Kalkulator może służyć do wykonywania operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Kalkulator oferuje również zaawansowane opcje kalkulatorów naukowych i statystycznych.

Obliczenia można przeprowadzać klikając przyciski kalkulatora lub też posługując się klawiaturą. Do wpisywania liczb i operatorów można również używać klawiatury numerycznej, po uprzednim naciśnięciu klawisza NUM LOCK.

Tutaj znajdują się odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące programu Kalkulator.

Pokaż wszystkie

Jak otworzyć program Kalkulator?

 • Otwórz Kalkulator, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Kalkulator.

Jak wykonać proste obliczenia?

 1. Wpisz lub kliknij pierwszą liczbę działania.

 2. Kliknij przycisk +, aby wykonać dodawanie, przycisk -, aby wykonać odejmowanie, przycisk *, aby wykonać mnożenie lub przycisk /, aby wykonać dzielenie.

 3. Wpisz lub kliknij następną liczbę działania.

 4. Wpisz lub kliknij wszystkie pozostałe operatory i liczby.

 5. Kliknij przycisk =.

Jak wykonać obliczenia naukowe?

 1. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij opcję Naukowy.

 2. Kliknij system liczbowy.

 3. Kliknij rozmiar wyświetlania, z którego chcesz korzystać, a następnie kontynuuj obliczenia.

Jak wykonać obliczenia statystyczne?

 1. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij opcję Naukowy.

 2. Wpisz lub kliknij pierwszy element danych, a następnie kliknij przycisk Sta, aby otworzyć okno dialogowe Okno statystyczne.

 3. Kliknij przycisk RET, aby powrócić do Kalkulatora, a następnie kliknij przycisk Dat, aby zapisać wartość.

 4. Wpisz lub kliknij pozostałe dane, klikając po wprowadzeniu każdej z nich przycisk Dat.

 5. Kliknij przycisk Ave, Sum lub s.

Uwagi

 • Przycisk Ave oblicza wartość średnią wartości zapisanych w oknie dialogowym Okno statystyczne, Sum oblicza sumę wartości, a s oblicza odchylenie standardowe.

 • Po wprowadzeniu wszystkich danych można wyświetlić listę danych, klikając przycisk Sta.

 • Liczba wartości, które zostały zapisane, jest wyświetlana w dolnej części okna dialogowego Okno statystyczne. Użytkownik może usunąć wybraną wartość z listy, klikając przycisk CD, lub usunąć wszystkie wartości, klikając przycisk CAD. Kliknięcie przycisku LOAD zmienia liczbę w obszarze wyświetlania Kalkulatora na liczbę wybraną w oknie dialogowym Okno statystyczne.

Jak używać liczb przechowywanych w pamięci?

Po zapisaniu liczby w pamięci w polu powyżej opcji pamięci jest wyświetlany symbol M. Gdy w pamięci zostaje umieszczona nowa liczba, zastępuje ona liczbę aktualnie przechowywaną w pamięci. Liczby przechowywane w pamięci mogą być obiektami następujących operacji:

 • Aby zapisać w pamięci wyświetlaną liczbę, kliknij przycisk MS.

 • Aby przywołać liczbę przechowywaną w pamięci, kliknij przycisk MR.

 • Aby wyczyścić pamięć, kliknij przycisk MC.

 • Aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby zapisanej w pamięci, kliknij przycisk M+. Aby zobaczyć nową liczbę, kliknij przycisk MR.

Jak przenosić liczby między widokami Standardowy a Naukowy?

 1. Kliknij przycisk MS, aby zapamiętać wyświetlaną liczbę.

 2. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij wybrany widok.

 3. Kliknij przycisk MR, aby przywołać zapamiętaną liczbę.

Uwagi

 • Przy przełączaniu między widokami Standardowy i Naukowy obszar wyświetlania Kalkulatora zostaje wyczyszczony.

 • Podczas przenoszenia z widoku Naukowy do widoku Standardowy liczba wpisana w formacie szesnastkowym, ósemkowym lub dwójkowym zostanie zamieniona na format dziesiętny.

Jak zamieniać wartości zapisane w innym systemie liczbowym?

 1. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij opcję Naukowy.

