U kunt Rekenmachine gebruiken voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Rekenmachine biedt bovendien de geavanceerde mogelijkheden van wetenschappelijke en statistische rekenmachines.

U kunt berekeningen uitvoeren door te klikken op de knoppen van de rekenmachine, of u kunt de berekeningen invoeren via het toetsenbord. Druk op Num Lock als u met het numerieke toetsenblok getallen en operatoren wilt invoeren.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Rekenmachine.

Alles weergeven

Hoe open ik Rekenmachine?

 • U kunt Rekenmachine als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Rekenmachine.

Hoe voer ik een eenvoudige berekening uit?

 1. Voer het eerste getal voor de berekening in.

 2. Klik op + om op te tellen, op - om af te trekken, op * om te vermenigvuldigen of op / om te delen.

 3. Voer het volgende getal voor de berekening in.

 4. Voer alle andere operatoren en getallen in.

 5. Klik op =.

Hoe voer ik een wetenschappelijke berekening uit?

 1. Klik op Wetenschappelijk in het menu Beeld.

 2. Klik op een talstelsel.

 3. Klik op de weergavegrootte die u wilt gebruiken en voer vervolgens de berekening uit.

Hoe voer ik een statistische berekening uit?

 1. Klik op Wetenschappelijk in het menu Beeld.

 2. Voer het eerste gedeelte van de gegevens in en klik vervolgens op Sta om het dialoogvenster Statistiekvak te openen.

 3. Klik op RET om terug te keren naar de Rekenmachine en klik vervolgens op Dat om de waarde op te slaan.

 4. Voer de rest van de gegevens in, waarbij u na elke invoer op Dat klikt.

 5. Klik op Ave, Sum of s.

Opmerkingen

 • Met Ave berekent u het gemiddelde van de waarden die zijn opgeslagen in het dialoogvenster Statistiekvak, met Sum berekent u de som van de waarden en met s berekent u de standaardafwijking.

 • Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd, kunt u de lijst weergeven door op Sta te klikken.

 • Onder in het dialoogvenster Statistiekvak wordt het aantal waarden bijgehouden dat u hebt opgeslagen. U kunt een bepaalde waarde uit de lijst verwijderen door op CD te klikken. U verwijdert alle waarden door op CAD te klikken. Als u op Load klikt, wordt het getal in het weergavegebied van de Rekenmachine gewijzigd in het getal dat in het dialoogvenster Statistiekvak is geselecteerd.

Hoe werk ik met getallen die in het geheugen zijn opgeslagen?

Als u een getal in het geheugen opslaat, verschijnt er een M in het vak boven de geheugenopties. Als u een ander getal in het geheugen opslaat, vervangt het nieuwe getal het getal dat zich al in het geheugen bevindt. U kunt als volgt werken met getallen in het geheugen:

 • Klik op MS om het weergegeven getal op te slaan.

 • Klik op MR om een getal weer te geven dat zich in het geheugen bevindt.

 • Klik op MC om het geheugen te wissen.

 • Klik op M+ om het weergegeven getal op te tellen bij het getal dat zich reeds in het geheugen bevindt. Klik op MR om het nieuwe getal weer te geven.

Hoe kan ik getallen overdragen tussen de weergaven Standaard en Wetenschappelijk?

 1. Klik op MS om het weergegeven getal op te slaan.

 2. Klik op de gewenste weergave in het menu Beeld.

 3. Klik op MR om het opgeslagen getal weer te geven.

Opmerkingen

 • De gegevens in het weergavegebied van de Rekenmachine worden gewist wanneer u naar een andere weergave overschakelt.

 • Een getal dat in hexadecimale, octale of binaire notatie is getypt, wordt naar de decimale notatie geconverteerd wanneer u het van de weergave Wetenschappelijk overbrengt naar de weergave Standaard.

Hoe converteer ik waarden naar een ander talstelsel?

 1. Klik op Wetenschappelijk in het menu Beeld.

 2. Voer het getal in dat u wilt converteren.

 3. Klik op het talstelsel waarnaar u wilt converteren.

 4. Klik op de weergavegrootte die u wilt gebruiken.

Opmerkingen

 • Als u een decimaal getal dat decimalen bevat naar een ander talstelsel converteert, wordt het getal ingekort tot een geheel getal.

 • Getallen die van hexadecimaal, octaal of binair naar decimaal zijn geconverteerd, worden weergegeven als positieve gehele getallen.

Wat gebeurt er wanneer ik berekeningen met grote getallen uitvoer?

In het hexadecimale, binaire en octale talstelsel geeft de Rekenmachine alleen de lagere cijfers van een antwoord weer wanneer het resultaat meer cijfers bevat dan bij de gekozen weergavegrootte mogelijk is. Dit komt overeen met de wijze waarop berekeningen in computers worden uitgevoerd.

Bij het hexadecimale talstelsel kunnen QWORD-resultaten maximaal 16 cijfers (64 bits) bevatten, DWORD-resultaten maximaal acht cijfers (32 bits), Word-resultaten maximaal vier cijfers (16 bits) en Byte-resultaten maximaal twee cijfers (8 bits).

Bijvoorbeeld: als het hexadecimale nummersysteem wordt weergegeven als Word, is het grootste resultaat dat u kunt genereren FFFF (gelijk aan 65535 in decimalen). Wanneer u dat getal verdubbelt (FFFFx2), wordt het antwoord 1FFFE. Omdat dit getal uit vijf cijfers bestaat, geeft de Rekenmachine alleen de vier laagste cijfers van het antwoord weer: FFFE.

Hoe geef ik getallen logisch gegroepeerd weer?

Met cijfergroepering kunt u getallen logisch gegroepeerd weergeven. Klik op Cijfergroepering in het menu Beeld.

Hoe werken de knoppen?

In de volgende tabel worden de verschillende rekenmachinefuncties beschreven.

Knop
Functie

%

Hiermee geeft u het resultaat van een vermenigvuldiging als percentage weer. Voer een getal in, klik op *, voer het tweede getal in en klik op %. Als u bijvoorbeeld 50 * 25% invoert, wordt 12,5 weergegeven. U kunt ook bewerkingen uitvoeren met percentages. Voer een getal in, klik op de gewenste operator (+, -, * of /), voer het tweede getal in, klik op % en klik op =. Bijvoorbeeld: 50 + 25% (van 50) = 62,5.

(

Hiermee begint u een nieuw niveau van haakjes. Het huidige aantal niveaus wordt weergegeven in het vak boven de knop ). Het maximale aantal niveaus is 25.

)

Hiermee sluit u het huidige niveau van haakjes af.

*

Hiermee wordt een vermenigvuldiging uitgevoerd.

+

Hiermee worden de getallen bij elkaar opgeteld.

+/-

Hiermee wijzigt u het teken van het weergegeven getal.

-

Hiermee worden de getallen van elkaar afgetrokken.

.

Hiermee voegt u een decimaalteken in.

/

Hiermee wordt een deling uitgevoerd.

0–9

Hiermee geeft u dit getal weer in het venster van de rekenmachine.

1/x

Hiermee berekent u de reciproque waarde van het weergegeven getal.

=

Hiermee voert u een willekeurige bewerking uit op de voorgaande twee getallen. Als u de laatste bewerking wilt herhalen, klikt u nogmaals op =.

A–F

Hiermee voegt u de geselecteerde letter in de waarde in. Deze knop is alleen beschikbaar als de hexadecimale modus actief is.

And

Hiermee voert u een AND-berekening uit op bitniveau. Het gedrag van logische operatoren is niet gedefinieerd tenzij de invoer uit gehele getallen bestaat.

Ave

Hiermee berekent u het gemiddelde van de waarden die worden weergegeven in het dialoogvenster Statistiekvak. Met Inv+Ave berekent u het gemiddelde van de kwadraten. Deze knop is alleen beschikbaar als u eerst op Sta klikt.

Backspace

Hiermee verwijdert u het laatste cijfer van het weergegeven getal.

Bin

Hiermee converteert u het weergegeven getal naar het binaire stelsel. De maximale binaire waarde zonder voorteken is 64 bits, die allemaal op 1 zijn ingesteld.

