Podstawowe programy Windows Live — informacje o wersji

Ten artykuł zawiera informacje o wersji dotyczące programów z pakietu Podstawowe programy Windows Live.


Pokaż wszystkie

Poczta usługi Windows Live

Poczta usługi Windows Live — informacje o wersji

W przypadku odpowiadania na wiadomość e‑mail od osoby, której nazwa (imię i nazwisko) jest taka sama jak nazwa jednej z Twoich kategorii, odpowiedź trafi do nieprawidłowych adresatów


Jeśli odpowiadasz na wiadomość e‑mail wysłaną przez osobę, której nazwa (imię i nazwisko) jest taka sama jak nazwa jednej z Twoich kategorii kontaktów w programie Poczta usługi Windows Live, adres e-mail pierwotnego nadawcy zostanie zamieniony na adresy e‑mail znajdujące się w tej kategorii. To znaczy, że wiadomość zostanie wysłana do wszystkich kontaktów znajdujących się w tej kategorii, a nie do zamierzonego adresata. Ten problem można obejść na dwa sposoby:


 • Usuń daną kategorię z pola Do, a następnie skopiuj i wklej do niego adres e‑mail nadawcy.

 • Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, zmień nazwę tej kategorii, aby różniła się od nazwy nadawcy.


Uwaga

 • Taka sytuacja może wystąpić tylko podczas odpowiadania na wiadomość, a nie podczas tworzenia wiadomości ani przesyłania jej dalej.

Występuje konieczność ponownego wyznaczenia certyfikatów S/MIME


S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard zabezpieczeń umożliwiający szyfrowanie kluczem publicznym oraz podpisywanie wiadomości e‑mail za pomocą cyfrowego identyfikatora lub certyfikatu. Jeśli odbierasz lub wysyłasz wiadomości w programie Poczta usługi Windows Live za pomocą funkcji Bezpieczna poczta (certyfikatów), musisz ponownie wyznaczyć swój certyfikat S/MIME oraz certyfikaty poszczególnych kontaktów, z którym następuje wymiana bezpiecznej poczty e‑mail.


Swój certyfikat S/MIME możesz ustanowić, wybierając odpowiedni certyfikat w programie Poczta usługi Windows Live:


 1. W programie Poczta usługi Windows Live kliknij przycisk Menu na pasku narzędzi, a następnie kliknij pozycję Opcje zabezpieczeń.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 3. W sekcji Bezpieczna poczta kliknij pozycję Identyfikatory cyfrowe.

 4. W oknie dialogowym Certyfikaty zaznacz certyfikat używany w przypadku poczty S/MIME.

Możesz ustanowić ten certyfikat dla poszczególnych kontaktów, dodając go do listy kontaktów:


 1. W oknie głównym programu Poczta usługi Windows Live zaznacz wiadomość e‑mail otrzymaną od tego kontaktu, która zawiera certyfikat cyfrowy.

 2. Kliknij ikonę certyfikatu odpowiadającego tej wiadomości e‑mail.

 3. Kliknij pozycję Wyświetl certyfikaty.

 4. Kliknij pozycję Dodaj do kontaktów.


Windows Live Messenger

Windows Live Messenger — informacje o wersji

Okno konwersacji: chiński/japoński/koreański edytor IME (Input Method Editor) jest resetowany w oknie konwersacji programu Messenger do wersji angielskiej


Jeśli na komputerze z systemem Windows XP i dodatkiem SP2 lub SP3 otrzymasz wiadomość błyskawiczną, kiedy okno główne programu Messenger jest zamknięte, a następnie spróbujesz wpisać w oknie konwersacji znaki chińskie, japońskie lub koreańskie, korzystając z edytora IME, tryb wprowadzania danych zostanie zresetowany do wersji angielskiej i nie będzie można wpisywać znaków chińskich, japońskich ani koreańskich. Aby rozwiązać ten problem, otwórz ponownie okno główne programu Messenger i kontynuuj wprowadzanie tekstu w oknie konwersacji.


