Uvoz videozapisa s analogne videokamere ili videorekordera putem DV kamere

Videozapis s analogne videokamere ili videorekordera uvozi se pomoću digitalne (DV) videokamere i programa Import Video. To vam omogućuje uvoz videozapisa sa starijeg analognog uređaja, kao što je videorekorder ili analogna videokamera, koji nema priključak IEEE 1394. Među najraširenije analogne videooblike ubrajaju se 8mm, Hi-8, VHS i S-VHS.

Kada analognu videokameru ili VCR uređaj povežete s DV kamerom koja je povezana s vašim računalom, DV kamera pretvara videozapis iz analognog videosignala u digitalni videosignal postupkom pretvorbe analogno-u-digitalno. Digitalni videozapis zatim se uvozi na vaše računalo pomoću programa Import Video.

Ako imate veliku količinu videozapisa na analognim videovrpcama, možete uštedjeti vrijeme koristeći pretvorbu analogno-u-digitalno jer se videozapis izravno uvozi na vaše računalo, bez prethodnog snimanja analognog videozapisa na DV videovrpcu; taj vam postupak štedi jedan korak u procesu uvoza analognog videozapisa na računalo da biste ga mogli uređivati.

U nastavku navodimo osnovne korake za uvoz videozapisa s analogne videokamere ili videorekordera pomoću DV kamere:

 1. Koristeći jednu od sljedećih vrsta priključaka povežite analognu videokameru ili VCR uređaj s DV kamerom: — S-Video priključak ili kompozitni videopriključak.

 2. Omogućivanje pretvorbe analogno-u-digitalno na DV kameri.

 3. Povezivanje DV kamere s računalom.

 4. Uvoz analognog videozapisa na računalo putem DV kamere.

Što vam je potrebno

Da biste pretvorili analogni videozapis u digitalni videosignal pomoću DV kamere i programa Import Video, potrebno vam je sljedeće:

 • Analogna videokamera ili videorekorder

 • DV kamera koja podržava pretvorbu analognog signala u digitalni

  Da biste doznali podržava li vaša DV kamera pretvorbu signala analogno-u-digitalno, pogledajte priručnik koji ste dobili sa svojom kamerom, ili posjetite web-mjesto proizvođača.

  Na nekim je DV kamerama postavka pretvorbe analogno-u-digitalno označena s A/V u DV Out, AV u DV ili nekim sličnim nazivom na jednom od izbornika za reprodukciju na DV kameri.

 • IEEE 1394 kabel

 • Priključak IEEE 1394 na računalu

 • Audio/Video (A/V) kabel

  Ovaj kabel, koji se isporučuje s mnogim DV kamerama, ima tri RCA priključka (crveni, bijeli i žuti) na jednom kraju te jedan mini A/V priključak na drugom kraju.

 • (Neobavezno) S-Video kabel i posebni RCA kabel koji na jednom kraju ima crvene i bijele RCA priključke i stereo mini-utičnicu na drugom kraju

  Ako imate RCA kabel ili A/V kabel koji na oba kraja ima crvene i bijele RCA priključke, na jedan kraj kabela možete priključiti stereo adapter za mini-utičnicu.

Povezivanje analogne video kamere ili videorekorder s DV kamerom pomoću S-Video veze

Ako vaša analogna videokamera ili videorekorder ima S-Video utičnicu, pomoću S-Video veze možete ih povezati sa svojom DV kamerom. Sljedeća slika prikazuje kako povezati analognu videokameru ili videorekorder s DV kamerom pomoću S-Video veze. Slika također prikazuje DV kameru povezanu s računalom putem IEEE 1394 veze (koju će kasnije biti potrebno uspostaviti).

Slika S-Video veze
S-Video priključak

Na gornjoj slici prikazane su sljedeće veze:

 • S-Video priključak na jednom kraju S-Video kabela uključen je u S-Video utičnicu na DV kameri, a S-Video priključak na drugom kraju uključen je u S-Video utičnicu na analognoj videokameri ili videorekorderu. S-Video kabel prenosi videozapis s analogne videokamere ili videorekordera na DV kameru.

