Tipkovni su prečaci kombinacije dviju ili više tipki pritiskom kojih se mogu izvoditi zadaci za koje je obično potrebno koristiti miš ili neki drugi pokazivački uređaj. Tipkovni prečaci olakšavaju interakciju s računalom te štede vrijeme i trud dok radite sa sustavom Windows i drugim programima.

Većina programa nudi i ubrzivačke tipke koje olakšavaju rad s izbornicima i drugim naredbama. Ubrzivačke tipke potražite na izbornicima programa. Ako je slovo na izborniku podcrtano, to obično znači da će pritisak na tipku ALT u kombinaciji s podcrtanim slovom imati isti učinak kao i klik na tu stavku izbornika.

U nekim programima, kao što su Paint i WordPad, pritisak na tipku Alt prikazuje naredbe koje su označene tipkama koje možete pritisnuti za njihovo korištenje.

Za otvaranje programa možete stvoriti i nove tipkovne prečace. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje tipkovnih prečaca za otvaranje programa.

Pokaži sve

Tipkovni prečaci namijenjeni olakšanom pristupu

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace koji olakšavaju rad s računalom.

Pritisnite Željena radnja
Pritisnite

Desnu tipku Shift na osam sekundi

Željena radnja

Uključili i isključili filtarske tipke

Pritisnite

Lijevi Alt+lijevi Shift+PrtScn (ili PrtScn)

Željena radnja

Uključili i isključili visoki kontrast

Pritisnite

Lijevi Alt+lijevi Shift+Num Lock

Željena radnja

Uključili i isključili tipke miša

Pritisnite

Pet puta tipku Shift

Željena radnja

Uključili i isključili ljepljive tipke

Pritisnite

Tipku NUM LOCK na pet sekundi

Željena radnja

Uključili i isključili tipke za prebacivanje

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + U
Željena radnja

Otvorili centar za olakšani pristup

Opći tipkovni prečaci

Sljedeća tablica sadrži opće tipkovne prečace.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

F1

da biste...

prikazali zaslonsku pomoć

Pritisnite

Ctrl+C (ili Ctrl+Insert)

da biste...

Kopirali odabranu stavku

Pritisnite

Ctrl+X

da biste...

Izrezali odabranu stavku

Pritisnite

Ctrl+V (ili Shift+Insert)

da biste...

Zalijepili odabranu stavku

Pritisnite

Ctrl+Z

da biste...

Poništili zadnju akciju

Pritisnite

Ctrl+Y

da biste...

Ponovili akciju

Pritisnite

Delete (ili Ctrl+D)

da biste...

Izbrisali odabranu stavku i premjestili je u koš za smeće

Pritisnite

Shift+Delete

da biste...

Izbrisali odabranu stavku bez premještanja u koš za smeće

Pritisnite

F2

da biste...

Preimenovali odabranu stavku

Pritisnite

Ctrl + strelica desno

da biste...

Premjestili pokazivač na početak sljedeće riječi

Pritisnite

Ctrl + strelica lijevo

da biste...

Premjestili pokazivač na početak prethodne riječi

Pritisnite

Ctrl+strelica dolje

da biste...

Premjestili pokazivač na početak sljedećeg odlomka

Pritisnite

Ctrl+strelica gore

da biste...

Premjestili pokazivač na početak prethodnog odlomka

Pritisnite

Ctrl + Shift + strelica

da biste...

Odabrali blok teksta

Pritisnite

Shift + strelica

da biste...

Odabrali više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili pak odabrali tekst unutar dokumenta

Pritisnite

Ctrl + bilo koja strelica + razmaknica

da biste...

Odabrali više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite

Ctrl+A

da biste...

Odabrali sve stavke u dokumentu ili prozoru

Pritisnite

F3

da biste...

Potražili datoteku ili mapu

Pritisnite

Alt+Enter

da biste...

Pogledali svojstva odabrane stavke

Pritisnite

Alt+F4

da biste...

Zatvorili aktivnu stavku ili program

Pritisnite

Alt+razmaknica

da biste...

Otvorili izbornik prečaca za aktivni prozor

Pritisnite

Ctrl+F4

da biste...

Zatvorili aktivni dokument (u programima koji omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)

Pritisnite

Alt+Tab

da biste...

