Pasek zadań to długi poziomy pasek znajdujący się w dolnej części ekranu. W przeciwieństwie do pulpitu, który może zostać zasłonięty przez okna, pasek zadań jest widoczny prawie zawsze. Składa się z czterech głównych części — są to:

 • Przycisk Start Obraz przycisku Uruchom, który otwiera menu Start. Zobacz temat Menu Start (omówienie).
 • Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie, który pozwala na uruchamianie programów jednym kliknięciem.

 • Część środkowa, na której są wyświetlane otwarte programy i dokumenty i która umożliwia szybkie przełączanie się między nimi.

 • Obszar powiadomień, który zawiera zegar i ikony (obrazki) sygnalizujące stan pewnych programów i ustawień komputera.

Obraz pulpitu, paska zadań i paska bocznego systemu Windows
Pasek zadań znajduje się w dolnej części ekranu

Z reguły najczęściej używana jest jego środkowa część, więc została ona omówiona jako pierwsza.

Informowanie o otwartych oknach

Jeśli jednocześnie otwarty jest więcej niż jeden program lub dokument, na pulpicie szybko może zgromadzić się wiele okien. Ponieważ okna zakrywają się nawzajem lub też zajmują cały ekran, niekiedy trudno zobaczyć, co jest pod nimi, i zapamiętać, które okna są otwarte.

Przydaje się wtedy pasek zadań. Po każdym otwarciu programu, folderu lub dokumentu w systemie Windows tworzony jest przycisk na pasku zadań odpowiadający temu elementowi. Na przycisku znajduje się ikona oraz nazwa elementu. Na ilustracji poniżej otwarte są dwa programy — Kalkulator i Saper. Każdy z nich ma na pasku zadań swój własny przycisk.

Obraz przedstawiający program Kalkulator i grę Saper na pulpicie oraz odpowiadające im przyciski na pasku zadań
Każdy program ma na pasku zadań własny przycisk

Należy zauważyć, że przycisk programu Saper na pasku zadań jest wciśnięty. To oznacza, że okno programu Saper jest oknem aktywnym, czyli znajduje się przed wszystkimi innymi otwartymi oknami i jest gotowe do interakcji z użytkownikiem.

Aby przejść do innego okna, należy kliknąć jego przycisk na pasku zadań. W naszym przykładzie kliknięcie przycisku programu Kalkulator na pasku zadań powoduje wyświetlenie jego okna na pierwszym planie:

Obraz przedstawiający program Kalkulator nad oknem gry Saper z wciśniętym przyciskiem na pasku zadań Kalkulatora
Kliknij przycisk okna na pasku zadań, aby przejść do tego okna

Klikanie przycisków na pasku zadań to tylko jeden z kilku sposobów przełączania się między oknami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z oknami.

Minimalizowanie i przywracanie okien

Gdy okno jest aktywne (jego przycisk na pasku zadań jest wciśnięty), kliknięcie przycisku na pasku zadań powoduje zminimalizowanie okna. To oznacza, że okno zniknie z pulpitu. Zminimalizowanie okna nie zamyka go ani nie usuwa jego zawartości— powoduje tylko tymczasowe usunięcie okna z pulpitu.

Na ilustracji poniżej okno programu Kalkulator zostało zminimalizowane, ale nie zamknięte. Widać, że program jest nadal uruchomiony, ponieważ na pasku zadań wyświetlany jest odpowiadający mu przycisk.

Obraz programu Kalkulator zminimalizowanego na pasku zadań
Po zminimalizowaniu okna programu Kalkulator widoczny jest tylko jego przycisk na pasku zadań

Okno można również zminimalizować, klikając przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu okna.

Obraz wskaźnika myszy ustawionego nad przyciskiem Minimalizuj
Przycisk Minimalizuj (po lewej)

Aby przywrócić zminimalizowane okno (wyświetlić je ponownie na pulpicie), należy kliknąć jego przycisk na pasku zadań. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych przycisków, zobacz temat Praca z oknami.