 • Crveni i bijeli RCA priključci na jednom kraju A/V kabela uključeni su u odgovarajuće crvene i bijele RCA utičnice na analognoj videokameri ili videorekorderu. Crveni i bijeli RCA priključci prenose zvuk. Žuti RCA priključak ne bi trebalo uključiti u analognu videokameru ili videorekorder. Ako koristite videorekorder kao izvor analognog videozapisa, provjerite jesu li crveni i bijeli RCA priključci uključeni u izlazne RCA utičnice na videorekorderu.

 • Mini A/V priključak na drugom kraju A/V kabela uključen je u mini A/V utičnicu (koja je često žute boje i označena Audio/Video) na DV kameri.

 • Priključak IEEE 1394 na jednom kraju kabela IEEE 1394 uključen je u priključak IEEE 1394 (često označen s DV In-Out ili DV) na DV kameri, a veći priključak IEEE 1394 na drugom kraju uključen je u priključak IEEE 1394 na vašem računalu. Ponovimo da se ova veza obično uspostavlja nešto kasnije.

Prije no što povežete analognu videokameru ili videorekorder s DV kamerom, provjerite jesu li oba uređaja isključena.

Ako možete birati između kompozitnog priključka ili S-Video priključka za povezivanje analogne kamere ili videorekordera s DV kamerom, upotrijebite S-Video vezu jer će uvezeni videozapis biti bolje kvalitete.

Povezivanje analogne video kamere ili videorekordera s DV kamerom pomoću kompozitne videoveze

Ako vaša analogna videokamera ili videorekorder imaju kompozitne videoutičnice i stereo RCA utičnice, pomoću kompozitne videoveze možete ih povezati sa svojom DV kamerom. Sljedeća slika prikazuje kako povezati analognu videokameru ili videorekorder s DV kamerom pomoću kompozitne videoveze. Slika također prikazuje DV kameru povezanu s računalom putem IEEE 1394 veze (koju će kasnije biti potrebno uspostaviti).

Slika kompozitne videoveze
kompozitni videopriključak

Na gornjoj slici prikazane su sljedeće veze:

 • Crveni, bijeli i žuti RCA priključci na jednom kraju A/V kabela uključeni su u odgovarajuće RCA utičnice na analognoj videokameri ili videorekorderu. Crveni i bijeli RCA priključci prenose zvuk, dok žuti priključak prenosi video. Ako koristite videorekorder kao izvor analognog videozapisa, provjerite jesu li crveni, žuti i bijeli RCA priključci uključeni u izlazne RCA utičnice na videorekorder.

 • Mini A/V priključak na drugom kraju A/V kabela uključen je u mini A/V utičnicu (koja je često žute boje i označena Audio/Video) na DV kameri.

 • Priključak IEEE 1394 na jednom kraju kabela IEEE 1394 uključen je u priključak IEEE 1394 (često označen s DV In-Out ili DV) na DV kameri, a veći priključak IEEE 1394 na drugom kraju uključen je u priključak IEEE 1394 na vašem računalu. Ponovimo da se ova veza obično uspostavlja nešto kasnije.

Prije no što povežete analognu videokameru ili videorekorder s DV kamerom, provjerite jesu li oba uređaja isključena.

Omogućivanje pretvorbe analogno-u-digitalno na DV kameri

Zatim je potrebno omogućiti pretvorbu analogno-u-digitalno na DV kameri (pod uvjetom da je to na vašoj DV kameri moguće).

 1. Ako se u kameri nalazi videovrpca, izvadite je. Zatvorite učitavač vrpce.

 2. Uključite DV kameru i postavite je u način rada za reprodukciju (na kameri je on često označen s VCR ili VTR).

 3. Pritisnite gumb ili drugu kontrolu na DV kameri da biste pristupili izborniku s postavkama reprodukcije.

 4. Pronađite postavku pretvorbe analogno-u-digitalno na DV kameri.

  Naziv ove postavke ovisi o vrsti kamere. Ona može biti označena kao A/V u DV Out, A/V u DV ili nekim drugim sličnim nazivom.

 5. Omogućite pretvorbu analogno-u-digitalno na DV kameri.

 6. Izađite iz izbornika s postavkama reprodukcije na DV kameri.

 7. Isključite DV kameru.

Povezivanje DV kamere s računalom

Zatim povežite DV kameru s računalom. Najrašireniji način povezivanja DV kamere s računalom jest putem IEEE 1394 veze.

