Alles weergeven

Wat is de locatie van het accupictogram?

Het accupictogram bevindt zich in het systeemvak op de taakbalk van Windows.

Opmerking

 • Het accupictogram wordt op desktopcomputers alleen weergegeven als u gebruikmaakt van een accu, zoals een UPS (Uninterruptible Power Supply) die op een van de USB-poorten is aangesloten.

Waar kan ik het accupictogram voor gebruiken?

De weergave van het accupictogram wordt aangepast op basis van de huidige accustatus, zodat u het energieniveau van de accu eenvoudig kunt controleren.

 • Het accupictogram wordt groen weergegeven als het energieniveau in de accu meer dan 25 procent van de totale capaciteit bedraagt.

 • Als het energieniveau in de accu gelijk is aan 25 procent of minder van de totale capaciteit, wordt er een gele driehoek met een uitroepteken (!) op het accupictogram weergegeven.

 • Als het energieniveau in de accu daalt totdat deze bijna leeg is, wordt er een rode cirkel met een witte X op het groene accupictogram weergegeven.

Als u de muiswijzer op het accupictogram plaatst, wordt de volgende informatie weergegeven: het resterende percentage van de totale energiecapaciteit, de hoeveelheid tijd die rest totdat de accu leeg is en het energieschema dat u momenteel gebruikt.

Als het energieniveau in de accu laag is en als u bij de instellingen voor het energieschema hebt ingesteld dat u gewaarschuwd wilt worden wanneer de accu bijna leeg is, wordt er een waarschuwing op het accupictogram weergegeven.

De volgende opties worden weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op het accupictogram klikt:

 • Energiebeheer U kunt deze optie gebruiken als u de pagina Selecteer een energiebeheerschema wilt weergeven. U kunt op deze pagina de energie-instellingen wijzigen en een energieschema selecteren.

 • Windows Mobiliteitscentrum U kunt deze optie gebruiken als u Windows Mobiliteitscentrum wilt openen waarin een aantal veelgebruikte instellingen voor uw draagbare computer bijeen is gebracht, zodat u deze eenvoudig kunt aanpassen. U kunt via Windows Mobiliteitscentrum onder meer de helderheid van uw beeldscherm wijzigen, het volume van de luidsprekers aanpassen en de status van de accu controleren.

  Opmerking

  • Windows Mobiliteitscentrum is alleen beschikbaar op draagbare computers en maakt geen onderdeel uit van Windows Vista Starter en Windows Vista Home Basic.

 • Systeempictogrammen weergeven U kunt deze optie gebruiken als u het dialoogvenster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start wilt openen. U kunt dit dialoogvenster gebruiken als u het accupictogram wilt verbergen. Schakel daartoe het selectievakje Energie uit.

Als u op het accupictogram klikt, wordt het onderdeel Accumeter weergegeven. Accumeter toont alle beschikbare accu's en de bijbehorende energieniveaus.

Daarnaast kunt u via Accumeter een van de standaardenergieschema's selecteren. Als u de instellingen voor een energieschema wilt wijzigen dat niet in Accumeter wordt weergegeven, klikt u op Meer opties.

Waarom wordt de resterende hoeveelheid tijd totdat de accu leeg is soms drastisch gewijzigd?

Hoelang de hoeveelheid energie in de accu meegaat, is afhankelijk van de bewerkingen die u met uw draagbare computer uitvoert wanneer u de accuvoeding gebruikt en van de instellingen voor het energieschema dat het energieverbruik van de computer beheert. Het energieverbruik van een draagbare computer varieert voortdurend en is afhankelijk van de activiteit waarmee u bezig bent en van de hoeveelheid tijd die u met de desbetreffende activiteit op uw computer bezig bent. Het weergeven van een dvd vergt bijvoorbeeld aanzienlijk meer energie dan het lezen en schrijven van e-mailberichten. De hiervoor vermelde redenen maken duidelijk waarom de schattingen in Accumeter ten aanzien van de resterende hoeveelheid energie en tijd soms achterlopen.

Wanneer kan ik de accu veilig uit mijn draagbare computer verwijderen?

Dit is afhankelijk van de draagbare computer en de accu en wisselt per fabrikant. Zie de documentatie bij uw draagbare computer of accu voor meer informatie.

Waarom wordt de weergave van het accupictogram voortdurend gewijzigd?

De wijze waarop het accupictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van of uw draagbare computer gebruikmaakt van netspanning of accuvoeding. Het pictogram geeft aan dat de accu wordt opgeladen of dat deze volledig is opgeladen. Het accupictogram geeft de resterende hoeveelheid energie ten opzichte van de totale capaciteit van de accu stapsgewijs weer in stappen van 10 procent. De weergave van het accupictogram wordt gewijzigd als het energieniveau van de accu laag is en als het energieniveau van de accu een kritiek punt bereikt. De weergave van het accupictogram wordt ook gewijzigd als er geen accu wordt gedetecteerd.

