Enten du skriver et brev eller beregner numeriske data, er tastaturet det viktigste midlet til å få informasjon inn i datamaskinen. Visste du imidlertid at du også kan bruke tastaturet til å kontrollere datamaskinen? Med noen få enkle tastaturkommandoer (instruksjoner til datamaskinen) kan du arbeide mer effektivt. Denne artikkelen dekker det grunnleggende om tastaturoperasjon slik at du kommer i gang med å bruke tastaturkommandoer.

Hvordan tastene er organisert

Tastene på tastaturet kan grupperes basert på funksjon:

 • Innskrivingstaster (alfanumeriske). Disse tastene har de samme tastene for bokstaver, tall, tegn og symboler som de du finner på en standard skrivemaskin.

 • Kontrolltaster. Disse tastene brukes for seg eller i kombinasjon med andre taster for å utføre visse handlinger. Kontrolltastene som brukes oftest, er Ctrl, Alt, Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten og Esc.
 • Funksjonstaster. Funksjonstastene brukes til å utføre bestemte oppgaver. De kalles F1, F2, F3 og så videre, opp til F12. Hva disse tastene gjør, varierer fra program til program.

 • Navigasjonstaster. Disse tastene brukes til å bevege seg i dokumenter eller på websider og redigere tekst. De omfatter piltastene, Home, End, Page Up, Page Down, Del og Ins.

 • Numerisk tastatur. Det numeriske tastaturet er nyttig når du skal skrive inn tall raskt. Tastene er gruppert sammen i en blokk som en vanlig kalkulator eller regnemaskin.

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes.

Bilde av tastaturet og de forskjellige typene taster
Hvordan tastene ordnes på et tastatur

Skrive tekst

Når du trenger å skrive noe i program, e-postmeldinger eller tekstbokser, ser du en blinkende loddrett strek (Bilde av markøren ). Det er markøren, også kalt innsettingspunktet. Den viser hvor teksten du skal skrive inn, vil begynne. Du kan flytte markøren ved å klikke i den ønskede plasseringen med musen, eller ved å bruke navigasjonstastene (se delen "Bruke navigasjonstaster" i denne artikkelen).

I tillegg til bokstaver, tall, tegn og symboler omfatter innskrivingstastene også Skift, Caps Lock, Tab, Enter, Mellomrom og Tilbake.

Tastenavn
Brukes slik

Skift

Trykk Skrift i kombinasjon med en bokstav for å skrive en stor bokstav. Trykk Skift sammen med en annen tast for å skrive symbolet som vises på den øvre delen av den tasten.

Caps Lock

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Tastaturet kan ha en lampe som indikerer om Caps Lock er aktivert.

Tab

Trykk Tab-tasten for å flytte markøren flere plasser fremover. Du kan også trykke Tab-tasten for å flytte til den neste boksen i et skjema.

Enter

Trykk Enter for å flytte markøren til begynnelsen av neste linje. I en dialogboks kan du trykke Enter for å merke den fremhevede knappen.

Mellomrom

Trykk Mellomrom for å flytte markøren én plass fremover.

Tilbake

Trykk Tilbake for å slette tegnet før markøren, eller for å slette den merkede teksten.

Bruke hurtigtaster

Hurtigtaster brukes til å utføre handlinger ved hjelp av tastaturet. De kalles snarveier fordi du jobber raskere ved hjelp av dem. Nesten alle handlinger eller kommandoer som kan utføres med en mus, kan utføres raskere ved å bruke én eller flere taster på tastaturet.

I emner i Hjelp indikerer et plusstegn (+) mellom to eller flere taster, at disse tastene skal trykkes samtidig. Ctrl+A betyr for eksempel at du skal trykke og holde Ctrl nede og deretter trykke A. Ctrl+Skift+A betyr at du trykker og holder nede Ctrl og Skift, og deretter trykker A.

Finn programsnarveier

Du kan bruke tastaturet til å utføre funksjoner i de fleste programmer. Hvis du vil vite hvilke kommandoer som har tastatursnarveier, åpner du en meny. Snarveien (om den finnes) vises ved siden av menyelementet.

Bilde av Rediger-menyen i Notepad med hurtigtaster ved siden av menykommandoer
Hurtigtaster vises ved siden av menyelementer

Velge menyer, kommandoer og alternativer

Du kan åpne menyer og velge kommandoer og andre alternativer, fra tastaturet. I et program der menyene har understrekede bokstaver, trykker du Alt og en understreket bokstav for å åpne den tilsvarende menyen. Trykk den understrekede bokstaven i et menyelement for å velge den kommandoen. I programmer som bruker bånd, som Paint og WordPad, vil bokstaven som kan trykkes fremheves i stedet for å understrekes når du trykker ALT.

Bilde av menyen i Paint med understrekede bokstaver i menykommandoer
Trykk Alt+F for å åpne Fil-menyen, og trykk deretter U for å velge kommandoen Skriv ut

Dette knepet fungerer også i dialogbokser. Hver gang du ser en understreket bokstav koblet til et alternativ i en dialogboks, betyr det at du kan trykke Alt pluss den bokstaven for å velge det alternativet.

Nyttige hurtigtaster

I tabellen nedenfor vises noen av de nyttigste hurtigtastene. Du får en mer detaljert liste ved å se Tastesnarveier.

Trykk
Hvis du vil gjøre dette
Windows -tast Bilde av Windows-logotasten

Åpne Start-menyen

Alt+Tab

Bytte mellom åpne programmer eller vinduer

Alt+F4

Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet

Ctrl+S

Lagre gjeldende fil eller dokument (fungerer i de fleste programmer)

Ctrl+C

Kopiere det merkede elementet

Ctrl+X

Klippe ut det merkede elementet

Ctrl+V

Lime inn det merkede elementet

Ctrl+Z

Angre en handling

Ctrl+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

F1

Vise Hjelp for et program eller Windows

Windows logo-tast Bilde av Windows-logotasten +F1

Vise Windows Hjelp og støtte

Esc

Avbryte gjeldende oppgave

Programtast Bilde av programtasten

Åpne en meny med kommandoer som kan brukes på et merket element i et program. Tilsvarer det å høyreklikke merket element.

Bruke navigasjonstaster

Du kan bruke navigasjonstastene til å flytte markøren, flytte rundt i dokumenter og på websider og redigere tekst. I tabellen nedenfor vises noen vanlige funksjoner for disse tastene.

Trykk
Hvis du vil gjøre dette

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp og Pil ned

Flytte markøren eller det merkede området én plass eller linje i pilens retning eller rulle en webside i pilens retning

Startside

Flytte markøren til begynnelsen av en linje eller flytter til toppen av websiden

End

Flytte markøren til slutten av en linje eller flytte til bunnen av websiden

Ctrl+Home

Flytte til toppen av et dokument

Ctrl+End

Flytte til bunnen av et dokument

Page Up

Flytte markøren eller siden opp én skjerm

Page Down

Flytte markøren eller siden ned én skjerm

Delete

Slette tegnet foran markøren, eller den merkede teksten. I Windows blir det merkede elementet slettet og flyttet til papirkurven

Insert

Aktiverer eller deaktiverer innsettingsmodus. Når innsettingsmodus er på, settes tekst du skriver, inn ved markøren. Når innsettingsmodus er av, erstatter teksten du skriver, de eksisterende tegnene.

Bruke det numeriske tastaturet

På det numeriske tastaturet finnes de numeriske tastene fra 0 til 9, de aritmetiske operatorene + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon) og desimalpunktet, og de vises på samme måte som på en kalkulator eller regnemaskin. Disse tegnene vises selvfølgelig også andre steder på tastaturet, men organiseringen på nummertastaturet gjør det lett å skrive inn numeriske data eller matematiske operasjoner med én hånd.

Bilde av et numerisk tastatur
Numerisk tastatur

Hvis du skal bruke det numeriske tastaturet til å skrive inn tall, trykker du Num Lock. De fleste tastaturer har en lampe som viser om Num Lock er på eller av. Når Num Lock er av, fungerer det numeriske tastaturet som et andre sett med navigasjonstaster (disse funksjonene er trykt på tastene ved siden av tallene eller symbolene).

Du kan bruke det numeriske tastaturet til å utføre enkle beregninger med Kalkulator.

Bruke Kalkulator med det numeriske tastaturet

 1. Åpne Kalkulator ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Kalkulator i søkeboksen, og klikk deretter Kalkulator i resultatlisten.

 2. Se på tastaturlampen om Num Lock er på. Hvis det ikke er det, trykk Num Lock.

 3. På det numeriske tastaturet skriver du inn inn det første tallet i beregningen.

 4. Skriv+ på tastaturet for å addere, - for å subtrahere, * for å multiplisere eller / for å dividere.

 5. Skriv inn det neste tallet i beregningen.

 6. Trykk Enter for å fullføre beregningen.

Tre spesielle taster

Så langt har vi diskutert nesten alle tastene du vil bruke. Av hensyn til de virkelig nysgjerrige blant oss, la oss utforske de tre mest mystiske tastene på tastaturet: PrtScn, Scroll Lock og Pause/Break.

PrtScn (eller Print Screen)

For lenge siden gjorde denne tasten faktisk det den sier: Den sendte den gjeldende skjermen med tekst til skriveren. Nå for tiden vil et trykk på PrtScn fange inn et bilde av hele skjermen (en "skjermdump") og kopiere den til Utklippstavlen i datamaskinens minne. Derfra kan du lime det (Ctrl+V) inn i Microsoft Paint eller et annet program, og, om ønskelig, skrive det ut fra det programmet.

Enda mer obskur er SYS RQ, som deler tast med PrtScn på noen tastaturer. Historisk sett ble SYS RQ laget som en "system request" (systemforespørsel), men denne kommandoen er ikke aktivert i Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon om Print Screen-tasten, kan du se Ta et skjermbilde (Print your Screen).

Tips!

 • Trykk Alt+PrtScn hvis du bare vil fange inn et bilde av det aktive vinduet i stedet for hele skjermen.

ScrLk (eller Scroll Lock)

I de fleste programmer skjer det ingen ting om du trykker Scroll Lock. I noen få programmer som Microsoft Excel, kan et trykk på Scroll Lock endre atferden til noen piltaster og Page Up- og Page Down-tastene. Et trykk på disse tastene får dokumentet til å rulle uten at markøren eller det merkede området endrer posisjon. Tastaturet kan ha en lampe som indikerer om Scroll Lock er aktivert.

Pause/Break

Denne tasten brukes sjelden. I noen eldre programmer vil et trykk på denne tasten stanse programmet midlertidig, eller, i kombinasjon med Ctrl, stanse kjøringen av programmet.

Andre taster

Med noen moderne tastaturer følger det "hurtigtaster" eller knapper som gir rask, ett-trykks tilgang til programmer, filer eller kommandoer. Andre modeller har volumkontroller, rullehjul, zoomehjul og andre finesser. Hvis du vil vite mer om slike funksjoner, se informasjonen som fulgte med tastaturet eller datamaskinen eller sjekk produsentens webområde.

Tips for sikker bruk av tastaturet

Riktig bruk av tastaturet kan bidra til å forebygge smerter eller skader på håndledd, hender og armer, spesielt hvis du bruker datamaskinen over lengre tidsrom. Her er noen tips for å unngå problemer:

 • Plasser tastaturet i albuehøyde. Overarmene bør henge avslappet langs sidene.

 • Plasser tastaturet midt foran deg. Hvis tastaturet har et numerisk tastatur, kan du bruke mellomromtasten som sentreringpunkt.

 • Skriv med hendene og håndleddene flytende over tastaturet, slik at du bruker hele armen til å nå taster langt borte i stedet for å strekke fingrene.

 • Unngå å hvile håndflater eller håndledd på noe underlag mens du skriver. Hvis tastaturet har en håndleddsstøtte, bruker du den bare mens du tar pause fra skrivingen.

 • Mens du skriver, bruk en lett berøring og la håndleddene være rette.

 • Når du ikke skriver, slapp av i armer og hender.

 • Ta korte pauser fra datamaskinbruk hvert 15 til 20 minutt.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre deler av datamaskinen, se Deler av en datamaskin.