Microsoft-servicesovereenkomst

Bijgewerkt: 11 juni 2014
Geldig vanaf: 31 juli 2014

We werken onze gebruiksvoorwaarden bij. De nieuwe bepalingen zijn geldig vanaf 1 augustus 2015. Bekijk de nieuwe bepalingen hier.

Hartelijk dank dat u voor Microsoft hebt gekozen.

Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen, zoals vermeld in sectie 12) waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en services die worden genoemd in sectie 1.1. Voor uw gemak hebben we een aantal bepalingen in deze Overeenkomst opgesteld in de vorm van vraag en antwoord. Lees de gehele Overeenkomst door, want alle bepalingen zijn belangrijk en vormen samen een geldige Overeenkomst die, nadat u deze hebt geaccepteerd, op u van toepassing is. Daarnaast zijn er documenten en beleidsregels waarnaar we in deze Overeenkomst verwijzen, en we raden u aan deze eveneens te lezen.

1. Reikwijdte van de overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

1.1. Welke services vallen onder deze Overeenkomst? Outlook.com (voorheen Hotmail), OneDrive (voorheen SkyDrive), Microsoft-account, Microsoft Family Safety, Windows Fotogalerie, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (deze services worden gezamenlijk aangeduid als 'Windows-services'); Office.com, Microsoft Office 365 voor Thuisgebruik Premium, Microsoft Office 365 voor Hoger Onderwijs en andere services voor Microsoft Office-producten die zijn gekoppeld aan deze overeenkomst via een aanvullende overeenkomst (de 'Office-services'); Bing; en MSN zijn de primaire services waarop deze Overeenkomst van toepassing is. We noemen deze services, evenals andere software, websites en services die zijn gekoppeld aan deze Overeenkomst, gezamenlijk de 'Services'.

1.2. Aan welke bepalingen moet ik me houden tijdens het gebruik van de Services? Onze doelstelling is het creëren van een betere en veiligere omgeving. Gebruikers van de Services dienen zich daarom te houden aan deze bepalingen ('deze Overeenkomst'). U mag de Services niet gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het moedwillig schade toebrengen aan personen of entiteiten.

1.3. Hoe aanvaard ik deze overeenkomst? Microsoft doet u een aanbieding door u in de gelegenheid te stellen een abonnement te nemen op de Services en/of de Services te bestellen. U dient door middel van opt-in in te stemmen met deze voorwaarden voordat u de Services kunt gebruiken. Deze voorwaarden vormen een geldige overeenkomst tussen u en Microsoft. Door de Services te gebruiken of te raadplegen, of door in te stemmen met deze bepalingen, waar u deze mogelijkheid hebt in de gebruikersinterface, stemt u ermee in zich te houden aan deze Overeenkomst, zonder aanpassing door u. Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u de Services niet gebruiken.

1.4. Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik deze heb geaccepteerd? Ja. Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze Overeenkomst te wijzigen. We kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen als: (i) dit noodzakelijk is vanwege de van kracht zijnde wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in dergelijke wetgeving; (ii) dit noodzakelijk is vanwege een advies en/of rechterlijk bevel op basis van de geldende wetgeving; (iii) het evenwicht tussen de dienstverlening en de tegenprestatie ervoor is verstoord; (iv) dit om technische redenen noodzakelijk is; (v) dit noodzakelijk is om de werking van de Services te waarborgen; of (vi) de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker worden gewijzigd. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de kans om de Services op te zeggen. Als u de Services niet binnen de kennisgevingsperiode opzegt (in overeenstemming met het proces dat is beschreven in sectie 4.3), stemt u in met de wijziging van deze Overeenkomst. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze Overeenkomst.

1.5. Welk wijzigingen in de Services kan ik verwachten? Wij werken voortdurend aan de verbetering van de Services om zo de functionaliteit te verbeteren of bij te werken, nieuwe functies te introduceren of Services aan te passen, en we mogen op elk gewenst moment de Services wijzigen of daarmee samenhangende functies verwijderen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) indien wij door overeenkomsten met derden hun materiaal niet langer beschikbaar mogen stellen, indien het voor ons niet meer zinvol is om deze beschikbaar te stellen, indien de technologie voortschrijdt of indien uit feedback van klanten blijkt dat er iets moet veranderen. In het geval van betaalde Services zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van wezenlijke veranderingen in de Services. Het kan voorkomen dat we de Services of voorzieningen hiervoor toegankelijk maken in een bètaversie, die mogelijk niet goed werkt of niet werkt zoals de uiteindelijke versie zal werken. Indien uw Inhoud (zoals verderop gedefinieerd) verloren kan gaan als gevolg van wijzigingen in de Services, zullen we u hierover voorafgaandelijk informeren. U kunt de Services op elk gewenst moment opzeggen in overeenstemming met het proces dat is beschreven in sectie 4.3.

1.6. Hoe oud moet ik zijn om gebruik te mogen maken van de Services? Door gebruik te maken van de Services geeft u aan dat u ofwel meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont, of de goedkeuring hebt van een rechtmatige ouder of wettige voogd en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet weet of u meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont of deze sectie niet begrijpt, maak dan geen account aan voordat u een ouder of voogd om hulp hebt gevraagd. Als u de ouder of wettige voogd bent van een minderjarige die een account maakt, gaat u namens de minderjarige akkoord met deze Overeenkomst en bent u verantwoordelijk voor het volledige gebruik van de accounts of Services, waaronder aankopen, ongeacht of het account van de minderjarige nu is geopend of later wordt aangemaakt.

2. Microsoft account

2.1. Wat is een Microsoft-account? Een Microsoft-account is een service waarmee u zich kunt aanmelden voor producten, websites en services van Microsoft en van bepaalde Microsoft-partners. Om toegang te krijgen tot de Windows-services en Office-services, moet u zijn aangemeld met een Microsoft-account. Bij het maken van een Microsoft-account vragen wij u om een gebruikersnaam en wachtwoord, bepaalde demografische gegevens (land, geboortedatum, geslacht, postcode) en beveiligingsgegevens, zoals een alternatief e-mailadres of telefoonnummer op te geven. Het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u uw Microsoft-account aanmaakt, zal uniek zijn voor u gedurende de tijd dat uw Microsoft-account actief is. Indien uw Microsoft-account door u of door Microsoft krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst wordt beëindigd, mag het e-mailadres of de gebruikersnaam weer opnieuw worden geïntroduceerd in ons systeem en worden toegewezen aan een andere gebruiker. Bestaande houders van een Microsoft-account dienen mogelijk beveiligingsgegevens te verstrekken om hun Microsoft-account te kunnen blijven gebruiken. U hebt toegang tot uw Microsoft-account en de beveiligingsgegevens via de webpagina voor beveiligingsgegevens (https://account.live.com/proofs/Manage). Lees de Privacyverklaringen (zoals verderop gedefinieerd) voor meer informatie over hoe Microsoft de informatie die is gekoppeld aan uw Microsoft-account verzamelt en gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw accountgegevens en het wachtwoord. U kunt uw Microsoft-account gebruiken om toegang te krijgen tot andere producten, websites of services van Microsoft (zoals Windows, Xbox Services en Windows Phone). Het is echter mogelijk dat de voorwaarden voor die producten, websites of services, met inbegrip van eventuele privacyverklaringen, als deze afwijken van deze Overeenkomst, eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van de betreffende producten, websites of services. U moet zich periodiek, ten minste elk jaar, aanmelden op uw Microsoft-account om de services die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account actief te houden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk voorzieningen zijn getroffen middels een aanbieding via een betaald gedeelte van de Services. Als u zich niet aanmeldt binnen deze periode, wordt uw account beëindigd (wat inhoudt dat u geen toegang meer hebt tot de Windows-services, de Office-services, Inhoud die is opgeslagen in uw account en alle andere producten of services die gebruikmaken van uw Microsoft-account). Als uw Services worden opgezegd of beëindigd, worden uw gegevens of Inhoud (zoals verderop gedefinieerd) die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account verwijderd, of worden deze anderszins losgekoppeld van u en uw Microsoft-account, tenzij dit onrechtmatig is.

2.2. Wat gebeurt er als ik geen toegang kan krijgen tot mijn Microsoft-account? Als u uw wachtwoord bent vergeten of door andere oorzaken geen toegang kunt krijgen tot uw Microsoft-account, kunt u uw Microsoft-account herstellen door de webpagina Wachtwoord opnieuw instellen (https://account.live.com/password/reset) te bezoeken. We zullen ons best om uw Microsoft-account te herstellen, maar we kunnen niet garanderen dat uw Microsoft-account wordt hersteld of uw Inhoud wordt hersteld.

2.3. Hoe zit het als ik mijn Microsoft-account heb verkregen van iemand anders dan Microsoft? Microsoft staat niet toe dat gebruikers hun Microsoft-accounts overdragen, maar in sommige gevallen staan we u toe uw Microsoft-account te verkrijgen door middel van een derde partij, zoals een school, bedrijf, internetprovider of de beheerder van een beheerd domein (http://www.domains.live.com). In dergelijke gevallen beschikt de betreffende derde partij mogelijk over aanvullende rechten met betrekking tot uw Microsoft-account, zoals de mogelijkheid uw wachtwoord opnieuw in te stellen, uw accountgebruik of profielgegevens te bekijken, Inhoud (zoals verderop gedefinieerd) van uw account te lezen of op te slaan, of uw Microsoft-account op te schorten of op te zeggen. In dergelijke gevallen bent u onderworpen aan deze Overeenkomst en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde partij, die door deze derde partij aan u zouden moeten zijn verstrekt. Microsoft draagt geen verantwoordelijkheid in verband met de aanvullende gebruiksvoorwaarden van derde partijen. Als u de beheerder bent van het beheerde domein, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de accounts binnen het beheerde domein als gevolg van uw nalatigheid of verzuim.

3. Inhoud

3.1. Wie is de eigenaar van de Inhoud die ik inzend naar de Services? U bent de eigenaar. Via sommige Services kunt u communiceren met anderen en verschillende soorten bestanden, zoals foto's, documenten, muziek en video, delen of opslaan. De inhoud van uw communicatie en uw bestanden vormen uw 'Inhoud', en afgezien van het materiaal dat we u in licentie geven en wat kan worden opgenomen in uw eigen Inhoud (zoals clipart), maken we geen aanspraak op de eigendom van de Inhoud die u op de Services aanbiedt. Uw Inhoud blijft uw Inhoud, en u bent daar zelf verantwoordelijk voor. We raden u sterk aan regelmatig back-ups te maken van uw Inhoud.

3.2. Wie heeft toegang tot mijn Inhoud? U beslist in eerste instantie wie toegang tot uw Inhoud heeft. Als u echter Inhoud deelt in openbare gedeelten van de Services via functies die het openbaar delen van Inhoud toestaan, of in gedeelde gedeelten die toegankelijk zijn voor anderen die u hebt gekozen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat iedereen waarmee u Inhoud hebt gedeeld de inhoud gratis mag gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, verzenden, opslaan en communiceren, uitsluitend in verband met de Services en andere producten en services van Microsoft en haar licentienemers. Als u niet wilt dat anderen dit kunnen doen, moet u de Services niet gebruiken om uw Inhoud te delen. U verklaart en staat ervoor in dat u voor de duur van deze Overeenkomst in het bezit bent (en zult zijn) van alle benodigde rechten met betrekking tot de Inhoud, en dat het gebruik van de Inhoud, zoals beschouwd in deze paragraaf, geen wetten of rechten van derden schendt.

