MICROSOFT SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft:

 • opvolgende versie van de software (waaronder updates of aanvullingen);

 • updates;

 • supplementen;

 • op internet gebaseerde services; en

 • ondersteuningsservices

Voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.

Zoals hieronder wordt beschreven, gaat u door het installeren van deze software akkoord met de overdracht van bepaalde standaardcomputergegevens tijdens de validatie en met het automatisch downloaden en installeren van bepaalde updates en met internetdiensten.

Indien u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Thuisgebruik. Als u een thuisgebruiker bent, mag u een onbeperkt aantal exemplaren van de software installeren en gebruiken op uw persoonlijke apparatuur in uw huishouden, voor gebruik door personen die deel uitmaken van uw huishouden.

  2. Kleinbedrijf. Indien u een klein bedrijf hebt, mag u de software installeren en gebruiken op maximaal tien (10) apparaten binnen uw bedrijf.

  3. Beperkingen. De software mag niet worden gebruikt op apparaten die het eigendom zijn van overheids- of onderwijsinstellingen.

  4. Scheiding van onderdelen. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden en op verschillende apparaten installeren.

  5. Opgenomen Microsoft-programma's. De software bevat mogelijk andere Microsoft-programma's. De licentievoorwaarden bij die programma's zijn van toepassing op uw gebruik van de programma's.

 2. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd.

  1. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder en in de privacyverklaring van Microsoft Security Essentials beschreven softwarefuncties maken via het internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Meer informatie over deze functies vindt u op go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 . Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen.

   1. Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen.

    • Updates. De software downloadt standaard automatisch definitie-updates. Zie de privacyverklaring op go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie.

    • Verwijdering van kwaadaardige software. De software controleert op gezette tijden, en wanneer u deze actie selecteert, op de aanwezigheid van kwaadaardige software (“Malware”) met een hoog risico. Na ontdekking wordt deze automatisch van uw apparaat verwijderd. Wanneer het apparaat wordt gecontroleerd op Malware, wordt een rapport naar Microsoft verzonden met informatie over de Malware die is aangetroffen of fouten die zijn opgetreden tijdens de controle op Malware, specifieke informatie met betrekking tot de detectie, fouten die zich hebben voorgedaan tijdens het uitvoeren van de controle op Malware en andere informatie over het apparaat die ons kan helpen deze en andere Microsoft-producten en -services te verbeteren. In het rapport wordt geen informatie opgenomen die kan worden gebruikt om u te identificeren.

    • Mogelijk ongewenste software De software doorzoekt de computer op de aanwezigheid van Malware met een matig tot laag risico, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spyware en andere mogelijk ongewenste software (“Mogelijk Ongewenste Software”). De software verwijdert Mogelijk Ongewenste Software met een matig tot laag risico alleen als u daarmee instemt. Het verwijderen van deze Mogelijk Ongewenste Software kan ertoe leiden dat andere software op de computer niet meer werkt. Ook kan het leiden tot schending van de gebruiksvoorwaarden voor andere software op de computer, als deze Mogelijk Ongewenste Software op de computer was geïnstalleerd als voorwaarde voor het gebruik van de andere software. Lees de licentieovereenkomst van de andere software alvorens u toestemming geeft de Mogelijk Ongewenste Software te verwijderen. Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u of het systeem ook software verwijdert die geen Mogelijk Ongewenste Software is.

    • Deelname aan Microsoft Active Protection Service (MAPS). De antimalwaregemeenschap Microsoft Active Protection Service (MAPS) is een vrijwillige, internationale gemeenschap die onder andere uit Microsoft Security Essentials-gebruikers bestaat. Na de eerste installatie worden gebruikers standaard aangemeld voor deelname in MAPS met een basislidmaatschap. In het kader van het basislidmaatschap kan MAPS, wanneer de software is ingeschakeld, informatie over Malware en andere Mogelijk Ongewenste Software aan Microsoft rapporteren. Als een MAPS-rapport details bevat over Malware of Mogelijk Ongewenste Software die mogelijk kan worden verwijderd door de software, downloadt MAPS de laatste signatuur om het probleem op te lossen. MAPS kan ook onterecht als Malware aangeduide items herkennen en herstellen. In sommige gevallen worden mogelijk persoonsgegevens onbedoeld naar Microsoft verzonden. Microsoft gebruikt deze gegevens echter niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Zie de privacyverklaring op go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie over MAPS en de gegevens die door deze functie naar Microsoft worden verzonden.

    • Foutrapporten. Deze software stuurt automatisch foutrapporten naar Microsoft waarin wordt beschreven welke softwarecomponenten fouten bevatten. Er worden geen bestanden of geheugendumps verzonden, tenzij u ervoor kiest deze te verzenden. Meer informatie over foutrapporten vindt u op go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 .

    • Windows Update; Microsoft Update. De software gaat over op automatische updates van Windows Update en Microsoft Update. Om het juiste functioneren van de Windows Update- en Microsoft Update-service in de software (indien u daar gebruik van maakt) mogelijk te maken, zijn van tijd tot tijd updates of downloads voor de Windows Update- en/of Microsoft Update-service vereist. Deze worden zonder nader bericht gedownload en geïnstalleerd.

   2. Gebruik van gegevens. We zijn gerechtigd de computergegevens, foutrapporten, CEIP rapporten en rapporten inzake Malware te gebruiken ter verbetering van onze software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan

  • de technische beperkingen in de software te omzeilen,

  • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;

  • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;

  • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

  • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

  • de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of

  • de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services.

 4. RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

 5. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

 6. OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT.U mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor gebruik. U mag dit niet doen om deze licentie te delen op meerdere apparaten.

 7. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.

 8. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software.

 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices.

 10. TOEPASSELIJK RECHT.

  1. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.

  2. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land.

 11. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.

 12. GEEN GARANTIE. de software is in de huidige staat in licentie gegeven. u gebruikt deze op eigen risico. microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt onder uw plaatselijke recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. voor zover is toegestaan op grond van het recht van uw land, wijst microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af.

 13. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van US $ 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

  Deze beperking geldt voor

  • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en

  • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

   De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.