Sistemos konfigūracija (msconfig) – tai įrankis, galintis padėti nustatyti problemas, kurios gali trukdyti tinkamai paleisti „Windows“. Naudodami sistemos konfigūraciją galite paleisti sistemą „Windows“ su išjungtomis bendrosiomis tarnybomis ir paleisties programėlėmis, o tada jas vėl įjungti po vieną. Jei problemos nebūna, kai programėlė ar tarnyba išjungta, bet būna, kai tarnyba įjungta, tai reiškia, kad ta tarnyba ir gali kelti šią problemą.

 • Parinktį Sistemos konfigūracija atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę msconfig ir bakstelėję arba spustelėję msconfig. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Šioje lentelėje aprašomi skirtukai ir parinktys, kurias galima naudoti Sistemos konfigūracijoje:

Skirtukas Aprašas
Skirtukas

Bendra

Aprašas

Išvardija paleisties konfigūravimo režimų pasirinkimus:

 • Įprastinė paleistis. Paleidžia „Windows“ įprastu būdu. Naudokite šį režimą, norėdami paleisti sistemą Windows panaudojus kitus du režimus problemai diagnozuoti.


 • Diagnostinė paleistis. Paleidžia „Windows“ tik su pagrindinėmis tarnybomis ir tvarkyklėmis. Šis režimas gali padėti nustatyti pagrindinius sistemos Windows failus kaip problemas.

  Sistemos Windows paleidimas diagnostinės paleisties režimu

  • Skirtuke Bendra bakstelėkite arba spustelėkite Diagnostinė paleistis, tada – Gerai ir Paleisti iš naujo.

   Jei kils problema, pagrindiniai sistemos „Windows“ failai ir tvarkyklės gali būti sugadinti. Jei norite sužinoti apie šios problemos šalinimą daugiau, žr. Kaip atnaujinti, nustatyti iš naujo arba atkurti kompiuterį.

   Jei problema nekyla, naudokite Atrankinės paleisties režimą, kad rastumėte problemą įjungdami arba išjungdami atskiras tarnybas ir paleisties programėles.

 • Atrankinė paleistis. Paleidžia sistemą „Windows“ su pagrindinėmis tarnybomis ir tvarkyklėmis bei kitomis jūsų pasirinktomis tarnybomis ir paleisties programomis.

  Sistemos Windows paleidimas atrankinės paleisties režimu

  1. Skirtuke Bendra bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinktinė paleistis, tada panaikinkite varneles žymės langeliuose Įkelti sistemos tarnybas ir Įkelti paleisties elementus.

  2. Pažymėkite žymės langelį Įkelti sistemos tarnybas, bakstelėkite arba spustelėkite Gerai, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo.

  3. Jei paleidus kompiuterį iš naujo, problema kartosis, atlikite vieną ar abi (jei reikia) užduotis:

   Problemą keliančios sistemos tarnybos nustatymas

   • Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tarnybos, bakstelėkite arba spustelėkite Išjungti viską, pažymėkite pirmosios tarnybos sąraše žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei problema nesikartoja, galite pašalinti pirmąją tarnybą kaip problemos priežastį.

   • Pažymėję pirmąją tarnybą, pažymėkite antrosios tarnybos žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo.

   • Kartokite šį procesą, kol atsiras problema. Jei problema neatsiranda, galite pašalinti sistemos tarnybas kaip problemų priežastis.

   Problemą keliančio paleisties elemento nustatymas

   • Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Paleistis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą.

   • Išjunkite visus paleisties elementus, išskyrus pirmąjį, bakstelėdami arba spustelėdami kiekvieną paleisties elementą, tada – Išjungti. Paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei problema nesikartoja, galite pašalinti pirmąjį paleisties elementą kaip problemos priežastį.

   • Pažymėję pirmąjį paleisties elementą, bakstelėkite arba spustelėkite antrąjį paleisties elementą, tada – Įgalinti. Paleiskite kompiuterį iš naujo. Kartokite šį procesą, kol atsiras problema.

Skirtukas

Įkrova

Aprašas

Rodo operacinės sistemos konfigūravimo parinktis ir išplėstinius derinimo parametrus įskaitant:

 • Saugusis perkrovimas: minimalus. Paleisties metu atidaro sistemos „Windows“ grafinę vartotojo sąsają (failų naršyklę), kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik pagrindines sistemos tarnybas. Tinklas uždraustas.

 • Saugusis perkrovimas: alternatyvus apvalkalas. Paleisties metu įkrauna sistemos Windows komandinę eilutę, kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik pagrindines sistemos tarnybas. Tinklas ir failų naršyklė yra išjungti.

 • Saugusis perkrovimas: Active Directorytaisymas. Paleisties metu atidaro failų naršyklę, kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus pagrindines sistemos tarnybas bei „Active Directory“.

 • Saugusis perkrovimas: tinklas. Paleisties metu atidaro failų naršyklę, kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik pagrindines sistemos tarnybas. Tinklas įgalintas.

 • Nėra GUI įkrovos. Paleisties metu nerodo sistemos „Windows“ Darbo pradžios ekrano.

 • Įkrovų žurnalas. Saugo visą informaciją apie įkrovos procesą faile %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Pagrindinis vaizdas. Paleisties metu atidaro failų naršyklę minimaliu VGA režimu. Taip įkeliamos standartinės VGA tvarkyklės, bet nerodomos kompiuteryje esančios vaizdo aparatūros tvarkyklės.

 • Informacija apie OS įkrovą. Rodo tvarkyklių pavadinimus tuo metu, kai tvarkyklės įkeliamos įkrovos metu.

