Rozwiązywanie problemów z Pulpitem zdalnym

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących usługi Podłączanie pulpitu zdalnego.

Pokaż wszystkie

Nie mogę połączyć się z komputerem zdalnym.

Zależnie od rodzaju wyświetlonego komunikatu o błędzie jest kilka sposobów postępowania, które można wypróbować:

Za mało pamięci. Zamknij inne programy i ponownie spróbuj się połączyć. Jeśli problem nadal występuje, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie spróbuj się połączyć. Jeśli w dalszym ciągu połączenie będzie niemożliwe, skontaktuj się z administratorem sieci lub personelem technicznym. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zapobieganie problemom z małą ilością pamięci).

Błąd sieci. Sprawdź, czy używany router jest włączony (dotyczy tylko sieci domowych), przewód sieci Ethernet jest podłączony do karty sieciowej w używanym komputerze (dotyczy tylko sieci przewodowych), wyłącznik bezprzewodowej karty sieciowej jest włączony (dotyczy tylko komputerów przenośnych w sieciach bezprzewodowych) i czy karta sieciowa działa. Jeśli problem występuje w dalszym ciągu, skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci.

Nie można znaleźć komputera zdalnego. Poproś administratora komputera zdalnego o sprawdzenie nazwy komputera oraz sprawdź, czy została ona poprawnie wpisana. Jeśli w dalszym ciągu nie można się połączyć, spróbuj wpisać adres IP komputera zdalnego zamiast nazwy.

Podłączanie komputera domowego do komputera w firmowej domenie wymaga kroku pośredniego w celu zapewnienia, że obydwa komputery mogą się komunikować. Jedną z metod jest nawiązanie połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z siecią firmową. Innym sposobem może być użycie serwera bramy usług terminalowych. W razie problemów z realizacją dowolnej z powyższych metod należy skontaktować się z administratorem systemu lub personelem technicznym.

Możliwe jest także połączenie dwóch komputerów domowych przez Internet. Jednak wymaga to zwykle szczegółowej znajomości konfiguracji routera, mapowań portów i adresów IP.

Jeśli włączono uwierzytelnianie, należy wpisać pełną nazwę komputera (na przykład, Komputer1.Przyklad.com) na karcie Ogólne w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego. Definicję pełnej nazwy komputera można znaleźć w odpowiedzi na pytanie „Co to jest pełna nazwa komputera?” w temacie Pulpit zdalny: często zadawane pytania.

 • Aby dowiedzieć się, który poziom uwierzytelniania włączono:

  1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.

  2. W oknie Podłączanie pulpitu zdalnego kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 • Aby znaleźć pełną nazwę komputera zdalnego, wykonaj poniższe czynności na komputerze zdalnym:

  • Otwórz aplet System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System.

  Pełna nazwa komputera jest wyświetlana w obszarze Ustawienia nazwy komputera, domeny i grupy roboczej.

Poniżej przedstawiono niektóre inne przyczyny problemów z połączeniem:

 • Port Pulpitu zdalnego może być zablokowany przez zaporę.

  Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Zaporę systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Zabezpieczenia, a następnie klikając polecenie Zapora systemu Windows.

  2. Kliknij polecenie Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Zaznacz pole wyboru Pulpit zdalny.

  Jeśli używasz innej zapory, sprawdź, czy port Pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 • Nie można włączyć zdalnych połączeń na komputerze zdalnym. Aby to zmienić:

  1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk StartObraz przycisku Uruchom, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. W lewym okienku kliknij łącze Ustawienia zdalne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. W obszarze Pulpit zdalny kliknij opcję Zezwalaj na połączenia z komputerów z dowolną wersją Pulpitu zdalnego lub opcję Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci.

  4. Kliknij przycisk OK.

 • Nie jest możliwe zdalne podłączenie, jeżeli konto użytkownika nie ma hasła. Aby dodać hasło do konta, zobacz temat Ochrona komputera przy użyciu hasła.

 • Komputer zdalny może być zbyt obciążony, aby zaakceptować dodatkowe połączenia w tym momencie. Odczekaj chwilę i spróbuj połączyć się ponownie.

Nie mogę się zalogować na komputerze zdalnym.

Jeśli widzisz ekran logowania na komputerze zdalnym, ale nie możesz się zalogować, dodaj swoją nazwę do Grupy użytkowników pulpitu zdalnego lub do dowolnej grupy z uprawnieniami administratora na komputerze zdalnym (lub poproś administratora komputera zdalnego, aby to zrobił). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie konta użytkownika do grupy.

Nie mogę skopiować tekstu z komputera zdalnego na swój komputer.

Sprawdź, czy Schowek został przekierowany, aby można było go używać na komputerze zdalnym. W tym celu:

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.

 2. W oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Zasoby lokalne.

 3. W obszarze Lokalne urządzenia i zasoby zaznacz pole wyboru Schowek, a następnie kliknij przycisk Podłącz.

Gdy minimalizuję okno dialogowe Podłączanie pulpitu zdalnego, mój ekran jest pusty.

Przyczyną może być używanie wygaszacza ekranu chronionego hasłem. Nie używaj wygaszacza ekranu chronionego hasłem, gdy korzystasz z usługi Podłączanie pulpitu zdalnego, lub nie minimalizuj okna Podłączanie pulpitu zdalnego, jeśli używasz takiego wygaszacza.

Wygaszacz ekranu komputera zdalnego jest pusty.

Domyślny wygaszacz ekranu Pulpitu zdalnego jest pusty. To całkowicie normalne zjawisko.

Moje zapisane poświadczenia nie działają.

Jeśli komputer jest częścią domeny, domyślnie nie jest dozwolone zapisywanie poświadczeń w przypadku łączenia z komputerem zdalnym. Można to jednak zmienić.

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W obszarze Konfiguracja komputera kliknij dwukrotnie pozycję Szablony administracyjne, kliknij dwukrotnie pozycję System, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Delegowanie poświadczeń.

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na zapisane poświadczenia z zastosowaniem uwierzytelniania na serwerze tylko przy użyciu mechanizmu NTLM.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie zawartości kliknij przycisk Dodaj i wpisz nazwę komputera zdalnego (serwera) w następującym formacie: TERMSRV\<nazwa_komputera>, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • „TERMSRV” należy koniecznie wpisać wielkimi literami. Jako wartość <nazwa_komputera> można wpisać albo nazwę określonego komputera zdalnego (na przykład TERMSRV/moj_zdalny_komputer), albo gwiazdkę (*), aby uwzględnić grupę komputerów (na przykład TERMSRV/* lub TERMSRV/*.corp.com). Wartość <nazwa_komputera> powinna być dokładnie zgodna z nazwą wpisywaną w polu Komputer na pulpicie zdalnym w celu połączenia się z danym komputerem zdalnym.