Dlaczego nie mogę znaleźć poszukiwanego pliku?

Poniżej podano niektóre rozwiązania, których można spróbować, jeżeli wystąpią problemy ze znajdowaniem pliku w komputerze.

Pokaż wszystkie

Sprawdź, czy wyszukiwany termin został wpisany prawidłowo.

Jest możliwe, że wyszukiwane słowo lub wyrażenie zostało wpisane w błędnym brzmieniu.

Upewnij się, że wyszukiwany termin występuje na początku słowa.

Pole wyszukiwania umożliwia tylko znalezienie tekstów występujących na początku słowa. Jeśli na przykład zostanie wpisany tekst program, można będzie odnaleźć wystąpienia słów program, programy, mój program i nowy-program, ale nie oprogramowanie. Podczas wyszukiwania system Windows przyjmuje, że nowy słowo rozpoczyna się po dowolnym z poniższych znaków:

Nazwa Znak
Nazwa

Spacja

Znak

Nazwa

Kropka

Znak

.

Nazwa

Kreska

Znak

-

Nazwa

Podkreślenie

Znak

_

Nazwa

Ampersand

Znak

&

Nazwa

Nawias okrągły

Znak

( ) [ ] { }

Nazwa

Ukośnik

Znak

\ /

Podczas wyszukiwania można również używać symbolu wieloznacznego * reprezentującego dowolną literę lub słowo. Można użyć symbolu wieloznacznego dla dowolnych znaków w słowie lub dla dowolnego słowa we frazie. Poniżej przedstawiono klika przykładów wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych:

Przykład Opis
Przykład

*

Opis

Znajduje wszystkie pliki w tej lokalizacji wyszukiwania

Przykład

*.txt

Opis

Znajduje każdy plik z rozszerzeniem nazwy pliku TXT

Przykład

*owa

Opis

Znajduje każdy plik ze znakami owa np. bananowa, odnowa i Goździkowa

Upewnij się, że wyszukiwanie jest prowadzone w prawidłowej lokalizacji.

Jest możliwe, że wyszukiwany termin jest właściwy, lecz poszukiwane pliki znajdują się w innej lokalizacji. Po zakończeniu wyszukiwania system Windows umożliwia rozszerzenie wyszukiwania na dodatkowe lokalizacje; w tym celu na liście plików wyświetlane są łącza.

Obraz rozwiniętych opcji wyszukiwania
Opcja rozszerzonego wyszukiwania

Aby szybko rozszerzyć wyszukiwanie, można kliknąć nową lokalizację, w której mogą się znajdować poszukiwane pliki.

Szukaj wszędzie.

Zazwyczaj wyszukiwanie dotyczy tylko plików, które są zindeksowane. Indeks poprawia wydajność wyszukiwań przez śledzenie nazw plików i ważnych właściwości większości plików przechowywanych na komputerze. Aby znaleźć pliki, które nie są w indeksie, np. pliki poza folderem osobistym lub pliki systemowe, można zmienić lokalizację wyszukiwania.

  1. Otwórz funkcję Wyszukiwanie, naciskając klawisze logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows +F.

  2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.

  3. Kliknij listę Lokalizacja, a następnie kliknij polecenie Wszędzie.

  4. Jeżeli chcesz wyszukać pliki ukryte lub systemowe, zaznacz pole wyboru Uwzględnij pliki nieindeksowane, ukryte i systemowe.

Uprość wyszukiwany termin.

Im krótszy jest wyszukiwany termin, tym bardziej jest prawdopodobne, że wyniki będą przydatne. Jeżeli są wyszukiwane słowa „Listopad faktury”, wyniki będą zawierały tylko pliki zawierające oba słowa, nie będą zwracane pliki zawierające tylko jedno ze słów: „Listopad” albo „faktury”.

Należy pamiętać, by operatory I oraz LUB były pisane wielkimi literami.

Jeżeli w polu wyszukiwania są używane operatory specjalne I oraz LUB (na przykład można wyszukiwać faktury z listopada, wpisując „Listopad I faktura”), trzeba wpisywać te operatory wielkimi literami. W przeciwnym wypadku z użyciem pola wyszukiwania zostaną znalezione wystąpienia „i” oraz „lub” w nazwach plików. Wyszukiwanie raportów z listopada w polu wyszukiwania wygląda w następujący sposób:

Obraz wyszukiwania nowych plików zawierających słowa Nov oraz report
Przykład wyszukiwania plików zawierających sekwencje Lis i raport

Jeżeli wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego jest włączone, nie jest wymagane wpisywanie słów I oraz LUB wielkimi literami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porady dotyczące znajdowania plików.

Sprawdź, czy plik nie należy do innego użytkownika.

Z uwagi na zachowanie prywatności tylko własne pliki użytkownika są dodawane do indeksu i domyślnie są wyszukiwane tylko pliki, których użytkownik jest właścicielem. Jeżeli okaże się, że plik należy do innego użytkownika, poniżej podano sposób, w jaki należy zmodyfikować wyszukiwania, aby pliki należące do innego użytkownika były uwzględniane w wynikach wyszukiwania:

  1. Otwórz folder zawierający pliki użytkownika, które chcesz wyszukać. Zwykle jest to folder C:\Users\Użytkownik, gdzie Użytkownik jest nazwą osoby, której pliki chcesz znaleźć. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Przeprowadź wyszukiwanie. Pliki tego użytkownika będą teraz uwzględniane w wynikach wyszukiwania.