De betekenis van de verschillende accupictogrammen wordt in de volgende tabel toegelicht.

Accustatus Pictogram Toelichting
Accustatus

Uw draagbare computer maakt gebruik van de netvoeding en de accu wordt opgeladen.

Pictogram
Afbeelding van een rij batterijpictogrammen die een oplopend oplaadniveau tonen, met een algemeen stekkersymbool ernaast
Toelichting

Het accupictogram knippert wanneer u uw draagbare computer op de netvoeding aansluit. Het accupictogram geeft tijdens het opladen van de accu het energieniveau stapsgewijs weer in stappen van 10 procent.

Accustatus

De accu in uw draagbare computer is volledig opgeladen.

Pictogram
Pictogram van een volle batterij met een algemene stekker ernaast
Toelichting

Uw draagbare computer maakt gebruik van de netvoeding en de accu is volledig opgeladen.

Accustatus

Uw draagbare computer maakt gebruik van de accuvoeding en het energieniveau in de accu daalt.

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram dat een afnemend oplaadniveau toont
Toelichting

Als uw draagbare computer gebruikmaakt van de accuvoeding, wordt de resterende hoeveelheid energie stapsgewijs weergegeven in stappen van 10 procent tot dat het lage accuniveau wordt bereikt.

Accustatus

Melding voor bijna lege accu

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram dat een oplaadniveau van 25% toont
Toelichting

De resterende hoeveelheid energie in de accu bedraagt 25 procent van de totale capaciteit.

Opmerking

Accustatus

Melding voor kritiek accuniveau

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram wanneer het kritieke accuniveau wordt bereikt
Toelichting

Als de resterende hoeveelheid energie 10 procent van de totale capaciteit van de accu bedraagt, wordt bij het accupictogram de melding voor een kritiek accuniveau weergegeven. Als deze melding wordt weergegeven, moet u uw draagbare computer op de netspanning aansluiten als u verder wilt werken omdat de computer anders wordt uitgeschakeld.

Boven het accupictogram wordt de melding voor een kritiek accuniveau weergegeven waarin het huidige percentage aan resterende energie wordt vermeld.

Zie Een laag accuniveau en een kritiek accuniveau instellen als u de melding voor een kritiek accuniveau wilt wijzigen.

Accustatus

Uw draagbare computer maakt gebruik van de netvoeding en de accu wordt niet opgeladen.

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram dat toont dat de batterij leeg is, met een algemene stekker ernaast
Toelichting

Het accupictogram geeft tijdens het opladen het energieniveau stapsgewijs weer in stappen van 10 procent. Als het accupictogram deze informatie niet weergeeft, wordt de status van het opladen mogelijk niet gerapporteerd. Als het accuniveau laag blijft, terwijl de draagbare computer reeds gedurende een langere tijd op de netspanning is aangesloten, is er mogelijk sprake van een probleem met de hardware van uw computer. Als het een oudere accu betreft, is het mogelijk dat deze reeds volledig is opgeladen, terwijl dat niet als 100 procent wordt weergegeven.

Accustatus

De accustatus is niet bekend.

Pictogram
Afbeelding van een batterijpictogram wanneer het oplaadniveau niet kan worden vastgesteld
Toelichting

Het resterende percentage energie in de accu kan niet worden bepaald.

Accustatus

Er wordt door Windows in het accucompartiment geen accu gedetecteerd.

Pictogram
Afbeelding van het pictogram dat aangeeft dat er geen batterij is gevonden
Toelichting

Uw draagbare computer is op de netvoeding aangesloten en er wordt geen accu gedetecteerd. De accu bevindt zich mogelijk niet in het accucompartiment of er is sprake van een probleem met de accu of de computerhardware. Zie de documentatie bij uw draagbare computer of bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie.

Het accupictogram wordt niet weergegeven als uw computer niet van een accucompartiment is voorzien.

Hoe kan ik het lage accuniveau wijzigen?

Het lage accuniveau wijzigen

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Klik onder het geselecteerde schema op de pagina Selecteer een energiebeheerschema op De schema-instellingen wijzigen.

 3. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen op de pagina Instellingen voor dit schema wijzigen.

 4. Vouw op de tab Geavanceerde instellingen de optie Accu uit, vouw vervolgens de optie Laag accuniveau uit, klik daarna op Op accu en klik ten slotte op de pijl om deze optie in te stellen op het percentage waarop u de melding voor een laag accuniveau wilt weergeven.