W jaki sposób podobne elementy są grupowane na pasku zadań

Jeśli otwieranych jest wiele okien, można zaobserwować zmniejszenie szerokości przycisków na pasku zadań, tak aby mogły się na nim zmieścić nowe przyciski. Jednak jeśli na pasku zadań znajduje się już zbyt wiele przycisków, przyciski tego samego programu są grupowane w ramach jednego przycisku.

Załóżmy, że na pulpicie są otwarte trzy obrazy programu Paint. Jeśli na pasku zadań jest wystarczające miejsce, trzy okna programu Paint są reprezentowane przez oddzielne przyciski:

Obraz paska zadań z widocznymi trzema osobnymi przyciskami
Trzy okna programu Paint wyświetlane z użyciem oddzielnych przycisków

Jeśli jednak otwartych jest wiele programów i dokumentów, trzy przyciski na pasku zadań są zwijane i przedstawiane jako jeden przycisk, na którym podana jest nazwa grupy (Paint) oraz liczba elementów w grupie (3). Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie menu z plikami należącymi do grupy:

Obraz przedstawiający trzy pliki zgrupowane w jednym przycisku na pasku zadań
Trzy okna programu Paint zgrupowane w jednym przycisku na pasku zadań

Kliknięcie polecenia w menu uaktywnia odpowiadające mu okno, które staje się wtedy widoczne.

Porada

 • Aby zamknąć wszystkie elementy grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk grupy na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zamknij grupę.

Wyświetlanie podglądów otwartych okien

Po przesunięciu wskaźnika myszy na przycisk na pasku zadań wyświetlany jest obrazek z miniaturową wersją odpowiedniego okna. Ten pogląd, zwany także miniaturą, jest bardzo przydatny, gdy nie można zidentyfikować okna za pomocą samego tytułu. Jeśli w oknie jest odtwarzany film wideo lub animacja, będą one odtwarzane także w podglądzie.

Obraz wskaźnika myszy nad przyciskiem na pasku zadań z podglądem okna
Wskazanie przycisku okna na pasku zadań powoduje wyświetlenie podglądu okna

Po wskazaniu przycisku grupy na pasku zadań zostanie wyświetlony stos podglądów, ale w pełni widoczny będzie tylko podgląd znajdujący się na wierzchu.

Uwaga

 • Funkcja podglądu okien na pasku zadań nie działa, jeżeli w komputerze nie uruchomiono Windows Aero, pakietu specjalnych efektów wizualnych systemu Windows Vista. Pakiet Aero nie jest dostępny w wersji Windows Vista Starter i wersji Windows Vista Home Basic. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?

Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie

Bezpośrednio po prawej stronie przycisku Start znajduje się pasek narzędzi Szybkie uruchamianie. Jak sugeruje jego nazwa, pasek ten umożliwia uruchamianie programów za pomocą jednego kliknięcia. Na przykład kliknięcie ikony Internet Explorer Obraz ikony programu Internet Explorer powoduje uruchomienie programu Internet Explorer.
Obraz paska narzędzi Szybkie uruchamianie
Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie znajduje się na prawo od przycisku Start

Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie można dostosować, dodając do niego ulubione programy. W tym celu wyszukaj program w menu Start, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do Szybkiego uruchamiania. (Jeśli to polecenie nie jest widoczne, można przeciągnąć ikonę programu do paska narzędzi Szybkie uruchamianie). Ikona programu jest teraz wyświetlana na pasku narzędzi. Aby usunąć ikonę z paska narzędzi Szybkie uruchamianie, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

Pasek narzędzi Szybkie uruchamianie zawiera domyślnie dwa specjalne przyciski. Kliknij przycisk Pokaż pulpitObraz ikony Pokaż pulpit aby tymczasowo ukryć wszystkie otwarte okna i wyświetlić pulpit. Kliknij przycisk ponownie, aby wyświetlić jeszcze raz wszystkie okna. Kliknij przycisk Przełącz między oknamiObraz przycisku Przełączanie między oknami aby przełączyć między otwartymi oknami przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z oknami.

Uwagi 

 • Jeśli ikony dodane do paska narzędzi Szybkie uruchamianie nie są widoczne, a zamiast nich jest wyświetlany cudzysłów ostrokątny Obraz cudzysłowu ostrokątnego na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie , oznacza to, że ikony nie mieszczą się na pasku narzędzi. Dostęp do ukrytych programów na pasku narzędzi można uzyskać po kliknięciu cudzysłowu, ale lepiej jest zmienić rozmiar paska, tak aby nadal możliwe było uruchamianie programów jednym kliknięciem.

  Aby zmienić rozmiar paska narzędzi Szybkie uruchamianie

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zablokuj pasek zadań, aby wyczyścić znacznik wyboru i odblokować pasek zadań.

  2. Przesuwaj uchwyt zmiany rozmiaru paska narzędzi po prawej stronie (patrz ilustracja), dopóki nie będą widoczne wszystkie ikony.

   Obraz paska narzędzi Szybkie uruchamianie z widocznym uchwytem zmiany rozmiaru
   Przesuwanie uchwytu w celu zmiany rozmiaru paska narzędzi Szybkie uruchamianie
 • Jeżeli w komputerze nie uruchomiono pakietu Windows Aero, to naciśnięcie przycisku Przełączanie między oknami nie otworzy funkcji przerzucania 3W. Zamiast przerzucania 3W pojawi się to samo okno, które wyświetla się po naciśnięciu klawiszy ALT+TAB.

Obszar powiadomień

W obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań znajduje się zegar oraz grupa ikon. Obszar powiadomień wygląda następująco:

Obraz obszaru powiadomień paska zadań
Obszar powiadomień paska zadań

Ikony sygnalizują stan różnych składników komputera lub zapewniają dostęp do niektórych ustawień. Zestaw widocznych ikon zależy od zainstalowanych programów i usług oraz od sposobu skonfigurowania komputera przez producenta.

Wskazanie ikony powoduje wyświetlenie jej nazwy lub stanu ustawienia. Na przykład wskazanie ikony głośności Obraz ikony głośności w obszarze powiadomień paska zadań powoduje wyświetlenie bieżącego poziomu głośności komputera. Wskazanie ikony sieci Obraz ikony sieci w obszarze powiadomień paska zadań powoduje wyświetlenie informacji o podłączeniu do sieci, szybkości połączenia oraz sile sygnału.

Po dwukrotnym kliknięciu ikony w obszarze powiadomień zwykle zostaje otwarty program lub ustawienie związane z daną ikoną. Na przykład dwukrotne kliknięcie ikony głośności otwiera okno regulacji głośności. Dwukrotne kliknięcie ikony sieci otwiera Centrum sieci i udostępniania.

Niekiedy ikona w obszarze powiadomień może wyświetlić niewielkie okno podręczne (zwane powiadomieniem), które informuje o czymś użytkownika. Na przykład po dodaniu do komputera nowego urządzenia można zobaczyć następujące powiadomienie:

Obraz powiadomienia z komunikatem „Urządzenia są gotowe do użycia”
Po zainstalowaniu nowego urządzenia w obszarze powiadomień jest wyświetlany komunikat
Kliknij przycisk ZamknijObraz przycisku Zamknij dla powiadomienia w prawym górnym rogu powiadomienia, aby je zamknąć. Jeśli użytkownik nie podejmie żadnego działania, powiadomienie zniknie samoczynnie po kilku sekundach.

Aby uniknąć nagromadzenia niepotrzebnych elementów, system Windows ukrywa ikony w obszarze powiadomień, jeśli nie były one używane przez pewien czas. Aby tymczasowo wyświetlić ukryte ikony, kliknij przycisk Pokaż ukryte ikony.

Obraz obszaru powiadomień paska zadań z widocznym przyciskiem Pokaż ukryte ikony
Kliknij przycisk Pokaż ukryte ikony, aby wyświetlić wszystkie ikony w obszarze powiadomień

Dostosowywanie paska zadań

Pasek zadań można dostosowywać do swoich potrzeb na wiele sposobów. Można na przykład przesunąć go do lewej, prawej lub górnej krawędzi ekranu. Pasek zadań można powiększać, włączyć jego automatyczne ukrywanie przez system Windows, gdy nie jest używany, oraz dodawać do niego paski narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: