LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for alle påfølgende

 • Microsoft-versjoner av programvaren (inkludert oppdateringer eller tillegg),

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester og

 • brukerstøtte

for ovennevnte programvare, med mindre andre vilkår følger med programvaren. I så fall gjelder de vilkårene som følger med programvaren.

Ved å ta i bruk programvaren anses du for å ha godtatt disse vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, skal du ikke bruke programvaren.

Som beskrevet nedenfor gjelder også installasjon eller bruk av programvaren som en godkjenning av en overføring av bestemt, standard datamaskininformasjon i løpet av valideringen, den automatiske nedlastingen og installasjonen av bestemte oppdateringer, og for Internett-baserte tjenester.

Hvis du godtar disse lisensvilkårene, har du rettighetene som står beskrevet nedenfor.


 1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.

  1. Privat bruk. Hvis du bruker programvaren privat, kan du installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av programvaren på dine private enheter, for bruk av personer i husholdningen.

  2. Små bedrifter. Hvis du driver en liten bedrift, kan du installere og bruke programvaren på opptil ti (10) enheter i bedriften.

  3. Begrensninger. Programvaren kan ikke brukes på enheter som eies av myndigheter eller akademiske institusjoner.

  4. Komponentatskillelse. Komponentene i programvaren er lisensiert som individuelle enheter. Du kan ikke skille komponentene fra hverandre og installere dem på forskjellige enheter.

  5. Inkluderte Microsoft-programmer. Programvaren kan inneholde andre Microsoft-programmer. Lisensvilkårene for disse gjelder for din bruk av de aktuelle programmene.

 2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester sammen med programvaren. Disse kan endres eller fjernes når som helst.

  1. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Funksjonene som beskrives nedenfor og i personvernerklæringen for Microsoft Security Essentials, er koblet til datasystemer fra Microsoft eller tjenesteleverandører over Internett. I noen tilfeller mottar du ingen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere eller la være å bruke disse funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Ved å ta i bruk disse funksjonene anses du for å ha samtykket i å overføre denne informasjonen. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.

   1. Informasjon om datamaskinen. Følgende funksjoner bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til relevante systemer. Informasjonen kan for eksempel være Internett-protokolladressen, hvilken type operativsystem og nettleser du har, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre den Internett-baserte tjenesten tilgjengelig for deg.

    • Oppdateringer. Programvaren laster automatisk ned definisjonsoppdateringer som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Fjerning av skadelig programvare. Programvaren ser etter og fjerner skadelig programvare («malware») som er lagret på enheten din, i løpet av planlagte søk og når du velger denne handlingen. Når programvaren søker etter skadelig programvare på enheten din, sendes det en rapport til Microsoft om alle forekomster av skadelig programvare som oppdages eller feil som oppdages mens programvaren søker etter skadelig programvare, spesifikk informasjon som gjelder oppdagingen, feil som oppstod mens programvaren søkte etter skadelig programvare, og annen informasjon om enheten din som hjelper oss med å forbedre dette og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Ingen deler av informasjonen som kan bli brukt til å identifisere deg, er inkludert i rapporten.

    • Potensielt uønsket programvare. Programvaren søker etter skadelig programvare med alvorsgrad Lav eller Middels på datamaskinen din, inkludert, men ikke begrenset til, spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Programvaren fjerner eller deaktiverer bare potensielt uønsket programvare med alvorsgrad Lav eller Middels hvis du godtar dette. Hvis du fjerner eller deaktiverer denne potensielt uønskede programvaren, kan det føre til at annen programvare på datamaskinen slutter å fungere. Dette kan føre til at du bryter vilkårene i lisensavtalen når det gjelder bruk av annen programvare på datamaskinen, hvis den andre programvaren installerte denne potensielt uønskede programvaren på datamaskinen som en betingelse for din bruk av den andre programvaren. Du bør lese gjennom lisensavtalene for annen programvare før du godkjenner fjerning av denne potensielt uønskede programvaren. Ved å ta i bruk denne programvaren er det mulig at du eller systemet også fjerner eller deaktiverer programvare som ikke er potensielt uønsket programvare.