Wideo: dodatki umożliwiające sterowanie kamerą internetową i stosowanie efektów mogą przestać działać i nie być wyświetlane dla kamer internetowych


Część producentów kamer internetowych udostępnia kontrolki pozwalające sterować kamerą lub efekty, które można stosować do obrazu wideo w programie Messenger. Te dodatki mogą przestać działać. Jeśli podczas połączenia wideo lub sesji kamery internetowej pod obrazem wyświetlanym w programie Messenger nie widać kontrolki kamery ani ikony efektów producenta kamery, skonsultuj się z producentem urządzenia w celu uzyskania odpowiedniej aktualizacji.


Połączenia głosowe i wideo z programem Messenger lub Messenger w wersji beta nie działają


Nie można nawiązywać połączeń głosowych ani połączeń wideo między wersją beta i nową wersją wydaną programu Messenger lub między programem Windows Messenger i wersją wydaną programu Windows Live Messenger. Aby zarówno nadawca, jak i adresat mogli korzystać z połączeń głosowych i wideo, muszą zainstalować najnowszą wersję programu Windows Live Messenger ze strony http://download.live.com.


Udostępnianie zdjęć: obsługiwane typy plików udostępnianych zdjęć w programie Messenger


Program Messenger obsługuje tylko zdjęcia w formacie png, jpg, bmp oraz gif. Inne formaty zdjęć mogą nie działać prawidłowo w programie Messenger.


Udostępnianie zdjęć: nie można zapisać zdjęć po zaprzestaniu udostępniania zdjęć przez kontakt


Zdjęcia w programie Messenger można zapisywać tylko wtedy, gdy obie osoby aktywnie udostępniają zdjęcia. Jeśli dany kontakt przestanie udostępniać zdjęcia, nie będzie można ich już zapisywać.


Grupy: członkowie grupy mogą nie mieć możliwości dołączenia do konwersacji grupowej


Czasami członkowie grupy są wyświetlani jako widoczni lub dostępni w danej grupie w oknie głównym programu Messenger, ale w rzeczywistości nie mogą dołączyć do konwersacji grupowej. Dzieje się tak, jeśli członek grupy używa programu, który nie obsługuje grup — na przykład poprzedniej wersji programu Messenger, Xbox, Messenger dla urządzeń przenośnych itp.


Grupy: możliwa jest sytuacja sugerująca, że status grupy pokazany w oknie głównym programu Messenger koliduje ze statusem członków grupy


Może zaistnieć sytuacja, w której grupa ma wyświetlony status offline, podczas gdy członkowie tej grupy wymienieni pod jej nazwą w oknie głównym są wyświetlani ze statusem online. Dzieje się tak dlatego, że komunikat o statusie grupy pokazuje to zachowanie, kiedy zostaje otwarte okno konwersacji grupowej.


Grupy: adres e‑mail grupy nie jest wyświetlony w programie Messenger


W programie Messenger nie ma miejsca, w którym można wprowadzić adres e‑mail grupy. Aby wyświetlić adres e‑mail grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy w programie Messenger, a następnie kliknij polecenie Przejdź do witryny sieci web grupy. W witrynie sieci Web grupy możesz zobaczyć adres e‑mail tej grupy.


Grupy: niektóre działania można wykonać tylko w witrynie sieci Web grupy


Niektóre działania z zakresu zarządzania (takie jak wyświetlanie lub anulowanie oczekujących zaproszeń, usuwanie członków oraz zmienianie ról członków lub nazwy grupy) można wykonać tylko w witrynie sieci Web grupy. Aby wykonać te zadania, trzeba być właścicielem danej grupy. Aby szybko otworzyć strony zarządzania grupą w sieci Web, kliknij prawym przyciskiem myszy daną grupę w oknie głównym programu Messenger, a następnie kliknij polecenie Ustawienia grupy.


Grupy: podczas zapraszania nowych członków nie widać, kogo już zaproszono


Podczas wybierania kontaktów do zaproszenia do grupy program Messenger nie filtruje kontaktów, które zostały już zaproszone do tej grupy. Jednak kontakty, które zostały już zaproszone, nie otrzymają nowego zaproszenia.