 5. Klik op OKen klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Als de accu vervolgens een kritiek accuniveau bereikt, voert Windows de bewerking uit die hiertoe is ingesteld. Als de accu van uw draagbare computer een kritiek accuniveau bereikt, wordt standaard de sluimerstand ingeschakeld. In een dergelijk geval wordt uw werk door Windows naar de vaste schijf opgeslagen, zodat dit kan worden hersteld wanneer de computer uit de sluimerstand wordt gehaald. Zie Een laag accuniveau en een kritiek accuniveau instellen als u de actie wilt wijzigen die wordt uitgevoerd bij een kritiek accuniveau.

Hoe kan ik het accupictogram in het systeemvak verbergen?

Het accupictogram verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Systeemvak.

 3. Schakel onder Systeempictogrammen het selectievakje Energie uit.

Als het selectievakje Energie niet beschikbaar is, is er mogelijk geen accu in de computer geplaatst. Het is ook mogelijk dat een aantal van deze instellingen wordt beheerd door uw systeembeheerder. Waarom kan ik sommige instellingen niet wijzigen?

Het accupictogram weergeven

 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Systeemvak.

 3. Schakel onder Systeempictogrammen het selectievakje Energie in.

Hoe kan ik instellen welke energieschema's in Accumeter worden weergegeven?

Er kunnen in Accumeter drie energieschema's worden weergegeven, dat wil zeggen, één schema voor elk plantype:

 • Een schema dat energiebesparing en prestaties op elkaar afstelt (Gebalanceerd)

 • Een energiebesparend schema (Energiebesparing)

 • Een schema waarin de nadruk ligt op de systeemprestaties (Hoge prestaties)

Instellen welke energieschema's worden weergegeven in Accumeter

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Aanvullende schema's op de pagina Selecteer een energiebeheerschema en selecteer een schema. De schema's die u zelf hebt gemaakt en de schema's van de fabrikant van uw draagbare computer worden weergegeven onder Aanvullende schema's.

   - of -

  • Maak een nieuw energieschema dat is gebaseerd op een van de drie standaardschema's. Zie Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen voor meer informatie.

  Het schema dat u maakt of selecteert, wordt standaard het actieve plan en wordt vervolgens in Accumeter weergegeven. Als u het oorspronkelijke schema opnieuw wilt activeren, selecteert u dit schema in Accumeter.

Hoe kan ik instellen dat Windows niet telkens een melding weergeeft waarin wordt vermeld dat het accuniveau laag is?

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Klik onder het geselecteerde schema op de pagina Selecteer een energiebeheerschema op De schema-instellingen wijzigen.

 3. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen op de pagina Instellingen voor dit schema wijzigen.

 4. Vouw op het tabblad Geavanceerde instellingen de optie Accu uit, vouw vervolgens de optie Melding voor bijna lege accu uit, klik op Op accu, klik op de pijl en klik daarna op Uitschakelen.

 5. Klik op OKen klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Waarom kan ik in Accumeter geen energieschema selecteren?

Als de computer onderdeel uitmaakt van een netwerk in een organisatie, zoals een school, een overheidsinstelling of een bedrijf, heeft de systeembeheerder van uw organisatie mogelijk bepaalde instellingen uitgeschakeld of zelfs verwijderd met Groepsbeleid. Groepsbeleid is een Windows-functie waarmee systeembeheerders de toegang van gebruikers tot Windows-functies kunnen beheren.

Neem contact op met de systeembeheerder als u vermoedt dat u door Groepsbeleid geen wijzigingen kunt aanbrengen in een instelling waartoe u toegang moet hebben.

Het is mogelijk dat u bovendien niet over de vereiste gebruikersrechten beschikt om een ander energieschema te selecteren omdat uw systeembeheerder ervoor heeft gekozen om een energieschema toe te wijzen, waardoor u dit niet zelf kunt selecteren.

Hoe kan ik bepalen of een energieschema geschikt is voor mijn behoeften?

Hoewel het schema Gebalanceerd in het merendeel van de gevallen volstaat, neemt dit niet weg dat u op basis van uw computergebruik moet bepalen wat gewenst is. Het schema Hoge prestaties voorziet bijvoorbeeld mogelijk niet in de gewenste energiebehoeften als u regelmatig onderweg bent en gedurende langere perioden op de accuvoeding moet kunnen rekenen. In een dergelijke situatie is het raadzaam om het schema Energiebesparing te kiezen. Het schema Energiebesparing voorziet mogelijk niet in de gewenste prestaties als u een dvd wilt weergeven op een computer die altijd op de netvoeding is aangesloten wanneer u deze gebruikt.

Plaats de muiswijzer op het Accumeter-pictogram als u het huidige energieschema wilt weergeven.