Rozwiązywanie problemów ze znajdowaniem sieci bezprzewodowych

Jeśli komputer jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, system Windows będzie automatycznie wykrywał sieci bezprzewodowe znajdujące się w zasięgu komputera. W oknie Łączenie z siecią jest widoczna lista sieci bezprzewodowych wykrytych przez system Windows.

Otwórz kreatora Połącz z siecią, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Połącz z.

Jeśli system Windows nie wykrywa sieci, która zdaniem użytkownika powinna znajdować się w zasięgu komputera, przyczyny tej sytuacji mogą być następujące:

Pokaż wszystkie

Przełącznik sieci obsługi bezprzewodowej w komputerze jest wyłączony.

W wielu komputerach przenośnych z przodu obudowy znajduje się przełącznik obsługi sieci bezprzewodowej. Sprawdź, czy komputer ma taki przełącznik. Jeśli tak, powinien być włączony. W niektórych komputerach do włączania lub wyłączania przełącznika służy kombinacja klawiszy funkcyjnych. Aby uzyskać informacje o położeniu przełącznika obsługi sieci bezprzewodowej, należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną razem z komputerem.

Komputer jest za daleko od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu

W przypadku routerów i punktów dostępu zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g maksymalny zasięg wynosi 46 metrów w pomieszczeniach i 92 metry poza pomieszczeniami. W przypadku routerów i punktów dostępu zgodnych ze standardem 802.11a maksymalny zasięg wynosi 15 metrów w pomieszczeniach i 30 metry poza pomieszczeniami. Podane zasięgi obowiązują w warunkach optymalnych bez zakłóceń. Komputer powinien znajdować się w zasięgu i jak najbliżej routera lub punktu dostępu. Jeśli komputer jest przenośny, spróbuj przenosić go z miejsca na miejsce, aby na podstawie zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej określić najlepsze miejsce dla komputera.

Jeśli nie ma możliwości zbliżenia się do routera lub punktu dostępu, można rozważyć zakup i zainstalowanie zewnętrznej anteny do karty sieci bezprzewodowej. Wiele kart sieci bezprzewodowej umożliwia dołączenie zewnętrznej anteny, która zapewni lepszy odbiór niż antena wbudowana. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z kartą sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można zainstalować dodatkową antenę.

Router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest wyłączony lub nie działa prawidłowo.

W tej sytuacji można wypróbować dwa rozwiązania:

 • Upewnij się, że router lub punkt dostępu jest włączony i świeci lampka sygnału sieci bezprzewodowej.

 • Zresetuj router lub punkt dostępu. W tym celu wyłącz go, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie z powrotem włącz.

  Ostrzeżenie

  • Zresetowanie routera lub punktu dostępu spowoduje tymczasowe odłączenie wszystkich użytkowników od sieci.

Jeśli użytkownik nie zarządza punktem dostępu lub siecią, powinien skontaktować się z administratorem sieci.

Występują zakłócenia wywoływane przez inne urządzenia.

Niektóre urządzenia domowe mogą wywoływać zakłócenia między komputerem a sieciami znajdującymi się w zasięgu. Na przykład kuchenki mikrofalowe i niektóre telefony bezprzewodowe używają częstotliwości 2,4 gigaherca (GHz), która jest także wykorzystywana przez urządzenia sieciowe zgodne ze standardami 802.11b i 802.11g. Inne telefony bezprzewodowe używają częstotliwości 5 GHz stosowanej także w urządzeniach sieciowych zgodnych ze standardem 802.11a.

W tej sytuacji można wypróbować dwa rozwiązania:

 • Jeśli w pobliżu komputera znajdują się urządzenia działające na tej samej częstotliwości, spróbuj je tymczasowo wyłączyć lub przenieść dalej od komputera.

 • Zmień ustawienia routera lub punktu dostępu, tak aby używał innego kanału bezprzewodowego, lub ustaw automatyczny wybór kanału, jeśli obecnie jest ustawiony stały numer kanału. Czasami niektóre kanały bezprzewodowe są mniej zakłócane niż inne. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można używać kanałów 1, 6 i 11. Aby uzyskać instrukcję ustawiania kanału sygnału bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do punktu dostępu lub routera.

System Windows nie jest skonfigurowany do nawiązywania połączeń z siecią odpowiedniego typu.

Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do routera lub punktu dostępu, aby dowiedzieć się, w jakim trybie połączeń działa to urządzenie. Powinien to być tryb ad hoc (w którym urządzenia komunikują się bez pośrednictwa routera lub punktu dostępu) albo tryb infrastruktury (gdy urządzenia komunikują się za pośrednictwem routera lub punktu dostępu). Ustawienie wybrane w systemie Windows dla tej sieci powinno być zgodne z ustawieniem w urządzeniu. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Wiersz polecenia.

 2. Wpisz polecenie netsh wlan add filter networktype=rodzaj sieci.

  Rodzaj sieci to adhoc lub infrastructure.

Router lub punkt dostępu jest zajęty.

Jeśli z routera lub punktu dostępu korzysta kilka komputerów lub urządzeń, być może jest zbyt zajęty, by odpowiadać na nowe żądania. Jeśli z siecią łączą się inne komputery, spróbuj tymczasowo je odłączyć.

Wyszukiwana sieć jest tak skonfigurowana, aby nie rozgłaszała swojej nazwy (SSID).

Routery bezprzewodowe i punkty dostępu można skonfigurować tak, aby nie rozgłaszały swojej nazwy sieciowej. W takim przypadku nie jest możliwe wykrycie sieci w zasięgu (w celu nawiązania połączenia), chyba że użytkownik już wcześniej łączył się z tą siecią lub połączy się z nią ręcznie, używając identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby połączyć się z siecią, która nie prowadzi emisji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz kreatora Połącz z siecią, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Połącz z.

 2. Kliknij opcję Skonfiguruj połączenie lub sieć.

 3. Kliknij opcję Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową, a następnie wpisz informacje o sieci.

  Sieć zostanie dodana do listy sieci i w przyszłości będzie się z nią można łączyć, gdy komputer będzie się znajdował w jej zasięgu.

Administrator sieci zablokował dostęp do niektórych sieci.

W sieci korporacyjnej administrator może stosować Zasady grupy w celu kontrolowania dostępu użytkowników do sieci bezprzewodowych. Jeśli podejrzewasz, że w zasięgu komputera są niewidoczne sieci bezprzewodowe lub jeśli nie możesz nawiązać połączenia, ponieważ administrator sieci zablokował dostęp do niektórych sieci, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

Karta sieci bezprzewodowej jest w trybie monitorowania.

Jeśli na komputerze jest uruchomiony program monitorowania sieci, karta sieci bezprzewodowej zostanie przestawiona w tryb monitorowania, co zapobiega połączeniu się systemu Windows z sieciami bezprzewodowymi. W celu połączenia się z siecią bezprzewodową zamknij program monitorowania sieci lub postępuj zgodnie z instrukcjami w programie, aby zakończyć tryb monitorowania.