3.3. Wat doet Microsoft met mijn Inhoud? Wanneer u Inhoud verzendt of uploadt naar de Services, verleent u Microsoft het wereldwijde recht om Inhoud kosteloos te gebruiken waar nodig: om de Services aan u te leveren (waaronder het wijzigen van het formaat of de indeling van uw Inhoud om deze beter te kunnen opslaan of weergeven aan u), om u te beschermen en om Microsoft-producten en -services te verbeteren. Microsoft gebruikt en beschermt uw Inhoud, zoals wordt beschreven in de Privacyverklaringen (zoals gedefinieerd in sectie 5).

3.4. Welke typen reclame worden gebruikt door de Services? Sommige Services worden ondersteund door advertenties. U kunt instellen hoe Microsoft advertenties op uw persoon afstemt via de website Uw privacy en gepersonaliseerde advertenties van Microsoft (http://choice.microsoft.com). We gebruiken niet wat u zegt in e-mails, chatberichten, videogesprekken of voicemail, om gerichte reclame naar u te verzenden. We gebruiken niet uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden om gerichte reclame naar u te verzenden. Onze beleidsregels met betrekking tot reclame komen uitgebreid aan de orde in de Privacyverklaringen.

3.5. Welke soorten Inhoud of acties zijn niet toegestaan? Ter bescherming van onze klanten en de Services, hebben we deze gedragscode opgesteld voor het gebruik van de Services. Inhoud of acties die in strijd zijn met deze Overeenkomst zijn niet toegestaan.

  1. i. Gebruik de Services nooit voor illegale activiteiten.

  2. ii. Neem niet deel aan activiteiten waarbij kinderen worden uitgebuit, geschaad of dreigen te worden geschaad.

  3. iii. Verstuur geen spam of gebruik uw account niet om anderen te helpen spam te versturen. Spam wil zeggen ongevraagde bulkmail, berichten of chatberichten.

  4. iv. Toon nooit aanstootgevende afbeeldingen in het openbaar (bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie).

  5. v. Neem niet deel aan activiteiten die frauduleus of misleidend zijn (bijvoorbeeld pogingen om geld te vragen onder valse voorwendselen of zich als iemand anders voordoen).

  6. vi. Neem niet deel aan activiteiten die schadelijk zijn voor de Services of voor anderen (bijvoorbeeld virussen, stalken, haat zaaien, oproepen tot geweld tegen anderen).

  7. vii. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld het ongeoorloofd delen van muziek waarop copyright rust, de verkoop of overige distributie van Bing-kaarten, foto's en andere Inhoud).

  8. viii. Neem niet deel aan activiteiten waarmee de privacy van anderen wordt geschaad.

In veel gevallen wordt Microsoft bij schendingen van de gedragscode gewaarschuwd via klachten van klanten, maar we zetten ook geautomatiseerde technologieën in om kinderporno of beledigend gedrag dat schade kan toebrengen aan het systeem, onze klanten of anderen te detecteren. Tijdens het onderzoeken van deze zaken zal Microsoft of zullen haar partners Inhoud bekijken om het probleem op te lossen. Dit is een aanvulling op de toepassingen die worden beschreven in deze Overeenkomst en de Privacyverklaringen.

3.6. Kan Microsoft mijn Inhoud van de Services verwijderen? Ja. We behouden ons het recht voor op enig moment Inhoud te weigeren of uit de Services te verwijderen als we geloven dat deze het toepasselijke recht of deze Overeenkomst schendt, of de beperkingen met betrekking tot de opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt. Als de Inhoud die u op de Services hebt opgeslagen legaal is, voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst en beschermd wordt door het auteursrecht en als u bevoegd bent de Inhoud te gebruiken, zullen we u in de gelegenheid stellen de Inhoud op te halen. Dit geldt niet als de Inhoud van onze servers is verwijderd ten gevolge van het feit dat uw Microsoft-account gedurende de tijd die in sectie 2.1 is vermeld inactief is gebleven. Tevens kunnen wij de bezorging van communicatie (zoals e-mail of chatberichten) naar en vanuit de Services blokkeren in het kader van onze inspanningen om de Services of onze klanten te beschermen, of anderszins de bepalingen van deze Overeenkomst afdwingen.

4. Beëindiging van Services

4.1. Wat gebeurt er als ik me niet aan deze Overeenkomst houd? Als u deze overeenkomst opzettelijk schendt en de betreffende bepaling na een kennisgeving om binnen een passend en redelijk tijdbestek hiermee te stoppen blijft schenden, zullen er mogelijk stappen tegen u worden genomen, met inbegrip van (zonder beperking) het onthouden van bepaalde activiteiten, het verwijderen van uw Inhoud uit de Services, het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Services, het beëindigen van uw Microsoft-account en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de aanvullende wettelijke rechten van Microsoft om deze Overeenkomst om gegronde redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Hiertoe behoort ook het niet nakomen van een wezenlijke verplichting op grond van deze Overeenkomst. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om deze Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, die het mogelijk maken de doelstellingen van deze Overeenkomst te verwezenlijken, en waarvan de gebruikers in het algemeen kunnen aannemen dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan conform de letter en geest van deze Overeenkomst. Het verwijderen van Inhoud en het beëindigen van de Services betekent het verwijderen of loskoppelen van gegevens en Inhoud die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account. Informatie en Inhoud worden verwijderd of losgekoppeld en kunnen derhalve niet worden teruggehaald. Daarom is het verstandig om regelmatig een back-up te maken van de gegevens en de Inhoud die u op de Services opslaat.

4.2. Kan ik de toegang tot de Services ook op andere manieren kwijtraken? Ja. Als u zich niet ten minste elk jaar (zie sectie 2.1) aanmeldt op uw Microsoft-account (via Outlook.com, OneDrive of een andere service waarvoor uw Microsoft-account wordt gebruikt), of als Microsoft stopt met het aanbieden van delen van de Services, in overeenstemming met sectie 1.5. In zulke gevallen worden uw gegevens definitief verwijderd uit het desbetreffende gedeelte van de Services, of losgekoppeld van u en uw Microsoft-account, tenzij dit onrechtmatig is. Als we een betaalde Service beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de service waarop u nog recht had vóór de beëindiging. Als u zich aanmeldt voor een betaald gedeelte van de Services en niet op tijd betaalt, kunnen we uw Service opschorten of beëindigen (zie sectie 9.11 voor meer informatie).

4.3. Hoe kan ik de Services opzeggen? U kunt de Services die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account op elk gewenst moment en om welke reden dan ook opzeggen via de webpagina van uw account (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Zie sectie 9.10 voor het opzeggen van een betaalde Service. Als u de Services wilt opzeggen, is de snelste manier om uw Inhoud van de Services te wissen deze handmatig te verwijderen uit de verschillende onderdelen van de Services (bijvoorbeeld handmatig uw e-mail verwijderen). Houd er wel rekening mee dat hoewel u Inhoud hebt verwijderd of Inhoud gekoppeld is aan een gesloten account en mogelijk niet meer toegankelijk is voor u, deze waarschijnlijk gedurende een bepaalde periode nog op onze systemen blijft staan totdat de verwijderde Inhoud uit onze systemen is gehaald, en u hierbij expliciet akkoord gaat met deze noodzakelijke verwerking van gegevens. Raadpleeg de Privacyverklaringen voor meer informatie over de procedures voor het bewaren van gegevens door Microsoft.

4.4. Wat gebeurt er als mijn services worden beëindigd of opgezegd? Als uw Services worden beëindigd of opgezegd (door u of door ons), eindigen uw recht tot het gebruik van de Services en uw licentie voor het gebruik van onze software onmiddellijk. U moet de software dan verwijderen. Ook is het mogelijk dat wij de software uitschakelen. Als uw Microsoft-account wordt beëindigd of opgezegd (door u of door ons), eindigt uw recht tot het gebruik van het Microsoft-account onmiddellijk. Als uw Services worden beëindigd of opgezegd, worden uw gegevens of Inhoud (zoals hierboven gedefinieerd) die zijn gekoppeld aan uw -account verwijderd, of worden deze anderszins losgekoppeld van u en uw Microsoft-account, tenzij dit onrechtmatig is. Wij zijn onder geen beding verplicht om Inhoud aan u te retourneren. Daarom is het verstandig om regelmatig back-ups te maken van uw Inhoud.

5. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. In de privacyverklaring van Windows-services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), de privacyverklaring van Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), de privacyverklaring van MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) en de privacyverklaring van Office-services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (tezamen de 'Privacyverklaringen') wordt beschreven hoe we uw Inhoud en alle informatie die we verzamelen over u gebruiken en beschermen. Deze zijn belangrijk, dus lees ze zorgvuldig door. De Privacyverklaringen zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Door gebruik te maken van de Services of akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in dat Microsoft uw Inhoud mag verzamelen, gebruiken en openbaar maken, zoals dit wordt beschreven in de Privacyverklaringen.

6. Storingen in de Services en back-up

We streven ernaar dat de Services altijd beschikbaar zijn. Alle onlineservices hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen. Maak regelmatig een back-up van de inhoud die u op de Services opslaat. Het opstellen en uitvoeren van een plan voor het regelmatig maken van back-ups kan u helpen verlies van uw Inhoud te voorkomen. Wij doen ons best een gedetailleerde servicestatus te publiceren op de website Status van service (http://status.live.com).

7. Software

7.1. Welke voorwaarden gelden voor de software die deel uitmaakt van de Services? Alle software die door ons aan u wordt geleverd als onderdeel van de Services is onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, tenzij de software met een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten met betrekking tot de software voor die niet uitdrukkelijk door middel van de licentievoorwaarden door Microsoft worden verleend. Als deze Overeenkomst van toepassing is op de website die u bekijkt, worden scripts en code van derden waarnaar op de website een koppeling aanwezig is of wordt verwezen, aan u in licentie gegeven door de derde partij die eigenaar is van deze code, en niet door Microsoft.

7.2. Hoe mag ik de software die wordt verstrekt als onderdeel van de Services gebruiken? We verlenen u het recht om per apparaat wereldwijd één exemplaar van de software te installeren en te gebruiken voor gebruik door niet meer dan één persoon tegelijk in het kader van uw gebruik van de Services, maar alleen als u zich houdt aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

7.3. Zijn er dingen die ik niet mag doen met de software of Services? Ja. In aanvulling op de overige beperkingen in deze Overeenkomst is het niet toegestaan: technologische beveiligingsmaatregelen in of met betrekking tot de software of Services te omzeilen, of software of andere aspecten van de Services die deel uitmaken van of toegankelijk zijn door middel van de Services te disassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse-engineering, uitgezonderd en slechts in zover dit op grond van het toepasselijke auteursrecht uitdrukkelijk is toegestaan; onderdelen van de software of Services te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; de software of de Services te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; of de software, softwarelicenties of rechten voor toegang tot en gebruik van de Services over te dragen. U mag de Services niet gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk. Het is niet toegestaan toegang tot de Services te verkrijgen door middel van niet-geautoriseerde toepassingen van derden.