C

Hiermee wist u de huidige berekening.

CE

Hiermee wist u het weergegeven getal.

cos

Hiermee berekent u de cosinus van het weergegeven getal. Met Inv+cos berekent u de arccosinus. Met Hyp+cos berekent u de hyperbolische cosinus. Met Inv+Hyp+cos berekent u de hyperbolische arccosinus. U kunt cos alleen gebruiken in het decimale stelsel.

Dat

Hiermee voert u het weergegeven getal in het dialoogvenster Statistiekvak in. Deze knop is alleen beschikbaar als u eerst op Sta klikt.

Dec

Hiermee converteert u het weergegeven getal naar het decimale stelsel.

Graden

Hiermee stelt u voor graden trigonometrische invoer in wanneer de decimale modus actief is.

dms

Hiermee converteert u het weergegeven getal naar de notatie graden-minuten-seconden (ervan uitgaande dat het getal in graden wordt weergegeven). Als u het weergegeven getal wilt converteren naar graden (ervan uitgaande dat dit getal in graden-minuten-seconden wordt weergegeven), gebruikt u Inv+dms. U kunt dms alleen gebruiken in het decimale stelsel.

Exp

Hiermee maakt u de invoer van getallen in wetenschappelijke notatie mogelijk. De exponent is beperkt tot vier cijfers. U kunt in de exponent alleen decimale cijfers gebruiken (de toetsen 0 tot en met 9). U kunt Exp alleen gebruiken in het decimale stelsel.

F-E

Hiermee schakelt u de wetenschappelijke notatie in of uit. Getallen groter dan 10^32 worden altijd exponentieel weergegeven. U kunt F-E alleen gebruiken in het decimale stelsel.

Gradiënten

Hiermee stelt u voor gradiënten trigonometrische invoer in wanneer de decimale modus actief is.

Hex

Hiermee converteert u het weergegeven getal naar het hexadecimale stelsel. De maximale hexadecimale waarde zonder voorteken is 64 bits, die allemaal op 1 zijn ingesteld.

Hyp

Hiermee stelt u de hyperbolische functie in voor sin, cos en tan. Nadat de berekening is uitgevoerd, wordt de hyperbolische functie automatisch uitgeschakeld.

Int

Hiermee geeft u van een decimaal getal het gedeelte weer dat voor de komma staat. Met Inv+Int geeft u het gedeelte achter de komma weer.

Inv

Hiermee stelt u inversie in voor sin, cos, tan, PI, x^y, x^2, x^3, ln, log, Ave, Sum en s. Nadat de berekening is uitgevoerd, wordt de inversie automatisch uitgeschakeld.

ln

Hiermee berekent u de natuurlijke logaritme (grondtal e). Met Inv+ln berekent u e tot de macht x, waarbij x het huidige getal is.

log

Hiermee berekent u de normale logaritme (grondtal 10). Met Inv+log berekent u 10 tot de macht x.

Lsh

Hiermee verschuift u het getal naar links. Met Inv+Lsh schuift u naar rechts. Nadat u op deze knop hebt geklikt, moet u (in binaire notatie) opgeven hoeveel posities u het getal in het weergavegebied naar links of rechts wilt verschuiven. Klik vervolgens op =. Het gedrag van logische operatoren is niet gedefinieerd tenzij de invoer uit gehele getallen bestaat.

M+

Hiermee telt u het weergegeven getal op bij een getal dat al in het geheugen aanwezig is. De som van deze getallen wordt niet weergegeven.

MC

Hiermee wist u de getallen die in het geheugen zijn opgeslagen.

Mod

Hiermee geeft u de modulus (of restwaarde) van x/y weer. Gebruik deze knop als een binaire operator. Als u bijvoorbeeld de modulus wilt berekenen van 5 gedeeld door 3, klikt u op 5 MOD 3 =, hetgeen gelijk is aan 2.

MR

Hiermee haalt u het getal op dat is opgeslagen in het geheugen. Het getal blijft dan in het geheugen staan.

MS

Hiermee slaat u het weergegeven getal in het geheugen op.

n!

Hiermee berekent u de faculteit van het weergegeven getal.

