Komórkowe połączenie szerokopasmowe — od początku do końca

Dzięki komórkowemu połączeniu szerokopasmowemu można łączyć się z Internetem z dowolnego miejsca, w którym dostępna jest usługa telefonii komórkowej. Potrzebna będzie karta danych komórkowego połączenia szerokopasmowego (opisana poniżej) oraz subskrypcja komórkowego połączenia szerokopasmowego.

Z uwagi na to, że komórkowe połączenia szerokopasmowe to stosunkowo nowa technologia, istnieją pewne terminy i pojęcia, z którymi przeciętny użytkownik nie jest zaznajomiony. Im właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. Opisano w nim również czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować i aktywować komórkowe połączenie szerokopasmowe.

Opis terminologii związanej z komórkowymi połączeniami szerokopasmowymi

Poniżej podano definicje niektórych terminów:

 • Karta danych jest niewielką kartą lub urządzeniem USB umożliwiającym komórkowy szerokopasmowy dostęp do Internetu. Karty danych mogą być również modułami wbudowanymi w komputery przenośne.

 • Karta SIM (subscriber identity module) jest niewielką wymienną kartą zawierającą informacje o tożsamości subskrybenta oraz o zabezpieczeniach usług komórkowych połączeń szerokopasmowych. Niektóre karty danych mogą nie zawierać osobnych lub wymiennych kart SIM.

 • Nazwa punktu dostępu (APN) lub ciąg dostępu jest kombinacją liter i cyfr dostarczoną przez operatora komórkowego służącą do identyfikacji typu dostępu do sieci. Operator komórkowy może oferować różne nazwy APN udostępniające różne typy usług.

 • Tak jak w przypadku telefonów, roaming oznacza wyjście poza zwykły obszar korzystania z usługi. Podczas operacji roamingu połączenie z własnym operatorem komórkowym jest nawiązywane za pośrednictwem sieci partnerskiej. W takim przypadku przesyłanie danych zazwyczaj kosztuje więcej.

 • Sieci 3G, 4G i LTE są sieciami komórkowymi obsługującymi różne technologie i szybkości połączeń.

Konfigurowanie połączenia i łączenie się z Internetem

Pokaż wszystkie

Aby po raz pierwszy skonfigurować komórkowe połączenie szerokopasmowe

 1. Aktywuj kartę SIM i usługę komórkowej łączności szerokopasmowej dla karty SIM. Instrukcje dotyczące wykonania tych czynności powinny zostać dostarczone przez operatora sieci komórkowej lub dostawcę urządzenia.

 2. Jeśli masz zewnętrzne urządzenie korzystające z komórkowego połączenia szerokopasmowego, upewnij się, że zostało ono prawidłowo umieszczone w komputerze, zgodnie ze wskazówkami producenta, i że sieć bezprzewodowa jest włączona. Przełącznik sieci bezprzewodowej najczęściej można znaleźć z przodu, z boku lub z tyłu komputera przenośnego bądź tabletu.

 3. Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

  Uwaga

  • Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie ciągu dostępu lub nazwy punktu dostępu (APN) służącej do identyfikacji sieci komórkowej. Ciąg dostępu (w przypadku urządzeń CDMA) lub APN (w przypadku urządzeń GSM) powinien być dołączony do informacji przekazanych abonentowi z kartą SIM lub subskrypcją.

 5. Zmień wybrane ustawienia połączenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

 6. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz lub wprowadź nazwę punktu dostępu (APN) lub ciąg dostępu, nazwę użytkownika, hasło oraz typ informacji logowania. (Odpowiednie dane można znaleźć w informacjach dostarczonych ze sprzętem lub z usługą komórkowego połączenia szerokopasmowego). Na tym ekranie może być również dostępna opcja zakupu planu taryfowego u usługodawcy.

 7. Naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.

Uwagi

 • Jeśli karta SIM jest zablokowana, domyślny numer PIN jest ustawiany przez operatora komórkowego. Po zablokowaniu urządzenia nie można go użyć i do jego odblokowania jest potrzebny numer PIN. Instrukcje można znaleźć w informacjach dołączonych do karty SIM lub subskrypcji.

 • Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego numeru PIN może spowodować zablokowanie konta, które można odblokować po podaniu kodu PUK (PIN unblock key) udostępnionego przez operatora komórkowego. Jeśli połączenie będzie aktywne w momencie zablokowania konta, zostanie ono zakończone.

 • Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem, skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym.

Aby połączyć się z Internetem (po skonfigurowaniu połączenia)

 1. Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskazując prawy górny róg ekranu i przesuwając w dół, a następnie naciskając lub klikając panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 2. Naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

Udostępnianie połączenia internetowego

Jeśli subskrypcja operatora komórkowego na to pozwala, możesz udostępniać komórkowe połączenie szerokopasmowe z Internetem innym użytkownikom. Udostępnione połączenie jest nazywane mobilnym punktem dostępowym. Inne osoby mogą łączyć się z nim za pomocą połączenia Wi‑Fi. Do nawiązania połączenia będą potrzebować nazwy sieci i hasła.

Aby udostępnić połączenie z Internetem przez utworzenie mobilnego punktu dostępowego

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij komórkowe połączenie szerokopasmowe.

 3. Naciśnij lub kliknij suwak Udostępnij to połączenie, aby go włączyć.

 4. Jeśli chcesz zmienić nazwę sieci lub hasło udostępnianego połączenia, naciśnij lub kliknij pozycję Edycja.

Zmienianie ustawień

Pokaż wszystkie

Aby zmienić właściwości profilu

Aby zmienić właściwości profilu połączenia, takie jak nazwa punktu dostępu (APN), ciąg dostępu, nazwa użytkownika, hasło lub ustawienia połączenia automatycznego, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

 3. Zmień nazwę punktu dostępu (APN) lub ciąg dostępu, nazwę użytkownika i hasło w zależności od potrzeb (odpowiednie dane można znaleźć w informacjach dostarczonych z usługą lub ze sprzętem do komórkowego połączenia szerokopasmowego).

Aby zmienić ustawienia wyboru sieci

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Skanuj.

 4. Aby system Windows automatycznie wybierał sieć, wybierz pozycję Wybierz automatycznie (zalecane). Natomiast w celu samodzielnego wybrania sieci wybierz jej nazwę z listy, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Zarejestruj.

  Uwagi

  • W przypadku zezwolenia na roaming mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

  • Jeśli system Windows nie może połączyć się z podaną siecią, automatycznie wybierze inną sieć.

Aby wyświetlić lub ukryć szacowane użycie danych

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij komórkowe połączenie szerokopasmowe.

 3. Włącz lub wyłącz opcję Pokaż szacowane użycie danych na liście sieci.

 4. Aby wyświetlić szacowane użycie danych:

  Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 5. Wybierz szerokopasmową sieć komórkową.

Uwaga

 • Kliknięcie pozycji Resetuj spowoduje wyzerowanie śledzenia użycia danych. Nie wpłynie to na łączną ilość rzeczywiście użytych danych — te informacje są rejestrowane po stronie operatora komórkowego.

Aby użyć numeru PIN, zmienić numer PIN lub usunąć numer PIN

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij komórkowe połączenie szerokopasmowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć numeru PIN, naciśnij lub kliknij przycisk Użyj numeru PIN, wprowadź numer PIN, z którego chcesz korzystać, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby zmienić numer PIN, naciśnij lub kliknij przycisk Zmień numer PIN, wprowadź bieżący numer PIN, wprowadź i potwierdź nowy numer PIN, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby przestać używać numeru PIN, naciśnij lub kliknij przycisk Usuń numer PIN.

  Uwagi

  • Jeśli urządzenie nie obsługuje numerów PIN, przycisk Użyj numeru PIN jest niedostępny.

  • Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego numeru PIN może spowodować zablokowanie konta, które można odblokować po podaniu kodu PUK (PIN unblock key) dostarczonego przez operatora komórkowego. Jeśli połączenie będzie aktywne w momencie zablokowania konta, zostanie ono zakończone.

  • Jeśli numer PIN jest używany, przycisk Użyj numeru PIN jest niedostępny.

  • Jeśli numer PIN nie jest używany, przyciski Usuń numer PIN i Zmień numer PIN są niedostępne. Aby móc zmienić numer PIN, należy go najpierw użyć.

Znajdowanie informacji o subskrypcji, dostawcy, urządzeniu lub koncie

Pokaż wszystkie

Aby znaleźć subskrypcję, dostawcę, urządzenie lub szczegóły konta

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij komórkowe połączenie szerokopasmowe.

 3. Sprawdź informacje w sekcji Właściwości.

Aby odblokować urządzenie do użycia w sieci innego operatora komórkowego

 1. Włóż kartę SIM (subscriber identity module) od innego operatora komórkowego. Instrukcje dotyczące wykonania tych czynności powinny zostać dostarczone przez operatora komórkowego lub dostawcę urządzenia.

 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij komórkowe połączenie szerokopasmowe.

 4. Wprowadź kod odblokowujący od operatora komórkowego, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odblokuj.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie można ponownie uruchomić, wyjmując je i wkładając, wyłączając i włączając komputer albo wyprowadzając go ze stanu hibernacji lub uśpienia.

Rozwiązywanie problemów

Oto niektóre najczęściej spotykane problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z komórkowego połączenia szerokopasmowego oraz czynności, które można wykonać, aby je rozwiązać.

Pokaż wszystkie

Problemy z połączeniem się z Internetem przy użyciu komórkowego połączenia szerokopasmowego

W tej sekcji przedstawiono przykładowe problemy z połączeniem, ich możliwe przyczyny oraz sposoby ich rozwiązywania.

 • Komórkowego połączenia szerokopasmowego nie ma na liście Połączenia sieciowe. Możliwe przyczyny:

  • Karta SIM lub urządzenie jest zablokowane, nie można odczytać karty SIM lub jej ważność wygasła.

  • Subskrypcja usług komórkowych wygasła lub nie została aktywowana.

  • Znajdujesz się w obszarze, do którego nie dochodzi sygnał sieci.

 • Sygnał jest dostępny, ale nie można nawiązać połączenia. Możliwe przyczyny:

  • Nie posiadasz ważnej subskrypcji usług danych.

  • Nazwa punktu dostępu (APN), nazwa użytkownika lub hasło użyte do nawiązania połączenia jest nieprawidłowe.

  • Używany jest roaming, a wybrany operator sieci nie zezwala na usługi danych. Ewentualnie roaming nie został włączony dla usług danych.

 • Nie można nawiązać połączenia z niektórych lokalizacji (na przykład poza miastem). Możliwe przyczyny:

  • Nie włączono roamingu dla usług danych.

  • Wybrany operator sieci nie zezwala na usługi danych.

W przypadku wszystkich powyższych problemów, aby spróbować znaleźć właściwą przyczynę problemu oraz rozwiązanie, należy uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg sieć i udostępnianie w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Centrum sieci i udostępniania.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia karty.

 3. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem komórkowe połączenie szerokopasmowe, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Diagnozuj.

Problemy z udostępnianiem komórkowego połączenia szerokopasmowego

Może być konieczne zainstalowanie najnowszych sterowników. Udostępnianie komórkowego połączenia szerokopasmowego wymaga sterowników sieci Wi‑Fi współdziałających z technologią Wi‑Fi Direct.

Problemy z połączeniem się z mobilnym punktem dostępowym (udostępniane komórkowe połączenie szerokopasmowe)

Może być konieczne ręczne sparowanie urządzeń za pomocą technologii Bluetooth. Chociaż urządzenie korzysta z sieci Wi‑Fi, używa parowania Bluetooth do nawiązania połączenia początkowego z mobilnym punktem dostępowym. Aby uzyskać informacje na temat parowania urządzeń, zobacz Dodawanie i wyświetlanie urządzeń i drukarek oraz zarządzanie nimi.

Komunikat o błędzie podczas skanowania w poszukiwaniu sieci

Istnieje kilka możliwych rozwiązań:

 • Jeśli połączenie przy użyciu komórkowego połączenia szerokopasmowego jest aktywne, rozłącz je, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Skanuj.

 • Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony, a komórkowe połączenie szerokopasmowe jest włączone. Do sprawdzenia:

  Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 • Jeśli karta SIM jest zablokowana przez numer PIN, wprowadź numer PIN, aby ją odblokować.

 • Jeśli urządzenie nie odpowiada, odłącz je i podłącz ponownie lub uruchom ponownie komputer.

Mogę przeglądać Internet, ale nie działa program do obsługi wiadomości błyskawicznych, przesyłanie strumieniowe wideo lub usługa VPN

W zależności od planu usług, dostęp do niektórych witryn (adresów IP), portów i typów usług może być zablokowany przez operatora komórkowego. Skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, aby upewnić się, że masz dostęp do usług niezbędnych do używania danego programu korzystającego z komórkowego połączenia szerokopasmowego.

Karta SIM w moim telefonie została zamieniona na kartę danych i nie mogę teraz połączyć się z Internetem (było to możliwe, gdy w telefonie znajdowała się karta SIM)

Niektórzy operatorzy komórkowi używają różnych ustawień dla dostępu do Internetu przy użyciu karty danych i przy korzystaniu z telefonu. Skontaktuj się z operatorem komórkowym, aby upewnić się, że posiadana subskrypcja pozwala na używanie danego typu urządzenia oraz że stosowane są prawidłowe ustawienia.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?