Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth.

Pokaż wszystkie

Komputer nie rozpoznaje urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth.

Można wypróbować następujące możliwości:

 • Usuń i ponownie zainstaluj urządzenie:

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
  2. Wybierz urządzenie, które nie działa, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  3. Kliknij przycisk Dodaj, naciśnij przycisk resetowania na urządzeniu (lub ustaw je jako wykrywalne zgodnie z instrukcjami producenta), zaznacz pole wyboru Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Jeśli urządzenie nie zostało znalezione, powtórz poprzedni krok. Po znalezieniu urządzenia zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora.

 • Upewnij się, że urządzenie jest włączone i że baterie nie wymagają wymiany.

 • Upewnij się, że adapter Bluetooth jest podłączony do komputera i włączony oraz że urządzenie jest włączone i ustawione jako wykrywalne. W razie wątpliwości, jak ustawić urządzenie jako wykrywalne, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia lub sprawdź informacje podane w witrynie sieci Web producenta.

 • Upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane za pomocą odpowiedniego programu. W przeciwnym przypadku ponownie zainstaluj urządzenie.

  • W przypadku drukarki wykonaj poniższe kroki:

   • Otwórz Kreatora dodawania drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Drukarki, a następnie klikając polecenie Dodaj drukarkę.

  • W przypadku telefonu komórkowego, gdy na komputerze zainstalowano technologię bezprzewodową Bluetooth, użyj Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
   2. Kliknij przycisk Dodaj.

  • W przypadku klawiatury lub myszy, gdy na komputerze zainstalowano technologię bezprzewodową Bluetooth, użyj Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. Podłącz przewodową klawiaturę lub mysz do komputera.

   2. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
   3. Kliknij przycisk Dodaj.

 • Urządzenie może znajdować się poza zasięgiem komputera lub zbyt blisko niego. Spróbuj przenieść urządzenie bliżej komputera lub trochę je od niego oddalić.

Urządzenie i komputer nie komunikują się ze sobą.

Można wypróbować następujące możliwości:

 • Upewnij się, że urządzenie i komputer znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie. Prawidłowa odległość powinna być określona w informacjach dołączonych do urządzenia.

 • Urządzenie może być zbyt zajęte ani utrzymywać zbyt wiele połączeń (na przykład do drukarki z obsługą funkcji Bluetooth mogą być podłączone inne urządzenia). Poczekaj, aż urządzenie będzie mniej zajęte, i spróbuj ponownie. Ewentualnie, aby zmniejszyć liczbę połączeń, ustaw inne urządzenia tak, aby nie były wykrywalne. W razie wątpliwości, jak ustawić urządzenie jako niewykrywalne, sprawdź instrukcje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę sieci Web producenta.

 • Upewnij się, że komputer próbuje się połączyć z właściwym urządzeniem. Na przykład do komputera mogą być podłączone dwie drukarki z obsługą funkcji Bluetooth: jedna w pokoju użytkownika i druga w pokoju współpracownika. Upewnij się, że nazwa i numer seryjny wyświetlane w Kreatorze dodawania urządzeń Bluetooth są zgodne z nazwą i numerem seryjnym urządzenia, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia w kreatorze.

 • Czy dokonano wymiany kluczy dostępu z urządzeniem? Niektóre urządzenia wymagają klucza dostępu, aby mogły znaleźć się na liście Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania.

 • Być może został wpisany nieprawidłowy klucz dostępu lub upłynął limit czasu przeznaczony na wpisanie klucza.

 • Upewnij się, że system Windows został skonfigurowany tak, aby akceptować przychodzące połączenia Bluetooth. W tym celu, jeśli na komputerze zainstalowano technologię bezprzewodową Bluetooth, można sprawdzić obecność urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth w Panelu sterowania. Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
  2. Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu innych urządzeń, które korzystają z częstotliwości radiowych (takich jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania do urządzeń elektronicznych lub oświetlenia albo sieci bezprzewodowe standardu 802.11), urządzenia te mogą być przyczyną zakłóceń. Spróbuj umieścić niedziałające urządzenie dalej od tego typu urządzeń.

Połączenie z urządzeniem jest powolne lub działa z przerwami.

Można wypróbować następujące możliwości:

 • Urządzenie i komputer mogą znajdować się na granicy zasięgu lub zbyt blisko siebie. Przesuń urządzenie bliżej komputera lub dalej od niego. Prawidłowa odległość powinna być określona w informacjach dołączonych do urządzenia.

 • Urządzenie może być zbyt zajęte lub utrzymywać zbyt wiele połączeń. Na przykład drukarka z obsługą funkcji Bluetooth może być połączona z innymi urządzeniami, co uniemożliwia nawiązanie tego połączenia. Poczekaj, aż urządzenie będzie mniej zajęte, i spróbuj ponownie. Ewentualnie, aby zmniejszyć liczbę połączeń, ustaw inne urządzenia tak, aby nie były wykrywalne. W razie wątpliwości, jak ustawić urządzenie jako niewykrywalne, sprawdź instrukcje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę sieci Web producenta.

 • Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu innych urządzeń, które korzystają z częstotliwości radiowych (takich jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania do urządzeń elektronicznych lub oświetlenia albo sieci bezprzewodowe standardu 802.11), urządzenia te mogą być przyczyną zakłóceń. Spróbuj umieścić niedziałające urządzenie dalej od tego typu urządzeń.

 • Zabezpieczenia jednego z urządzeń mogły zostać zresetowane. Jest to szczególnie powszechne w przypadku klawiatur i myszy. W przypadku innych urządzeń mogą występować podobne problemy i może być konieczna ponowna instalacja.

Klawiatura lub mysz z obsługą funkcji Bluetooth nie działa.

Spróbuj usunąć, a następnie ponownie zainstalować klawiaturę lub mysz. Wykonaj następujące czynności:

Najpierw podłącz przewodową klawiaturę lub mysz do komputera. Następnie, jeśli na komputerze jest zainstalowana technologia bezprzewodowa Bluetooth, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
 2. Wybierz klawiaturę lub mysz, która nie działa, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, naciśnij przycisk resetowania na spodzie klawiatury lub myszy, zaznacz pole wyboru Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Jeśli urządzenie nie zostało znalezione, powtórz poprzedni krok. Po znalezieniu urządzenia zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli po kilkukrotnym wykonaniu tego kroku komputer wciąż nie może znaleźć urządzenia, upewnij się, że baterie urządzenia są naładowane.

 5. Jeśli tym urządzeniem jest klawiatura, wymień klucze dostępu z klawiaturą. Jeśli tym urządzeniem jest mysz, kliknij opcję Nie używaj klucza dostępu. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora.

Nie pamiętam klucza dostępu urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth.

Większość urządzeń umożliwia użytkownikowi wybranie własnego klucza dostępu lub użycie klucza dostępu generowanego przez system Windows. Aby klucz został wygenerowany przez system Windows, uruchom Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth. W innym przypadku skontaktuj się z producentem urządzenia. W przypadku niektórych urządzeń jest stosowany klucz „0000” lub „0001”.

Nie mogę połączyć się z komputerem za pomocą urządzenia z obsługą funkcji Bluetooth.

Jeśli na komputerze jest zainstalowana technologia bezprzewodowa Bluetooth, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth.
 2. Kliknij kartę Opcje i upewnij się, że pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem jest zaznaczone.

Mam problemy z adapterem obsługującym technologię Bluetooth. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać pomoc?

Skontaktuj się z dostawcą (producentem) sterownika dla danego adaptera. Aby znaleźć dostawcę sterownika, wykonaj następujące kroki:

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Odbiorniki radiowe Bluetooth, aby rozwinąć tę sekcję.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy adapter Bluetooth (urządzenie radiowe lub nadawczo-odbiorcze), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Kliknij kartę Sterownik.

 5. Obok pozycji Dostawca sterownika będzie wyświetlona nazwa Microsoft lub nazwa innej firmy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z tą firmą.

Uwaga

 • Funkcja wyszukiwania urządzeń Bluetooth zawarta w niektórych edycjach systemu Windows może się różnić od opisanej w tym miejscu.

 • Kod parowania to inna nazwa ciągu cyfr, na którym opiera się kojarzenie komputera z urządzeniem Bluetooth. Terminy klucz dostępu i kod parowania często są używane zamiennie.