Prelazili s jedne na drugu otvorenu stavku

Pritisnite

Ctrl+Alt+Tab

da biste...

Prelazili s jedne na drugu otvorenu stavku pomoću tipki sa strelicama

Pritisnite

Ctrl+kotačić miša

da biste...

Promijenili veličinu ikona na radnoj površini

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB
da biste...

Kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D

Pritisnite
CTRL + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB
da biste...

Služeći se tipkama sa strelicama kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D

Pritisnite

Alt+Esc

da biste...

Kružili od stavke do stavke redoslijedom kojim su otvarane

Pritisnite

F6

da biste...

Kružili od elementa do elementa u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite

F4

da biste...

Prikazali popis adresnih traka u programu Windows Explorer

Pritisnite

Shift+F10

da biste...

Prikazali izbornik prečaca za odabranu stavku

Pritisnite

Ctrl+Esc

da biste...

Otvorili izbornik Start

Pritisnite

ALT+podcrtano slovo

da biste...

Prikazali odgovarajući izbornik

Pritisnite

ALT+podcrtano slovo

da biste...

Izveli naredbu s izbornika (ili neku drugu podcrtanu naredbu)

Pritisnite

F10

da biste...

Aktivirali traku izbornika u aktivnom programu

Pritisnite

Desna strelica

da biste...

Otvorili sljedeći izbornik s desne strane ili podizbornik

Pritisnite

Lijeva strelica

da biste...

Otvorili sljedeći izbornik s lijeve strane ili zatvorili podizbornik

Pritisnite

F5 (ili Ctrl+R)

da biste...

Osvježili aktivni prozor

Pritisnite

Alt+ strelica gore

da biste...

Pogledali mapu koja se nalazi jednu razinu gore u programu Windows Explorer

Pritisnite

Esc

da biste...

Odustali od trenutnog zadatka

Pritisnite

Ctrl+Shift+Esc

da biste...

Otvorili upravitelj zadataka

Pritisnite

Shift pri umetanju CD-a

da biste...

Zaustavili automatsko pokretanje CD-a

Pritisnite

Lijevi Alt+Shift

da biste...

Promijenili jezik unosa kada je omogućeno više jezika unosa.

Pritisnite

Ctrl+Shift

da biste...

Promijenili raspored tipkovnice kada je omogućeno više rasporeda tipkovnice

Pritisnite

Desni ili lijevi Ctrl+Shift

da biste...

Promijenili smjer čitanja teksta u jezicima kojise čitaju zdesna ulijevo

Tipkovni prečaci dijaloških okvira

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s dijaloškim okvirima.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Ctrl+Tab

da biste...

Išli naprijed kroz kartice

Pritisnite

Ctrl+Shift+Tab

da biste...

Išli natrag kroz kartice

Pritisnite

Tab

da biste...

Išli naprijed kroz mogućnosti

Pritisnite

Shift+Tab

da biste...

Išli natrag kroz mogućnosti

Pritisnite

ALT+podcrtano slovo

da biste...

Izveli naredbu (ili odabrali mogućnost) koja ide uz to slovo

Pritisnite

Enter

da biste...

Izbjegli klikanje mišem za mnoge odabrane naredbe

Pritisnite

Razmaknica

da biste...

Potvrdili ili poništili potvrdni okvir ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir

Pritisnite

Tipke sa strelicama

da biste...

Odabrali gumb ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti

Pritisnite

F1

da biste...

Prikazali zaslonsku pomoć

Pritisnite

F4

da biste...

Prikazali stavke na aktivnom popisu

Pritisnite

Backspace

da biste...

Otvorili mapu koja se nalazi jednu razinu gore ako je odabrana mapa dijaloški okvir Spremanje kao ili Otvaranje

Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace koji koriste tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows.
Pritisnite da biste...
Pritisnite
Windows Tipku s logotipom sustava Windows Slika tipke s logotipom sustava Windows
da biste...

Otvorili ili zatvorili izbornik Start.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Pause
da biste...

Prikazali dijaloški okvir Svojstva sustava.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + D
da biste...

Prikazali radnu površinu.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + M
da biste...

Minimizirali sve prozore.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift+M
da biste...

Vratili minimizirane prozore na radnu površinu.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + E
da biste...

Otvorili Računalo.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + F
da biste...

Potražili datoteku ili mapu.

Pritisnite
Ctrl + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + F
da biste...

Potražili druga računala (ako ste na mreži).

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + L
da biste...

Zaključali računalo ili promijenili korisnika.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + R
da biste...

Otvorili dijaloški okvir Pokreni.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + T
da biste...

Kružili od programa do programa na programskoj traci.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustavaWindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj
da biste...

Pokrenuli program prikvačen na programsku traku na mjesto određeno tim brojem. Prešli na taj program ako je već pokrenut.

Pritisnite
Shift+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj
da biste...

Pokrenuli novu instancu programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Pritisnite
Ctrl+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj
da biste...

Prešli na zadnji aktivni prozor programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Pritisnite
Alt+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+broj
da biste...

Otvorili skočni popis programa prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB
da biste...

Kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D.

Pritisnite
Ctrl + tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + TAB
da biste...

Služeći se tipkama sa strelicama kružili od programa do programa na programskoj traci pomoću mogućnosti Aero Flip 3-D.

Pritisnite
Ctrl+ tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + B
da biste...

Prebacili se u program koji je prikazao poruku u području obavijesti.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + razmaknicu
da biste...

Pretpregledali radnu površinu.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica gore
da biste...

Maksimizirali prozor.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica lijevo
da biste...

Maksimizirali prozor na lijevoj strani zaslona.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica desno
da biste...

Maksimizirali prozor na desnoj strani zaslona.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + strelica dolje
da biste...

Minimalizirali prozor.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Home
da biste...

Minimizirali sve osim aktivnog prozora.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift + strelica gore
da biste...

Rastegnuli prozor do vrha i do dna zaslona.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Shift + strelica lijevo ili strelica desno
da biste...

Premjestili prozor sa zaslona jednog monitora na drugi.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + P
da biste...

Odabrali prezentacijski način prikaza.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + G
da biste...

Kružili kroz programčiće.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + U
da biste...

Otvorili Centar za olakšani pristup.

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + X
da biste...

Otvorili Centar za mobilnost sustava Windows.

Tipkovni prečaci programa Windows Explorer

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s prozorima i mapama programa Windows Explorer.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Ctrl+N

da biste...

Otvorili novi prozor

Pritisnite

Ctrl+W

da biste...

Zatvorili trenutni prozor

Pritisnite

Ctrl+Shift+N

da biste...

Stvorili novu mapu

Pritisnite

End

da biste...

Prikazali dno aktivnog prozora

Pritisnite

Home

da biste...

Prikazali vrh aktivnog prozora

Pritisnite

F11

da biste...

Maksimizirali ili minimizirali aktivni prozor

Pritisnite

Ctrl + točka (.)

da biste...

Rotirali sliku u smjeru kazaljke na satu

Pritisnite

Ctrl + zarez (,)

da biste...

Rotirali sliku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu

Pritisnite

Num Lock + zvjezdica (*) na numeričkoj tipkovnici

da biste...

Prikazali sve podmape odabrane mape

Pritisnite

Num Lock+ znak plus (+) na numeričkoj tipkovnici

da biste...

Prikazali sadržaj odabrane mape

Pritisnite

Num Lock + znak plus (+) na numeričkoj tipkovnici

da biste...

Saželi odabranu mapu

Pritisnite

Lijeva strelica

da biste...

Saželi trenutni odabir (ako je proširen) ili odabrali nadređenu mapu

Pritisnite

Alt+Enter

da biste...

Za odabranu stavku otvorili dijaloški okvir Svojstva

Pritisnite

Alt+P

da biste...

Prikazali okno za pretpregled

Pritisnite

Alt+strelica lijevo

da biste...

Pogledali prethodnu mapu

Pritisnite

Backspace

da biste...

Pogledali prethodnu mapu

Pritisnite

Desna strelica

da biste...

Prikazali trenutni odabir (ako je sažet) ili odabrali prvu podmapu

Pritisnite

Alt+strelica desno

da biste...

Prikazali sljedeću mapu

Pritisnite

ALT+strelica gore

da biste...

Prikazali nadređenu mapu

Pritisnite

Ctrl+Shift+E

da biste...

Prikazali sve mape iznad odabrane mape

Pritisnite

Ctrl+kotačić miša

da biste...