 2. Wprowadź liczbę, którą chcesz przekonwertować.

 3. Kliknij system liczbowy, na który chcesz przekonwertować liczbę.

 4. Kliknij rozmiar wyświetlania, którego chcesz użyć.

Uwagi

 • Jeśli użytkownik konwertuje na inny system liczbowy liczbę dziesiętną zawierającą cyfry po kropce dziesiętnej, liczba ta jest obcinana do części całkowitej.

 • Liczby przekonwertowane na system dziesiętny z systemu szesnastkowego, ósemkowego lub dwójkowego przyjmują postać dodatnich liczb całkowitych.

Co się dzieje podczas wykonywania obliczeń na wielkich liczbach?

W szesnastkowym, ósemkowym i dwójkowym systemie liczenia Kalkulator wyświetla tylko mniej znaczące cyfry wyniku, jeśli wynik jest dłuższy niż dozwolona wielkość wyświetlacza. Zachowanie to naśladuje sposób wykonywania obliczeń w komputerach.

W przypadku szesnastkowego systemu liczbowego wyniki typu QWORD mogą zawierać do 16 cyfr (64 bity), wyniki typu DWORD mogą zawierać do ośmiu cyfr (32 bity), wyniki typu Word mogą zawierać do czterech cyfr (16 bitów), zaś wyniki typu Byte mogą zawierać do dwóch cyfr (8 bitów).

Na przykład jeżeli korzystamy z szesnastkowego systemu liczbowego i typu Word, największy wygenerowany wynik może być równy FFFF (odpowiednik liczby 65535 w systemie dziesiętnym). Mnożąc tę liczbę przez dwa (FFFFx2), otrzymamy 1FFFE. Wynik zawiera pięć cyfr, dlatego Kalkulator wyświetli jako wynik tylko cztery ostatnie cyfry: FFFE.

Jak wyświetlać liczby pogrupowane logicznie?

Grupowanie cyfr może być posłużyć do przeglądania liczb zgrupowanych w sposób logiczny. Aby skorzystać z grupowania cyfr, kliknij menu Widok, a następnie kliknij opcję Grupowanie cyfr.

Jakie są funkcje poszczególnych przycisków?

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje Kalkulatora:

Przycisk
Funkcja

%

Wyświetla wynik mnożenia jako wartość procentową. Wprowadź liczbę, kliknij przycisk *, wprowadź drugą liczbę, a następnie kliknij przycisk %. Na przykład wyrażenie 50 * 25% zostanie wyświetlone jako 12,5. Można również wykonywać operacje z użyciem wartości procentowych. Wprowadź liczbę, kliknij przycisk operatora (+, -, * lub /), wprowadź drugą liczbę, kliknij przycisk %, a następnie kliknij przycisk =. Na przykład 50 + 25% (liczby 50) = 62,5.

(

Rozpoczyna nowy poziom nawiasów. Bieżąca liczba poziomów jest wyświetlana w polu powyżej przycisku ). Maksymalna liczba poziomów jest równa 25.

)

Zamyka bieżący poziom nawiasów.

*

Wykonuje mnożenie.

+

Wykonuje dodawanie.

+/-

Zmienia znak wyświetlanej liczby.

-

Wykonuje odejmowanie.

.

Wstawia separator dziesiętny.

/

Wykonuje dzielenie.

0–9

Umieszcza daną liczbę w obszarze wyświetlania Kalkulatora.

1/x

Oblicza odwrotność wyświetlanej liczby.

=

Wykonuje dowolną operację na dwóch poprzednich liczbach. Aby powtórzyć ostatnią operację, ponownie naciśnij przycisk =.

A–F

Wprowadza wybraną literę do wartości. Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku włączonego trybu szesnastkowego.

And

Oblicza wartość logiczną I (AND) na poziomie bitowym. Zachowanie operatorów logicznych jest nieokreślone, jeżeli dane wejściowe nie są liczbami całkowitymi.

Ave

Oblicza wartość średnią wszystkich wartości wyświetlanych w oknie dialogowym Okno statystyczne. Aby obliczyć średnią wartość kwadratów, użyj przycisków Inv+Ave. Ten przycisk jest dostępny tylko po uprzednim kliknięciu przycisku Sta.

Klawisz Backspace

Usuwa ostatnią cyfrę wyświetlanej liczby.

Bin

Konwertuje wyświetlaną liczbę na jej odpowiednik w systemie dwójkowym. Największą dostępną wartością dwójkową bez znaku jest liczba ze wszystkimi 64 bitami ustawionymi na 1.

C

Czyści bieżące obliczenia.

CE

Czyści wyświetlaną liczbę.

cos

Oblicza cosinus wyświetlanej liczby. Aby obliczyć arcus cosinus, użyj przycisków Inv+cos. Aby obliczyć cosinus hiperboliczny, użyj przycisków Hyp+cos. Aby obliczyć arcus cosinus hiperboliczny, użyj przycisków Inv+Hyp+cos. Funkcji cosinus można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

Dat

Wprowadza wyświetloną liczbę do okna dialogowego Okno statystyczne. Ten przycisk jest dostępny tylko po uprzednim kliknięciu przycisku Sta.

Dec

Konwertuje wyświetlaną liczbę na jej odpowiednik w systemie dziesiętnym.

Stopnie

Zmienia miarę kątów na stopnie (w trybie dziesiętnym).

dms

Konwertuje wyświetlaną liczbę na format stopnie-minuty-sekundy (przy założeniu, że wyświetlana liczba jest podana w stopniach). Aby dokonać konwersji wyświetlanej liczby na stopnie (przy założeniu, że liczba wyświetlana jest w formacie stopnie-minuty-sekundy), użyj przycisków Inv+dms. Funkcji dms można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

Exp

Umożliwia wprowadzanie liczb w notacji wykładniczej. Wykładnik potęgi jest ograniczony do czterech cyfr. W wykładniku można używać tylko cyfr dziesiętnych (klawisze od 0 do 9). Funkcji Exp można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

F-E

Włącza i wyłącza notację wykładniczą. Liczby większe od 10^32 są zawsze wyświetlane w postaci wykładniczej. Funkcji F-E można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

Gradusy

Zmienia miarę kątów na gradusy (w systemie dziesiętnym).

Hex

Konwertuje wyświetlaną liczbę na jej odpowiednik w systemie szesnastkowym. Największa dostępna liczba szesnastkowa bez znaku to liczba ze wszystkimi 64 bitami ustawionymi na wartość 1.

Hyp

Ustawia funkcje hiperboliczne dla przycisków sin, cos i tan. Po ukończeniu obliczenia ten tryb zostaje automatycznie wyłączony.

Int

Wyświetla część całkowitą liczby dziesiętnej. Aby wyświetlić część ułamkową wartości dziesiętnej, użyj przycisków Inv+Int.

Inv

Ustawia funkcje odwrotne dla przycisków sin, cos, tan, PI, x^y, x^2, x^3, ln, log, Ave, Sum i s. Po ukończeniu obliczenia ten tryb zostaje automatycznie wyłączony.

ln

Oblicza logarytm naturalny (o podstawie e). Aby obliczyć liczbę e podniesioną do potęgi x, gdzie x jest liczbą bieżącą, użyj przycisków Inv+ln.

log

Oblicza logarytm dziesiętny (o podstawie 10). Aby obliczyć liczbę 10 podniesioną do potęgi x, użyj przycisków Inv+log.

Lsh

Dokonuje bitowego przesunięcia w lewo. Aby przesunąć bitowo w prawo, użyj przycisków Inv+Lsh. Po kliknięciu tego przycisku należy podać (w postaci dwójkowej), o ile pozycji w lewo lub w prawo ma zostać przesunięta liczba znajdująca się w obszarze wyświetlania, a następnie kliknąć przycisk =. Zachowanie operatorów logicznych jest nieokreślone, jeżeli dane wejściowe nie są liczbami całkowitymi.

M+

Dodaje wyświetlaną liczbę do liczby przechowywanej w pamięci, ale nie wyświetla sumy tych liczb.

MC

Czyści wszystkie liczby przechowywane w pamięci.

Mod

Wyświetla resztę z dzielenia x/y (modulo). Tego przycisku należy używać jako operatora dwuargumentowego. Na przykład, aby znaleźć resztę z dzielenia liczby 5 przez 3, kliknij 5 MOD 3 =, co daje w wyniku 2.

MR

Przywołuje liczbę przechowywaną w pamięci. Liczba pozostaje w pamięci.

MS

Umieszcza wyświetlaną liczbę w pamięci.

n!

Oblicza silnię wyświetlanej liczby.

Not

Oblicza odwrotność na poziomie bitowym. Zachowanie operatorów logicznych jest nieokreślone, jeżeli dane wejściowe nie są liczbami całkowitymi.

Oct

Konwertuje wyświetlaną liczbę na jej odpowiednik w systemie ósemkowym. Największa dostępna liczba ósemkowa bez znaku to wyrażenie ze wszystkimi 64 bitami ustawionymi na 1.

Or

Oblicza wartość logiczną LUB (OR) na poziomie bitowym. Zachowanie operatorów logicznych jest nieokreślone, jeżeli dane wejściowe nie są liczbami całkowitymi.

pi

Wyświetla wartość liczby pi (3,1415...). Aby wyświetlić 2 * pi (6,28...), użyj przycisków Inv+pi. Przycisku pi można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

Radiany

Zmienia miarę kątów na radiany (w trybie dziesiętnym).

s

Oblicza odchylenie standardowe z parametrem populacji –1. Aby obliczyć odchylenie standardowe z parametrem populacji n, użyj przycisków Inv+s. Ten przycisk jest dostępny tylko po uprzednim kliknięciu przycisku Sta.

sin

Oblicza sinus wyświetlanej liczby. Aby obliczyć arcus sinus, użyj przycisków Inv+sin. Aby obliczyć sinus hiperboliczny, użyj przycisków Hyp+sin. Aby obliczyć arcus sinus hiperboliczny, użyj przycisków Inv+Hyp+sin. Przycisku sin można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

sqrt

Oblicza pierwiastek kwadratowy wyświetlanej liczby.

Sta

Wyświetla okno dialogowe Okno statystyczne i aktywuje przyciski Ave, Sum, s oraz Dat.

Sum

Oblicza sumę wszystkich wartości wyświetlanych w oknie dialogowym Okno statystyczne. Aby obliczyć sumę kwadratów, użyj przycisków Inv+Sum. Ten przycisk jest dostępny tylko po uprzednim kliknięciu przycisku Sta.

tan

Oblicza tangens wyświetlanej liczby. Aby obliczyć arcus tangens, użyj przycisków Inv+tan. Aby obliczyć tangens hiperboliczny, użyj przycisków Hyp+tan. Aby obliczyć arcus tangens hiperboliczny, użyj przycisków Inv+Hyp+tan. Przycisku tan można używać tylko w przypadku dziesiętnego systemu liczbowego.

Xor

Oblicza wartość logiczną LUB wykluczające (XOR) na poziomie bitowym. Zachowanie operatorów logicznych jest nieokreślone, jeżeli dane wejściowe nie są liczbami całkowitymi.

x^2

Oblicza kwadrat wyświetlanej liczby. Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy, użyj przycisków Inv+x^2.

x^3

Oblicza sześcian wyświetlanej liczby. Aby obliczyć pierwiastek sześcienny, użyj przycisków Inv+x^3.

x^y

Oblicza liczbę x podniesioną do potęgi y. Przycisku tego należy używać jako operatora dwuargumentowego. Na przykład, aby obliczyć liczbę 2 podniesioną do potęgi 4, kliknij 2 x^y 4 =, co daje w wyniku 16. Aby obliczyć pierwiastek stopnia y z x, użyj przycisków Inv+x^y.

Czy Kalkulatorem można się posługiwać przy użyciu klawiatury?

Tak. W następującej tabeli opisano klawiaturowe równoważniki formantów programu Kalkulator:

Przycisk
Klawisz

%

%

(

(

)

)

*

*

+

+

+/-

F9

-

-

.

. lub ,

/

/

0–9

0–9

1/x

r

=

ENTER

A–F

A–F

And

&

Ave

CTRL+A

Backspace

BACKSPACE

Bin

F8

Byte

F4

C

ESC

CE

DEL

cos

o

Dat

INS

Dec

F6

Stopnie

F2

dms

m

Dword

F2

Exp

x

F-E

v

Gradusy

F4

Hex

F5

Hyp

h

Int

;

Inv

I

ln

n

log

l

Lsh

<

M+

CTRL+P

MC

CTRL+L

Mod

%

MR

CTRL+R

MS

CTRL+M

n!

!

Not

~

Oct

F7

Or

kreska pionowa (|)

pi

p

Qword

F12

Radiany

F3

s

CTRL+D

sin

s

sqrt

@

Sta

CTRL+S

Sum

CTRL+T

tan

t

Word

F3

Xor

^

x^2

@

x^3

#

x^y

y