7.4. Hoe wordt de software bijgewerkt? Uw versie van de software wordt mogelijk automatisch gecontroleerd, wat noodzakelijk is voor het verlenen van de Services. Ook kunnen we automatisch updates van de software op uw computer downloaden, zonder aan u kosten in rekening te brengen, om de Services bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen. U wordt mogelijk gevraagd om dergelijke updates te accepteren onder deze bepalingen, tenzij andere bepalingen worden verstrekt bij de updates. Als u hiermee akkoord gaat, zijn deze andere bepalingen van toepassing op de bijgewerkte software. Als u niet akkoord gaat met de andere bepalingen die van toepassing zijn op de bijgewerkte software, mag u de updates niet gebruiken of in ontvangst nemen. Als u niet wordt gevraagd om eventuele extra of andere voorwaarden voor een update te accepteren, valt de update onder deze Overeenkomst. Microsoft is niet verplicht om eventuele updates beschikbaar te stellen en biedt geen garantie dat de versie van het systeem waarvoor u een licentie hebt verkregen voor de software ondersteund zal blijven.

8. Aanvullende voorwaarden voor Office-services, MSN en Bing

8.1. Media-elementen en sjablonen van Office-services. Als u Office-services gebruikt, hebt u mogelijk toegang tot media-afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal (‘media-elementen’) die worden geleverd bij de software op Office.com of als onderdeel van een service die is verbonden aan de software. Microsoft verleent u een licentie om media-elementen die onderdeel zijn van Office-services te kopiëren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, waarbij het niet is toegestaan (i) kopieën van de media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de afbeelding bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen afbeeldingen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of verband met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Andere media-elementen die toegankelijk zijn op andere websites of via een aantal Office-services, zijn onderhevig aan de voorwaarden op de desbetreffende websites.

8.2. Bing- en MSN-materiaal. De artikelen, foto's en video's, het materiaal van derden en de ingesloten videospeler op Bing en MSN zijn alleen voor uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik en kunnen, tenzij anders wordt vermeld in deze Overeenkomst of uitdrukkelijk is toegestaan door Microsoft, niet worden gedownload, gekopieerd, gepubliceerd, gehuurd, verhuurd, geleased, uitgeleend of gedistribueerd zonder toestemming van de houders van rechten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de geldende wetgeving inzake auteursrecht. Dit materiaal wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft of de houders van rechten behouden zich alle rechten met betrekking tot het materiaal voor die niet uitdrukkelijk door middel van de licentievoorwaarden door Microsoft worden verleend, hetzij impliciet, door estoppel, of anderszins. Derden kunnen zelf aanvullend materiaal of services beschikbaar maken voor verkoop of licentie binnen Bing of MSN. Microsoft is niet verantwoordelijk voor dergelijke materialen of services. U mag de ingesloten videospeler niet gebruiken op een website die hoofdzakelijk is bedoeld om advertenties weer te geven, abonnementsinkomsten te vergaren of direct te concurreren met Bing of MSN, tenzij u vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgt. U bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat aan het gebruik van de ingesloten videospeler extra kosten, vergoedingen en royalty's door derden kunnen zijn verbonden, met inbegrip van royalty's voor openbare voorstellingen die in uw land of regio van toepassing zijn.

8.3. Bing Maps Vogelperspectief-afbeeldingen. Voor Bing Maps mag u geen afbeeldingen van Vogelperspectief van de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan gebruiken voor overheidsdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Als u Microsoft betaalt, zijn de volgende bepalingen op u van toepassing

9.1. Kosten. Als voor een bepaald gedeelte van de Services kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Services wordt vermeld, is inclusief alle toepasselijke belastingen en valuta-aanpassingen, tenzij anders aangegeven.

9.2. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Service, wordt u gevraagd een betalingswijze op te geven voor het betalen van de kosten voor deze Service. U kunt de gegevens van uw factureringsaccount en betalingswijze raadplegen en wijzigen op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com). U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount te allen tijde actueel te houden. Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betalingswijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. Als u ons de opdracht geeft uw betalingswijze niet meer te gebruiken en geen andere betalingswijze aanbiedt na onze kennisgeving om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Service te beëindigen. Uw kennisgeving aan ons heeft geen invloed op de kosten die we u in rekening brengen op uw factureringsaccount voordat we uw wijzigingen in de gegevens van uw factureringsaccount redelijkerwijze konden verwerken.

9.3. Facturering. Door een betalingswijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betalingswijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Services aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betalingswijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten aan te rekenen voor enige betaalde functionaliteit van de Services waarvoor u verkiest zich aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Overeenkomst van kracht is. Facturering van de servicekosten via uw betalingswijze kan plaatsvinden zoals overeengekomen, waaronder: (a) op het moment van aankoop; (b) kort na aankoop; of (c) op periodieke basis voor abonneeservices. Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen de kosten ook vooraf in rekening worden gebracht. We kunnen u ook het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van het verschil bij herhaaldelijk in rekening gebrachte abonneeservices. We kunnen meerdere voorafgaande en huidige factureringsperioden tegelijkertijd in rekening brengen.

9.4. Automatische verlenging. Als automatische verlengingen zijn toegestaan in uw land, provincie of staat, zullen we u op het moment dat u zich aanmeldt voor de Service of voordat de Service automatisch wordt verlengd ervan op de hoogte stellen dat de Service automatisch wordt verlengd. Als we u hebben laten weten dat de Services automatisch worden verlengd, kunnen we de Services automatisch verlengen en u de op dat moment geldende kosten voor de verlengingstermijn in rekening brengen. We zullen u er ook aan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Services door middel van de door u gekozen betalingswijze in rekening zullen brengen en u richtlijnen verschaffen hoe u de Service kunt opzeggen. We zullen de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ons ten minste één maand voor het verstrijken van de Overeenkomst of van de verlengingstermijn ervan in kennis hebt gesteld dat u de Overeenkomst wilt opzeggen, dan wel in overeenstemming met de wijze waarop we u hebben laten weten dat u kunt opzeggen.

9.5. Onlineoverzicht en fouten. Wij bieden u een onlinefactuuroverzicht op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com), waar u uw overzicht kunt weergeven en afdrukken. U dient het online factuuroverzicht regelmatig (ten minste één keer per maand) te controleren. Dit is het enige factuuroverzicht dat we bieden. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren voor uw administratie. Als er een fout staat in een factuur, zullen wij deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons ervan op de hoogte hebt gesteld en we de kosten hebben gecontroleerd. U moet ons binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst voorkomt op uw factuur op de hoogte stellen. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen die voortkomen uit fouten veroorzaakt door enige mate van nalatigheid; bovendien zullen we in dat geval niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. In andere gevallen, als Microsoft een fout in de factuur heeft ontdekt, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen en stappen nemen om de fout te herstellen.

9.6. Bedenktermijn en herroepingsrecht. Wanneer u Services van ons aanvraagt, hebt u recht op een bedenktermijn of herroepingsrecht van 15 dagen vanaf het moment waarop de Services beginnen. U kunt de Services opzeggen zoals bepaald in sectie 9.10. Zie sectie 9.9 voor het restitutiebeleid van Microsoft.

9.7. Proefaanbiedingen. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de Services voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben geïnformeerd. U kunt de Services opzeggen zoals bepaald in sectie 9.10. Als u de Services niet opzegt en we u hebben laten weten dat de Services aan het einde van de proefperiode worden omgezet in een betaald abonnement, en we u op de hoogte hebben gesteld van de toepasselijke kosten en eventuele andere toepasselijke bepalingen, machtigt u ons om de huidige prijs voor de Services in rekening te brengen door middel van de door u gekozen betalingswijze.

9.8. Prijswijzigingen. Als er een bepaalde duur en prijs geldt voor uw Serviceaanbieding, blijft deze prijs van kracht totdat de periode van de aanbieding is verstreken. Als u de Services wilt voorzetten, moet u akkoord gaan met een nieuwe aanbieding en prijs. Als uw Services op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en geen proefaanbieding is, kunnen we de prijs van de Services met maximaal 5 procent per jaar verhogen, mits we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook uitdrukkelijk laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Services niet opzegt. Nadat de looptijd ten einde is, en vooropgesteld dat u de Services naar aanleiding van onze informatie niet hebt opgezegd, zullen we u de nieuwe prijs voor uw gebruik van de Services aanrekenen. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook uitdrukkelijk laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Services niet opzegt. Als u uw Services opzegt, worden uw Services beëindigd aan het eind van de lopende serviceperiode of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

9.9. Restitutiebeleid. In het algemeen worden kosten niet gerestitueerd, tenzij de restitutie is gebaseerd op een gewone opzegging of opzegging om gegronde redenen of onrechtmatig gedrag of verzuim van Microsoft, met inbegrip van het niet effectief verlenen van de Services. Als u op grond van sectie 9.6 recht hebt op een bedenktermijn, worden de daadwerkelijk betaalde bedragen binnen een redelijke termijn terugbetaald.

9.10. De Services opzeggen. U kunt de Services op elk moment opzeggen, met of zonder opgave van reden. Ga naar de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com) voor meer informatie en aanwijzingen voor het opzeggen van uw Services. Raadpleeg de aanbieding waarin de Services worden beschreven aangezien (i) u mogelijk verplicht bent alle kosten die voor het gebruik van de Services voorafgaandelijk aan de opzegtermijn in uw factureringsaccount in rekening zijn gebracht; of (ii) u de toegang tot uw Microsoft-account kwijt zou kunnen raken wanneer u de Services opzegt.

9.11. Te late betalingen. In het geval van te late betalingen bent u verplicht ons te vergoeden voor de redelijke onkosten die wij maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocatenkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. We kunnen uw Services opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden (met de waarschuwing dat de Services zullen worden opgeschort en/of beëindigd) om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale factuurbedrag worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de Services wegens wanbetaling kan resulteren in het verlies van toegang tot uw Microsoft-account.

9.12. Betalingen aan u. Als wij u een betaling schuldig zijn, gaat u akkoord met het ons tijdig en nauwkeurig verschaffen van alle benodigde informatie voor het verrichten van de betaling aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die mogelijk aan deze betaling verbonden zijn. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U stemt ermee in hierbij uw medewerking te verlenen.

9.13. Services voor internettoegang en andere kosten. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de kosten die door uw internet- of Wi-Fi-provider worden berekend. Deze kosten komen bovenop de kosten die u ons voor de Services betaalt. Als u de Services raadpleegt door middel van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een telefoon of tablet), is het mogelijk dat uw mobiele provider kosten in rekening brengt voor kennisgevingen, internetgebruik, berichtenverkeer en andere services waarvoor het gebruik van mobiele communicatie en draadloos gegevensverkeer noodzakelijk is. Neem contact op met uw provider om te controleren of dergelijke vergoedingen mogelijk van kracht zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die gelden voor toegang tot de Services via een draadloze toegang of andere communicatieservice.

10. WIJ GEVEN GEEN AANVULLENDE GARANTIES

BEHALVE IN GEVALLEN WAARIN ER VERBORGEN GEBREKEN TER KWADER TROUW ZIJN OF DOOR DE GEBREKEN DIE HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ONMOGELIJK MAKEN, BIEDEN WE DE SERVICES 'AS IS', 'MET ALLE GEBREKEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE INFORMATIE VAN DE SERVICES CORRECT OF ACTUEEL IS. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN EXPLICIETE GARANTIES. U HEBT RECHT OP ALLE GARANTIES WAARIN DOOR HET RECHT WORDT VOORZIEN, MAAR WE GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES. WIJ SLUITEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-INBREUK, VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT.

11. Beperking van aansprakelijkheid.

11.1. Microsoft is niet aansprakelijk voor Inhoud, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke Inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.