Promijenili veličinu i izgled ikona datoteka i mapa.

Pritisnite

Alt+D

da biste...

Odabrali adresnu traku

Pritisnite

Ctrl+E

da biste...

Odabrali okvir za pretraživanje

Pritisnite

Ctrl+F

da biste...

Odabrali okvir za pretraživanje

Tipkovni prečaci programske trake

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad sa stavkama na programskoj traci.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Shift+klik na gumb programske trake

da biste...

Otvorili program ili brzo otvorili još jednu instancu programa

Pritisnite

Ctrl+Shift+klik na gumb programske trake

da biste...

Otvorili program kao administrator

Pritisnite

Shift+klik desnom tipkom miša na gumb programske trake

da biste...

Prikazali izbornik prozora za program

Pritisnite

Shift+klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trake

da biste...

Prikazali izbornik prozora za grupu

Pritisnite

Ctrl+klik na grupirani gumb

da biste...

Kružili kroz prozore grupe

Tipkovni prečaci povećala

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s povećalom.

Pritisnite da biste...
Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows+ znak plus (+) ili minus (-)
da biste...

Zumirali

Pritisnite

Ctrl+Alt+razmaknica

da biste...

Pretpregledali radnu površinu u načinu prikaza preko cijelog zaslona

Pritisnite

Ctrl+Alt+F

da biste...

Prešli u način prikaza na cijelom zaslonu

Pritisnite

Ctrl+Alt+L

da biste...

Prešli u način leće

Pritisnite

Ctrl+Alt+D

da biste...

Prešli u usidreni način rada

Pritisnite

Ctrl+Alt+I

da biste...

Obrnuli boje

Pritisnite

Ctrl+Alt+strelice

da biste...

Pomicali se u smjeru strelica

Pritisnite

Ctrl+Alt+R

da biste...

Promijenili veličinu leće

Pritisnite
Tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + Esc
da biste...

Izašli iz povećala

Tipkovni prečaci za vezu s udaljenom radnom površinom

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s vezom na udaljenu radnu površinu.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Alt+Page Up

da biste...

Prešli iz programa u program slijeva nadesno.

Pritisnite

Alt+Page Down

da biste...

Prešli iz programa u program zdesna nalijevo.

Pritisnite

Alt+Insert

da biste...

Kružili iz programa u program redoslijedom kojim su pokrenuti.

Pritisnite

Alt+Home

da biste...

Prikazali izbornik Start.

Pritisnite

Ctrl+Alt+Break

da biste...

Prebacivali se iz prozora u prikaz na cijelom zaslonu i obratno.

Pritisnite

Ctrl+Alt+End

da biste...

Prikazali dijaloški okvir Sigurnost sustava Windows.

Pritisnite

Alt+Delete

da biste...

Prikazali sistemski izbornik.

Pritisnite

Ctrl+Alt+minus (-) na numeričkom dijelu tipkovnice

da biste...

Smjestili kopiju aktivnog prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ista funkcija kao pritisak na tipke Alt+PrtScn na lokalnom računalu).

Pritisnite

Ctrl+Alt+plus (+) na numeričkom dijelu tipkovnice

da biste...

Smjestili kopiju cijele površine prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ista funkcija kao pritisak na tipku PrtScn na lokalnom računalu).

Pritisnite

Ctrl+Alt+strelica desno

da biste...

Prebacili s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (na primjer gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.

Pritisnite

Ctrl+Alt+strelica lijevo

da biste...

Prebacili s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (na primjer gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.

Napomena

  • Ctrl+Alt+Break i Ctrl+Alt+End na raspolaganju su u svim sesijama udaljene radne površine, čak i ako ste postavili udaljeno računalo da prepoznaje tipkovne prečace sustava Windows.

Tipkovni prečaci za Paint

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom Paint.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Ctrl+N

da biste...

Stvorili novu sliku

Pritisnite

Ctrl+O

da biste...

Otvorili postojeću sliku

Pritisnite

Ctrl+S

da biste...

Spremili promjene na slici

Pritisnite

F12

da biste...

Spremili sliku kao novu datoteku

Pritisnite

Ctrl+P

da biste...

Ispisali sliku

Pritisnite

Alt+F4

da biste...

Zatvorili sliku i njen prozor u programu Paint

Pritisnite

Ctrl+Z

da biste...

