Ten artykuł zawiera instrukcje wykonywania następujących zadań:

 • Uaktualnianie do systemu Windows Vista, gdy na komputerze jest już zainstalowana wersja systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional i mają zostać zachowane pliki, ustawienia oraz programy.

 • Instalowanie nowej (czystej) wersji systemu Windows, gdy:

  • Bieżący system operacyjny ma zostać zastąpiony.

  • System Windows Vista ma zostać zainstalowany na osobnej partycjidysku twardego, a na komputerze jest zainstalowany inny system operacyjny i jest dostępna partycja.

  • Na komputerze nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego.

 • Ponowne instalowanie systemu Windows Vista w celu przywrócenia domyślnych ustawień systemu Windows lub w razie wystąpienia problemów z systemem Windows i konieczności ponownego zainstalowania go od podstaw.

Uwaga

W procesie instalacji będą potrzebne następujące elementy:

 • Dysk instalacyjny systemu Windows (DVD lub CD).

 • Klucz produktu systemu Windows(25-znakowy). Klucz produktu można znaleźć na komputerze lub na obwolucie dysku instalacyjnego w pakiecie systemu Windows. Nalepka z kluczem produktu wygląda podobnie do tej:

  Obraz nalepki z kluczem produktu Windows
  Naklejka z kluczem produktu Windows

  Zobacz inne nalepki w trybie online.

 • Nazwa komputera. Trzeba będzie ją podać, jeśli komputer jest obecnie podłączony do sieci. Jeśli używasz systemu Windows XP, oto jak znaleźć nazwę komputera:

  • Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Nazwa komputera jest wyświetlana na karcie Nazwa komputera.

Należy także określić, czy zainstalować 32-bitową czy 64-bitową wersję systemu Windows Vista. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tej decyzji, zobacz 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące instalowania i uaktualniania 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows, przejdź na stronę Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych lub Opcje instalacji systemu Windows Vista (wersje 64-bitowe) w trybie online.

Ostrzeżenie

 • Przed przystąpieniem do instalowania systemu Windows należy wyłączyć wszystkie programy antywirusowe i wykonać kopię zapasową plików na zewnętrznym dysku twardym, dysku CD lub DVD, dysku flash USB lub w folderze sieciowym.

Aby uaktualnić system do wersji Windows Vista

Podczas uaktualniania systemu do wersji Windows Vista dotychczasowe pliki, ustawienia i programy z bieżącej wersji systemu Windows są zachowywane.

Ważne: Poniższej procedury należy używać tylko przy uaktualnianiu z 32-bitowej wersji systemu Windows XP do 32-bitowej wersji systemu Windows Vista.

Przed uaktualnieniem:

 • Sprawdź zgodność sprzętu. Przejdź do strony Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista w witrynie firmy Microsoft w sieci web. Zamiast tego można podczas uaktualniania uruchomić Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista, klikając polecenie Sprawdź zgodność w trybie online na stronie Instalowanie systemu Windows.

 • Przed uaktualnieniem systemu Windows XP do systemu Windows Vista należy upewnić się, że jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP. Jeśli jest używany system Windows XP, w następujący sposób można sprawdzić, czy na komputerze działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2:

  • Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Na karcie Ogólne sprawdź, czy w obszarze System jest wymieniony dodatek Service Pack 2.

  Jeśli dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP nie jest zainstalowany, należy go zainstalować przed uaktualnieniem do systemu Windows Vista. Aby uzyskać dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, przejdź do witryny Windows Update w trybie online.

Ostrzeżenie

 • W przypadku kopii uaktualnienia 32-bitowej wersji systemu Windows Vista należy rozpocząć instalację systemu Windows przy uruchomionej istniejącej wersji systemu Windows.

Uwagi   

 • Jeśli przy logowaniu na komputerze jest używane urządzenie do odczytu odcisków palców lub inne urządzenie biometryczne, należy przed uaktualnieniem zapisać sobie hasło. Przy pierwszym użyciu systemu Windows po uaktualnieniu należy się zalogować, wpisując nazwę użytkownika i hasło.

 • Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uaktualniania wersji językowych systemu Windows XP do systemu Windows Vista, przejdź do strony z opisem problemów z uaktualnianiem pewnych wersji językowych systemu Windows XP do systemu Windows Vista w trybie online.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji dysków DVD lub CD w komputerze. Instalację systemu Windows należy rozpocząć przy uruchomionej istniejącej wersji systemu Windows.

 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

  Obraz strony Instalowanie systemu Windows
  Strona Instalowanie systemu Windows
 3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 4. Zdecydowanie zaleca się, aby na stronie Wpisz klucz produktu, aby dokonać aktywacji wpisać 25-znakowy klucz produktu w celu uniknięcia problemów podczas aktywacji.

 5. Na stronie Przeczytaj warunki licencji kliknij opcję Akceptuję warunki licencji, jeśli akceptujesz te warunki.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Uaktualnienie, aby rozpocząć uaktualnienie. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.

  Obraz strony Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
  Strona Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby zainstalować system Windows, wykonując instalację od podstaw

Podczas wykonywania instalacji od podstaw 32-bitowej lub 64-bitowej wersji systemu Windows Vista można użyć następującej procedury.

W przypadku instalacji od podstaw istniejąca wersja systemu Windows, wraz ze wszystkimi plikami użytkownika, ustawieniami i programami, jest automatycznie zastępowana. Można utworzyć kopię zapasową plików i ustawień, ale po zakończeniu instalacji trzeba ręcznie ponownie zainstalować programy i przywrócić pliki z kopii zapasowych. Aby uzyskać informacje na temat przywracania plików po instalacji od podstaw, przejdź do tematu Jak przywrócić pliki osobiste po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej. w trybie online.

Wykonaj instalację od podstaw, jeśli na komputerze nie jest zainstalowany żaden system operacyjny, chcesz usunąć bieżący system operacyjny i zastąpić go systemem Windows Vista lub chcesz podzielić dysk twardy na partycje i zainstalować system Windows Vista na jednej z nich.

Przed przystąpieniem do instalowania systemu Windows należy sprawdzić zgodność sprzętu. Przejdź do strony Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista w witrynie firmy Microsoft w sieci web. Zamiast tego można podczas instalacji uruchomić Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista, klikając polecenie Sprawdź zgodność w trybie online na stronie Instalowanie systemu Windows. Jeśli instalacja została uruchomiona z dysku instalacyjnego, wspomniane łącze do Doradcy uaktualnienia systemu Windows Vista nie zostanie wyświetlone na stronie Instalowanie systemu Windows.

Uwaga

 • Nie można zainstalować kopii uaktualnienia systemu Windows Vista na partycji, na której nie zainstalowano kopii systemu Windows 2000 lub Windows XP. W zależności od wersji systemu Windows, z której i do której jest wykonywane uaktualnienie, może być konieczne wykonanie instalacji od podstaw.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji dysków DVD lub CD w komputerze, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze jest już zainstalowany system operacyjny i nie chcesz tworzyć, powiększać, usuwać ani formatować partycji, przejdź do kroku 2.

  • Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego lub jeśli chcesz tworzyć, powiększać, usuwać lub formatować partycje, musisz ponownie uruchomić komputer z dyskiem instalacyjnym włożonym do stacji dysków CD lub DVD. Spowoduje to uruchomienie („rozruch”) komputera z instalacyjnego dysku CD lub DVD. Jeśli pojawi się prośba o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia komputera z dysku DVD lub CD, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli pojawi się strona Instalowanie systemu Windows, przejdź do kroku 2.

   Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie pojawi się i nie jest wyświetlana prośba o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia z dysku DVD lub CD, być może konieczne jest wskazanie stacji dysków DVD lub CD komputera jako urządzenia rozruchowego. To oznacza, że należy wybrać stację dysków DVD lub CD jako pierwsze urządzenie rozruchowe w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS). Aby dowiedzieć się. jak to zrobić, zobacz Uruchamianie systemu Windows z dysku CD lub DVD. Po wybraniu stacji dysków DVD lub CD jako urządzenia rozruchowego uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom system Windows z instalacyjnego dysku DVD lub CD w sposób opisany wcześniej.

 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

 3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 4. Zdecydowanie zaleca się, aby na stronie Wpisz klucz produktu, aby dokonać aktywacji wpisać 25-znakowy klucz produktu w celu uniknięcia problemów podczas aktywacji.

  Uwaga

  • W przypadku kopii uaktualnienia 32-bitowej wersji systemu Windows Vista zostanie wyświetlony komunikat, aby uruchomić ponownie komputer i rozpocząć instalację systemu Windows z istniejącego systemu operacyjnego.

 5. Na stronie Przeczytaj warunki licencji kliknij opcję Akceptuję warunki licencji, jeśli akceptujesz te warunki.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

  Uwaga

  • Po kliknięciu opcji Niestandardowa instalacja nie może być kontynuowana, jeśli użytkownik ma kopię uaktualnienia do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista i nie ma wersji systemu Windows, którą można uaktualnić. Aby kontynuować instalację przy użyciu tej metody, należy zainstalować kopię systemu Windows 2000 lub Windows XP.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? wybierz, gdzie chcesz zainstalować system Windows.

  • Jeśli nie chcesz dzielić dysku twardego na partycje, kliknij przycisk Dalej. Instalacja rozpocznie się automatycznie. Może zostać wyświetlony raport o zgodności z listą programów i sterowników programowych, które nie będą działać po instalacji. Po zakończeniu instalacji można rozwiązać wszelkie problemy.

  • Jeśli masz do dyspozycji istniejącą partycję i chcesz zainstalować więcej niż jeden system operacyjny na tym samym komputerze, możesz zainstalować system Windows na konkretnej partycji. (Taka konfiguracja jest nazywana konfiguracją z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych.) W tym celu zainstaluj system Windows na partycji innej niż ta, na której jest zainstalowana obecnie używana wersja systemu Windows. Aby zainstalować system Windows na istniejącej partycji, wybierz partycję, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.

  • Jeśli chcesz utworzyć, powiększyć, usunąć lub sformatować partycję, musisz uruchomić system Windows z instalacyjnego dysku DVD lub CD. Jeśli proces instalacji nie został rozpoczęty w ten sposób, wykonaj instrukcje uruchamiania systemu Windows z instalacyjnego dysku DVD lub CD opisane w pierwszym kroku tej procedury, a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na kolejnych ekranach. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? kliknij polecenie Opcje dysku (zaawansowane), kliknij żądaną opcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga

 • Po zakończeniu instalacji należy koniecznie włączyć istniejące lub zainstalować nowe oprogramowanie antywirusowe.

Aby ponownie zainstalować system Windows Vista

Poniżej opisano sposób ponownego instalowania systemu Windows Vista od podstaw, na przykład w celu przywrócenia domyślnych ustawień systemu Windows. (Jeśli występuje problem z systemem Windows, należy najpierw zapoznać się z tematem Co zrobić, jeśli system Windows nie uruchamia się poprawnie, w którym wyjaśniono sposób używania dysków instalacyjnych systemu Windows do eliminowania problemów bez konieczności ponownego instalowania całego systemu Windows.)

Ostrzeżenie

 • Przed rozpoczęciem ponownego instalowania systemu Windows należy wykonać kopie zapasowe plików, nawet jeśli system Windows będzie ponownie instalowany na partycji dysku twardego. Instalacja od podstaw zastępuje obecnie używaną wersję systemu Windows i wszystkie pliki osobiste.

 1. Włącz komputer i włóż dysk DVD lub CD z systemem Windows Vista.

 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows wykonaj ewentualne wyświetlone instrukcje, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

 3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 4. Zdecydowanie zaleca się, aby na stronie Wpisz klucz produktu, aby dokonać aktywacji wpisać 25-znakowy klucz produktu w celu uniknięcia problemów podczas aktywacji.

 5. Na stronie Przeczytaj warunki licencji kliknij opcję Akceptuję warunki licencji, jeśli akceptujesz te warunki.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows wybierz partycję, na której chcesz zainstalować system Windows.

 8. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.

 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga

 • Po zakończeniu instalacji należy koniecznie włączyć istniejące lub zainstalować nowe oprogramowanie antywirusowe.