Systeemconfiguratie (msconfig) is een hulpprogramma waarmee u problemen in kaart kunt brengen die er mogelijk toe leiden dat Windows niet correct wordt gestart. U kunt wanneer u gebruikmaakt van Systeemconfiguratie Windows starten terwijl algemene services en opstartprogramma's zijn uitgeschakeld en deze vervolgens één voor één weer inschakelen. Als een probleem niet optreedt wanneer een service is uitgeschakeld maar wel wanneer deze is ingeschakeld, kan de service de oorzaak van het probleem zijn.

 • Open Systeemconfiguratie door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ msconfig in het zoekvak en tik of klik vervolgens op msconfig. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

In de volgende tabel worden de tabbladen en opties beschreven die in Systeemconfiguratie beschikbaar zijn:

Tab Beschrijving
Tab

Algemeen

Beschrijving

Bevat opties voor opstartmodi:

 • Normaal opstarten. Windows wordt op de normale manier gestart. Gebruik deze modus om Windows te starten nadat u de andere twee modi hebt gebruikt om het probleem op te lossen.


 • Diagnostisch opstarten. Windows wordt gestart met alleen basisservices en stuurprogramma's. Met deze modus kunt u uitsluiten dat het probleem wordt veroorzaakt door basisbestanden van Windows.

  Windows starten in de modus Diagnostisch opstarten

  • Tik of klik op het tabblad Algemeen op Diagnostisch opstarten, tik of klik op OK en tik of klik vervolgens op Opnieuw opstarten.

   Als het probleem zich voordoet, zijn basisbestanden of -stuurprogramma's van Windows mogelijk beschadigd. Zie Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen voor meer informatie over het oplossen dit probleem.

   Als het probleem zich niet voordoet, kunt u proberen om in de modus Selectief opstarten het probleem in kaart te brengen door afzonderlijke services en opstartprogramma's in of uit te schakelen.

 • Selectief opstarten. Windows wordt gestart met basisservices en stuurprogramma's en de overige services en opstartprogramma's die u selecteert.

  Windows starten in de modus Selectief opstarten

  1. Tik of klik op het tabblad Algemeen op Selectief opstarten en schakel de selectievakjes Systeemservices laden en Opstartonderdelen laden uit.

  2. Schakel het selectievakje Systeemservices laden in, tik of klik op OK en tik of klik op Opnieuw opstarten.

  3. Voer een van de volgende taken (of zo nodig beide) uit als het probleem zich voordoet nadat u de computer opnieuw hebt opgestart:

   In kaart brengen welke systeemservice het probleem veroorzaakt

   • Tik of klik op het tabblad Services, tik of klik op Alles uitschakelen, schakel het selectievakje voor de eerste service in de lijst in en start de pc opnieuw op. Als het probleem zich niet voordoet, weet u dat het niet wordt veroorzaakt door de eerste service.

   • Schakel het tweede selectievakje voor de service in terwijl ook de eerste service is ingeschakeld en start de pc opnieuw op.

   • Herhaal deze procedure totdat het probleem zich weer voordoet. Als u het probleem niet kunt reproduceren, weet u dat het niet wordt veroorzaakt door systeemservices.

   In kaart brengen welk opstartonderdeel het probleem veroorzaakt

   • Tik of klik op het tabblad Opstarten en tik of klik op Taakbeheer openen.

   • Schakel, met uitzondering van het eerste onderdeel, alle opstartonderdelen uit door op de afzonderlijke opstartonderdelen te tikken of klikken en door vervolgens op Uitschakelen te tikken of klikken. Start uw pc opnieuw op. Als het probleem zich niet voordoet, weet u dat het niet wordt veroorzaakt door het eerste opstartonderdeel.

   • Tik of klik terwijl het eerste opstartonderdeel ingeschakeld blijft op het tweede opstartonderdeel en tik of klik op Inschakelen. Start uw pc opnieuw op. Herhaal deze procedure totdat het probleem zich weer voordoet.

Tab

Opstarten

Beschrijving

Configuratieopties voor het besturingssysteem en geavanceerde instellingen voor foutopsporing worden weergegeven, waaronder:

 • Opstarten in veilige modus: Minimaal. Bij het opstarten in de veilige modus wordt de grafische gebruikersinterface van Windows (Bestandenverkenner) weergegeven, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Netwerken zijn uitgeschakeld.

 • Opstarten in veilige modus: Andere gebruikersinterface. Bij het opstarten in de veilige modus wordt de grafische gebruikersinterface van Windows weergegeven, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Netwerken en Bestandenverkenner zijn uitgeschakeld.

 • Opstarten in veilige modus: Active Directory herstellen. Bij het opstarten wordt Bestandenverkenner geopend in de veilige modus, waarbij essentiële systeemservices en Active Directory worden uitgevoerd.

 • Opstarten in veilige modus: Netwerk. Bij het opstarten in de veilige modus wordt Bestandenverkenner geopend, waarbij alleen essentiële systeemservices worden uitgevoerd. Netwerken zijn ingeschakeld.

 • Opstarten zonder GUI Het Windows-welkomstscherm wordt niet weergegeven tijdens de opstartprocedure.

 • Opstartlogboek Alle gegevens over de opstartprocedure worden opgeslagen in het bestand %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Basisvideo Bij het opstarten wordt Bestandenverkenner geopend in de minimale VGA-modus. Hierbij worden de standaard VGA-stuurprogramma's geladen in plaats van videostuurprogramma's die specifiek zijn voor de videohardware op de computer.

 • Opstartgegevens besturingssysteem Tijdens de opstartprocedure worden namen van stuurprogramma's weergegeven wanneer deze worden geladen.

 • Timeout. Hiermee wordt bepaald hoe lang het opstartmenu wordt weergegeven voordat de opstartvermelding automatisch wordt geselecteerd. De standaardwaarde is 30 seconden.

 • Alle opstartinstellingen permanent maken Wijzigingen in Systeemconfiguratie worden niet gevolgd. Opties kunnen later worden gewijzigd met Systeemconfiguratie, maar dit moet handmatig gebeuren. Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u uw wijzigingen niet terugdraaien door Normaal opstarten te selecteren op het tabblad Algemeen.

Geavanceerde opties:

 • Aantal processors Beperkt het aantal processors op computers met meerdere processors. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het systeem opgestart met het aantal processors die in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven.

 • Maximaal geheugen Bepaalt de maximale geheugenhoeveelheid die door het besturingssysteem wordt gebruikt om een configuratie met onvoldoende geheugen te simuleren. De waarde in het tekstvak is in MB (megabytes).

 • PCI-vergrendeling Voorkomt dat Windows I/O- en IRQ-bronnen toewijst op de PCI-bus. De I/O- en geheugenbronnen ingesteld door de BIOS of UEFI worden behouden.

 • Foutopsporing Schakelt foutopsporing in kernelmodus in voor de ontwikkeling van apparaatstuurprogramma's. Ga naar de website Windows Driver Kit voor meer informatie.

 • Algemene foutopsporingsinstellingen Hiermee geeft u de verbindingsinstellingen op voor deze computer, zodat een kerneldebugger met een debuggerhost kan communiceren. De debuggerverbindingstypen tussen host- en doelcomputer zijn Serieel, IEEE1394 of USB.

 • Poort voor foutopsporing Hiermee geeft u Serieel als verbindingstype en de seriële poort op. De standaardpoort is COM1.

 • Baudrate Hiermee geeft u de baudrate op die moet worden gebruikt wanneer Poort voor foutopsporing is geselecteerd met het verbindingstype Serieel. Dit is optioneel. Geldige baudwaarden zijn 9600, 19,200, 38,400, 57,600 en 115,200. De baudrate is standaard ingesteld op 115.200 bps.

 • Kanaal Hiermee geeft u 1394 op als verbindingstype voor de foutopsporing en het kanaalnummer dat voor de verbinding moet worden gekozen. Voor het kanaal kunt u een decimaal geheel getal van 0 tot en met 62 kiezen dat overeenstemt met het kanaalnummer dat door de hostcomputer wordt gebruikt. Het opgegeven kanaal is niet afhankelijk van de fysieke 1394-poort die op de adapter is ingesteld. De standaardwaarde voor het kanaal is 0.

 • USB-doelnaam Hiermee geeft u de te gebruiken tekenreekswaarde voor een USB-verbindingstype op voor foutopsporing. De waarde van de tekenreeks kunt u vrij bepalen.

Tab

Services

Beschrijving

Alle services worden weergegeven die worden gestart wanneer de computer opstart, samen met de huidige status (Actief of Gestopt). Gebruik het tabblad Services om afzonderlijke services tijdens de opstartprocedure in of uit te schakelen om te bepalen welke services mogelijk een bijdrage leveren aan opstartproblemen.

Selecteer Alle Microsoft-services verbergen om alleen toepassingen van derden weer te geven in de lijst met services. Schakel het selectievakje voor een service uit zodat deze niet wordt geactiveerd wanneer de computer de volgende keer opstart. Als u Selectief opstarten hebt gekozen op het tabblad Algemeen, moet u Normaal opstarten kiezen op het tabblad Algemeen of het selectievakje van de service inschakelen zodat de service weer tijdens de opstartprocedure wordt geactiveerd.

Waarschuwing  Als u services uitschakelt die normaal gesproken tijdens de opstartprocedure worden uitgevoerd, kan dit ertoe leiden dat bepaalde apps niet meer werken of het systeem instabiel wordt. Schakel services in deze lijst alleen uit als u weet dat deze niet noodzakelijk zijn voor de werking van de computer. Als u Alles uitschakelen selecteert, worden bepaalde Microsoft-services niet uitgeschakeld die nodig zijn voor het starten van het besturingssysteem.

Tab

Opstarten

Beschrijving

U kunt opstartonderdelen nu beheren in Taakbeheer. Op het tabblad Opstarten in Taakbeheerder worden apps en services vermeld die worden uitgevoerd wanneer de computer wordt opgestart, samen de naam van de uitgever, status en de impact van het opstarten.


 • Zo opent u Taakbeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Taakbeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Taakbeheer.

Opmerking  Als u apps of services uitschakelt die normaal gesproken tijdens de opstartprocedure worden uitgevoerd, kan dit ertoe leiden dat hiermee verwante apps of services langzamer starten en niet worden uitgevoerd zoals verwacht.

Tab

van installatiekopieën

Beschrijving

Hiermee wordt een handige lijst weergegeven met diagnostische hulpprogramma's en andere geavanceerde hulpprogramma's die u kunt uitvoeren.

Zie Instellingen voor het opstarten van Windows (waaronder de veilige modus) voor meer informatie over geavanceerde opstartopties. Bezoek de Microsoft-website voor IT-professionals voor meer gedetailleerde informatie.
Meer hulp nodig?