 • Skirtasis laikas. Nustato, kaip ilgai rodomas įkrovos meniu, prieš automatiškai pasirenkant numatytąjį įkrovos įrašą. Numatytasis parametras – 30 sek.

 • Padaryti, kad visi įkrovos parametrai būtų pastovūs. Neseka keitimų, atliktų Sistemos konfigūracijoje. Parinktis galima keisti vėliau naudojant Sistemos konfigūraciją, bet reikės keisti neautomatiškai. Pasirinkus šią parinktį, negalima atšaukti keitimų skirtuke Bendra pasirinkus Įprastinė paleistis.

Išplėstinės parinktys:

 • Procesorių skaičius. Riboja procesorių, naudojamų daugiaprocesorėje sistemoje, skaičių. Jei žymės langelis pažymėtas, sistemos įkrova naudoja tik išplečiamajame sąraše nurodytą procesorių skaičių.

 • Maksimali atmintis. Nurodo maksimalų fizinės atminties kiekį, naudojamą operacinės sistemos atminties stokos konfigūracijai imituoti. Reikšmė teksto lauke yra megabaitais (MB).

 • PCI užraktas. Apsaugo „Windows“, kad PCI magistralėje nebūtų perskirstomi I/O ir IRQ ištekliai. BIOS arba UEFI nustatyti Į/I ir atminties ištekliai išsaugomi.

 • Derinti. Įjungia įrenginio tvarkyklės kūrimo branduolio režimo derinimą. Daugiau informacijos rasite „Windows“ tvarkyklių rinkinio žiniatinklio svetainėje.

 • Visuotiniai derinimo parametrai. Nurodo šio kompiuterio branduolio derintuvės ryšio parametrus, naudojamus susijungti su derintuvės pagrindiniu kompiuteriu. Derintuvės ryšys tarp pagrindinio kompiuterio ir paskirties kompiuterių gali būti nuoseklusis IEEE 1394 arba USB.

 • Derinti prievadą. Nurodo Nuoseklųjį kaip ryšio tipą ir nuoseklųjį prievadą. Numatytasis prievadas yra COM 1.

 • Prievado sparta. Nurodo naudotiną spartą bodais, kai pasirinkta Derinti prievadą, o derinimo ryšio tipas yra Nuoseklusis. (Šis parametras nėra būtinas.) Leistinos prievado reikšmės yra 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 ir 115 200. Numatytoji sparta bodais – 115 200 bps.

 • Kanalas. Nurodo naudoti 1394 kaip derinimo ryšio tipą bei naudotiną kanalo numerį. Kanalo reikšmė turi būti dešimtainis sveikasis skaičius nuo 0 iki 62 (imtinai) ir privalo atitikti kanalo numerį, naudojamą pagrindinio kompiuterio. Nurodytas kanalas nepriklauso nuo fizinio 1394 prievado, pasirinkto adapteryje. Numatytoji kanalo reikšmė yra 0.

 • Paskirties USB pavadinimas. Nurodo naudotiną eilutės reikšmę, kai derinimo ryšio tipas yra USB. Eilutės reikšmė gali būti bet kokia.

Skirtukas

Tarnybos

Aprašas

Nurodo visas tarnybas, kurios paleidžiamos, paleidus kompiuterį, ir jų dabartinę būseną („Vykdoma“ arba „Sustabdyta“). Naudokite skirtuką Tarnybos, norėdami įkrovos metu įgalinti arba išjungti atskiras tarnybas, kad galėtumėte diagnozuoti, kurios tarnybos gali kelti paleisties problemas.

Pasirinkite Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, kad tarnybų sąraše būtų rodomos tik trečiųjų šalių programėlės. Panaikinkite žymės langelio varnelę, kad tarnyba būtų išjungta kitą kartą paleidžiant kompiuterį. Jei skirtuke Bendra pasirinkote Atrankinė paleistis, skirtuke Bendra turite pasirinkti Įprastinė paleistis arba pažymėti tarnybos žymės langelį, kad paleisties metu ji būtų paleista dar kartą.

Įspėjimas  Išjungus tarnybas, kurios paprastai vykdomos paleisties metu, kai kurios programėlės gali nustoti veikti arba sistema tapti nestabili. Neišjunkite šiame sąraše esančių tarnybų, nebent esate įsitikinę, kad jos nebūtinos veikiant kompiuteriui. Pažymėjus Išjungti viską, nebus išjungtos kai kurios „Microsoft“ tarnybos, kurių reikia, kad būtų paleista operacinė sistema.

Skirtukas

Paleistis

Aprašas

Dabar galite tvarkyti paleisties elementus užduočių tvarkytuve. Užduočių tvarkytuvo skirtuke Paleistis pateikiamas kompiuterio paleisties metu veikiančių programėlių ir tarnybų sąrašas. Taip pat pateikiamas jų leidėjo pavadinimas, būsena ir paleisties įtaka.


 • Užduočių tvarkytuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių tvarkytuvas ir bakstelėję arba spustelėję Užduočių tvarkytuvas.

Pastaba  Jei išjungsite programėles ar tarnybas, kurios paprastai vykdomos paleisties metu, susijusios programėlės ar tarnybos gali būti paleidžiamos lėčiau arba neveiks, kaip numatyta.

Skirtukas

Įrankiai

Aprašas

Pateikia patogų diagnostikos įrankių ir kitų papildomų įrankių, kuriuos galima leisti, sąrašą

Informacijos apie išplėstines paleisties parinktis žr. „Windows“ paleisties parametrai (taip pat ir saugusis režimas). Norėdami gauti išsamesnės informacijos, apsilankykite „Microsoft“ svetainėje IT profesionalams.
Reikia daugiau pagalbos?