Što je administratorski račun?

Administratorski je račun korisnički račun pomoću kojega možete unositi izmjene koje će utjecati na ostale korisnike. Administratori mogu mijenjati sigurnosne postavke, instalirati softver i hardver i pristupati svim datotekama na računalu. Administratori mogu, osim toga, mijenjati i druge korisničke račune.

Pri postavljanju sustava Windows od vas će se zatražiti da stvorite korisnički račun. Taj je račun administratorski račun, a pomoću njega možete postaviti računalo i instalirati sve željene programe. Kada postavite računalo, za svakodnevan rad preporučujemo upotrebu standardnog korisničkog računa. Sigurnije je koristiti standardni korisnički račun nego administratorski račun.