11.2. Microsoft is uitsluitend aansprakelijk voor enige mate van nalatigheid van Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers als wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst zijn geschonden. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om deze Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, die het mogelijk maken de doelstellingen van deze Overeenkomst te verwezenlijken, en waarvan de gebruikers in het algemeen kunnen aannemen dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan conform de letter en geest van deze Overeenkomst.

11.3. Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade, buitengewone schade en/of financiële verliezen in verband met indirecte schade, met inbegrip van winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid hebben gehandeld.

11.4. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) wettelijke aansprakelijkheid in verband met productaansprakelijkheid en schending van garantie, valt niet onder de beperking van de aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van personen als gevolg van nalatigheid.

11.5. Uit deze Overeenkomst en/of het gebruik van de services zullen geen andere contractuele of wettelijke vorderingen voortkomen dan welke worden behandeld in subsectie 11.1 tot en met 11.4 van deze sectie 11, uitgezonderd eventuele contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Microsoft voor dood en/of persoonlijk letsel die niet eerder in deze sectie 11 wordt besproken.

12. Contracterende entiteit van Microsoft, bevoegdheid van rechtbanken en toepasselijk recht (Europa)

Als u woonachtig bent (of in het geval van een bedrijf, als uw hoofdkwartier gevestigd is) in Europa, en u maakt gebruik van kosteloze delen van de Services (zoals Bing en MSN), gaat u een contract aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, in de Verenigde Staten. Het recht van de staat Washington in de Verenigde Staten geldt voor alle vorderingen die verband houden met de kosteloze Services, zonder afbreuk te doen aan de verplichte juridische bepalingen die gelden in het land waaraan wij onze Services leveren. Als u hebt betaald voor het gebruik van een gedeelte van de Services (zoals Outlook.com zonder advertenties of de Office-services), gaat u een contract aan met Microsoft Luxemburg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen L 2165 Luxemburg. De wetgeving van het land waaraan wij uw Services leveren beheersen alle vorderingen met betrekking tot betaalde Services, met inbegrip van vorderingen inzake consumentenbescherming.

13. Websites van derden

Het is mogelijk dat u via de Services toegang kunt krijgen tot de websites of services van derden die niet door Microsoft worden gepubliceerd en waarover Microsoft geen zeggenschap heeft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor websites, services of inhoud van derden die beschikbaar zijn/is via de Services. U bent zelf aansprakelijk voor al uw interacties met derden (met inbegrip van adverteerders). Op uw gebruik van de websites of services van derden zijn mogelijk voorwaarden van de betreffend derde partij van toepassing.

14. Digital Rights Management

Als u gebruikmaakt van materiaal dat beschermd is met DRM (Digital Rights Management) zal de DRM-software mogelijk automatisch gegevens over mediagebruiksrechten opvragen van een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren zodat u het materiaal kunt afspelen.

15. Microsoft .NET Framework-software.

De software kan Microsoft .NET Framework-software bevatten. Deze software maakt deel uit van Windows. De licentievoorwaarden voor Windows zijn van toepassing op uw gebruik van de .NET Framework-software.

16. Voortduren

Sectie 6, 9 (betreffende verschuldigde bedragen vóór het einde van deze Overeenkomst), 10, 11, 12, 19, en de secties waarvan de bepalingen geldig blijven na het einde van de Overeenkomst blijven van kracht na het beëindigen of opzeggen van deze Overeenkomst.

17. Toewijzing en overdracht

Wij kunnen op grond van deze Overeenkomst onze rechten en verplichtingen toewijzen, overdragen of anderszins beschikken, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder kennisgeving, zolang deze toewijzing niet in uw nadeel is.

18. Kennisgevingen

Dit is een elektronische overeenkomst. Mogelijk voorzien wij u via elektronische weg van informatie over de Services, aanvullende informatie en informatie die wij volgens de wet moeten verstrekken. Wij verstrekken de vereiste informatie mogelijk via e-mail aan het adres dat u hebt opgegeven bij aanmelding voor de services of bij bezoek aan een Microsoft-website waarbij wij identificatie toepassen. Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt. Als u niet instemt met de elektronische ontvangst van kennisgevingen, moet u geen gebruik meer maken van de Services. U kunt contact opnemen met Microsoft, zoals vermeld bij de klantondersteuning van de Services in sectie 22.

19. Interpretatie van contract

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de Services. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de Services. De sectietitels van deze Overeenkomst zijn slechts ter referentie en hebben geen juridische draagkracht. Het is mogelijk dat afzonderlijke of aanvullende bepalingen van toepassing zijn als u gebruikmaakt van of betaalt voor andere Microsoft-services dan de services waarop deze Overeenkomst betrekking heeft.

20. Geen derde begunstigden

Deze Overeenkomst strekt uitsluitend tot voordeel van u en ons. De Overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen die zijn toegestaan.

21. Onderdelen voor lettertypen

U mag alleen gebruikmaken van de lettertypen voor het weergeven en afdrukken van materiaal tijdens het gebruik van de Services. Het is niet toegestaan eventuele insluitingsbeperkingen in de lettertypen te omzeilen.

22. Ondersteuning

Klantondersteuning voor de Windows-services is beschikbaar via Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) en de Windows-website (http://windows.microsoft.com). Klantondersteuning voor MSN Internet Access is beschikbaar via MSN Support (https://support.msn.com). Klantondersteuning via e-mail voor Bing en Bing-clients is beschikbaar via Bing Support (https://support.discoverbing.com). Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst kunnen worden ingediend bij de websites die in deze clausule worden genoemd. Beperkte klantondersteuning voor Office 365 voor Thuisgebruik Premium en Office 365 voor Hoger Onderwijs is beschikbaar bij Ondersteuning voor Office (http://office.com/support) (hulp/meer informatie) en op Microsoft Ondersteuning (http://support.microsoft.com/ph/13615) (technische ondersteuning).

23. Exportbeperkingen

Voor de gratis software en services van Microsoft gelden export- en technologiewetten van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden en u stemt ermee in alle dergelijke toepasselijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de software en/of de services na te leven. Toestemming van de Amerikaanse overheid is vereist voor overdracht van deze gratis software en services aan overheden van landen waarvoor een embargo geldt en aan bepaalde verboden partijen. Raadpleeg de website van het U.S. Department of Treasury (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) voor meer informatie. Daarnaast gelden voor betaalde services de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, en u bent verplicht deze na te leven. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Raadpleeg de website Exporting Microsoft Products (www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van vorderingen inzake schending van intellectuele eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als u vorderingen hebt inzake de schending van intellectuele eigendom, met inbegrip van vorderingen inzake de schending van auteursrechten, raden wij u aan deze kennisgeving te versturen naar de aangewezen vertegenwoordiger van Microsoft. Zie Kennisgevingen en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm) voor details en contactinformatie. Microsoft gebruikt het proces dat is uiteengezet in titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2) om te reageren op kennisgevingen van inbreuken op auteursrechten. Onder de juiste omstandigheden kan Microsoft ook accounts uitschakelen of beëindigen van gebruikers van Services van Microsoft die herhaaldelijk een inbreuk plegen.

Microsoft gebruikt het proces dat is uiteengezet in titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2) om te reageren op kennisgevingen van inbreuken op auteursrechten. Onder de juiste omstandigheden kan Microsoft ook accounts uitschakelen of beëindigen van gebruikers van Microsoft-services die herhaaldelijk een inbreuk plegen.

Kennisgevingen en procedures inzake vragen omtrent intellectuele eigendom in advertenties. Raadpleeg onze richtlijnen voor intellectuele eigendom (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) voor vragen rond intellectuele eigendom binnen ons advertentienetwerk.

Kennisgevingen inzake auteursrecht en handelsmerken. Voor alle onderdelen van de Services geldt Copyright © 2013 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Alle rechten voorbehouden. De eigendom, het auteursrecht en de overige intellectuele-eigendomsrechten in de Services en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -services kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de 'gnuplot'-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij (© 1986-1993) Thomas Williams en Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

Aandelenkoersen en indexgegevens (met inbegrip van indexwaarden). © 2013 Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of de inhoudsproviders ervan; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is mogelijk niet volledig correct, compleet of actueel. Morningstar noch de inhoudsproviders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die voortkomen uit enig gebruik van deze informatie. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Het is niet toegestaan de Dow Jones-indexenSM, indexgegevens, of de Dow Jones-indicatoren te gebruiken in verband met de uitgifte, creatie, sponsoring, verhandeling, marketing, of promotie van financiële instrumenten of beleggingsproducten (zoals derivaten, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, beursgenoteerde fondsen, beleggingsportfolio’s, enzovoort, waarbij de prijs, het rendement en/of de prestaties van het instrument of beleggingsproduct is gebaseerd op, gerelateerd aan, of bestemd voor het volgen van een van de indexen of een vertegenwoordigende waarde voor een van de indexen) zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Dow Jones.

Financiële kennisgeving Microsoft is geen effectenmakelaar/-handelaar of geregistreerde investeringsadviseur onder de federale wetgeving betreffende aandelenhandel van de Verenigde Staten of wetgeving betreffende aandelenhandel van andere jurisdicties, en geeft personen geen advies voor investeringen in of aanschaf of verkoop van aandelen van andere financiële producten of services. Geen enkele informatie in de Services heeft tot doel de aanschaf of verkoop van aandelen aan te bieden of te stimuleren. Microsoft en haar licentiegevers van aandelenkoersen of indexgegevens onderschrijven geen financiële producten of services en bevelen geen financiële producten of services aan. Geen enkele informatie in de Services heeft tot doel professionele adviezen te verschaffen, bijvoorbeeld adviezen met betrekking tot investeringen of belasting.

Kennisgeving met betrekking tot de H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en de VC-1-videostandaarden. De software kan H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en/of VC-1-codec-technologie bevatten die mogelijk is gelicentieerd door MPEG LA, L.L.C. Deze technologie is een indeling voor compressie van videogegevens. Door MPEG LA, L.L.C. wordt de volgende kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE STANDAARDEN ('VIDEOSTANDAARDEN') EN/OF (B) H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL EN VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. GEEN VAN DEZE LICENTIES STREKT ZICH UIT TOT ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT IN EEN ENKEL ARTIKEL BIJ DEZE SOFTWARE WORDT MEEGELEVERD. IN GEVAL VAN ENIG ANDER GEBRUIK WORDT ER, IMPLICIET OF ANDERSZINS, GEEN LICENTIE TOEGEKEND. AANVULLENDE INFORMATIE IS OPVRAAGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE WEBSITE VAN MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software die is geleverd krachtens deze Overeenkomst voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van materiaal met technologieën in overeenstemming met de VIDEOSTANDAARDEN voor distributie aan derden.

Gearchiveerde Microsoft-servicesovereenkomst

Bijgewerkt op 27 augustus 2012
Geldig vanaf 19 oktober 2012

Hartelijk dank dat u Microsoft voor hebt gekozen.

Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en services die worden genoemd in artikel 1.1. Voor uw gemak hebben we een aantal bepalingen in deze overeenkomst opgesteld in de vorm van vraag en antwoord. Lees de gehele overeenkomst door, want alle bepalingen zijn belangrijk en vormen samen een wettelijke overeenkomst die, nadat u deze hebt geaccepteerd, op u van toepassing is. Daarnaast zijn er documenten en beleidsregels waarnaar we in deze overeenkomst verwijzen, en we raden u aan deze eveneens te lezen.

1. Reikwijdte van de overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

1.1. Welke services vallen onder deze overeenkomst? Deze overeenkomst geldt voor Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-account, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (gezamenlijk aangeduid als de "Microsoft branded services"), Bing, MSN, Office.com, en andere software, websites of services die verwijzen naar deze overeenkomst (gezamenlijk de "services").

1.2. Aan welke bepalingen moet ik me houden tijdens het gebruik van de services? Ons doel is een veiligere en beter beveiligde omgeving te scheppen en daarom verlangen we dat gebruikers zich tijdens het gebruik van de services houden aan deze bepalingen, het antispambeleid van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) en de gedragscode van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), die door middel van deze verwijzing in deze overeenkomst zijn opgenomen (de "overeenkomst"). U mag de services niet gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het moedwillig schade toebrengen aan personen of entiteiten.

1.3. Hoe aanvaard ik deze overeenkomst? Microsoft doet u een aanbieding door u in de gelegenheid te stellen een abonnement te nemen op de services en/of de services te bestellen. U dient door middel van opt-in in te stemmen met deze voorwaarden voordat u de services kunt gebruiken. Deze voorwaarden vormen een geldige overeenkomst tussen u en Microsoft. Door de services te gebruiken of te raadplegen, of door in te stemmen met deze bepalingen, waar u deze mogelijkheid hebt in de gebruikersinterface, stemt u ermee in zich te houden aan deze overeenkomst, zonder aanpassing door u. Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u de services niet gebruiken.

1.4. Mag Microsoft deze bepalingen wijzigen nadat ik ze heb geaccepteerd? Ja. Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze overeenkomst te wijzigen. Wij kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen als: (i) dit noodzakelijk is vanwege de geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in dergelijke wetgeving; (ii) dit noodzakelijk is vanwege een advies en/of rechterlijk bevel op basis van de geldende wetgeving; (iii) het evenwicht tussen de dienstverlening en de vergoeding erdoor is verstoord; (iv) dit om technische redenen noodzakelijk is; (v) dit noodzakelijk is om de werking van de services te waarborgen; of (vi) de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker worden gewijzigd. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de services op te zeggen. Als u de services niet binnen de kennisgevingsperiode opzegt, stemt u in met de wijziging van deze overeenkomst. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze overeenkomst.

1.5. Welk type wijzigingen kan ik verwachten in de services? We spannen ons voortdurend in om de services te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren of te actualiseren, nieuwe voorzieningen toe te voegen of de diensten aan te passen. Ook kunnen we op elk moment de services wijzigen of voorzieningen verwijderen. In het geval van betaalde services zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van wezenlijke veranderingen in de services. U mag de services op elk moment opzeggen. Het kan voorkomen dat we de services of voorzieningen van de services toegankelijk maken in een bètaversie, die mogelijk niet goed werkt of niet werkt zoals de uiteindelijke versie zal werken.

2. Microsoft-account

2.1. Wat is een Microsoft-account? Voor toegang tot bepaalde delen van de services, zoals de Microsoft-services, hebt u een Microsoft-account nodig. Het Microsoft-account, voorheen bekend als Windows Live-id, omvat de aanmeldgegevens waarmee u zich bij ons netwerk aanmeldt. Voor het aanmaken van een Microsoft-account dient u een gebruikersnaam en wachtwoord, bepaalde demografische gegevens en gegevens ter verificatie van het account, zoals een e-mailadres of telefoonnummer, te verstrekken. Bestaande houders van een Microsoft-account dienen mogelijk gegevens ter verificatie van het account te verstrekken om hun Microsoft-account te kunnen blijven gebruiken. U draagt de verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van uw accountgegevens en wachtwoord. U kunt uw Microsoft-account gebruiken om toegang te krijgen tot andere producten, websites of services van Microsoft (zoals Windows, Xbox LIVE en Windows Phone). Het is echter mogelijk dat de voorwaarden voor die producten, websites of services, als deze afwijken van deze overeenkomst, eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van de betreffende producten, websites of services. De Microsoft-services vereisen dat u zich zo nu en dan, minimaal eenmaal per 270 dagen, aanmeldt bij uw Microsoft-account om het gedeelte van de services dat is aangeduid als Microsoft-services actief te houden, tenzij anders is bepaald in een aanbod voor een betaald gedeelte van de services. Als u zich tijdens deze periode geen enkele keer aanmeldt, annuleren we mogelijk uw toegang tot de Microsoft-services. Als de Microsoft-services worden geannuleerd omdat u zich niet hebt aangemeld, worden uw gegevens mogelijk permanent gewist van onze servers.

2.2. Wat gebeurt er als ik geen toegang kan krijgen tot mijn Microsoft-account? Als u uw wachtwoord hebt vergeten of door andere oorzaken geen toegang kunt krijgen tot uw Microsoft-account, kunt u uw Microsoft-account herstellen door de webpagina Wachtwoord opnieuw instellen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656) te bezoeken. Microsoft garandeert niet dat uw Microsoft-account zal worden hersteld of uw inhoud (zoals verderop gedefinieerd) wordt bewaard.

2.3. Hoe zit het als ik mijn Microsoft-account heb verkregen van iemand anders dan Microsoft? In sommige gevallen staan we u toe uw Microsoft-account te verkrijgen door middel van een derde partij, zoals een school, bedrijf, internetprovider of de beheerder van een beheerd domein (http://www.domains.live.com). In dergelijke gevallen beschikt de betreffende derde partij mogelijk over aanvullende rechten met betrekking tot uw Microsoft -account, zoals het vermogen uw wachtwoord opnieuw in te stellen, uw accountgebruik of profielgegevens te bekijken, inhoud in uw account te lezen of op te slaan, of uw Microsoft-account op te schorten of op te zeggen. In dergelijke gevallen bent u onderworpen aan deze overeenkomst en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde partij, die u door deze derde partij zouden moeten zijn verstrekt. Microsoft draagt geen verantwoordelijkheid in verband met de aanvullende gebruiksbepalingen van derde partijen. Als u de beheerder bent van het beheerde domein, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de accounts binnen het beheerde domein als gevolg van uw nalatigheid of verzuim.

3. Inhoud

3.1. Wie is de eigenaar van de inhoud die ik inzend naar de services? Inhoud is alles wat je uploadt naar, opslaat op of verzendt door middel van de services, zoals gegevens, documenten, foto´s, video, muziek, e-mail en expresberichten ("inhoud"). Afgezien van het materiaal dat we u in licentie geven en kan worden opgenomen in je eigen inhoud (zoals clipart), maken we geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u op de services aanbiedt. Uw inhoud blijft uw inhoud, en u bent er verantwoordelijk voor. We raden u sterk aan regelmatig back-ups te maken van uw inhoud. Evenmin beheren, controleren, onderschrijven of betalen wij de inhoud die u en anderen beschikbaar stellen op de services.

3.2. Wie heeft toegang tot mijn inhoud? U beslist in eerste instantie wie toegang tot uw inhoud heeft. Als u inhoud deelt in openbare gedeelten van de services of in gedeelde gedeelten die toegankelijk zijn voor anderen die u hebt gekozen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat iedereen waarmee u inhoud hebt gedeeld de inhoud gratis mag gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, verzenden, opslaan en communiceren, uitsluitend in verband met de services en andere producten en services van Microsoft en haar licentienemers. Als u niet wilt dat anderen dit kunnen doen, moet u de services niet gebruiken om uw inhoud te delen. Als u inhoud op de services gebruikt of deelt op een wijze die een schending vormt van auteursrechten, handelmerken, andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van anderen, schendt u deze overeenkomst. U verklaart en staat ervoor in dat u voor de duur van deze overeenkomst in het bezit bent (en zult zijn) van alle benodigde rechten met betrekking tot de inhoud, en dat het gebruik van de inhoud, zoals beschouwd in deze paragraaf, geen wetten of rechten van derden schendt.

3.3. Wat doet Microsoft met mijn inhoud? Op het moment dat u inhoud uploadt naar de services, stemt u ermee in dat uw inhoud kan worden gebruikt, gewijzigd, aangepast, opgeslagen, gereproduceerd, gedistribueerd en weergegeven voor zover dat nodig is om producten en services van Microsoft aan te bieden, te beveiligen en te verbeteren. Zo mogen wij bijvoorbeeld bij tijd en wijle geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie uit e-mails, chatberichten of foto's te isoleren voor de detectie van en bescherming tegen spam en malware, of om de services te verbeteren met nieuwe functies die het gebruik vergemakkelijken. Bij het verwerken van uw inhoud neemt Microsoft maatregelen om uw privacy te behouden.

3.4. Welk type inhoud is niet toegestaan? Inhoud die in strijd is met deze overeenkomst, met inbegrip van het antispambeleid van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) en de gedragscode van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), of met het plaatselijke recht is niet toegestaan op de services. Microsoft behoudt zich het recht voor om inhoud te bekijken om de naleving van deze overeenkomst af te dwingen. Microsoft e-mail, expresberichten of andere communicatie naar en vanuit de services blokkeren of anderszins de bezorging ervan verhinderen in het kader van onze inspanningen om de services of onze klanten te beschermen of anderszins de bepalingen van deze overeenkomst af te dwingen.

3.5. Kan Microsoft mijn inhoud van de services verwijderen? Ja. We behouden ons het recht voor op enig moment inhoud te weigeren of uit de services te verwijderen als we geloven dat deze het toepasselijke recht of deze overeenkomst schendt, of de beperkingen met betrekking tot de opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt. Wij mogen om welke reden dan ook weigeren uw inhoud te publiceren en uw inhoud verwijderen. Als de inhoud die u op de services hebt opgeslagen legaal is en voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst, beschermd wordt door het auteursrecht en u bevoegd bent de inhoud te gebruiken, zullen we u in de gelegenheid stellen de inhoud op te halen. Dit geldt niet als de inhoud van onze servers is verwijderd in verband met het feit dat uw Microsoft-account gedurende de tijd die in artikel 2.2 is vermeld inactief is gebleven.

4. Beëindiging van de services

4.1. Wat gebeurt als ik me niet aan deze bepalingen houd? Als u deze overeenkomst schendt, en de betreffende bepaling blijft schenden na ontvangst van een kennisgeving om binnen een passend en redelijk tijdbestek te stoppen met de schending, zullen we mogelijk stappen tegen u nemen, met inbegrip van (zonder beperking) het verwijderen van uw inhoud uit de services, het opschorten van uw toegang tot de services, u verzoeken u te onthouden van bepaalde activiteiten, het beëindigen van uw services en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de aanvullende wettelijke rechten van Microsoft om de overeenkomst om gegronde redenen per direct te beëindigen. Hiertoe behoort ook het niet nakomen van een wezenlijke verplichting op grond van de overeenkomst. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om deze overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, die het mogelijk maken de doelstellingen van deze overeenkomst te verwezenlijken, en waarvan de gebruikers in het algemeen kunnen aannemen dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan conform de letter en geest van deze overeenkomst. Verwijdering van inhoud en beëindiging van de services houdt in dat gegevens zullen worden verwijderd. Verwijderde gegevens kunnen niet worden teruggehaald, en daarom bevelen we u aan regelmatig een back-up te maken van de gegevens en de inhoud die u op de services opslaat.

4.2. Zijn er andere manieren waarop ik de toegang tot de services zou kunnen kwijtraken? Ja. Voor bepaalde delen van de services (met name de Microsoft-services) bent u verplicht u ten minste eenmaal per 270 dagen aan te melden bij uw Microsoft-account (zie artikel 2.2). Daarnaast zijn er redenen waarom Microsoft zou kunnen stoppen met de levering van de services, met inbegrip van (zonder beperking) het niet langer haalbaar zijn van de levering van de services, de vooruitgang van de technologie, feedback van klanten die aangeeft dat een verandering noodzakelijk is, of externe problemen die het onverstandig of onpraktisch maken door te gaan. In dergelijke gevallen worden uw gegevens permanent verwijderd uit het betreffende gedeelte van de services. Als we een betaalde service zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de service waarop u nog recht had vóór de beëindiging. Als u zich aanmeldt voor een betaald gedeelte van de services en niet op tijd betaalt, kunnen we uw service opschorten of beëindigen (zie artikel 9.11 voor meer informatie).

4.3. Hoe kan ik de services opzeggen? U kunt de services op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. U kunt dit doen door naar de webpagina van uw Account (https://account.live.com) te gaan en daar het proces voor het sluiten van het account uit te voeren. Zie artikel 9.10 voor het opzeggen van een betaalde service. Als u de services opzegt, is de snelste manier om uw inhoud van de services te wissen deze handmatig te verwijderen uit de verschillende onderdelen van de services (bijvoorbeeld handmatig uw e-mail verwijderen). Houd er echter rekening mee dat inhoud die u hebt gewist of die is geassocieerd met een gesloten account niet meer voor u toegankelijk is, maar mogelijk nog wel enige tijd op onze systemen kan blijven staan.

4.4. Wat gebeurt er als mijn services worden opgezegd of beëindigd? Als uw services worden opgezegd of beëindigd (door u of door ons), eindigen uw recht tot het gebruik van de services en uw licentie voor het gebruik van onze software onmiddellijk. U moet de software dan verwijderen. Ook is het mogelijk dat wij de software uitschakelen. Als uw Microsoft-account wordt opgezegd of beëindigd (door u of door ons), eindigt uw recht tot het gebruik van de Microsoft-account onmiddellijk. Als uw services worden opgezegd of beëindigd, verwijderen wij mogelijk uw inhoud permanent van onze servers en hebben wij niet de verplichting inhoud aan u te retourneren. We raden u daarom aan regelmatig back-ups te maken van uw inhoud.

5. Privacyverklaring

5.1. Verzamelt Microsoft mijn persoonlijke gegevens? Wij nemen uw privacy serieus. We gebruiken bepaalde gegevens die we van u verzamelen voor het uitvoeren en verlenen van de services. Bovendien kunnen wij, als onderdeel van de services, automatisch informatie over uw computer, uw gebruik van de service en over de kwaliteit van de service uploaden. Lees de online privacyverklaring van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) om meer te weten te komen over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

5.2. Maken de services gebruik van cookies? Ja, de services maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op een apparaat wordt geplaatst. Cookies bevatten tekst die alleen kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden. Als bijvoorbeeld Bing.com een cookie opslaat, kunnen de webservers van Bing.com de cookie lezen. De services gebruiken cookies voor diverse doeleinden, waaronder het opslaan van uw voorkeuren en instellingen, het afstemmen van inhoud op uw persoonlijke voorkeuren, en het analyseren van de wijze waarop mensen de services gebruiken zodat we de services kunnen verbeteren. We gebruiken cookies ook als onderdeel van het aanmeldproces voor uw Microsoft-account, evenals voor online advertenties (met inbegrip van op basis van uw online gedrag gerichte advertenties). Lees voor meer informatie over het blokkeren, beheren en verwijderen van cookies, inclusief de wijze waarop u gerichte advertenties van Microsoft op basis van uw online gedrag kunt uitschakelen, de paragraaf "Gebruik van cookies" in de privacyverklaring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170) Door gebruik te maken van de services stemt u ermee in dat we cookies op uw apparaat opslaan voor zover dat voor uw persoonlijke instellingen wordt toegestaan.

5.3. Maakt Microsoft mijn persoonlijke informatie bekend buiten Microsoft? U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Microsoft informatie in verband met uw gebruik van de services kan raadplegen, bekendmaken of bewaren, met inbegrip van (zonder beperking) persoonlijke gegevens en inhoud of informatie over u die Microsoft verkrijgt door middel van uw gebruik van de services (zoals het IP-adres of andere informatie van derden) wanneer Microsoft tegoedertrouw gelooft dat dit noodzakelijk is: (a) om te voldoen aan plaatselijke wetgeving of in het kader van een gerechtelijk proces door bevoegde autoriteiten; (b) om de naleving van deze overeenkomst af te dwingen of de rechten of eigendommen van Microsoft of onze klanten te beschermen; of (c) om te helpen bij het voorkomen van ernstig persoonlijk letsel of verlies van leven bij wie dan ook.

5.4. Wat doet Microsoft in het geval van een gerechtelijk proces? Net als andere providers van internetservices ontvangt Microsoft gerechtelijke vorderingen en verzoeken van wetshandhavende instanties, overheidsinstellingen en particuliere procederende partijen met betrekking tot inhoud die op ons netwerk is opgeslagen. Deze informatie kan in verband staan met het onderzoek in het kader van een strafrechtelijke of civiele zaak en wordt doorgaans opgevraagd conform het gangbare gerechtelijke proces in het land of de plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden. Het kan voorkomen dat Microsoft verplicht is te voldoen aan verzoeken om uw informatie of uw inhoud in het kader van dergelijke onderzoeken of gerechtelijke processen.

6. Storingen in de services en back-up

We streven ernaar de services altijd in bedrijf te laten zijn. Alle online services hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen. Maak regelmatig een back-up van de inhoud die u op de services opslaat. Het opstellen en uitvoeren van een plan voor het regelmatig maken van back-ups kan u helpen verlies van gegevens te voorkomen.

7. Software

7.1. Welke voorwaarden gelden voor de software die deel uitmaakt van de services? Als u software gebruikt of van ons ontvangt als onderdeel van de services, zijn hierop een of twee sets van licentievoorwaarden van toepassing (de "licentievoorwaarden"): Als u een afzonderlijke licentieovereenkomst voor de software te zien krijgt en de voorwaarden daarvan aanvaardt, zijn alleen de licentievoorwaarden die worden weergegeven van toepassing op de software. Als u de licentievoorwaarden niet accepteert, mag u de software niet gebruiken of in ontvangst nemen. Als geen afzonderlijke licentieovereenkomst aan u wordt gepresenteerd, zijn alleen de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten met betrekking tot de software voor die niet uitdrukkelijk door middel van de licentievoorwaarden door Microsoft worden verleend. Als deze overeenkomst van toepassing is op de website die u bekijkt, worden de scripts en code waarnaar op de website een koppeling aanwezig is of wordt verwezen, aan u in licentie gegeven door de derde partij die eigenaar is van deze code, en niet door Microsoft.

7.2. Hoe mag ik de software die wordt verstrekt als onderdeel van de services gebruiken? We verlenen u het recht om per apparaat één exemplaar van de software te installeren en te gebruiken voor gebruik door niet meer dan één persoon tegelijk in het kader van uw gebruik van de services, maar alleen als u zich houdt aan alle voorwaarden van deze overeenkomst.

7.3. Zijn er dingen die ik niet mag doen met de software of services? Ja. In aanvulling op de overige beperkingen in deze overeenkomst, is het niet toegestaan: technologische beveiligingsmaatregelen in of met betrekking tot de software of services te omzeilen of te overbruggen, of software of andere aspecten van de services die deel uitmaken van of toegankelijk zijn door middel van de services te disassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse-engineering, uitgezonderd en slechts in zover dit op grond van het toepasselijke auteursrecht uitdrukkelijk is toegestaan; onderdelen van de software of services te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; de software of de services te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; of de software, softwarelicenties of rechten met betrekking tot de services over te dragen, behalve waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze overeenkomst. U mag de services niet gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk. Het is niet toegestaan toegang tot de services te verkrijgen door middel van niet-geautoriseerde toepassingen van derden.

7.4. Hoe wordt de software bijgewerkt? We kunnen de versie van uw software automatisch controleren. Ook kunnen we automatisch updates van de software op uw computer downloaden, zonder aan u kosten in rekening te brengen, om de services bij te werken, te verrijken en verder te ontwikkelen. U stemt ermee in dergelijke updates te accepteren onder deze bepalingen, tenzij andere bepalingen worden verstrekt bij de updates. In dat laatste geval zijn deze andere bepalingen van toepassing op de bijgewerkte software, en mag u de updates niet gebruiken of in ontvangst nemen als u de andere bepalingen die van toepassing zijn op de updates niet accepteert. Microsoft is niet verplicht updates beschikbaar te stellen en garandeert niet dat wij de versie van het systeem waarvoor u een softwarelicentie hebt afgenomen zullen ondersteunen.

8. Aanvullende voorwaarden voor Office.com, MSN en Bing

8.1. Media-elementen en sjablonen van Office.com en Office Web Apps. Als u Microsoft Office.com of de Microsoft Office Web Apps gebruikt, hebt u mogelijk toegang tot media-afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van inhoud ("media-elementen") die worden geleverd bij de software op Office.com of als onderdeel van een service die is verbonden aan de software. U mag de media-elementen kopiëren en gebruiken in projecten en documenten. Het is niet toegestaan (i) kopieën van de media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of verband met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene werken te maken met behulp van de media-elementen. Raadpleeg de webpagina Gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud van Microsoft (http://www.microsoft.com/permission) voor meer informatie.

8.2. MSN Video. De video's en de in te voegen videospeler die beschikbaar zijn op MSN Video, zijn uitsluitend bestemd voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mogen, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, niet worden gedownload, gekopieerd of opnieuw gedistribueerd zonder toestemming van de rechthebbenden. U mag de in te voegen videospeler niet gebruiken op een website die hoofdzakelijk is bedoeld om advertenties weer te geven, abonnementsinkomsten te vergaren of direct te concurreren met MSN Video, tenzij u vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgt. U gaat ermee akkoord dat aan uw gebruik van de in te voegen videospeler extra door derde partijen geheven kosten, vergoedingen en royalty's verbonden zouden kunnen zijn, met inbegrip van royalty's voor openbare voorstellingen die in uw land of regio van toepassing zijn.

8.3 Spraakgestuurd zoeken met Bing. Als u gebruikmaakt van de spraakgestuurde zoekfunctie van de Bing-toepassing, stemt u uitdrukkelijk ermee in dat Microsoft uw gesproken invoer opneemt en verzamelt. Wij gebruiken uw gesproken invoer uitsluitend voor de verlening van de Bing-service aan u en voor het verbeteren van de producten en services voor spraakherkenning van Microsoft.

8.4. Locatie en m.bing.com. Als u locatiebepaling hebt geactiveerd op uw apparaat tijdens het gebruik van m.bing.com, stemt u uitdrukkelijk ermee in dat Microsoft uw locatiegegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de online privacyverklaring van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) We gebruiken uw locatiegegevens voor het bieden en verbeteren van zoekresultaten en plattegronden.

9. Als u Microsoft betaalt, zijn de volgende bepalingen op u van toepassing

9.1. Afboekingen. Als voor een bepaald gedeelte van de services kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de services wordt vermeld is inclusief alle toepasselijke belastingen en valuta-aanpassingen, tenzij anders aangegeven.

9.2. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een service wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de service. U kunt de gegevens van uw factureringsaccount en betaalwijze raadplegen en wijzigen op de website Factuur- en accountbeheer (https://billing.microsoft.com). U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount te allen tijde actueel te houden. Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde service te beëindigen. Uw kennisgeving aan ons heeft geen invloed op de kosten die we u in rekening brengen voordat we redelijkerwijs op uw wijzigingen in de gegevens van uw factureringsaccount konden reageren.

9.3. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de services aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de services waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze overeenkomst van kracht is. Het in rekening brengen van de kosten van de services door middel van uw betaalwijze zal geschieden zoals overeengekomen, bijvoorbeeld: (a) op het moment van aanschaf, (b) kort na de aanschaf of (c) op terugkerende basis bij abonneeservices. Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen de kosten ook vooraf in rekening worden gebracht. We kunnen u ook het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring heeft gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van het verschil bij herhaaldelijk in rekening gebrachte abonneeservices. We kunnen meerdere voorafgaande en huidige factureringsperioden tegelijkertijd in rekening brengen.

9.4. Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, provincie of staat, zullen we u op het moment dat u zich aanmeldt voor de service of voordat de service automatisch wordt verlengd ervan op de hoogte stellen dat de service automatisch wordt verlengd. Als we u hebben laten weten dat de services automatisch worden verlengd, kunnen we de services automatisch verlengen en u de op dat moment geldende kosten voor de verlengingstermijn in rekening brengen. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de services door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen en u aanwijzingen verschaffen hoe u de service kunt opzeggen. We zullen de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ons ten minste één maand voor het verlopen van de overeenkomst of van de verlengingstermijn ervan in kennis hebt gesteld dat u de overeenkomst wilt opzeggen, dan wel in overeenstemming met de wijze waarop we u hebben laten weten dat u kunt opzeggen.

9.5. Online overzicht en fouten. We zullen u voorzien van een online factuuroverzicht op de website Factuur- en accountbeheer (https://billing.microsoft.com), waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. U bent verplicht het online factuuroverzicht regelmatig, ten minste eenmaal per maand, te controleren. Dit is het enige factuuroverzicht dat we bieden. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren voor uw administratie. Als er een fout staat in een factuur, zullen wij deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld en we de kosten hebben gecontroleerd. U moet ons op de hoogte stellen binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen die voortkomen uit fouten veroorzaakt door enige mate van nalatigheid; bovendien zullen we in dat geval niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. In andere gevallen, als Microsoft een fout in de factuur heeft ontdekt, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen en stappen nemen om de fout te herstellen.

9.6. Afkoelingsperiode. Wanneer u services bij ons aanvraagt, hebt u recht op een annuleringsperiode of "afkoelingsperiode" van vijftien dagen, tenzij we onmiddellijk beginnen met de verlening van de services. In dat geval hebt u geen recht op een annulerings- of afkoelingsperiode. U kunt de services opzeggen zoals bepaald in artikel 9.10. Zie artikel 9.9 voor het restitutiebeleid van Microsoft.

9.7. Proefaanbiedingen. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de services voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. U kunt de services opzeggen zoals bepaald in artikel 9.10. Als u de services niet opzegt en we u hebben laten weten dat de services aan het einde van de proefperiode worden omgezet in een betaald abonnement en we u op de hoogte hebben gesteld van de toepasselijke kosten en eventuele andere toepasselijke bepalingen, machtigt u ons om de huidige prijs voor de services in rekening te brengen door middel van de door u gekozen betaalwijze.

9.8. Prijswijzigingen. Als er een specifieke duur en prijs geldt voor de betreffende aanbieding van de service, blijft de prijs van kracht tot aan het einde van de aanbiedingsperiode. Als u wilt doorgaan met de services, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Als uw services op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en geen proefaanbieding is, kunnen we de prijs van de services tot 5 procent per jaar verhogen, mits we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid de services op te zeggen voordat de prijs wordt gewijzigd. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook uitdrukkelijk laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de services niet opzegt. Nadat de looptijd is geëindigd zullen we, vooropgesteld dat u de services niet naar aanleiding van onze informatie hebt opgezegd, de nieuwe prijs voor uw gebruik van de services aan u in rekening brengen. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de services opzeggen en uw gebruik ervan beëindigen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Als u uw services opzegt, worden uw services beëindigd aan het eind van de lopende serviceperiode of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.

9.9. Restitutiebeleid. In het algemeen worden kosten niet gerestitueerd, tenzij de restitutie is gebaseerd op een gewone opzegging of opzegging om gegronde redenen of laakbaar gedrag of verzuim van Microsoft, met inbegrip van het niet effectief verlenen van de services. Als u op grond van artikel 9.6 recht hebt op een afkoelingsperiode, ontvangt u restitutie van de daadwerkelijk betaalde bedragen binnen een redelijke termijn.

9.10. De services opzeggen. U kunt de services op elk moment opzeggen, met of zonder opgaaf van reden. Ga naar de website Factuur- en accountbeheer (https://billing.microsoft.com) voor meer informatie en aanwijzingen voor het opzeggen van uw services. Raadpleeg de aanbieding waarin de services worden beschreven aangezien (i) u mogelijk verplicht bent alle kosten die voor het gebruik van de services voorafgaande aan de opzegdatum aan uw factureringsaccount in rekening zijn gebracht; of (ii) u de toegang tot uw Microsoft-account kwijt zou kunnen raken wanneer u de services opzegt.

9.11. Late betalingen. U bent verplicht on vergoeding te geven van de redelijke onkosten die wij maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. We kunnen uw services opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden - met de waarschuwing dat de services zullen worden opgeschort en/of beëindigd - om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale bedrag van de factuur worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de services wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot uw Microsoft-account.

9.12. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in on tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen.

9.13. Kosten voor internettoegang en andere kosten. Als de services geen internettoegang omvatten, bent u verantwoordelijk voor de door uw internetprovider in rekening gebrachte kosten. Deze kosten komen bovenop de kosten die u ons voor de services betaalt. Als u de services raadpleegt door middel van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet), is het mogelijk dat uw mobiele provider kosten in rekening brengt voor kennisgevingen, internetgebruik, berichtenverkeer en andere services waarvoor het gebruik van mobiele communicatie en draadloos gegevensverkeer noodzakelijk is. Informeer bij uw mobiele provider om na te gaan of dergelijke kosten van toepassing zijn. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die u in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van toegang tot de services door middel van een draadloze of andere communicatieservice.

10. WE GEVEN GEEN AANVULLENDE GARANTIES

WE LEVEREN DE SERVICES IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN, ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS. WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE INFORMATIE VAN DE SERVICES CORRECT OF ACTUEEL IS. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN EXPLICIETE GARANTIES. U HEBT RECHT OP ALLE GARANTIES WAARIN DOOR HET RECHT WORDT VOORZIEN, MAAR WE GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES. WE SLUITEN IMPLICIETE GARANTIES UIT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1. Microsoft is niet aansprakelijk voor inhoud, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.

11.2. Microsoft is uitsluitend aansprakelijk voor enige mate van nalatigheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers als wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst zijn geschonden. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om deze overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, die het mogelijk maken de doelstellingen van deze overeenkomst te verwezenlijken, en waarvan de gebruikers in het algemeen kunnen aannemen dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan conform de letter en geest van deze overeenkomst.

11.3. Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade, buitengewone schade en/of financiële verliezen in verband met indirecte schade, met inbegrip van winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatsvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid hebben gehandeld.

11.4. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, zonder beperking met in begrip van wettelijke aansprakelijkheid in verband met productaansprakelijkheid en schending van garantie, valt niet onder de beperking van de aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van personen als gevolg van nalatigheid.

11.5. Uit deze overeenkomst en/of het gebruik van de services zullen geen andere contractuele of wettelijke vorderingen voortkomen dan welke worden behandeld in artikellid 11.1 tot en met 11.4 van dit artikel 11, uitgezonderd eventuele contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Microsoft voor dood en/of persoonlijk letsel die niet eerder in dit artikel 11 wordt besproken.

12. Contracterende entiteit van Microsoft

12.1 Europa. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Europa, gaat u een contract aan met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1e etage, L-2543 Luxembourg en geldt het recht van Luxemburg voor de interpretatie van deze overeenkomst en vorderingen in verband met schending ervan, ongeacht de principes van internationaal privaatrecht, tenzij u woont of het hoofdkantoor van uw bedrijf zich bevindt in Spanje, in welk geval het recht van Spanje geldt voor de interpretatie van deze overeenkomst. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetten ter bescherming van consumenten, wetten tegen oneerlijke concurrentie en wettelijke bepalingen ten aanzien van onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waar wij uw services aan leveren. Wat betreft de rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met deze overeenkomst, hebben u en Microsoft de keuze uit het gerechtshof in het land waar uw services worden verleend of het verantwoordelijke gerechtshof in Luxemburg.

12.2. Verenigde Staten.Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) de Verenigde Staten, gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetgeving van de staat waar u woont, bepaalt de interpretatie van dit contract, vorderingen in verband met schending ervan en alle andere vorderingen (waaronder vorderingen in verband met consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de principes van internationaal privaatrecht. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank King County, Washington in de Verenigde Staten voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de services en die dienen aan het gerechtshof (geen arbitrage en geen rechtbank voor kleine vorderingen_.

12.3. Noord- en Zuid-Amerika buiten de Verenigde Staten. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Noord- of Zuid-Amerika, maar buiten de Verenigde Staten, gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetgeving van de staat Washington bepaalt de interpretatie van deze overeenkomst en geldt voor vorderingen ten gevolge van schending ervan, ongeacht de principes van internationaal privaatrecht. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetten ter bescherming van consumenten, wetten tegen oneerlijke concurrentie en wettelijke bepalingen ten aanzien van onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waar wij uw services aan leveren.

12.4. Midden-Oosten en Afrika. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) het Midden-Oosten of Afrika, gaat u een contact aan met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg en geldt het recht van Luxemburg voor de interpretatie van deze overeenkomst en vorderingen in verband met schending ervan, ongeacht de principes van internationaal privaatrecht. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetten ter bescherming van consumenten, wetten tegen oneerlijke concurrentie en wettelijke bepalingen ten aanzien van onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waar wij uw services aan leveren. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en plaats van zitting van de rechtbank van Luxemburg voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

12.5. Azië en Oceanië, tenzij uw land specifiek wordt vermeld. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Azië of Oceanië, gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Regional Sales Corp., een bedrijf dat is opgericht volgens de wetgeving van de staat Nevada van de Verenigde Staten met een vestiging in Singapore, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. De wetgeving van de staat Washington is van toepassing op deze overeenkomst, ongeacht de principes van internationaal privaatrecht. Ieder geschil met betrekking tot deze overeenkomst, inclusief iedere vraag met betrekking tot haar bestaan, geldigheid of beëindiging, zal worden onderworpen aan en definitief worden beslist door middel van arbitrage in Singapore op grond van de regels voor arbitrage van het Singapore International Arbitration Center (SIAC). Door het vermelden van deze regels worden deze geacht te zijn opgenomen in deze clausule. Het tribunaal bestaat uit één arbiter die zal worden aangewezen door de voorzitter van het SIAC. De taal waarin de arbitrage wordt uitgevoerd is Engels. De uitspraak van de arbiter is een bindend en onaanvechtbaar eindvonnis en mag worden gebruikt als grond voor een rechterlijk vonnis in alle landen of regio.

12.6. Japan. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Japan, gaat u een contact aan met Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Het recht van Japan geldt voor deze overeenkomst en alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. U en wij stemmen onherroepelijk in met het exclusieve oorspronkelijke rechtsgebied en plaats van zitting van het Tokyo District Court voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

12.7. China. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) China, gaat u een contact aan met Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC. Voor uw gebruik van MSN, Bing of Windows Live Messenger geldt het recht van de Volksrepubliek China omdat dit betrekking heeft op uw gebruik van de services op grond van deze overeenkomst, die worden geleverd door Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Voor uw gebruik van MSN, Bing of Windows Live Messenger op grond van deze overeenkomst, worden alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst, waaronder vragen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging van deze overeenkomst, verwezen naar en uiteindelijk beslecht door arbitrage in Hongkong onder auspiciën van het Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") volgens het UNCITRAL Arbitragereglement, dat wordt geacht te zijn opgenomen door verwijzing ernaar in deze bepaling. Voor dergelijke arbitrage is er één arbiter die door HKIAC wordt benoemd volgens het UNCITRAL Arbitragereglement. De taal waarin de arbitrage wordt uitgevoerd is Engels. De uitspraak van de arbiter is een bindend en onaanvechtbaar eindvonnis en mag worden gebruikt als grond voor een rechterlijk vonnis in China of elders. Voor het gebruik van alle overige services op grond van deze overeenkomst, gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Met betrekking tot deze services is de wetgeving van de staat Washington van toepassing op deze overeenkomst, ongeacht de principes van internationaal privaatrecht. De jurisdictie van de staats- of federale rechtbanken in King County, Washington in de Verenigde Staten is niet-exclusief.

12.8. Republiek Korea. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) de Republiek Korea, gaat u een contract aan met Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, en is het recht van de Republiek Korea van toepassing op deze overeenkomst. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve oorspronkelijke rechtsbevoegdheid en zetel van het districtgerechtshof in Seoul voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met deze overeenkomst.

12.9. Taiwan. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Taiwan, gaat u een contract aan met Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Het recht van Taiwan is van toepassing op deze overeenkomst. U en wij wijzen onherroepelijk de arrondissementsrechtbank van Taipei District Court aan als de eerste rechtbank met rechtsbevoegdheid voor geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband staan met deze overeenkomst.

13. Websites van derden

U hebt mogelijk via de service toegang tot websites of services van derden die niet worden beheerd of gepubliceerd door Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor websites, services of inhoud van derden die beschikbaar zijn/is via de services. U bent zelf aansprakelijk voor al uw interacties met derden (met inbegrip van adverteerders). Op uw gebruik van de websites of services van derden zijn mogelijk voorwaarden van de betreffend derde partij van toepassing.

14. DRM

Als u gebruikmaakt van inhoud die beschermd is met Microsoft Digital Rights Management (DRM) zal de software mogelijk automatisch gegevens over mediagebruiksrechten opvragen van een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren zodat u de inhoud kunt afspelen. Raadpleeg de privacyverklaring voor Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857) voor meer informatie over DRM.

15. Microsoft .NET Framework software

De software kan het Microsoft .NET Framework bevatten. Deze software maakt deel uit van Windows. De licentievoorwaarden voor Windows zijn van toepassing op uw gebruik van .NET Framework-software.

16. Geldigheid na beëindiging

Artikel 6, 9 (wat betreft verschuldigde bedragen voor het eind van de overeenkomst), 10, 11, 12, 19, en de artikels waarvan de bepaling van toepassing zijn na het einde van de overeenkomst blijven van kracht na het beëindigen of opzeggen van deze overeenkomst.

17. Toewijzing en overdracht

Wij kunnen op grond van dit contract onze rechten en verplichtingen toewijzen, overdragen of anderszins beschikken, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder kennisgeving, zolang deze toewijzing niet in uw nadeel is.

18. Kennisgevingen

Dit is een elektronische overeenkomst. Mogelijk voorzien wij u langs elektronische weg van informatie over de services, aanvullende informatie en informatie wij volgens de wet moeten verstrekken. Wij verstrekken de vereiste informatie mogelijk via e-mail aan het adres dat u hebt opgegeven bij aanmelding voor de services of bij bezoek aan een Microsoft-website waarbij wij identificatie toepassen. Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt. Als u niet instemt met elektronische ontvangst, moet u stoppen met het gebruik van de services. U kunt contact opnemen met Microsoft, zoals vermeld bij de klantondersteuning van de services in artikel 22.

19. Interpretatie van de overeenkomst

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de services. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de services. De tussenkopjes in de overeenkomst zijn slechts ter referentie en hebben geen wettelijk effect. Het is mogelijk dat afzonderlijke of aanvullende bepalingen van toepassing zijn als u gebruikmaakt van of betaalt voor andere Microsoft-services dan de services waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Alle onderdelen van deze overeenkomst zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Als een rechtbank bepaalt dat wij een deel van deze overeenkomst zoals geformuleerd, niet kunnen afdwingen, kunnen wij deze bepalingen vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze overeenkomst wordt echter niet gewijzigd.

20. Geen derde begunstigden

Deze overeenkomst strekt uitsluitend tot voordeel van u en ons. De overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen die zijn toegestaan.

21. Lettertypeonderdelen

U mag gebruikmaken van de lettertypen voor het weergeven en afdrukken van inhoud tijdens het gebruik van de services. Het is niet toegestaan eventuele insluitingsbeperkingen in de lettertypen te omzeilen.

22. Ondersteuning

Klantenondersteuning voor de Microsoft-services is beschikbaar via Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) en de Windows-website (http://windows.microsoft.com). Klantenservice voor MSN Internet Access is beschikbaar via MSN Support (https://support.msn.com). Klantenondersteuning via e-mail voor Bing en Bing-clients is beschikbaar via Bing Support (https://support.discoverbing.com). Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden ingediend bij de websites die in deze clausule worden genoemd.

23. Exportbeperkingen

Voor de gratis software en services van Microsoft gelden export- en technologiewetten van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden en u stemt ermee in alle dergelijke toepasselijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de software en/of de services na te leven. Toestemming van de Amerikaanse overheid is vereist voor overdracht van deze gratis software en services aan overheden van landen waarvoor een embargo geldt en bepaalde verboden partijen. Raadpleeg de website van het Amerikaanse Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) voor meer informatie. Daarnaast gelden voor betaalde services de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, en u bent verplicht deze na te leven. Deze wetten omvatten beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Raadpleeg de website Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

KENNISGEVING

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht. Kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht dient u te zenden aan de aangewezen Microsoft-agent. ALLE INLICHTINGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Voor (contact)gegevens raadpleegt u Mededeling en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Kennisgevingen en procedures betreffende vragen rond intellectueel eigendom in advertenties op gesponsorde sites. Raadpleeg onze richtlijnen voor intellectueel eigendom (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) voor informatie over vragen rond intellectueel eigendom binnen ons advertentienetwerk.

Kennisgevingen inzake het auteurs- en merkrecht. De inhoud van de services is volledig auteursrechtelijk beschermd door © 2012 Microsoft Corporation en/of de leveranciers van Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten in de services en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers. Microsoft en de namen, logo´s en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -services waar in deze overeenkomst naar wordt verwezen, zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de 'gnuplot'-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij (© 1986-1993) Thomas Williams en Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

Aandelenkoersen en indexgegevens (met inbegrip van indexwaarden). Alle informatie die wordt verstrekt door Interactive Data Corporation ("IDC") en haar gelieerde ondernemingen (de "IDC-informatie") in de services is het eigendom van of in licentie gegeven aan IDC en haar gelieerde ondernemingen. U mag de IDC-informatie uitsluitend voor persoonlijke gebruik opslaan, bewerken, analyseren, herindelen, afdrukken en weergeven. U mag de IDC-informatie niet publiceren, heruitzenden, herdistribueren of op andere wijze reproduceren, in welke vorm en aan wie dan ook. Het is evenmin toegestaan IDC-informatie te gebruiken in of in verband met een bedrijf of commerciële onderneming, bijvoorbeeld effecten, investering, accounting, bankwezen, juridische of media-activiteiten of ondernemingen. Voordat u een aandelentransactie uitvoert op basis van de IDC-informatie, raden we u aan om te overleggen met uw effectenmakelaar of financieel vertegenwoordiger om de koersinformatie te verifiëren. Noch IDC noch gelieerde bedrijven of hun respectieve licentienemer aanvaarden aansprakelijkheid tegenover enige gebruiker of andere partij voor onderbrekingen, onnauwkeurigheden, vertragingen, fouten, weglatingen, ongeacht de reden, in de IDC-informatie of voor enige schade die daaruit voortvloeit. Aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade of smartengeld wordt niet aanvaard. De bepalingen in dit artikel weerspiegelen de regeling tussen Microsoft en IDC en haar gelieerde ondernemingen, en u stemt ermee in dat dit artikel, en niet de andere artikelen van deze overeenkomst, van toepassing is op de IDC-informatie in geval van conflicten of inconsistentie met andere bepalingen in deze overeenkomst.

Het is niet toegestaan de Dow Jones-indexenSM, indexgegevens, of de Dow Jones-indicatoren te gebruiken in over band met de uitgifte, creatie, sponsoring, verhandeling, marketing, of promotie van financiële instrumenten of beleggingsproducten (zoals derivaten, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, beursgenoteerde fondsen of beleggingsportfolio´s, enzovoort, waarbij de prijs, het rendement en/of de prestaties van het instrument of beleggingsproduct is gebaseerd op, gerelateerd aan, of bestemd voor het volgen van een van de indexen of een vertegenwoordigende waarde voor een van de indexen) zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Dow Jones.

Financiële kennisgeving. Microsoft is geen effectenmakelaar/-handelaar of geregistreerde investeringsadviseur onder de federale wetgeving betreffende aandelenhandel van de Verenigde Staten of wetgeving betreffende aandelenhandel van andere jurisdicties, en geeft personen geen advies voor investeringen in of aanschaf of verkoop van aandelen van andere financiële producten of services. Geen enkele informatie in de services heeft tot doel de aanschaf of verkoop van aandelen aan te bieden of te stimuleren. Microsoft en haar licentiegevers van aandelenkoersen of indexgegevens onderschrijven geen financiële producten of services en bevelen geen financiële producten of services aan. Geen enkele informatie in de services heeft tot doel professionele adviezen te verschaffen, bijvoorbeeld adviezen met betrekking tot investeringen of belasting.

Kennisgeving met betrekking tot de H.264/AVC visuele standaard en de VC-1 videostandaard. De software kan H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Door MPEG LA, L.L.C. wordt de volgende kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE STANDAARDEN ("VIDEOSTANDAARDEN") EN/OF (B) AVC EN VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. GEEN VAN DEZE LICENTIES STREKT ZICH UIT TOT ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT IN EEN ENKEL ARTIKEL BIJ DEZE SOFTWARE WORDT MEEGELEVERD. IN GEVAL VAN ENIG ANDER GEBRUIK WORDT ER, IMPLICIET OF ANDERSZINS, GEEN LICENTIE TOEGEKEND. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE MPEG LA-WEBSITE (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software die is geleverd krachtens deze overeenkomst voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van inhoud met technologieën in overeenstemming met de videonormen voor distributie aan derden.