    • Deltakelse i Microsoft Active Protection Service (MAPS). Microsoft Active Protection Service (MAPS), et fellesskap mot skadelig programvare, er et frivillig og verdensomspennende fellesskap som inkluderer brukere av Microsoft Security Essentials. Under installasjonen blir brukere spurt om de vil delta i MAPS i form av et standardmedlemskap. I standardmedlemskapet kan MAPS rapportere informasjon om skadelig programvare og andre former for potensielt uønsket programvare til Microsoft hvis programvaren er aktivert. Hvis en MAPS-rapport inneholder detaljer om skadelig eller potensielt uønsket programvare som programvaren kanskje kan fjerne, laster MAPS ned den nyeste signaturen for å utføre dette. MAPS kan også finne «falske positive» problemer (der noe som opprinnelig ble identifisert som skadelig programvare, ikke viser seg å være det likevel) og løse disse. I noen tilfeller kan det hende personlige opplysninger blir sendt til Microsoft ved et uhell. Microsoft bruker imidlertid ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Hvis du vil finne ut mer om MAPS og informasjonen som denne funksjonen overfører til Microsoft, kan du lese personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Feilrapporter. Denne programvaren sender feilrapporter til Microsoft automatisk. I feilrapportene beskrives det hvilke programvarekomponenter som inneholdt feil. Det sendes ingen filer eller minnedumper med mindre du velger å sende dem. Hvis du vil ha mer informasjon om feilrapporter, kan du gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Denne programvaren aktiverer automatisk oppdatering fra Windows Update og Microsoft Update. Hvis riktig bruk av Windows Update- og Microsoft Update-tjenesten skal aktiveres i programvaren, må oppdateringer eller nedlastinger til Windows Update- og/eller Microsoft Update-tjenesten utføres regelmessig, og disse må lastes ned og installeres uten at du får beskjed om det.

   2. Bruk av informasjon. Vi bruker kanskje datamaskininformasjonen, feilrapportene, CEIP-informasjonen og rapportene om skadelig programvare til å forbedre programvaren og tjenestene. Vi kan også dele slik informasjon med andre, som for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med Microsoft-programvare på.

 3. LISENSENS OMFANG. Det gis lisens på programvaren. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg begrensede rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle øvrige rettigheter. Med mindre ufravikelig lov gir deg flere rettigheter til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å

  • omgå de tekniske begrensningene i programvaren;

  • foreta omvendt utvikling («reverse engineering»), dekompilere eller demontere programvaren, med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen;

  • lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til ufravikelig lov, til tross for denne begrensningen;

  • publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den;

  • leie ut, lease eller låne bort programvaren;

  • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart; eller

  • bruke programvaren til kommersielle vertstjenester.

 4. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Sikkerhetskopien kan bare brukes til å installere programvaren på nytt.

 5. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen din eller det interne nettverk ditt, har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke dokumentasjonen i internt referanseøyemed.

 6. OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET. Du kan avinstallere programvaren og installere den på en annen enhet til eget bruk. Du kan ikke gjøre dette for å dele lisensen mellom enheter.

 7. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.microsoft.com/exporting.

 8. BRUKERSTØTTE. Siden programvaren leveres «som den er» («as is»), er det ikke sikkert at vi tilbyr brukerstøtte for den.

 9. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte du benytter deg av, utgjør den fullstendige avtalen for programvaren og brukerstøtten.

 10. GJELDENDE LOV.

  1. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington, og disse lovene gjelder for krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

  2. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

 11. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov, avhengig av jurisdiksjon. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke rettighetene du har ifølge lovene i hjemlandet ditt hvis disse lovene ikke tillater en slik endring.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. Programvaren er lisensiert «som den er». Du har alt ansvar ved bruk. Microsoft gir ingen spesifikke garantier eller betingelser. Du har kanskje ekstra forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad ikke annet følger av lokal lovgivning, fraskriver Microsoft seg alle underforståtte garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter. KUN FOR AUSTRALIA: Du har lovfestede rettigheter i henhold til den australske forbrukerloven, og ingenting i disse vilkårene er ment å skulle påvirke de rettighetene.

 13. ANVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING FOR TAP ELLER SKADER. Du kan bare kreve erstatning fra Microsoft og dets leverandører for direkte tap eller skader begrenset oppad til USD 5,00. Du har ikke rett til dekning for andre tap eller skader av økonomisk eller ikke-økonomisk art, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige tap eller skader.

  Denne begrensningen gjelder

  • alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller i tredjeparts programmer; og

  • krav for avtalebrudd, brudd på garanti eller betingelse, rent erstatningsansvar, uaktsomhet eller annen type forvoldt skade i den grad det tillattes av gjeldende lov.

   Begrensningen gjelder også hvis Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader. Ettersom det kan være at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg.