LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • senere versjon av programvaren (inkludert oppdateringer eller tillegg),

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester og

 • brukerstøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

Ved å ta i bruk programvaren godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke programvaren.

Som beskrevet nedenfor betyr din installering eller bruk av programvaren at du godtar overføring av visse standard datamaskinopplysninger under validering, automatisk nedlasting og installering av visse oppdateringer samt for Internett-baserte tjenester.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

 1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.

  1. Hjemmebruk. Hvis du er hjemmebruker, har du rett til å installere og bruke et hvilket som helst antall eksemplarer av programvaren på dine personlige enheter til bruk for personer som bor i husholdningen din.

  2. Liten virksomhet. Hvis du driver en liten virksomhet, har du rett til å installere og bruke programvaren på opptil ti (10) enheter i din virksomhet.

  3. Restriksjoner. Programvaren kan ikke brukes på enheter som eies av myndigheter eller akademiske institusjoner.

  4. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på andre enheter.

  5. Inkluderte Microsoft-programmer. Programvaren kan inneholde andre Microsoft-programmer. Lisensvilkårene som følger med disse programmene, gjelder for din bruk av dem.

 2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst.

  1. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet nedenfor og i personvernerklæringen for Microsoft Security Essentials, kobler til Microsoft-systemer eller tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Ved å ta i bruk disse funksjonene gir du ditt samtykke til å overføre denne informasjonen. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.

   1. Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender informasjon om datamaskinen til relevante systemer, f.eks. din Internett-protokolladresse, type operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til enheten som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg.

    • Oppdateringer. Programvaren laster automatisk ned definisjonsoppdateringer som standard. Se personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. for mer informasjon.

    • Fjerning av skadelig programvare. Programvaren vil se etter og fjerne visse typer svært skadelig programvare (“Malware”) som er lagret på enheten din, automatisk under planlagte skanninger og når du velger denne handlingen. Når programvaren kontrollerer enheten for skadelig programvare (Malware), sendes det en rapport til Microsoft med informasjon om eventuell skadelig programvare som oppdages, eller feil som oppstår mens programvaren søker etter skadelig programvare, spesifikk informasjon knyttet til det som er oppdaget, feil som oppstod mens programmet søkte etter skadelig programvare, og annen informasjon om enheten som hjelper oss med å forbedre dette produktet og andre produkter og tjenester fra Microsoft. Rapporten inneholder ikke informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

    • Potensielt Uønsket Programvare. Programvaren søker på datamaskinen din etter skadelig programvare med lav til middels alvorlighetsgrad, blant annet spionprogrammer og annen programvare du kanskje ikke ønsker (“Potensielt Uønsket Programvare”). Programvaren fjerner eller deaktiverer bare Potensielt Uønsket Programvare med lav til middels alvorlighetsgrad dersom du aksepterer det. Hvis du fjerner eller deaktiverer denne Potensielt Uønskede Programvaren, kan det føre til at annen programvare på datamaskinen din slutter å virke, og det kan føre til at du bryter lisensvilkårene for bruk av annen programvare på datamaskinen, hvis den andre programvaren installerte denne Potensielt Uønskede Programvaren på din datamaskin som en betingelse for din bruk av den andre programvaren. Du bør lese lisensvilkårene for annen programvare før du godtar fjerning av denne Potensielt Uønskede Programvaren. Når du bruker denne programvaren, er det mulig at du eller systemet også vil fjerne eller deaktivere programvare som ikke er Potensielt Uønsket Programvare.

    • Deltakelse i Microsoft Active Protection Service (MAPS). Microsoft Active Protection Service (MAPS) sitt fellesskap for skadelig programvare er et frivillig, globalt fellesskap som omfatter brukere av Microsoft Security Essentials. I forbindelse med førstegangsinstallasjonen blir brukere som standard med i MAPS med et Basismedlemskap. Hvis programvaren aktiveres i forbindelse med Basismedlemskapet, kan MAPS rapportere informasjon om Skadelig Programvare og andre former for Potensielt Uønsket Programvare til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport inneholder informasjon om Skadelig Programvare eller Potensielt Uønsket Programvare som kan fjernes av programvaren, laster MAPS ned den nyeste signaturen for å håndtere dem. MAPS kan også finne “falske positive” (der noe som opprinnelig ble identifisert som Skadelig Programvare, viser seg å ikke være det) og rette dem. I noen tilfeller kan personlige opplysninger bli sendt til Microsoft uten at det er tilsiktet. Microsoft vil imidlertid ikke bruke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Hvis du vil vite mer om MAPS og hvilke opplysninger denne funksjonen overfører til Microsoft, kan du se personvernerklæringen på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Feilrapporter. Denne programvaren sender automatisk feilrapporter til Microsoft med beskrivelse av hvilke programvarekomponenter som hadde feil. Det sendes ingen filer eller minnedumper med mindre du velger å sende dem. Hvis du vil ha mer informasjon om feilrapporter, se go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Programvaren aktiverer automatisk oppdatering fra Windows Update og Microsoft Update. For at Windows Update- og Microsoft Update-tjenesten i programvaren skal fungere riktig, vil det fra tid til annen være nødvendig med oppdateringer eller nedlastinger til Windows Update- og/eller Microsoft Update-tjenesten. Disse vil bli lastet ned og installert uten ytterligere varsel til deg.

   2. Bruk av informasjon. Vi kan bruke informasjonen fra datamaskinen, feilrapporter, CEIP-informasjon og rapporter om Skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med Microsoft-programvare på.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å

  • omgå de tekniske begrensningene i programvaren

  • foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  • lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  • publisere programvaren slik at andre kan kopiere den

  • leie ut, lease eller låne bort programvaren;

  • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart;

  • bruke programvaren til kommersielle vertstjenester.

 4. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Du har bare rett til å bruke den til å installere programvaren på nytt.

 5. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

 6. OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET. Du har rett til å avinstallere programvaren og installere den på en annen enhet for egen bruk. Du har ikke rett til å gjøre dette for å dele lisensen mellom enheter.

 7. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting.

 8. BRUKERSTØTTE. Fordi programvaren leveres “som den er”, tilbyr vi kanskje ikke brukerstøtte for den.

 9. HELE AVTALEN. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppgraderinger, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

 10. GJELDENDE LOV.

  1. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

  2. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

 11. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. Det gis lisens på programvaren “som den er”. Du bruker den på egen risiko. Microsoft gir ingen uttrykkelige garantier eller bestemmelser. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, fraskriver Microsoft seg stilltiende garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter.

 13. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG SKADER. Microsoft eller deres leverandører kan bare dekke direkte skader opptil USD 5,00. Du har ikke rett til å få dekket andre skader, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

  Denne begrensningen gjelder følgende:

  • alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder eller tredjeparts programmer

  • krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov

   Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.