Not

Hiermee voert u een inverse-berekening uit op bitniveau. Het gedrag van logische operatoren is niet gedefinieerd tenzij de invoer uit gehele getallen bestaat.

Oct

Hiermee converteert u het weergegeven getal naar het octale stelsel. De maximale octale waarde zonder voorteken is 64 bits, die allemaal op 1 zijn ingesteld.

Or

Hiermee voert u een OR-berekening uit op bitniveau. Het gedrag van logische operatoren is niet gedefinieerd tenzij de invoer uit gehele getallen bestaat.

pi

Hiermee geeft u de waarde van pi weer (3,1415...). Met Inv+pi geeft u 2 * pi (6,28...) weer. U kunt pi alleen gebruiken in het decimale stelsel.

Radialen

Hiermee stelt u voor radialen trigonometrische invoer in wanneer de decimale modus actief is.

s

Hiermee berekent u de standaarddeviatie met de populatieparameter –1. Met Inv+s berekent u de standaarddeviatie met de populatieparameter n. Deze knop is alleen beschikbaar als u eerst op Sta klikt.

sin

Hiermee berekent u de sinus van het weergegeven getal. Met Inv+sin berekent u de arcsinus. Met Hyp+sin berekent u de hyperbolische sinus. Met Inv+Hyp+sin berekent u de hyperbolische sinus. U kunt sin alleen gebruiken in het decimale stelsel.

sqrt

Hiermee berekent u de vierkantswortel van het weergegeven getal.

Sta

Hiermee opent u het dialoogvenster Statistiekvak en activeert u Ave, Sum, s en Dat.

Sum

Hiermee berekent u de som van de waarden die worden weergegeven in het dialoogvenster Statistiekvak. Met Inv+Sum berekent u de som van de kwadraten. Deze knop is alleen beschikbaar als u eerst op Sta klikt.

tan

Hiermee berekent u de tangens van het weergegeven getal. Met Inv+tan berekent u de arctangens. Met Hyp+tan berekent u de hyperbolische tangens. Met Inv+Hyp+tan berekent u de hyperbolische tangens. U kunt tan alleen gebruiken in het decimale stelsel.

Xor

Hiermee voert u een exclusieve OR-berekening uit op bitniveau. Het gedrag van logische operatoren is niet gedefinieerd tenzij de invoer uit gehele getallen bestaat.

x^2

Hiermee berekent u het kwadraat van het weergegeven getal. Met Inv+x^2 berekent u de vierkantswortel.

x^3

Hiermee berekent u de derde macht van het weergegeven getal. Met Inv+x^3 berekent u de derdemachtswortel.

x^y

Hiermee berekent u x tot de macht y. Gebruik deze knop als een binaire operator. Als u bijvoorbeeld 2 tot de macht 4 wilt vinden, klikt u op 2 x^y 4 =, wat overeenkomt met 16. Als u de ye wortel van x wilt berekenen, gebruikt u Inv+x^y.

Kan ik het toetsenbord gebruiken om met de rekenmachine te werken?

Ja. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de toetsenbordequivalenten van de knoppen op de rekenmachine.

Knop
Toets

%

%

(

(

)

)

*

*

+

+

+/-

F9

-

-

.

. of ,

/

/

0–9

0–9

1/x

r

=

ENTER

A–F

A–F

And

&

Ave

Ctrl+A

Backspace

BACKSPACE

Bin

F8

Byte

F4

C

ESC

CE

Del

cos

o

Dat

INS

Dec

F6

Graden

F2

dms

m

Dword

F2

Exp

x

F-E

v

Gradiënten

F4

Hex

F5

Hyp

h

Int

;

Inv

I

ln

n

log

l

Lsh

<

M+

Ctrl+P

MC

Ctrl+L

Mod

%

MR

Ctrl+R

MS

Ctrl+M

n!

!

Not

~

Oct

F7

Or

verticale balk (|)

pi

p

Qword

F12

Radialen

F3

s

Ctrl+D

sin

s

sqrt

@

Sta

Ctrl+S

Sum

Ctrl+T

tan

t

Word

F3

Xor

^

x^2

@

x^3

#

x^y

y