Uključite jedan priključak na IEEE 1394 kabelu u IEEE 1394 priključak na DV kameri, a zatim priključak na drugom kraju uključite u IEEE 1394 priključak na svom računalu.

Uvoz analognog videozapisa na računalo putem DV kamere

Nakon što povežete analognu videokameru ili videorekorder s DV kamerom te DV kameru povežete s računalom, možete uvesti analogni videozapis pomoću programa Import Video.

 1. Umetnite vrpcu s koje želite uvesti videozapis u analognu videokameru ili videorekorder. Ako snimate s analogne videokamere, uključite kameru i postavite je u način rada za reprodukciju.

 2. Uključite DV kameru i postavite je u način rada za reprodukciju (na kameri je on često označen s VCR ili VTR).

 3. Ako se dijaloški okvir Samopokretanje prikaže kada uključite DV kameru, kliknite Uvezi videozapis.

 4. U okvir Naziv unesite naziv videodatoteke ili videodatoteka koje ćete stvoriti, uvesti i zatim spremiti na računalo.

 5. S popisa Uvezi u odaberite mjesto na koje ćete spremiti videodatoteku ili datoteke ili kliknite Pregledaj da biste odabrali neko drugo mjesto.

 6. S popisa Oblik odaberite jedan od sljedećih oblika videodatoteka za novu videodatoteku, a zatim kliknite Dalje:

  • Ako želite stvoriti jednu datoteku vrste koju vaša DV kamera koristi prema zadanim postavkama, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite stvoriti jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja će sadržavati sve podatke s videovrpce, odaberite Windows Media Video File (jedna datoteka).

  • Ako želite stvoriti WMV datoteku za svaku scenu s videovrpce, odaberite Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 7. Kliknite Uvezi samo dijelove videovrpce na računalo, a zatim Dalje.

 8. Koristite kontrole na analognoj videokameri ili videorekorderu (ili daljinski upravljač na analognom uređaju), da biste namjestili vrpcu na onaj dio na koji želite uvesti videozapis, a potom pritisnite Reproduciraj da biste počeli reproducirati vrpcu.

 9. Na stranici Namjesti vrpcu na željeno mjesto i počni uvoziti video kliknite Započni uvoz videozapisa.

 10. Kada analogna videovrpca dođe do točke na kojoj želite završiti uvoz, kliknite Zaustavi uvoz videozapisa.

 11. Pritisnite Stop na analognoj videokameri ili videorekorderu (ili daljinskom upravljaču)

 12. Ponavljajte korake 8 do 11 za svaki dio analogne videovrpce koji želite uvesti.

 13. Po završetku uvoza analognog videozapisa, kliknite Završi da biste zatvorili program Import Video.

  Uvezeni se video snima kao jedna ili više datoteka na računalu, a pojavljuje se u programu Windows Photo Gallery.

Napomene

 • Izravan uvoz videozapisa s analogne videokamere ili videorekordera u programima Import Video i Windows Movie Maker nije moguć. Ako želite izravno uvesti videozapis s analogne videokamere ili videorekordera, a da ne koristite DV kameru, potreban vam je uređaj za snimanje analognih videozapisa i softver koji omogućuje izravan uvoz videozapisa iz analognog izvora. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz analogni uređaj za snimanje ili posjetite web-mjesto proizvođača.

 • Import Video možete otvoriti i pomoću programa Windows Movie Maker. Uključite analognu videokameru ili videorekorder u DV kameru povezanu s računalom, a zatim postavite DV kameru u način rada za reprodukciju. U programu Windows Movie Maker, na izborniku Datoteka kliknite Uvoz s digitalne videokamere.

 • Import Video možete otvoriti i putem programa Windows Photo Gallery. Uključite analognu videokameru ili videorekorder u DV kameru povezanu s računalom, a zatim postavite DV kameru u način rada za reprodukciju. U programu Windows Photo Gallery kliknite Datoteka, pa Uvezi s kamere ili skenera, kliknite DV kameru na popisu uređaja, a zatim kliknite Uvezi.