Użytkownicy, którzy mają mniej niż 13 lat i ograniczone uprawnienia, nie mogą się logować w programie Messenger


Zgodnie z uprawnieniami ustawionymi dla danego konta użytkownicy, którzy mają mniej niż 13 lat (według informacji podanych podczas zakładania konta Windows Live ID) i których uprawnienia konta mają ustawienie Z ograniczeniami, nie mogą się logować w programie Messenger.Pasek narzędzi Windows Live

Pasek narzędzi Windows Live — informacje o wersji

Przycisk Wypełnianie formularzy, Ulubione i inne nie są wyświetlane na pasku narzędzi


W przypadku uaktualnienia paska narzędzia przycisk Wypełnianie formularzy, dodatki w postaci przycisków z witryny gallery.live.com oraz inne dodatki, takie jak Wykrywacz kanałów informacyjnych, Podgląd wyróżnień, Gry MSN, Blokowanie wyskakujących okienek i Przeglądanie na kartach, nie są już widoczne. Dodatek Ulubione został zamieniony na funkcję Synchronizacja ulubionych na pasku narzędzi.Edytor w usłudze Windows Live

Edytor w usłudze Windows Live — informacje o wersji

Po odinstalowaniu pakietu Podstawowe programy Windows Live i zainstalowaniu najnowszej wersji programu Edytor nie można uruchomić tego programu


Aby rozwiązać ten problem:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pole wyszukiwania.

 2. Na pasku wyszukiwania wpisz tekst regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Przejdź do pozycji HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer .

 4. Zaznacz ten klucz, a następnie utwórz kopię zapasową jego zawartości, klikając menu Plik i klikając polecenie Eksportuj.

 5. Rozwiń pozycję HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs .

 6. Kliknij poszczególne klucze w lewym okienku.

 7. W prawym okienku poszukaj pozycji ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.

 8. Usuń wszystkie klucze zawierające pozycję ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.

W folderze Obrazy do blogu w systemie OneDrive są wyświetlane zduplikowane obrazy


Jest to celowe działanie. Są dwa obrazy: mniejszy, który pojawi się we wpisie, i większy, który jest wyświetlany po kliknięciu obrazu we wpisie. Jeśli usuniesz dowolny z tych obrazów, obrazy we wpisie w blogu nie będą wyświetlane prawidłowo.


Opublikowanie wpisów za pomocą starszej wersji programu Edytor, a następnie przeglądanie zawartości folderu Obrazy do blogu w systemie OneDrive powoduje utworzenie wielu folderów Obrazy do blogu


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą wersję programu Edytor w usłudze Windows Live (http://writer.live.com). Nie usuwaj zduplikowanych folderów Obrazy do blogu. Jeśli usuniesz te foldery, obrazy we wpisach w blogu nie będą wyświetlane prawidłowo.


Po zalogowaniu się do usługi Windows Live i próbie utworzenia nowego konta Windows Live ID z poziomu programu Edytor jest wyświetlana pusta strona sieci Web


Jeśli chcesz utworzyć nowe konto Windows Live ID, musisz przejść do witryny usługi Windows Live w sieci Web. Przejdź na stronę http://home.live.com i kliknij pozycję Utwórz konto.


Po dodaniu linku do słownika, który nie zawiera tekstu, nie można już otworzyć okna dialogowego Opcje w programie Edytor


Ten problem występuje w przypadku wstawienia linku bez tekstu w polu Tekst do wyświetlenia w oknie dialogowym Wstaw hiperłącze. Jeśli napotkasz ten błąd, wykonaj poniższe czynności.


 1. Zamknij program Edytor.

 2. Jeśli masz system operacyjny:

  • Windows Vista lub Windows 7, przejdź do folderu: C:\Users\<Username>\appdata\Roaming\Windows Live Writer\LinkGlossary

  • Windows XP, przejdź do folderu: C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Windows Live Writer\LinkGlossary

 3. Usuń plik linkglossary.xml.

 4. Otwórz ponownie program Edytor.

Wpis w blogu publikowany w usłudze Windows Live Spaces z datą z przeszłości jest wyświetlany z datą bieżącą


Aby rozwiązać ten problem, ustaw prawidłową datę wpisu w programie Edytor, a następnie ponownie opublikuj wpis.Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker — informacje o wersji

Program Movie Maker nie został zainstalowany w ramach pakietu Podstawowe programy Windows Live


Program Movie Maker wymaga systemu Windows Vista lub Windows 7. W przypadku instalowania pakietu Podstawowe programy Windows Live w innym systemie operacyjnym program Movie Maker nie zostanie zainstalowany.


Programu Movie Maker nie można uruchomić, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Windows Media Player


Program Windows Live Movie Maker korzysta z niektórych składników programu Windows Media Player. Nie można uruchomić programu Movie Maker, jeśli jest on zainstalowany w systemie Windows Vista lub Windows 7 w wersji, która nie zawiera programu Windows Media Player, a program Windows Media Player nie został zainstalowany samodzielnie.


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj program Windows Media Player za strony http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx.


Nie można dodać multimediów z sieci lub z dysku zewnętrznego


Program Movie Maker umożliwia dodawanie multimediów tylko z lokalnego dysku twardego.


Program Movie Maker nie obsługuje niektórych typów plików


Aby wyświetlić listę obsługiwanych typów plików, skorzystaj z tego linku: http://g.live.com/DMWLMMv1/22


Zamiast tego możesz też kliknąć w programie Movie Maker przycisk Pomoc, a następnie wyszukać hasło typy plików.


Obsługa plików wideo typu MPEG-2 i Program TV nagrany za pomocą programu firmy Microsoft w filmach jest możliwa tylko, jeśli na komputerze jest uruchomiona jedna z następujących wersji systemu operacyjnego Windows: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise lub Windows 7 Ultimate.


W przypadku niektórych kamer, za pomocą których nagrano materiał wideo, może zaistnieć konieczność zainstalowania oprogramowania do obsługi montażu dołączonego do danej kamery, zanim będzie można dekodować nagranie wideo w programie Movie Maker.


Po zakończeniu sesji pulpitu zdalnego program Movie Maker może przestać działać


Jeśli próbujesz uruchomić program Movie Maker z poziomu sesji pulpitu zdalnego, może zaistnieć konieczność ponownego uruchomienia programu Movie Maker podczas łączenia się z powrotem bezpośrednio z konsolą.


Program Movie Maker może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych typów sprzętu wideo


Program Movie Maker intensywnie wykorzystuje procesor karty graficznej. Komputery z kartami graficznymi nieprzeznaczonymi do korzystania z zaawansowanej grafiki mogą mieć problemy z renderowaniem wideo i efektów w programie Movie Maker.


Renderowanie wideo w programie Movie Maker może się nie udać, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Nero


Niektóre programy Nero instalują filtry wideo, które mogą kolidować z programem Movie Maker. W przypadku wystąpienia tego problemu skontaktuj się z producentem oprogramowania, aby sprawdzić, czy jest dostępna jego aktualizacja. Aby natychmiast obejść ten problem, możesz wyrejestrować plik NDParser.ax zainstalowany przez program Nero Ahead. Aby program Nero działał prawidłowo, będzie trzeba ponownie zarejestrować plik NDparser.ax.


Aby wyrejestrować lub ponownie zarejestrować plik NDParser.ax, wykonaj następujące czynności:


 1. W systemie Windows w menu Start kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 3. Wpisz ciąg: CD %programfiles%\Common Files\Ahead\DSfilter, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby wyrejestrować lub ponownie zarejestrować plik NDParser.ax, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrejestrować plik, wpisz ciąg: regsvr32 NDParser.ax /u, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby ponownie zarejestrować plik, wpisz ciąg: regsvr32 NDParser.ax, a następnie naciśnij klawisz Enter.

W programie Movie Maker są obsługiwane tylko czcionki TrueType


Program Movie Maker obsługuje tylko czcionki TrueType. W przypadku wybrania czcionki rastrowej program Movie Maker z powrotem zastosuje domyślną czcionkę Arial.


Wydajność plików AVCHD może być niska na wolniejszych komputerach lub w przypadku wyświetlania w programie Movie Maker zawartości o dużej szybkość transmisji bitów


AVCHD to format umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości, które są skompresowane w formacie wideo MPEG-4 AVC/H.264 i mają dźwięk nagrany w standardzie Dolby Digital. Pliki wideo w formacie AVCHD mogą być używane w programie Movie Maker, tylko jeśli na danym komputerze uruchomiono jedną z następujących wersji systemu Windows 7: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise lub Windows 7 Ultimate.Galeria fotografii usługi Windows Live

Galeria fotografii usługi Windows Live — informacje o wersji

Galeria fotografii jest zależna od składnika Windows Imaging (WIC)


Niektóre funkcje Galerii fotografii wymagają aktualizacji składnika Windows Imaging (WIC). Jeśli usługa Windows Update została wyłączona w systemie Windows Vista lub Windows 7, wówczas ta aktualizacja składnika WIC nie jest instalowana, a niektóre funkcje Galerii fotografii nie działają (np. zapisywanie oznakowań osób na zdjęciach). Aby włączyć usługę Windows Update, zaloguj się na komputerze jako Administrator, a następnie wykonaj następujące czynności:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pole wyszukiwania.

 2. Wpisz hasło Usługi, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Update , a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 4. Dla ustawienia Typ uruchamiania wybierz wartość Automatyczne, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

Aby sprawdzić, czy usługa Windows Update jest uruchomiona:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pole wyszukiwania.

 2. Wpisz hasło Windows Update i naciśnij klawisz Enter.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

Jeśli zostaną znalezione aktualizacje i nie wystąpi błąd 80244021, że usługa została pomyślnie uruchomiona.


Nie można wybrać Galerii fotografii do domyślnego uruchamiania w oknie dialogowym Autoodtwarzanie systemu Windows lub na innych listach programów domyślnych w 64-bitowych wersjach systemu Windows


Aby rozwiązać ten problem, możesz uruchomić plik rejestru udostępniony przez usługę Windows Live, co pozwoli włączyć tę funkcję.


 1. Pamiętaj, aby zalogować się na komputerze jako Administrator.

 2. Przejdź do linku http://g.live.com/DMWLPGv14/120

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, uruchom plik WLPGX64fix.reg.

Po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 7 nie można pobierać albumów zdjęć z witryny photos.live.com


Aby rozwiązać ten problem, trzeba naprawić instalację Galerii fotografii usługi Windows Live.


 1. W systemie Windows w menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Programy, kliknij polecenie Programy i funkcje, a następnie kliknij na liście pozycję Podstawowe programy Windows Live.

 2. Kliknij pozycję Odinstaluj/Zmień.

 3. Kliknij pozycję Napraw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Instalator naprawi programy usługi Windows Live.

 5. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Internet Explorer, a następnie ponownie otwórz program Internet Explorer.

 6. Otwórz album, którego dotyczył problem, i spróbuj pobrać go ponownie.


Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live

Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live — informacje o wersji

Funkcja Bezpieczeństwo rodzinne może nie działać w połączeniu z oprogramowaniem TotalAccess lub Protection Control Center firmy EarthLink


Funkcja Bezpieczeństwo rodzinne może nie działać prawidłowo, jeśli na komputerze z systemem Windows XP jest zainstalowane oprogramowanie TotalAccess lub Protection Control Center firmy EarthLink. Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj te programy, wykonując następujące czynności:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W widoku Kategoria kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

 3. Kliknij program, który chcesz odinstalować, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Możliwe wystąpienie błędu w przypadku dodatkowego pliku DLL w folderze System32


Jeśli na komputerze z systemem Windows XP zostanie otwarty filtr Bezpieczeństwo rodzinne, może zostać wyświetlony następujący komunikat:


„Nie znaleziono punktu wejścia procedury IsThreadDesktopComposited w bibliotece USER32.dll”.


Prawdopodobnie oznacza to, że w folderze System32 w systemie Windows XP znajduje się plik dwmapi.dll. Aby rozwiązać ten problem, usuń plik dll, wykonując następujące czynności:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego C:\.

 3. Kliknij dwukrotnie folder WINDOWS, a następnie kliknij dwukrotnie folder system32.

 4. Znajdź plik dwmapi.dll, a następnie go usuń.