brzo pokretanje
Traka za brzo pokretanje leži desno od gumba Start

Možete je prilagoditi dodavanjem omiljenih programa. Pronađite program na izborniku Start, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite Dodaj u Brzo pokretanje. (Ako vam ta mogućnost nije dostupna, možete povući ikonu programa na traku za brzo pokretanje.) Ikona programa pojavit će se na traci. Da biste je uklonili s trake, kliknite je desnom tipkom miša, kliknite Izbriši, a zatim Da.

Prema zadanim postavkama alatna traka za brzo pokretanje sadrži i dva posebna gumba. Kliknite gumb Prikaži radnu površinuSlika ikone Prikaz radne površine da biste privremeno sakrili sve otvorene prozore i prikazali radnu površinu. Kliknite ga ponovo da biste ponovo prikazali sve prozore. Kliknite gumb Prebacivanje između prozoraSlika gumba Prebacivanje između prozora da biste se prebacili iz jednog otvorenog prozora u drugi pomoću značajke Windows Flip 3D. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rad s prozorima.

Napomene

 • Ako ne vidite ikone koje ste dodali na alatnu traku za brzo pokretanje, nego umjesto toga vidite dvostruke ševrone Slika dvostrukih ševrona na alatnoj traci za brzo pokretanje , znači da ikone ne stanu na alatnu traku. Možete kliknuti dvostruke ševrone da biste pristupili skrivenim programima na alatnoj traci, ali je bolje promijeniti joj veličinu da biste im i dalje mogli pristupati jednim klikom.

  Promjena veličine trake za brzo pokretanje

  1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na programskoj traci, a zatim kliknite Zaključaj programsku traku da biste uklonili kvačicu i otključali je.

  2. Vucite pokazivač promjene veličine alatne trake udesno (vidi sliku), dok sve ikone postanu vidljive.

   Slika alatne trake za brzo pokretanje na kojoj je vidljiv pokazivač promjene veličine alatne trake
   Povlačenje pokazivača promjene veličine trake za brzo pokretanje
 • Ako na računalu nije pokrenut Windows Aero, klikom na gumb Prebacivanje između prozora nećete moći otvoriti Flip 3D. Umjesto toga vidjet ćete prozor koji biste vidjeli da na tipkovnici pritisnete ALT+TAB.

Područje obavijesti

Područje obavijesti nalazi se na desnoj strani programske trake, a sadrži sat i grupu ikona. Izgleda kako je prikazano:

Slika područja obavijesti programske trake
Područje obavijesti programske trake

Te ikone pokazuju stanje vašeg računala odnosno omogućuju pristup određenim postavkama. Broj ikona ovisi o programima ili servisima instaliranima na računalu te načinu na koji je proizvođač podesio računalo.

Kada pomaknete pokazivač miša nad određenu ikonu, vidjet ćete njezin naziv ili stanje postavke. Pokazivanjem, na primjer, na ikonu glasnoće Slika ikone glasnoće u području obavijesti programske trake prikazat će se razina glasnoće zvučnika računala. Pokazivanjem na ikonu mreže Slika ikone mreže u području obavijesti programske trake prikazat će se informacija o tome jeste li povezani s mrežom, brzina veze i jačina signala.

Dvoklikom na ikonu na području obavijesti otvorit će se program ili njemu pridružene postavke. Dvoklikom na ikonu glasnoće, na primjer, otvorit će se kontrola glasnoće. Dvoklikom na ikonu mreže otvorit će se Mrežni centar i centar za dijeljenje.

Povremeno će neka od ikona na području obavijesti prikazati maleni skočni prozor (tzv. obavijest) kojim vas se obavještava o nečemu. Nakon dodavanja novog hardverskog uređaja računalu možete, na primjer, ugledati sljedeće:

Slika obavijesti s porukom "Vaši su uređaji spremni za korištenje"
Područje obavijesti prikazuje poruku nakon instaliranja novog hardvera
Kliknite gumb ZatvoriSlika gumba za zatvaranje obavijesti u gornjem desnom kutu obavijesti da biste je odbacili. Ako ništa ne učinite, obavijest će nakon nekoliko sekundi nestati sama od sebe.

Da bi se smanjila prenatrpanost, Windows će sakriti ikone na području obavijesti kada ih dulje vremena ne koristite. Klikom na gumb Prikaži skrivene ikone skrivene ikone privremeno postaju vidljive.

Slika područja obavijesti programske trake na kojoj je vidljiv gumb Prikaži skrivene ikone
Klikom na gumb Prikaži skrivene ikone prikazuju se sve ikone na području obavijesti

Prilagodba programske trake

Postoji mnogo načina na koje programsku traku možete prilagoditi svojim željama i potrebama. Možete, na primjer, premjestiti cijelu programsku traku uz lijevi, desni ili gornji rub zaslona. Možete dodavati alatne trake na nju, povećati je, a Windows je može automatski sakriti kada je ne koristite. Dodatne informacije potražite u sljedećim temama: