Rozwiązywanie problemów z drukarką sieciową

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów, które mogą wystąpić podczas próby dodania lub używania drukarek sieciowych, w tym drukarek Bluetooth i bezprzewodowych.

Pokaż wszystkie

Chcę dodać drukarkę, ale nie ma jej na liście w Kreatorze dodawania drukarki.

Jeśli system Windows nie może wykryć drukarki, której chcesz użyć, wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę ręcznie:

 1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki.

 2. Kliknij łącze Dodaj drukarkę.

 3. W Kreatorze dodawania drukarki zaznacz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

 4. Na stronie Wybieranie drukarki sieciowej kliknij przycisk Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

 5. Na stronie Znajdowanie drukarki według nazwy lub adresu TCP/IP określ sposób znalezienia drukarki, której chcesz użyć, na podstawie jej typu lub lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wykonaj pozostałe czynności w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

W folderze Sieć nie mogę znaleźć drukarki, którą chcę dodać.

Aby się upewnić, że drukarki sieciowe są wyświetlane, sprawdź, czy sieć działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyświetlanie stanu sieci.

Jeśli sieć działa poprawnie, spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:

 • Jeśli nie znasz nazwy ani adresu sieciowego (lokalizacji sieciowej) drukarki, skontaktuj się z osobą, która zainstalowała drukarkę w sieci lub z administratorem systemu. Jeśli używasz komputera podłączonego do domeny sieci, możesz nie mieć uprawnienia do używania niektórych drukarek, a te drukarki nie będą wyświetlane. Aby uzyskać uprawnienie, skontaktuj się z administratorem systemu.

 • Jeśli dodajesz drukarkę podłączoną do innego komputera w sieci i udostępnioną dla użytkowników w sieci, sprawdź, czy ten komputer jest włączony. Możesz także skontaktować się z właścicielem tego komputera, aby dowiedzieć się, czy komputer jest podłączony do sieci lub czy nazwa drukarki nie została zmieniona.

Nie znam adresu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) drukarki.

Jeśli drukarka ma wyświetlacz, możesz spróbować przejść do opcji wyświetlania lub drukowania informacji o konfiguracji drukarki, w tym adresu TCP/IP. W innych drukarkach konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie określonego przycisku lub użycie innego sposobu w celu wydrukowania informacji o konfiguracji. Sprawdź dostępne opcje w dokumentacji drukarki.

Kreator dodawania drukarki nie wykrył mojej drukarki Bluetooth lub bezprzewodowej.

Sprawdź, czy używany adapter Bluetooth jest podłączony do komputera i włączony oraz czy drukarka Bluetooth jest włączona. Może także być konieczne usunięcie połączenia z drukarką Bluetooth, a następnie próba jej wykrycia przy użyciu Kreatora dodawania drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth.

Jeśli Kreator dodawania drukarki w dalszym ciągu nie wykrywa drukarki, sprawdź w dokumentacji drukarki, czy została ona poprawnie skonfigurowana do współpracy z komputerem, a następnie spróbuj ponownie.

Nie mogę zmienić właściwości drukarki sieciowej ani zarządzać kolejką wydruku dla tej drukarki.

Aby zmienić właściwości drukarki lub zarządzać dokumentami dla tej drukarki, są potrzebne odpowiednie uprawnienia. Zaloguj się jako administrator, a następnie spróbuj ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są uprawnienia do drukarek?

Jeśli zalogowanie się jako administrator nie pomoże, przyczyną może być zmiana domyślnych uprawnień do drukarek dla administratorów. Należy wówczas uzyskać uprawnienia do zarządzania drukarką i dokumentami do drukarki od użytkownika, który ma już takie uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego nie mogę zmienić właściwości drukarki?

Aby zarządzać drukarką lub kolejką wydruku przy użyciu konta administratora:

 1. Otwórz okno Drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Uruchom, klikając polecenie Panel sterowania, klikając kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Drukarki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą chcesz zarządzać, kliknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij opcję, której chcesz użyć. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Porada

 • Aby zmieniać właściwości drukarki lub zarządzać wszystkimi dokumentami w kolejce wydruku bez konieczności logowania się za każdym razem jako administrator, przyznaj sobie uprawnienia do wykonywania tych zadań. Po otwarciu właściwości drukarki, działając jako administrator, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij swoją nazwę użytkownika, a następnie w obszarze Zezwalaj zaznacz pola wyboru Zarządzanie drukarkami i Zarządzanie dokumentami.

Nie mogę drukować na drukarce sieciowej.

Jeśli problemy nie występowały wcześniej podczas korzystania z drukarki, wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy sieć działa i czy komputer jest prawidłowo podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy Pomocy:

 • Sprawdź stan drukarki w kolejce wydruku lub podejdź do drukarki i sprawdź, czy jest włączona i gotowa do użycia.

 • Jeśli drukarka jest podłączona do innego komputera i udostępniana w sieci, sprawdź, czy ten komputer jest włączony. Jeśli komputer jest włączony, a problem mimo to występuje, skontaktuj się z właścicielem komputera, aby sprawdzić, czy komputer jest podłączony do sieci.

 • Gdy próbujesz drukować na drukarce dodanej przy użyciu adresu TCP/IP, a nie nazwy drukarki, sprawdź, czy używany komputer jest podłączony do Internetu lub do sieci, w której została zainstalowana drukarka. Jeśli ostatnio miała miejsce awaria zasilania, adres TCP/IP drukarki mógł się zmienić. Nowy adres nie będzie działał z portem drukarki użytym do połączenia drukarki z komputerem. Spróbuj ponownie dodać drukarkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie i usuwanie drukarek.

Jeśli ostatnio zainstalowano nową wersję systemu Windows, zmieniono oprogramowanie sterownika drukarki lub próbujesz drukować na drukarce pierwszy raz, może być konieczne zainstalowanie sterowników drukarki zgodnych z używaną wersją systemu Windows. Jeśli próbujesz korzystać z drukarki podłączonej do innego komputera i udostępnianej w sieci, sprawdź, czy na tym komputerze jest zainstalowany sterownik zgodny z wersją systemu Windows używaną lokalnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Znajdowanie i instalowanie sterowników drukarki.

Aby poznać wersję uruchomionego systemu Windows w celu wybrania zgodnych sterowników, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz aplet Informacje o systemie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Informacje o systemie.

 2. Kliknij kartę Podsumowanie systemu, a następnie zobacz informacje w obszarze Nazwa systemu operacyjnego oraz Typ systemu, aby sprawdzić wersję używanego systemu Windows.