Poništavanje promjene

Pritisnite

Ctrl+Y

da biste...

Ponavljanje poništene promjene

Pritisnite

Ctrl+A

da biste...

Odabrali cijelu sliku

Pritisnite

Ctrl+X

da biste...

Izrezivanje odabira

Pritisnite

Ctrl+C

da biste...

Kopiranje odabira u međuspremnik

Pritisnite

Ctrl+V

da biste...

Lijepljenje odabira iz međuspremnika

Pritisnite

Desna strelica

da biste...

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel nadesno

Pritisnite

Lijeva strelica

da biste...

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel nalijevo

Pritisnite

Strelica dolje

da biste...

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel prema dolje

Pritisnite

Strelica gore

da biste...

Pomaknuli odabir ili aktivni oblik za jedan piksel prema gore

Pritisnite

Esc

da biste...

Odustajanje od odabira

Pritisnite

Izbriši

da biste...

Brisanje odabira

Pritisnite

Ctrl+B

da biste...

Podebljali odabrani tekst

Pritisnite

Ctrl++

da biste...

Povećali širinu kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Pritisnite

Ctrl+-

da biste...

Smanjili širinu kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Pritisnite

Ctrl+I

da biste...

Nakosili odabrani tekst

Pritisnite

Ctrl+U

da biste...

Podcrtali odabrani tekst

Pritisnite

Ctrl+E

da biste...

Otvorili dijaloški okvir Svojstva

Pritisnite

Ctrl+W

da biste...

Otvorili dijaloški okvir Promjena veličine i ukošenosti

Pritisnite

Ctrl+Page Up

da biste...

Povećavali

Pritisnite

Ctrl+Page Down

da biste...

Smanjivali

Pritisnite

F11

da biste...

Prikazali sliku u načinu prikaza na cijelom zaslonu

Pritisnite

Ctrl+R

da biste...

Prikazali ili sakrili ravnalo

Pritisnite

Ctrl+G

da biste...

Prikazali ili sakrili crte rešetke

Pritisnite

F10 ili Alt

da biste...

Prikazali savjete za tipke

Pritisnite

Shift+F10

da biste...

Prikazali trenutni izbornik kratica

Pritisnite

F1

da biste...

Otvorili pomoć za Paint

Tipkovni prečaci programa WordPad

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom WordPad.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Ctrl+N

da biste...

Stvorili novi dokument

Pritisnite

Ctrl+O

da biste...

Otvorili postojeći dokument

Pritisnite

Ctrl+S

da biste...

Spremili promjene u dokumentu

Pritisnite

F12

da biste...

Spremili dokument kao novu datoteku

Pritisnite

Ctrl+P

da biste...

Ispisali dokument

Pritisnite

Alt+F4

da biste...

Zatvorili WordPad

Pritisnite

Ctrl+Z

da biste...

Poništili promjenu

Pritisnite

Ctrl+Y

da biste...

Ponovili poništenu promjenu

Pritisnite

Ctrl+A

da biste...

Odabrali cijeli dokument

Pritisnite

Ctrl+X

da biste...

Izrezali odabir

Pritisnite

Ctrl+C

da biste...

Kopirali odabir u međuspremnik

Pritisnite

Ctrl+V

da biste...

Zalijepili odabir iz međuspremnika

Pritisnite

Ctrl+B

da biste...

Podebljali odabrani tekst

Pritisnite

Ctrl+I

da biste...

Odabrani tekst pisali kurzivom

Pritisnite

Ctrl+U

da biste...

Podcrtali odabrani tekst

Pritisnite

Ctrl+=

da biste...

Odabrani tekst stavili u indeks

Pritisnite

Ctrl+Shift+=

da biste...

Odabrani tekst stavili u eksponent

Pritisnite

Ctrl+L

da biste...

Poravnali tekst ulijevo

Pritisnite

Ctrl+E

da biste...

Poravnali tekst po sredini

Pritisnite

Ctrl+R

da biste...

Poravnali tekst udesno

Pritisnite

Ctrl+J

da biste...

Poravnali tekst

Pritisnite

Ctrl+1

da biste...

Postavili jednostruki prored

Pritisnite

Ctrl+2

da biste...

Postavili dvostruki prored

Pritisnite

Ctrl+5

da biste...

Postavili prored od retka i pol

Pritisnite

Ctrl+Shift+>

da biste...

Povećali veličinu fonta

Pritisnite

Ctrl+Shift+<

da biste...

Smanjili veličinu fonta

Pritisnite

Ctrl+Shift+A

da biste...

Promijenili slova u velika slova

Pritisnite

Ctrl+Shift+L

da biste...

Promijenili vrstu grafičke oznake

Pritisnite

Ctrl+D

da biste...

Umetnuli crtež iz programa Microsoft Paint

Pritisnite

Ctrl+F

da biste...

Pronašli tekst u dokumentu

Pritisnite

F3

da biste...

Pronašli sljedeće pojavljivanje teksta u dijaloškom okviru Traži

Pritisnite

Ctrl+H

da biste...

Zamijenili tekst u dokumentu

Pritisnite

Ctrl+strelica lijevo

da biste...

Pomaknuli pokazivač jednu riječ ulijevo

Pritisnite

Ctrl+strelica desno

da biste...

Pomaknuli pokazivač jednu riječ udesno

Pritisnite

Ctrl+strelica gore

da biste...

Pomaknuli pokazivač jedan redak iznad

Pritisnite

Ctrl+strelica dolje

da biste...

Pomaknuli pokazivač jedan redak ispod

Pritisnite

Ctrl+Home

da biste...

Pomaknuli se na početak dokumenta

Pritisnite

Ctrl+End

da biste...

Pomaknuli se na kraj dokumenta

Pritisnite

Ctrl+Page Up

da biste...

Pomaknuli se za jednu stranicu naprijed

Pritisnite

Ctrl+Page Down

da biste...

Pomaknuli se za jednu stranicu natrag

Pritisnite

Ctrl+Delete

da biste...

Izbrisali sljedeću riječ

Pritisnite

F10

da biste...

Prikazali savjete za tipke

Pritisnite

Shift+F10

da biste...

Prikazali trenutni izbornik kratica

Pritisnite

F1

da biste...

Otvorili pomoć za WordPad

Tipkovni prečaci kalkulatora

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s kalkulatorom.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Alt+1

da biste...

Prebacili se u standardni način

Pritisnite

Alt+2

da biste...

Prebacili se u znanstveni način

Pritisnite

Alt+3

da biste...

Prebacili se u programerski način

Pritisnite

Alt+4

da biste...

Prebacili se u statistički način

Pritisnite

Ctrl+E

da biste...

Otvorili izračun datuma

Pritisnite

Ctrl+H

da biste...

Uključili ili isključili povijest izračuna

Pritisnite

Ctrl+U

da biste...

Otvorili pretvorbu jedinica

Pritisnite

Alt+C

da biste...

Izračunali ili riješili izračune datuma i radne listove

Pritisnite

F1

da biste...

Otvorili pomoć za kalkulator

Pritisnite

Ctrl+Q

da biste...

Pritisnuli gumb M-

Pritisnite

Ctrl+P

da biste...

Pritisnuli gumb M+

Pritisnite

Ctrl+M

da biste...

Pritisnuli gumb MS

Pritisnite

Ctrl+R

da biste...

Pritisnuli gumb MR

Pritisnite

Ctrl+L

da biste...

Pritisnuli gumb MC

Pritisnite

%

da biste...

Pritisnuli gumb %

Pritisnite

F9

da biste...

Pritisnuli gumb +/-

Pritisnite

/

da biste...

Pritisnuli gumb /

Pritisnite

*

da biste...

Pritisnuli gumb *

Pritisnite

+

da biste...

Pritisnuli gumb +

Pritisnite

-

da biste...

Pritisnuli gumb -

Pritisnite

R

da biste...

Pritisnuli gumb 1/x

Pritisnite

@

da biste...

Pritisnuli gumb za korijen

Pritisnite

0-9

da biste...

Pritisnuli numeričke gumbe (0 - 9)

Pritisnite

=

da biste...

Pritisnuli gumb =

Pritisnite

.

da biste...

Pritisnuli gumb . (decimalna točka)

Pritisnite

Backspace

da biste...

Pritisnuli gumb Backspace

Pritisnite

Esc

da biste...

Pritisnuli gumb C

Pritisnite

Del

da biste...

Pritisnuli gumb CE

Pritisnite

Ctrl+Shift+D

da biste...

Izbrisali povijest izračuna

Pritisnite

F2

da biste...

Uredili povijest izračuna

Pritisnite

Strelica gore

da biste...

Pomicali se prema gore u povijesti izračuna

Pritisnite

Strelica dolje

da biste...

Pomicali se prema dolje u povijesti izračuna

Pritisnite

Esc

da biste...

Poništili uređivanje povijesti izračuna

Pritisnite

Enter

da biste...

Ponovo izračunali povijest izračuna nakon uređivanja

Pritisnite

F3

da biste...

Odabrali Degrees u znanstvenom načinu

Pritisnite

F4

da biste...

Odabrali Radians u znanstvenom načinu

Pritisnite

F5

da biste...

Odabrali Grads u znanstvenom načinu

Pritisnite

I

da biste...

Pritisnuli gumb Inv u znanstvenom načinu

Pritisnite

D

da biste...

Pritisnuli gumb Mod u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+S

da biste...

Pritisnuli gumb sinh u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+O

da biste...

Pritisnuli gumb cosh u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+T

da biste...

Pritisnuli gumb tanh u znanstvenom načinu

Pritisnite

(

da biste...

Pritisnuli gumb ( u znanstvenom načinu

Pritisnite

)

da biste...

Pritisnuli gumb ) u znanstvenom načinu

Pritisnite

N

da biste...

Pritisnuli gumb ln u znanstvenom načinu

Pritisnite

;

da biste...

Pritisnuli gumb Int u znanstvenom načinu

Pritisnite

S

da biste...

Pritisnuli gumb sin u znanstvenom načinu

Pritisnite

O

da biste...

Pritisnuli gumb cos u znanstvenom načinu

Pritisnite

T

da biste...

Pritisnuli gumb tan u znanstvenom načinu

Pritisnite

M

da biste...

Pritisnuli gumb dms u znanstvenom načinu

Pritisnite

P

da biste...

Pritisnuli gumb pi u znanstvenom načinu

Pritisnite

V

da biste...

Pritisnuli gumbe F - E u znanstvenom načinu

Pritisnite

X

da biste...

Pritisnuli gumb Exp u znanstvenom načinu

Pritisnite

Q

da biste...

Pritisnuli gumb x^2 u znanstvenom načinu

Pritisnite

Y

da biste...

Pritisnuli gumb x^y u znanstvenom načinu

Pritisnite

#

da biste...

Pritisnuli gumb x^3 u znanstvenom načinu

Pritisnite

L

da biste...

Pritisnuli gumb log u znanstvenom načinu

Pritisnite

!

da biste...

Pritisnuli gumb n! u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+Y

da biste...

Pritisnuli gumb y√x u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+B

da biste...

Pritisnuli gumb 3√x u znanstvenom načinu

Pritisnite

Ctrl+G

da biste...

Pritisnuli gumb 10x u znanstvenom načinu

Pritisnite

F5

da biste...

Odabrali Hex u programerskom načinu

Pritisnite

F6

da biste...

Odabrali Dec u programerskom načinu

Pritisnite

F7

da biste...

Odabrali Oct u programerskom načinu

Pritisnite

F8

da biste...

Odabrali Bin u programerskom načinu

Pritisnite

F12

da biste...

Odabrali Qword u programerskom načinu

Pritisnite

F2

da biste...

Odabrali Dword u programerskom načinu

Pritisnite

F3

da biste...

Odabrali Word u programerskom načinu

Pritisnite

F4

da biste...

Odabrali Byte u programerskom načinu

Pritisnite

K

da biste...

Pritisnuli gumb RoR u programerskom načinu

Pritisnite

J

da biste...

Pritisnuli gumb RoL u programerskom načinu

Pritisnite

<

da biste...

Pritisnuli gumb Lsh u programerskom načinu

Pritisnite

>

da biste...

Pritisnuli gumb Rsh u programerskom načinu

Pritisnite

%

da biste...

Pritisnuli gumb Mod u programerskom načinu

Pritisnite

(

da biste...

Pritisnuli gumb ( u programerskom načinu

Pritisnite

)

da biste...

Pritisnuli gumb ) u programerskom načinu

Pritisnite

|

da biste...

Pritisnuli gumb Or u programerskom načinu

Pritisnite

^

da biste...

Pritisnuli gumb Xor u programerskom načinu

Pritisnite

~

da biste...

Pritisnuli gumb Not u programerskom načinu

Pritisnite

&

da biste...

Pritisnuli gumb And u programerskom načinu

Pritisnite

A-F

da biste...

Pritisnuli gumbe A-F u programerskom načinu

Pritisnite

Razmaknica

da biste...

Promijenili vrijednost bita u programerskom načinu

Pritisnite

A

da biste...

Pritisnuli gumb Average u programerskom načinu

Pritisnite

Ctrl+A

da biste...

Pritisnuli gumb Average Sq u programerskom načinu

Pritisnite

S

da biste...

Pritisnuli gumb Sum u programerskom načinu

Pritisnite

Ctrl+S

da biste...

Pritisnuli gumb Sum Sq u programerskom načinu

Pritisnite

T

da biste...

Pritisnuli gumb S.D. u programerskom načinu

Pritisnite

Ctrl+T

da biste...

Pritisnuli gumb Inv S.D. u programerskom načinu

Pritisnite

D

da biste...

Pritisnuli gumb CAD u statističkom načinu

Tipkovni prečaci programa Windows Journal

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom Windows Journal.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Ctrl+N

da biste...

Započeli novu bilješku

Pritisnite

Ctrl+O

da biste...

Otvorili nedavno korištenu bilješku

Pritisnite

Ctrl+S

da biste...

Spremili promjene u bilješci

Pritisnite

Ctrl+Shift+V

da biste...

Premjestili bilješku u određenu mapu

Pritisnite

Ctrl+P

da biste...

Ispisali bilješku

Pritisnite

Alt+F4

da biste...

Zatvorili bilješku i njen prozor u programu Journal

Pritisnite

Ctrl+Z

da biste...

Poništili promjenu

Pritisnite

Ctrl+Y

da biste...

Ponovili poništenu promjenu

Pritisnite

Ctrl+A

da biste...

Odabrali sve stavke na stranici

Pritisnite

Ctrl+X

da biste...

Izrezali odabir

Pritisnite

Ctrl+C

da biste...

Kopirali odabir u međuspremnik

Pritisnite

Ctrl+V

da biste...

Zalijepili odabir iz međuspremnika

Pritisnite

Esc

da biste...

Odustali od odabira

Pritisnite

Delete

da biste...

Izbrisali odabir

Pritisnite

Ctrl+F

da biste...

Pokrenuli osnovno pretraživanje

Pritisnite

Ctrl+G

da biste...

Otišli na stranicu

Pritisnite

F5

da biste...

Osvježili rezultate pretraživanja

Pritisnite

F5

da biste...

Osvježili popis bilješki

Pritisnite

F6

da biste...

Prešli s popisa bilješke na bilješku i s bilješke na popis bilješki

Pritisnite

Ctrl+Shift+C

da biste...

Prikazali izbornik prečaca za zaglavlja stupaca na popisu bilješki

Pritisnite

F11

da biste...

Prikazali bilješku u načinu prikaza na cijelom zaslonu

Pritisnite

F1

da biste...

Otvorili pomoć za Journal

Tipkovni prečaci preglednika zaslonske pomoći sustava Windows

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s preglednikom zaslonske pomoći.

Pritisnite da biste...
Pritisnite

Alt+C

da biste...

Prikazali sadržaj

Pritisnite

Alt+N

da biste...

Prikazali izbornik Postavke veze

Pritisnite

F10

da biste...

Prikazali izbornik Mogućnosti

Pritisnite

ALT+strelica lijevo

da biste...

Vratili se na prethodnu pogledanu temu

Pritisnite

Alt+strelica desno

da biste...

Prešli na na sljedeću (već pogledanu) temu

Pritisnite

Alt+A

da biste...

Prikazali stranicu službe za korisnike

Pritisnite

Alt+Home

da biste...

Prikazali početnu stranicu sustava pomoći i podrške

Pritisnite

Home

da biste...

Pomaknuli se na početak teme

Pritisnite

End

da biste...

Pomaknuli se na kraj teme

Pritisnite

Ctrl+F

da biste...

Pretražili trenutnu temu

Pritisnite

Ctrl+P

da biste...

Ispisali temu

Pritisnite

F3

da biste...

Pomaknuli pokazivač u okvir za pretraživanje